Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

Anvisningar m m
§0 Giltighetsområde m m
§1 Begreppsförklaringar m m
§1A Begrepp och förklaringar, ATC
§2 Föreskrifternas tillämpning. Tillåtna signalmedel och signaler
§4 Ljudsignaler
§5 Signaler på tåg
§6 Signaler på dragfordon och motordrivna småfordon vid växling och småfordonsväxling
§7 Signaler på vagnuttagning och A-fordonsfärd
§8 Tillsyn av signalmedel m m
§9 Tydlig signalgivning
§10 Signals åtlydnad
§11 Underrättelse om ändring av signalmedel m m
§12 Manuell kortslutning av spårledning
§19 Ordergivning till förare och tsm
§20 Samråd vid samtidiga anordningar
§21 Samtal och meddelanden
§22 Innehav av klocka, linjebok, tdtbok m m
§24 Växel på linjen. Rörlig bro
§25 Säkerhet för trafikerat spår vid arbetsplats
§26 Skydd vid vägkorsning
§27 Spår ofarbart eller i försvagat skick
§28 Hastighetsnedsättning
§29 A-arbete
§29A Säkerhetsarbete i signalanläggning. S-arbete
§30 Arbete på kontaktledningen. E-arbete
§31 L-arbete
§32 A-fordonsfärd
§34 C-arbete
§36 Vagnuttagning
§37 Växling
§37A Småfordonsväxling
§38 Tågs tidtabell. Order om extratågs gång och tågs inställande
§39 Pålok
§40 Ägarbeteckning m m på tågfordon
§41 Bromsföreskrifter för tåg
§42 Tågs storlek
§43 Transportvillkor för fordon och laster av olika slag. Farligt gods.
§44 Tågs bemanning
§45 Tågs iordningställande, säkerhetssyning och bromsprov
§47 Säkerhetstjänstens organisation på station. Kontrollåsnycklar
§48 Bevakade, obevakad och stängda stationer
§50 Spår för tåg på station
§51 Manövrering av huvudsignal m m
§52 Huvudsignal på bevakad station är felaktig eller saknas
§53 Försignal är felaktig
§54 Tågvägsklargöring
§55 Tågvägsinspektion
§57 Tågs samtidiga rörelse på bevakad station. Tågvägs skyddssträcka
§58 Plattformsövergångar
§59 Tåganmälan
§60 Avspärrning. Hinderanmälan och spärrning
§63 Tillstånd för tågrörelse
§64 Avgångs- och ankomsttid
§65 Kontroll av avslutat trafikutbyte m m
§66 Tåganmälan har inte kunnat utväxlas
§68 Största tillåten hastighet
§69 Åtgärder under tågs gång, vut och A-fordonsfärd
§70 Huvudsignal visar ej "kör"
§71 Linjeblockering ur bruk
§72 Tågs ankomst till trafikplats
§73 Hinder i tågvägen eller på dess skyddssträcka på bevakad station
§74 Hinder för avgången från bevakad station
§75 Rapportering av tågförsening
§76 Normal ordningsföljd för tåg
§77 Mötesändring
§78 Tågföljdsändring och tågsättsbyte
§79 Nytillkommet k-möte
§80 Omledning av tåg på fjbsträcka
§81 Trafikering av dubbelspår
§83 Hjälpfordon behövs till tåg. Fordon från tåg måste lämnas kvar.
§84 Backning av tåg
§85 Åtgärder vid fara, inträffad olycka m m
§86 Evakuering av resande från tåg
Bil2 Mönstersamling

Kategorier

Start / Tåg