TTJ

2.4 Dvärgsignal

Det finns tre typer av dvärgsignaler: växlingsdvärgsignaler, medgivandedvärgsignaler och huvuddvärgsignaler.


2.4.1 Växlingsdvärgsignal

Växlingsdvärgsignaler visar endast vita sken och är inte placerade invid någon huvudljussignal. De används för att

 • reglera rörelser vid växling
 • utgöra sidoskydd eller frontskydd för tågvägar och växlingsvägar.

2.4.2 Medgivandedvärgsignal

Medgivandedvärgsignaler visar endast vita sken och är placerade invid en huvudljussignal. De används för att

• vid växling upphäva signalbeskedet ”stopp” från den huvudljussignal invid vilken den är placerad• reglera rörelser vid växling.

Av medgivandedvärgsignaler finns det två möjliga konstruktioner. Den ena är normalt tänd och den andra är normalt släckt. Den som normalt är släckt visar vita sken endast när ”rörelse tillåten” ska visas samtidigt som huvudljussignalen visar ”stopp”.


2.4.3 Huvuddvärgsignal

Huvuddvärgsignaler har gröna ljusöppningar nedanför de vita samt en röd ljusöppning utanför bakgrundsskärmen. Den röda ljusöppningen är i regel placerad snett uppåt till vänster men kan även vara placerad rakt till vänster, ovanför eller till höger om de vita skenen. Huvuddvärgsignalen visar rött sken utöver de vita skenen eller − vid tågfärd och spärrfärd − grönt fast eller blinkande sken utöver de vita skenen.

Huvuddvärgsignalen är både en huvudsignal och en dvärgsignal. Den kan användas i stället för en huvudljussignal och en medgivandedvärgsignal placerade invid varandra. Vid växling används de vita skenen i huvuddvärgsignalen för samma ändamål som en medgivandedvärgsignal.


2.4.4 Placering av en dvärgsignal

Placering invid en huvudljussignal

När en medgivandedvärgsignal sägs vara placerad invid en huvudljussignal eller omvänt innebär det att dvärgsignalen är placerad enligt något av följande alternativ:

 • vid eller under huvudljussignalen, i normalfallet
 • i höjd med huvudljussignalen på andra sidan spåret, det vill säga till vänster om spåret när huvudljussignalen är placerad till höger eller omvänt
 • något bortom huvudljussignalen, när huvudljussignalen är placerad i en brygga.

Placering vid en växel

En växlingsdvärgsignal eller huvuddvärgsignal kan vara placerad bredvid en medväxel, mellan växelns korsning och tungspetsar. Då gäller följande:

 • Dvärgsignalen gäller för båda spåren som leder in i växeln.
 • Växelns läge kontrolleras inte i dvärgsignalen, och oavsett signalbild i dvärgsignalen ska växeln kontrolleras av den som håller uppsikt i rörelseriktningen. Om en närmast föregående signal i samma riktning visade "rörelse tillåten, fri väg" eller "rörelse tillåten, hinder finns" är dock växeln redan kontrollerad i den föregående signalen.

En huvuddvärgsignal eller växlingsdvärgsignal kan vara placerad mitt för en korsningsväxel. Då gäller följande:

 • Dvärgsignalen gäller för båda spåren som leder in i korsningsväxeln.
 • När dvärgsignalen visar "stopp" ska fordonssätet stannas före växeln, det vill säga före motväxeldelens tungor.
 • Medväxeldelen kontrolleras inte i dvärgsignalen, och oavsett signalbild i dvärgsignalen ska växeln kontrolleras av den som håller uppsikt i rörelseriktningen. Om en närmast föregående signal i samma riktning visade "rörelse tillåten, fri väg" eller "rörelse tillåten, hinder finns" är dock växeln redan kontrollerad i den föregående signalen.

2.4.5 Dvärgsignalsträcka

En dvärgsignal som för växling visar ”rörelse tillåten, fri väg” eller ”rörelse tillåten, hinder finns” (signalbild ”lodrätt” respektive ”snett vänster”) kontrollerar den följande dvärgsignalsträckan. Denna slutar vid den första av följande:

 • en dvärgsignal
 • en huvudljussignal (dock inte om den är försedd med medgivandetavla)
 • en dvärgsignalsluttavla
 • en stoppbock
 • en tavla ”gräns för växling
 • driftplatsgränsen mot linjen.


Kontrollen av dvärgsignalsträckan upphör att gälla om växlingssättetbyter riktning eller stannar på dvärgsignalsträckan.


2.4.6 Betydelse vid växling

Vågrätt ”stopp”

Signalen får inte passeras utan särskilt medgivande av tågklareraren enligt reglerna för växling.

Vissa medgivandedvärgsignaler visar inte ”stopp” utan är i stället släckta. ”Stopp” från den huvudljussignal som är placerad invid medgivandedvärgsignalen gäller även för växling.

Lodrätt ”rörelse tillåten,fri väg”

Signalen får passeras.

