Västlänken ? tågtunnel under Göteborg ? en samhällsekonomiskt lönsam investering

(Ami | 2002-11-18 18:58)

Västlänken – tågtunnel under Göteborg – en samhällsekonomiskt lönsam investering

2002-11-18
I den nu genomförda förstudien - om möjligheterna att förbättra spårkapaciteten kring Göteborg C – visas att en tågtunnel under Göteborg – Västlänken – är samhälls-ekonomiskt lönsam.

Banverket Västra banregionen anordnade idag den 18 november en presskonferens i Göteborg där projekt Västlänken presenterades. I debatten deltog Agneta Kores, chef för Banverket Västra banregionen och ordförande i ledningsgruppen för Västlänken, Leif Blomqvist, ordförande i Västtrafik, Lars Gerhard Westberg, regionråd Västra Götalandsregionen samt Roland Rydin, kommunalråd Göteborgs Kommunstyrelse.

Några av kommentarerna under presskonferensen var:

Agneta Kores, Västra banregionen, betonade att Västlänken är ett mycket angeläget projekt för regionen och hela landet. Efterfrågan är stor om en utökning av trafiken för regional och nationell persontrafik samt för godstrafik som kräver kapacitetshöjande åtgärder. Kraftfulla förändringar behövs för Göteborgs järnvägssystem.
Västlänken är en angelägenhet för hela Västra Götaland och därmed också för Sverige. Dagens kapacitetsproblem hindrar en positiv utveckling. Om vi inte får bättre kapacitet, kan vi heller inte utveckla tågtrafiken enligt behov och önskemål hos resenärer och företag, uttalade sig Lars-Gerhard Westberg, Västa Götalandsregionen.
Byggandet av en Västlänk minskar risken för trafikkollapser på vägarna i framtiden. Genom de kortare restiderna utökas arbetsmarknaden till gagn för såväl regionens invånare som företag, uttalade sig Leif Blomqvist, Västtrafik.
Roland Rydin, Göteborgs Kommunstyrelse, betonade den stora politiska enighet som råder där alla partier i Kommunfullmäktige ställer upp på projektet. Han betonade också vikten av att välja några av de kortare sträckningarna för att inte förlänga restider och för att erhålla en optimal kostnadsbild.
Varför Västlänken

Järnvägsnätet i Västsverige måste kraftigt förstärkas om de transportpolitiska målen för bl a en långsiktig och hållbar transport-försörjning ska kunna tillgodoses
Syftet med Västlänken är att öka spårkapaciteten i och kring Göteborg så att tågsystemet som helhet ska kunna utvecklas
Med Västlänken skapas möjlighet till en positiv regionutveckling
Västlänken underlättar resandet i Göteborg och Västra Götaland.
Västlänken innebär utveckling av järnvägssystemet som helhet, så att nationella och regionala trafik- och miljömål kan uppnås.
Fem alternativ …
Fem olika alternativ har utretts i förstudien som Banverket utfört i samverkan med Göteborgs Stad, Göteborgsregionen, Västtrafik och Västra Götalandsregionen. Kostnaderna för en tunnel varierar mellan 7 – 20 miljarder för de olika alternativen. För att belysa projektets samhällsnytta så har ett av alternativen kostnadsberäknats och beräkningen visar att Västlänken är lönsam jämfört med redan beslutade och finansierade järnvägsprojekt i landet.

Förstudien på remiss
Förstudien kommer nu att gå ut på remiss till berörda parter under tiden december 2002 till mars 2003. Inkomna remissvar kommer att beaktas inför kommande beslutshandling. Planeringsprocessen beräknas ta mellan fem och sju år och byggstart är beroende av tilldelning av investeringsmedel samt erforderlig planering och tillåtlighetsprövning.

---------------
Klicka på länken så hittar ni en länk till en karta med fem olika alternativ.


Sv: Västlänken - tågtunnel under Göteborg - en samhällsekonomiskt lönsam investe - Magnus Homann - 2002-11-18 19:57
Tajming? - Åke K - 2002-11-18 21:35