Fjärranslutningsfel

(2000-12-03)

600 En åtgärd väntar.
601 En ogiltig portreferens upptäcktes.
602 Den angivna porten är redan öppen.
603 Anroparens buffert är för liten.
604 Felaktig information angavs.
605 Det går inte att ange portinformation.
606 Den angivna porten är inte ansluten.
607 En ogiltig händelse har upptäckts.
608 En enhet som inte finns angavs.
609 Den angivna enhetstypen finns inte.
610 En ogiltig buffert angavs.
611 En väg som inte är tillgänglig angavs.
612 En väg som inte är allokerad angavs.
613 Ogiltig komprimering angavs.
614 Nödvändiga buffertar var inte tillgängliga.
615 Det gick inte att hitta den angivna porten.
616 En asynkron begäran väntar.
617 Modemet håller redan på att koppla från.
618 Den angivna porten är inte öppen.
619 Den angivna porten är inte ansluten.
620 Det gick inte att avgöra några slutpunkter.
621 Det gick inte att öppna telefonboken.
622 Det gick inte att ladda telefonboken.
623 Det gick inte att hitta telefonboksposten för den här anslutningen.
624 Det gick inte att uppdatera telefonboksfilen.
625 Ogiltig information hittades i telefonboken.
626 Det gick inte att läsa in en sträng.
627 Det gick inte att hitta en nyckel.
628 Anslutningen avslutades.
629 Anslutningen avslutades av fjärrdatorn.
630 Modemet har kopplats från på grund av maskinvarufel.
631 Modemet kopplades från av användaren.
632 En felaktig strukturstorlek upptäcktes.
633 Modemet används redan eller är inte konfigurerat för utringning.
634 Datorn kunde inte registreras fjärrnätverket.
635 Ett okänt fel uppstod.
636 En oväntad enhet är kopplad till porten.
637 En sträng som inte kan konverteras upptäcktes.
638 Begäran gjorde timeout.
639 Det finns inget asynkront nätverk ledigt.
640 Ett NetBIOS-relaterat fel har inträffat.
641 Servern kan inte tilldela de NetBIOS-resurser som krävs för att stödja klienten.
642 Ett av datorns NetBios-namn finns redan registrerat på det fjärranslutna nätverket.
643 Fel på ett nätverkskort på servern.
644 Du kommer inte att ta emot några popup-meddelanden.
645 Ett internt verifieringsfel uppstod.
646 Kontot har inte behörighet att logga in vid den här tiden på dygnet.
647 Kontot är spärrat.
648 Lösenordet för det här kontot har upphört att gälla.
649 Kontot har ingen behörighet för fjärråtkomst.
650 Fjärråtkomstservern (RAS) svarar inte.
651 Modemet har rapporterat ett fel.
652 Ett okänt svar erhölls av modemet.
653 Modemet kräver ett makro som inte går att hitta i avsnittet "device" i INF-filen.
654 Ett kommando eller svar i avsnittet "device" i INF-filen refererar till ett odefinierat makro.
655 Det går inte att hitta makrot <MESSAGE> i avsnittet "device" i INF-filen.
656 Makrot <DEFAULTOFF> i avsnittet "device" i INF-filen innehåller ett odefinierat makro.
657 Det går inte att öppna enhetens INF-fil.
658 Enhetsnamnet i enhetens INF-fil eller mediets INI-fil är för långt.
659 Mediets INI-fil refererar till ett okänt enhetsnamn.
660 Enhetens INF-fil innehåller inga svar för kommandot.
661 Det saknas ett kommando i enhetens INF-fil.
662 Ett försök att ange ett makro som inte finns angivet i filavsnittet i device.inf gjordes.
663 Mediets INI-fil refererar till en okänd enhetstyp.
664 Systemet har slut på minne.
665 Modemet är inte korrekt konfigurerat.
666 Modemet fungerar inte.
667 Det går inte att läsa filen media.ini.
668 Anslutningen avbröts.
669 Ogiltiga användarparametrar i mediets INI-fil.
670 Det går inte att läsa avsnittsnamnet från filen media.ini.
671 Det går inte att läsa enhetstypen från filen media.ini.
672 Det går inte att läsa enhetsnamnet från filen media.ini.
673 Det går inte att läsa information om användning från filen media.ini.
674 Det går inte att läsa värdet för maximal BPS-hastighet från filen media.ini.
675 Det går inte att läsa den maximala överföringshastigheten i filen media.ini.
676 Telefonlinjen är upptagen.
677 En person svarade istället för ett modem.
678 Inget svar.
679 Det går inte att hitta bärvågen.
680 Ingen kopplingston hörs.
681 Modemet rapporterade ett allmänt fel.
691 Åtkomst nekades på grund av att användarnamnet och/eller lösenordet var ogiltigt på domänen.
692 Maskinvarufel i modemet (eller annan anslutningsenhet).
695 Tillståndsdatorerna har inte startats .
696 Tillståndsdatorerna har redan startats .
697 Svarsloopningen slutfördes inte.
699 Svaret från modemet orsakade buffertspill.
700 Ett utökat kommando i enhetens INF-fil är för långt.
701 Enheten övergick till en anslutningshastighet som inte stöds av COM-drivrutinen.
703 Anslutningen behöver information från användaren men programmet tillåter inte interaktion med användaren.
704 Motringningsnumret är ogiltigt.
705 Verifieringstillståndet är ogiltigt.
707 Ett fel som är relaterat till X.25-protokollet har uppstått.
708 Kontot har upphört att gälla.
709 Det gick inte att ändra lösenord på domänen. Lösenordet kanske var för kort eller är samma som ett lösenord som använts tidigare.
