Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

Anvisningar m m

1. Allmänt

1.1 Uppbyggnad.
Flertalet av den personal som används i säkerhetstjänst examineras endast i delar av föreskrifterna. För att göra materialet mer lätthanter-ligt och överskådligt ges säkerhetsordningen ut i olika editioner riktade till de vanligaste grupperna i säkerhetstjänst. Personal i säkerhets-tjänst tilldelas personligt exemplar av någon av bok 1, 2 eller 3. De olika editionerna är uppbyggda så att ingen ska behöva ha fler än en bok. Bok 1 utgör ett grundmaterial som byggs på ytterligare i bok 2 och bok 3. BVF 900.1 är riktad till personal med enbart följande uppgifter i säkerhetstjänst vid Banverket: * Skydds- och säkerhetsledare * Tillsyningsman A-arbete, C-arbete, E-arbete, L-arbete * Vägvakt BVF 900.2 är riktad till samma grupper som ovan samt de med uppgift som: * Huvudtillsyningsman * Tillsyningsman A-fordonsfärd * Förare A-fordonsfärd * Tillsyningsman vagnuttagning * Förare vagnuttagning * Växlingsledare * Signalgivare BVF 900.3 omfattar det fullständiga materialet.
1.2 Rådgivning
Den som önskar rådgivning eller vid frågor om hur betämmelserna ska tolkas, bör i första hand vända sig till trafiksäkerhetshandläggaren eller någon av de lärare (fortbildare) för säkerhetstjänst som finns vid enheten.
1.3 Indelning (säo, säok)
Flera av paragraferna som är av äldre ursprung är indelade dels i säo, dels i säok (= kompletterande föreskrifter och anvisningar till säo). Text i säo är tryckt med detta typsnitt. Text i säok är tryckt med detta typsnitt och placerad något indragen till höger. Paragrafer av äldre ursprung är indelade i moment (mom). Paragrafer av nyare ursprung är indelade i artiklar (art), enl systemet 1, 1.1, 1.1.1 o s v.

2. Ändringstryck

I ändringstryck är de föreskrifter som är nya eller ändrade i sak betecknade med streck i yttre marginalen. Punktlinje betecknar änd-ring som är bekantgjord tidigare eller är enbart redigeringsändring.

3. S-blankett

S-blanketter är betecknade med endast S1, S2 etc.

4. Riktningsord

Uttrycken "främsta fordonet", "sista fordonet", "nästa signal", "nästa station" o d räknas i färdriktningen.

5. Symboler i signalbild

I § 3 innebär [bild] på signalmedel fast sken och [bild] blinkande sken.

6. Förkortningar

Nedanstående förkortningar, som inte förekommer i vanligt språkbruk, används både för grundformer och böjningsformer och i sammansatta ord. bl blankett BVF Banverkets föreskrifter BVH Banverkets handbok E på särskild order (extratåg) fjb fjärrblockering fjst fjärrbevakad station fjtkl fjärrtågklarerare htsm huvudtillsyningsman kvo kvarhållningsorder ltkl lokaltågklarerare RID-S Statens räddningsverks föreskrifter om inrikes transporter av farligt gods på järnväg SJF SJ föreskrifter SJM SJ meddelande sth största tillåten hastighet säo säkerhetsordning säok kompletterande föreskrifter och anvisningar till säkerhetsordningen säpl säkerhetsplan tam tåganmälan tdt tidtabell TF, TLF Tågtrafikledningens föreskrifter tkl tågklarerare tl tågledare tpl trafikplats tsm tillsyningsman vut vagnuttagning

Kategorier

Start / Tåg