Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§85 Åtgärder vid fara, inträffad olycka m m

Det som sägs om tåg i denna paragraf, gäller även för vut, A-fordonsfärd, växling och småfordonsväxling. Vid en inträffad olycka eller vid ett allvarligt tillbud gäller bestämmelserna om olyckshantering vid Banverket (BVF 006 resp. regionala och lokala föreskrifter). Dessa gäller för bl.a. anmälan, undersökning samt bärgnings- och återställningsarbete i samband med olycka.

1 Åtgärder vid fara


a) Allmänt. Den som uppmärksammar fara för tåg skall snarast försöka stoppa tåget. Till annalkande eller passerande tåg visas stoppsignal. Kan detta inte göras eller uppfattas inte stoppsignalen, skall andra åtgärder vidtas för att snarast stoppa tåget. För tåg med uppfälld strömavtagare skall härvid i första hand nödfrånkoppling av kontaktledningen (s k ”nödstopp”) utföras. Har annan än tkl utfört nödstoppet skall denne genast underrättas om att nödstopp har gjorts samt om orsaken. När tåg stoppats skall föraren underrättas om anledningen. Fordon som brinner skall snarast skiljas från övriga fordon, om det är risk för att elden sprider sig.
Till mom 1 avd a Med ”fara” menas – brand i fordon, – farlig förskjutning av last, – varmgång, – tjuvbroms eller hårda slag från hjul, – felaktig strömavtagare, – öppen sidodörr på fordon för resande, eller – annan överhängande fara för tåg eller resande. ”Nödstopp” innebär att strömtillförseln till eldrivna fordon bryts. Hur nödstopp utförs framgår av BVF 051. När tåg inte kan stoppas genom att visa ”stopp”, stoppställa signal eller med nödstopp, måste tkl – antingen han själv har upptäckt faran eller har underrättats om den – snarast försöka nå föraren via radio. I säpl skall finnas uppgift om radiokanaler och driftradioområden m m samt i vissa fall andra lämpliga åtgärder för att stoppa tåg. b) Förarens åtgärder vid spänningslös kontaktledning. Om kon-taktledningen blir spänningslös under gång och spänningen inte åter-kommer inom kort, ska föraren förutsätta att nödfrånkoppling (”nöd-stopp” har utförts. Föraren ska då – omedelbart sänka hastigheten till växlingsfart, – stanna tåget vid lämpligt ställe, om möjligt där det är god sikt och så att vägkorsning inte spärras, – kontakta tkl för besked om orsaken. Till mom 1 avd b Föraren måste betrakta spänningslös kontaktledning som utfört nödstopp tills han får besked om annan orsak. Växlingsfart motiveras av att orsaken till nödstoppet kan vara en motriktad rörelse.

