Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§66 Tåganmälan har inte kunnat utväxlas

Till § 66 Denna paragraf gäller när klart-anmälan eller in-anmälan inte kan erhållas p g a oregelmässigheter.

1 Klart-anmälan har inte erhållits (utan linjeblockering)

Kan klart-anmälan för ett tåg (= 03), som skall avgå från en bevakad station (= K), inte erhållas från tkl för den station (= L) som skall vara nästa bevakade station för 03, skall tkl K kontakta tl. Därefter gäller följande: a) L är obevakad (”Fri genomfart i L” har lämnats tidigare) 1) Om tl bestämmer att L skall vara obevakad för 03, gäller normala rutiner. 2) Om tl bestämmer att L skall vara bevakad för 03, gäller följande: Tl får besluta att tkl K får avsända 03 utan klart-anmälan från tkl L, på följande villkor: – Det är troligt att bevakningen kommer att kunna tas upp i L medan 03 är på väg dit eller i rimlig tid sedan 03 har kommit dit. – Hela stationssträckan, förbi L fram till den andra gränsstationen (= M), skall vara fri. – Tkl M skall lämna ”klart 03 till M” till tkl K. Tkl K skall muntligt informera föraren på 03 om att tkl L ännu inte har trätt i tjänst men att L skall vara bevakad för 03. Om 03 inte har fast uppehåll i L, skall tåget ges order (S11) om fast uppehåll där.
Till mom 1 avd a Till punkt 1. Således måste 03 ges order om att L är obevakad och klart-anmälan måste erhållas från nästa bevakade station (= M). Skulle 03 i L ha mött ett annat tåg (= 02), måste mötet mellan 02 och 03 först flyttas till M. Till punkt 2, tredje strecksatsen. När L har tagit upp bevakningen, måste tkl M – antingen på nytt lämna klart-anmälan för 03, denna gång till tkl L, eller – återkalla sin klart-anmälan, ifall stationssträckan L–M skall disponeras för annan anordning innan 03 går på sträckan. b) L är stängd (”Fri genomfart i L” har inte lämnats), eller L är bevakad, men tkl L kan inte nås Tl får besluta att tkl K får avsända 03 utan klart-anmälan, på följande villkor: – L är en station som planenligt inte är obevakad för något tåg i riktning från K. – Tl och tkl K kan i samråd få full visshet om att tåget närmast före 03 har lämnat stationssträckan K–L och känner inte till något annat som hindrar att 03 avsänds. Föraren på 03 ges order enl mom 2. I annat fall får 03 inte avsändas från K.

2 (utan linjeblockering)

Om 03 avsänds från K utan att klart-anmälan har erhållits för 03, skall föraren ges order (S10) om detta och om att siktfart gäller för tåget på stationssträckan.
Till mom 2 Om tkl i L kan ta upp bevakningen medan 03 är på väg mot L och meddelar att det inte finns något hinder för 03 framförande på stationssträckan, skall tkl K om möjligt meddela föraren på 03 detta samt att siktfart inte längre behöver tillämpas.

3 In-anmälan har inte erhållits (utan linjeblockering)

Kan tkl K inte få in-anmälan för ett tåg (= 03) från tkl för nästa bevakade station (= L) och anser tkl K det troligt att 03 har lämnat stationssträckan, skall tkl K kontakta tl. Tl får lämna ”03 in i L” till tkl K, om dels tl vet att infartssignalen i L automatiskt går till ”stopp” när fordon passerar, och dels – antingen tl kan få kontakt med föraren på 03 och denne försäkrar för tl att 03 finns i L och helt har kommit innanför stationsgränsen där, – eller 03 har kommit till längre bort belägen bevakad station (= M) och tkl M bekräftar detta för tl. I annat fall måste tl se till att tkl L kommer i tjänst; 03 får då inte anses ha kommit in i L förrän tkl L lämnar in-anmälan.

4 Klart-anmälan har inte erhållits (med linjeblockering)

Kan klart-anmälan för ett tåg (= 03), som skall avgå från en bevakad station (= K), inte erhållas i föreskrivna fall från tkl för den station (= L) som skall vara nästa bevakade station för 03, gäller följande: a) L är obevakad (”Fri genomfart i L” har lämnats tidigare) Tkl K skall kontakta tl. Om tl bestämmer att L skall vara obevakad för 03, gäller normala rutiner. Om tl bestämmer att L skall vara bevakad för 03, får 03 inte avsändas från K förrän tkl L har lämnat klart-anmälan för 03. b) L är stängd (”Fri genomfart i L” har inte lämnats), eller L är bevakad, men tkl L kan inte nås 03 får inte avsändas från K.

5 In-anmälan har inte erhållits (med linjeblockering)

Kan tkl K inte få in-anmälan för ett tåg (= 03) i föreskrivna fall från tkl för nästa bevakade station (= L) och anser tkl K det troligt att 03 har lämnat stationssträckan, skall tkl K kontakta tl. Tl skall se till att tkl L kommer i tjänst. 03 får inte anses ha kommit in i L förrän tkl L lämnar in-anmälan.

Kategorier

Start / Tåg