710 Det identifieras seriellt dataspill under kommunikation med modemet.
711 Fjärråtkomsthanteraren (RAS) kunde inte starta. Mer information finns i händelseloggen.
712 Tvåvägsporten initieras. Vänta några sekunder och ring upp på nytt.
713 Det finns inte några aktiva ISDN-linjer tillgängliga.
714 Det finns inte tillräckligt många ISDN-kanaler för att ringa.
715 Det uppstod för många fel på grund av problem med telefonledningen.
716 IP-konfigurationen för fjärråtkomst (RAS) är oanvändbar.
717 Inga IP-adresser är tillgängliga i den statiska poolen med IP-adresser för fjärråtkomst (RAS).
718 Anslutningen orsakade en timeout i väntan på ett giltigt svar från fjärrdatorn.
719 Anslutningen avslutades av en fjärrdator.
720 Anslutningsfösöket misslyckades eftersom din dator och fjärrdatorn inte kunde enas om PPP-styrprotokoll.
721 Fjärrdatorn svarar inte.
722 Felaktiga data togs emot från fjärrdatorn. Dessa data ignorerades.
723 Telefonnumret är för långt (inkluderat prefix och suffix).
726 Det går endast att ringa ut på ett modem i taget med ett IPX-protokoll..
728 Det gick inte att hitta något IP-kort.
729 SLIP kan inte användas om inte IP-protokollet är installerat.
731 Protokollet är inte konfigurerat.
732 Din dator och fjärrdatorn kunde inte komma överens om vilka PPP-kontrollprotokoll som ska användas.
733 Din dator och fjärrdatorn kunde inte komma överens om vilka PPP-kontrollprotokoll som ska användas.
734 PPP-länkstyrprotokoll avslutades.
735 Den begärda adressen förkastades av servern.
736 Styrprotokollet avslutades av fjärrdatorn.
737 Loopback upptäcktes.
738 Servern tilldelade ingen adress.
739 Verifieringsprotokollet som krävs av fjärrservern kan inte använda det lagrade lösenordet. Ring upp igen och skriv in lösenordet i klartext.
740 En ogiltig uppringningsregel upptäcktes.
741 Den lokala datorn stöder inte den nödvändiga datakrypteringstypen.
742 Fjärrdatorn stöder inte den nödvändiga datakrypteringstypen.
743 Fjärrservern kräver datakryptering.
751 Motringningsnumret innehåller ogiltiga tecken. Endast följande 18 tecken kan användas: siffrorna 0 till 9 T P W ( ) - @ och blanksteg.
752 Ett syntaxfel upptäcktes när ett skript kördes.
753 Anslutningen kunde inte kopplas från eftersom den skapats av en flerprotokollsrouter.
754 Det gick inte att hitta de sammanslagna multilänkarna.
755 Det går inte att utföra ett automatiskt samtal eftersom en egen nummersändare har angetts för den här posten.
756 Ett försök att ansluta till den här anslutningen görs redan.
757 Fjärråtkomsttjänsten (RAS) kunde inte startas automatiskt. Mer information finns i händelseloggen.
758 Internet-anslutningsdelning har redan aktiverats för anslutningen.
760 Ett fel inträffade när routningsfunktionerna aktiverades.
761 Ett fel inträffade när Internet-anslutningsdelning aktiverades för anslutningen.
763 Det går inte att aktiver Internet-anslutningsdelning. Det finns två eller flera LAN-anslutningar för anslutningen som ska delas.
764 Ingen smartkortsläsare är installerad.
765 Internet-anslutningsdelning kan inte aktiveras. En LAN-anslutning är redan konfigurerad med den IP-adress som krävs för automatisk IP-adressering.
766 Det gick inte att hitta något certifikat.
767 Internet-anslutningsdelning kan inte aktiveras. Den LAN-anslutning som har valts i det privata nätverket har fler än en IP-adress. Konfigurera om LAN-anslutningen med en enda IP-adress innan du aktiverar Internet-anslutningsdelning.
768 Anslutningen misslyckades eftersom det inte gick att kryptera data.
769 Det angivna målet kan inte nås.
770 Fjärrdatorn nekade anslutningsförsöket..
771 Anslutningen misslyckades eftersom nätverket är upptaget.
772 Fjärrdatorns nätverksmaskinvara är inkompatibel med den begärda samtalstypen.
773 Anslutningsförsöket misslyckades eftersom målets nummer har ändrats.
774 Anslutningen misslyckades pga ett tillfälligt fel. Försök ansluta igen.
775 Samtalet blockerades av fjärrdatorn.
776 Samtalet kunde inte kopplas eftersom målet har aktiverat funktionen Stör ej.
777 Anslutningsförsöket misslyckades eftersom fjärrdatorns modem (eller annan anslutningsenhet) inte fungerar.
778 Det gick inte att verifiera serverns identitet.
779 Du måste använda ett smartkort om du vill ringa ut med den här anslutningen..
780 Funktionen är inte giltig för den här anslutningen.
781 Krypteringsförsöket misslyckades eftersom det inte gick att hitta något giltigt certifikat.
797 Hittar inte modemet. Starta om datorn med modemet påslaget.