2 Åtgärder vid olycka


a) Förarens åtgärder. Vid olycka ska föraren 1) om fara kan ha uppstått på intilliggande tågspår: vidta skyddsåtgärder för detta genom att – om möjligt se till att främsta fordonet visar blinkande frontljus framåt, – kortsluta spårledningen på intilliggande spår med kontaktdon, – larma tkl, – ombesörja att hindertavlor sätts upp på intilliggande spår ca 400 m framför resp bakom det ofarbara stället. 2) därefter – ombesörja att olycka genom skadad elledning förebyggs, – om tåget medför farligt gods: om möjligt utröna om vagn med farligt gods skadats och – om så är fallet – se till att alla personer som uppehåller sig vid olycksplatsen varnas, – underrätta tkl närmare om olyckan. b) Tågpersonalens åtgärder. Finns avgångssignalerare, skall han snarast ta reda på om föraren kan vidta åtgärderna i avd a. Om inte, skall avgångssignaleraren ombesörja att dessa åtgärder utförs. Åtgärder för att förebygga olycka genom skadad elledning ombesörjs alltid av avgångssignaleraren, när sådan finns. Anm. Om möjligt skall en person bege sig bakåt för att – innan hindertavlor har hunnit sättas upp – visa ”stopp” till eventuellt annalkande fordon på intilliggande spår. c) Tkl åtgärder. Tkl skall avspärra alla tågspår på den stationssträcka anmälan gäller. För tkl övriga åtgärder, se SJF 016. d) Begäran av hjälpfordon. Behövs hjälpfordon, begär föraren detta hos tkl.
Till mom 2 Här menas med olycka t ex sammanstötning, urspåring, plankorsningsolycka eller brand. Åtgärderna skall vidtas även vid opåräknad tryck-sänkning i huvudledningen, eftersom trycksänkningen kan bero på att vagn spårat ur. Till avd a. Finns flera intilliggande tågspår med spårledning skall om möjligt även dessa kortslutas och hindertavlor sättas upp, i första hand på det spår som bedöms ha högst sth. Vid olycka med personskador, eller där farligt gods är inblandat, är det angeläget att samhällets räddningstjänst snabbt larmas. Föraren skall snarast möjligt – sedan intilliggande spår har skyddats – anmäla olyckan till tkl. Begäran om hjälpfordon utförs – om behov av detta finns – först sedan ovanstående utförts. Föreskrifterna i detta mom är tillämpliga även vid brand i tåg, när exempelvis resande måste utrymma detta. I en sådan situation är det nämligen stor risk att de resande kan komma ut i intilliggande spår. Till avd a och avd c. Skyddsåtgärder för intilliggande spår får upphöra och avspärrning av detta upphävas av tkl när det har konstaterats att åtgärderna inte längre behövs. Kan föraren omedelbart bedöma att skyddsåtgärder inte behövs för intilliggande spår, behöver åtgärderna enl avd a punkt 1 inte vidtas. Till avd d. Beträffande regler för begäran om hjälpfordon till tåg på linjen, se § 83. Avspärrning av det spår där tåget finns får upphävas först sedan tåget i sin helhet förts undan från spåret och spåret är farbart. (Bärgnings- och reparationsarbeten till följd av inträffad händelse kräver A-arbete som föranleder särskild avspärrning).

3 Hinder eller fara på intilliggande spår

Upptäcker förare hinder eller fara på ett bredvidliggande tågspår på linjen eller på station och är det ej tydligt att hindret observerats tidigare, skall tåget stanna. Därefter vidtas motsvarande åtgärder som vid olycka enl mom 2.

4 Hjulplattor, hjulringsbeläggning, andra skador

Har tkl underrättats om hårda slag från hjul som kan tyda på hjulplattor eller hjulringsbeläggning i ankommande tåg eller om annat förhållande som kan medföra skada på växlar e d, skall tåget stoppas utanför stationen och därefter tas in med sth 10 km/h.

5 Avsyning av banan

I följande fall skall tkl hos Spårinnehavaren begära att banan avsynas. – när det kan konstateras eller misstänkas att större föremål har fallit ner från fordon (t ex buffert, fjäderpaket, del av last etc), – när fordon med hjulringsbrott har passerat sträckan, – när fordon med en hjulplatta eller dylikt av mer än 60 mm längd eller hjulringsbeläggning av mer än 1 mm höjd har passerat sträckan. Anm. Vid lägre temperatur än -10°C skall åtgärder enl detta mom vidtagas, när fordon med hjulplatta av minst 40 mm längd eller med hjulringsbeläggning – oavsett höjden – gått på aktuell sträcka med högre hastighet än 10 km/h. Innan banan avsynats skall alla tåg ges order (S10) om sth 30 km/h på den berörda sträckan.
Till mom 5 Vid tveksamma fall avgör Spårinnehavaren efter samråd med tl och Trafikutövaren hur långt avsyning av banan skall begäras. Att tåget håller 30 km/h tills banan avsynats är viktigt bl a eftersom ett nedfallet föremål (t ex buffert som har fastnat i sliper) kan ligga så, att det är hinderfritt för en fordonstyp men inte för en annan. Föremålet kan också ändra läge när fordon passerar. Fordon med hjulplatta eller hjulringsbeläggning kan ha orsakat rälsbrott som förvärras av efterföljande tåg.

Kategorier

Start / Tåg