Växlar och spårspärrar på dvärgsignalsträckan är kontrollerade och låsta.

Dvärgsignalsträckan är hinderfri.

Ska flera fordonssätt framföras efter varandra, gäller signalbilden endast det första fordonssättet. Efterföljande fordonssätt ska avvakta tills signalen visat ”stopp” och därefter på nytt visar ”rörelse tillåten”.

Snett vänster ”rörelse tillåten, hinder finns”

Signalen får passeras.
Växlar och spårspärrar på dvärgsignalsträckan är kontrollerade och låsta.

Fordon finns på dvärgsignalsträckan, fordon finns i farlig närhet på anslutande spår eller så måste särskild försiktighet iakttas av något annat skäl.

Ska flera fordonssätt framföras efter varandra, gäller signalbilden endast det första fordonssättet. Efterföljande fordonssätt ska avvakta tills signalen visat ”stopp” och därefter på nytt visar ”rörelse tillåten”.

Snett höger ”rörelse tillåten, kontrollera växlar och hinderfrihet”

Signalen får passeras.
Den som håller uppsikt måste kontrollera spåret både med avseende på hinderfrihet och med avseende på växlars och spårspärrars lägen. Växlar och spårspärrar bortom dvärgsignalen är i regel lokalfrigivna.


Om en medgivandedvärgsignal visar ”rörelse tillåten” upphävs ”stopp” för växling från den huvudljussignal som är placerad invid dvärgsignalen. Växlingsdvärgsignaler och medgivandedvärgsignaler har en märkskylt som är fyrkantig och vit med svart text. Huvuddvärgsignaler har en gul märkskylt enligt reglerna för huvudsignaler.
Signalbilder och signalbesked från växlingsdvärgsignal som skyddarrangerbromsar
En växlingsdvärgsignal som skyddar rangerbromsar kan även visa villkorligt stopp.

Vågrätt ”stopp”

Signalen får inte passeras av drivfordon. Vagnar som skjutsas ellersläpps får passera signalen.

”Kör” visas vid växling
Ett växlingssätt får bara passera en huvuddvärgsignal som visar ”kör”om det är särskilt angivet i infrastrukturförvaltarens säkerhetsbestämmelser eller efter särskild överenskommelse med tågklareraren.

Efter passage av huvuddvärgsignalen gäller i system H samma regler som efter passage av en dvärgsignal som visar enbart signalbild ”lodrätt”.


2.4.7 Betydelse vid tågfärd och spärrfärd

Regler om huvuddvärgsignaler finns under rubriken 1.6 Huvuddvärgsignal.

Betydelse vid säkrad rörelse

Vågrätt ”stopp”

Signalen får inte passeras utan särskilt medgivande av tågklareraren enligt reglerna för respektive rörelse.

Lodrätt ”rörelse tillåten, fri väg”

Signalen får passeras.

Växlingsdvärgsignaler längs en tågväg kan förväntas visa signalbild ”lodrätt” när föregående huvudsignal visade ”kör”. En medgivandedvärgsignal invid en huvudljussignal som visar ”kör” kan förväntas visa signalbild ”lodrätt” eller vara släckt.

Snett vänster

Signalen får inte passeras utan särskilt medgivande av tågklareraren enligt reglerna för respektive rörelse.

Snett höger

Signalen får inte passeras utan särskilt medgivande av tågklareraren enligt reglerna för respektive rörelse.

Vid säkrad rörelse ska signalbilderna ”snett vänster” och ”snett höger” normalt inte uppträda. Skulle en dvärgsignal visa någon av dessa signalbilder ska tåget eller spärrfärdssättet om möjligt stannas före signalen och annars snarast möjligt därefter. Föraren ska sedan ta kontakt med tågklareraren.

Betydelse vid siktrörelse

Vid tågfärd och spärrfärd i siktrörelse är växlingsdvärgsignalernas och medgivandedvärgsignalernas signalbesked och betydelse detsamma som vid växling. Följande undantag gäller dock: ”Rörelse tillåten” i en medgivandedvärgsignal upphäver inte ”stopp” för tågfärd och spärrfärd från en huvudljussignal invid dvärgsignalen.


2.4.8 Släckt, otydlig eller felaktig dvärgsignal

En växlingsdvärgsignal som är släckt eller som visar en otydlig eller felaktig signalbild ska jämställas med en växlingsdvärgsignal som visar ”stopp”.

Släckt, otydlig eller felaktig medgivandedvärgsignal

En medgivandedvärgsignal som är släckt eller som visar en otydlig eller felaktig signalbild saknar signalbetydelse. (Huvudsignalens signalbesked ”stopp” eller ”kör” gäller dock.)

Exempel:

Släckt, otydlig eller felaktig huvuddvärgsignal

Om en huvuddvärgsignal är släckt eller om den visar en otydlig eller felaktig signalbild ska det jämställas med att den visar ”stopp”.
Följande undantag gäller dock vid växling: Om signalen varken visar rött eller grönt sken jämställs signalen med en växlingsdvärgsignal.

Exempel: