JTF

B3M:2 Tillåta och styra rörelser

(Gå till 2 Tillåta och styra rörelser i system H.)


B3M:2.1 Huvudsignal och försignalering av huvudsignal


B3M:2.1.2 Olika kategorier av huvudsignaler

(Gå till 2.1.2 Olika kategorier av huvudsignaler i system H.)

Utfartssignaler finns på driftplatser. De är ytterplacerade, det vill säga placerade vid eller strax innanför driftplatsgränsen mot linje som tillhör system M. Signalerna reglerar rörelser från driftplatsen ut på linjen. Det finns driftplatser som saknar utfartssignaler mot linje som tillhör system M.

Utfartsblocksignaler finns på driftplatser i system M som gränsar mot linje som tillhör system H.


B3M:2.1.3 Kontrollbekräftelse av linjeplats

(Gå till 2.1.3 Kontrollbekräftelse av linjeplats i system H.)

En linjeplats i system M kan kontrollbekräftas av en linjeplatssignal eller i närmast föregående utfartssignal. En sådan utfartssignal sägs ha linjeplatsfunktion. Det kan också förekomma att växlar vid linjeplatser i system M inte är kontrollbekräftade i någon huvudsignal.


B3M:2.1.4 Märkskylt

(Gå till 2.1.4 Märkskylt i system H.)

I system M förekommer följande märkskyltar och tilläggsskyltar:

Fyrkantig märkskylt

Finns på infartssignaler och mellansignaler samt på utfartssignaler mot linje som tillhör system M.

Tilläggsskylt ”kontrollbekräftar växel

Finns på linjeplatssignaler samt utfartssignaler med linjeplatsfunktion om ”kör” i signalen kontrollbekräftar en växellinjen.

Tilläggsskylt ”kontrollbekräftar rörlig bro”

Finns på linjeplatssignaler samt utfartssignaler med linjeplatsfunktion om ”kör” i signalen kontrollbekräftar en rörlig bro på linjen.


B3M:2.1.5 Huvudljussignal

(Gå till 2.1.5 Huvudljussignal i system H.)

Betydelse vid växling

Vid växling i system M gäller inte en huvudljussignal och den får passeras, oavsett om den visar ”stopp” eller ”kör”, i följande fall:

 • om signalen finns på en obevakad driftplats.
 • om signalen är en linjeplatssignal.

På en bevakad driftplats gäller följande för huvudsignaler som visar ”kör” för växling:

 • En infartssignal eller mellansignal får bara passeras av växlingssättet om det är särskilt angivet i infrastrukturförvaltarens säkerhetsbestämmelser eller efter särskild överenskommelse med tågklareraren. En utfartssignal får inte ställas till ”kör” för växling.
 • Efter passagen gäller samma regler som efter en dvärgsignal som visade signalbild ”snett höger”.

ATC-information

I system M kan målpunkten för ATC-informationen ”vänta stopp” vid signalbilden ”en grön och grön blink” även vara en S-tavla med signalbaliser.


B3M:2.2 Signaler som ersätter eller kompletterar huvudsignaler

(Gå till 2.2 Signaler som ersätter eller kompletterar huvudsignaler i system H.)


B3M:2.2.3 Slutpunktstavla (S-tavla)

(Gå till 2.2.3 Slutpunktstavla (S-tavla) i system H.)

S-tavlor kan i system M förekomma som markering av tågvägens slutpunkt på fler platser än i system H.

S-tavlaVid en tågfärd gäller följande:

 • På en bevakad driftplats anger S-tavlan tågfärdvägens slutpunkt för ett ankommande tåg. Tavlan får bara passeras om tågklareraren har gett handsignal ”körtillstånd”. Föraren på ett genomfartståg får räkna med att tågklareraren kommer att ge handsignal ”körtillstånd” när infartssignalen eller mellansignalen närmast före tågklarerarens expedition visar signalbild ”en grön och vit blink” eller signalbild ”en grön”.
 • På en obevakad driftplats som är tågfärdens slutplats anger S-tavlan tågfärdvägens slutpunkt. Tavlan får inte passeras.
 • På en obevakad driftplats som inte är tågfärdens slutplats har S-tavlan ingen signalbetydelse.

Vid en spärrfärd gäller följande:

 • På en bevakad driftplats får en S-tavla passeras först när tågklareraren har gett starttillstånd.
 • På en obevakad driftplats, som är gränsplats för spärrfärden, får en S-tavla passeras bara i form av siktrörelse.
 • På en obevakad driftplats, som inte är gränsplats för spärrfärden, har S-tavlan ingen signalbetydelse.

S-tavla med signalbaliser

Om en S-tavla har en tilläggsskylt finns det en balisgrupp för huvudsignal vid S-tavlan. Det innebär att den punkt där S-tavlan finns är ATC-övervakad på samma sätt som en huvudsignal. Detta förekommer på de driftplatser inom ett ATC-område där tågfärdvägens slutpunkt är belägen vid en S-tavla före en huvudspårsskiljande medväxel. Tilläggsskylten anger signalpunktens beteckning.

S-tavla med signalbaliserATC-information vid S-tavla med signalbaliser

Om det finns en växlingsdvärgsignal invid en S-tavla med signalbaliser gäller följande:När växlingsdvärgsignalen visar ”rörelse tillåten, fri väg” (signalbild ”lodrätt”) lämnar balisgruppen ATC-information som innebär att ATC-huvudbesked ”kör …” ges sedan S-tavlan har passerats. Om det inte finns någon växlingsdvärgsignal lämnar balisgruppen denna ATC-information när växlarna i tågfärdvägen ligger rätt och nästa huvudsignal visar ”kör”.
I övriga fall lämnar balisgruppen ATC-informationen ”stopp”.


B3M:2.2.7 Handsignal "Körtillstånd"

Vid vissa bevakade driftplatser i system M ger tågklareraren handsignal ”körtillstånd” till tågfärder.

Dagsignal "körtillstånd"

Signalstav förs flera gånger fram och åter
Nattsignal "körtillstånd"

Lykta med grönt sken förs flera gånger fram och åter

Betydelse

Ett stillastående tåg får sättas igång. Säkrad rörelse gäller om inte tågklareraren har angett något annat. Om det finns en S-tavla får den passeras. Den närmast följande huvudsignalen visar ”kör”. För stillastående tåg gäller detta inte om tågklareraren har lämnat medgivande att passera den närmast följande huvudsignalen i ”stopp”. På en driftplats utan utfartssignal eller utfartsblocksignal betyder signalen dessutom att tåget får lämna driftplatsen.


B3M:2.2.8 Uppfattad handsignal "Körtillstånd"

Föraren på det tåg som har getts handsignal ”körtillstånd” kan, om det inte framgår av situationen, visa att han har uppfattat handsignalen på något av följande sätt:

 • signalera ”uppfattat” med tyfonen (en kort tonstöt)
 • blinka med strålkastare två gånger till eller från helljus.

Om tåget står stilla innebär ett blinkande gult sken från en indikeringslampa på sidan av ett drivfordon eller manövervagnar en bekräftelse på att föraren har uppfattat ett körtillstånd som getts med handsignal ”körtillstånd” av tågklareraren.


B3M:2.3 Signaler som ersätter eller kompletterar försignalering av huvudsignaler

(Gå till 2.3 Signaler som ersätter eller kompletterar försignalering av huvudsignaler i system H.)


B3M:2.3.1 Orienteringstavla för huvudsignal

(Gå till 2.3.1 Orienteringstavla för huvudsignal i system H.)

I system M kan en orienteringstavla för huvudsignal även orientera om en injeplatssignal.