TTJ

8 Tvåskenssignalering

Inom vissa områden på driftplatser i system H finns systemet två skenssignalering. Det innebär följande avvikelser i förhållande till normal signalering:

  • Alla huvudljussignaler har endast två ljusöppningar. Signalbilderna från huvudljussignaler har delvis annan betydelse.
  • Alla huvudsignaler har blå märkskylt.
  • Det förekommer inga fristående försignaler.
  • Gräns mot och från område med tvåskenssignalering är markerad med tavlor.

Detta kapitel innehåller tillägg till och ändringar av till kapitel B Tillåta och styra rörelser samt kapitel G Övrig information.


8.1 Huvudsignal


8.1.4 Huvudljussignal

Betydelse vid tågfärd och spärrfärd

Detta avsnitt ersätter i sin helhet motsvarande avsnitt i kapitel B Tillåta och styra rörelser.

Stopp
Signalen får inte passeras utan särskilt medgivande av tågklareraren enligt reglerna för respektive färd.
Kör 40
Kör 40 km/tim eller den hastighet som ATC medger.

Räkna med att nästa huvudsignal visar "kör 40" eller "kör 40, varsamhet".

Kör 40, varsamhet
Kör 40 km/tim eller den hastighet som ATC medger.

Räkna med att nästa huvudsignal visar "stopp" och kan stå på kort avstånd eller att tågfärdvägen kan sluta vid en slutpunktsstopplykta i "stopp", S-tavla eller stoppbock som kan stå på kort avstånd.

För samtliga signaler som visar "kör" gäller för tågfärd och spärrfärd:

  • Vid körning med ATC-besked framgår den största tillåtna hastigheten av ATC-beskedet.
  • Vid körning utan ATC-besked är den största tillåtna hastigheten 40 km/tim, vilket gäller till nästa huvudsignal.

ATC-information från balisgruppen kan innebära:

SignalbildATC-huvudbeskedATC-förbesked
en grön vid tvåskenssignalering"kör" (lägst 40)

  • "vänta" (lägst 40)
  • "vänta 0P"

grön blink"kör" (lägst 40)

  • "vänta 00/000" om ATC-förbeskedet "vänta 00/000" inte visas sedan huvudljussignalen har passerats eller om det försvinner senare, kan föraren räkna med att nästa signal visar "kör".
  • "vänta 0P" kan bara förekomma om följande huvudljussignal i "stopp" föregås av en huvuddvärgsignal.

8.1.6 Märkskylt

Fyrkantig blå märkskylt

Finns på infartssignaler och mellansignaler inom område med tvåskenssignalering.8.2 Signaltavlor för information om gränser

Detta avsnitt är tillägg till kapitel G Övrig information.


8.2.1 Orienteringstavla för tvåskenssignalering

Före ett område med tvåskenssignalering finns en orienteringstavla som orienterar om att den följande huvudsignalen har tvåskenssignalering. Den står i regel 800-1 000 meter före huvudsignalen. Avvikande avstånd markeras med en tilläggsskylt "avstånd".

Orienteringstavla för tvåskenssignalering.


Orienteringstavla för tvåskenssignalering med tilläggsskylt "avstånd".Betydelse vid körning utan ATC-besked, vid tågfärd och spärrfärd

Vid följande huvudljussignaler som är försedda med blå märkskylt, innebär signalbilden "en grön" signalbeskedet "kör 40". Se avsnitt 1.4 Huvudljussignal i detta kapitel.


8.2.2 Tavla för gräns till tvåskenssignalering

Gränsen till ett område med tvåskenssignalering markeras vid infart till området med en tavla "tvåskenssignalering börjar" och vid utfart ur området med en tavla "tvåskenssignalering slutar".

Tvåskenssignalering börjar.

Tvåskenssignalering slutar.