Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§65 Kontroll av avslutat trafikutbyte m m

1 Avgångssignal till resandetåg


a) När ett tåg har stannat för trafikutbyte, får det inte sättas igång förrän man har kontrollerat att trafikutbytet är avslutat. Se art 3.2 för godståg och tjänstetåg och art 4.1 för resandetåg. Bestämmelserna tillämpas – dels när uppehållet är avsett för trafikutbyte, enligt tdt eller order (S11), – dels i annat fall om föraren blir varse att trafikutbyte har ägt rum, t ex efter till- eller frånkoppling vid oregelmässigheter. Anm 1. Vad som avses med uppehåll för trafikutbyte framgår av § 1:46A. b) För att sätta igång ett resandetåg krävs, även om tåget inte har uppehåll för trafikutbyte, i vissa fall att man kontrollerar att sidodörrarna på fordon med resande är stängda. Se art 4.3. Anm 2. På bevakad station gäller även § 63 om tillstånd från tkl att sätta igång tåget.

2 Begäran om tågväg

Vid vissa stationer ska tkl underrättas om att tåget snart kan avgå, muntligt, eller genom att man trycker in knapp ”Begäran om tågväg” e d. Vid vissa stationer ska, när tåget snart kan avgå, vägskyddsanläggning sättas igång genom att man trycker in knapp ”Bomfällning” e d. Stationerna anges i linjeboken. Föraren svarar för åtgärderna, om inte annat anges i lokal föreskrift. Föraren kan uppdra åt avgångssignaleraren att utföra åtgärderna.

3 Godståg och tjänstetåg

3.1 Var på en station trafikutbyte äger rum
I linjeboken kan vid behov finnas uppgift om vid vilken del av en station (spårgrupp, bangård etc) som trafikutbyte äger rum. Uppgiften kan också finnas i tdt eller order (S11); sådan uppgift gäller före uppgift i linjeboken.
3.2 Villkor för igångsättning
Ett tåg som har stannat för trafikutbyte får sättas igång tåget först när föraren antingen – har fått anmälan om att trafikutbytet är avslutat (se art 3.2.1), eller – själv har kontrollerat att trafikutbytet är avslutat (se art 3.2.2), eller – har fått muntligt besked från operativ arbetsledning att det inte är något trafikutbyte (se art 3.2.3).
3.2.1 Anmälan om avslutat trafikutbyte
Anmälan formuleras ”Trafikutbytet avslutat för tåg 01”. Lokal föreskrift kan ange vem som ska lämna anmälan. Saknas lokal föreskrift, lämnas anmälan av den som svarar för kontroll av tågets sammansättning enligt § 45:4-5.
3.2.2 Föraren kontrollerar själv
I vissa tåg kontrollerar föraren själv att trafikutbytet är avslutat. Det anges i lokal föreskrift, eller beslutas och meddelas föraren av operativ arbetsledning. I sådant fall bortfaller anmälan enl art 3.2.1.
3.2.3 Slopande av trafikutbyte
I regel slopas trafikutbyte genom order (S11). Om föraren inte har fått order, kan operativ arbetsledning ge muntligt besked om att det inte är något trafikutbyte. Sådant besked får lämnas först sedan föraren har bekräftat att tåget befinner sig på den plats där trafikutbytet skulle ha ägt rum. Det muntliga beskedet formuleras enl följande exempel: ”Inget trafikutbyte för tåg 01 i Astad idag”.

4 Resandetåg

4.1 Uppehåll för trafikutbyte
Anm. Trafikutövaren kan utfärda närmare bestämmelser om kontroll av avslutat trafikutbyte.
4.1.1 Avgångssignalerare finns
När ett tåg har stannat för trafikutbyte, gäller följande. Föraren ska ge ”klart för avgång” till avgångssignaleraren när han är beredd att sätta igång tåget. Anm. För att få ge ”klart för avgång” på bevakad station ska föraren ha fått tillstånd av tkl att sätta igång tåget, när sådant krävs enl § 63. På station där tkl inte ger ”körtillstånd” får föraren, om han avser att dra fram tåget (enl § 63:3.4.4, i krypfart) mot närmaste huvudsignal, ge ”klart för avgång” till avgångssignaleraren trots att han ännu inte har fått tillståndet av tkl. Avgångssignaleraren ska ge ”avgång”, sedan han har sett till – att föraren har gett ”klart för avgång”, och – att den tid då tåget tidigast får avgå är inne, och – att trafikutbytet är avslutat. ”Avgång” innebär att tåget ska sättas igång.
4.1.2 Avgångssignalerare finns inte
Tåget får sättas igång först sedan föraren har kontrollerat att trafikutbytet är avslutat.
4.2 Stopp efter igångsättning efter uppehåll
Om ett tåg har satts igång efter uppehåll för trafikutbyte och därefter inom kort stannar på nytt, gäller följande. a) ”Avgång” har getts och tåget stannar för att ”stopp” visades med A-signal, signalredskap eller fordonsinternt signaleringssystem Bestämmelserna i art 4.1 gäller på nytt. b) Annars Bestämmelserna i art 4.3 gäller.
4.3 Stopp utan uppehåll för trafikutbyte
Kan resande öppna sidodörrar i tåget, gäller följande. Anm. Här bortses från möjligheten till nödöppning av dörrar. Blir föraren varse att nödöppning har använts, gäller dock bestämmelserna.
4.3.1 Avgångssignalerare finns

a) Stopp vid plattform vid vissa trafikplatser (anges i lokal föreskrift av Trafikutövaren) ”Klart för avgång” ska ges av föraren och ”avgång” ges av avgångssigna-leraren på samma sätt som om tåget hade haft uppehåll för trafikutbyte, enl art 4.1.1. b) Övriga fall Avgångssignaleraren ska – vid behov och i möjlig utsträckning (t ex genom högtalarutrop) – uppmana de resande att inte öppna sidodörrarna. Blir avgångssignaleraren varse att någon sidodörr har öppnats, ska han försöka ta reda på om föraren visar ”klart för avgång”. Ifall så sker, ska avgångssignaleraren ge ”avgång” på samma sätt som om tåget hade haft uppehåll för trafikutbyte, enl art 4.1.1. Anm. Avgångssignaleraren måste räkna med att tåget kan komma att sättas igång utan signal från honom, se nedan. Föraren ska omedelbart före igångsättning kontrollera – från förarplatsen och i möjlig utsträckning – att ingen utåtgående sidodörr är öppen. Ser föraren att någon sidodörr är eller har varit öppen, ska föraren ge ”klart för avgång” till avgångssignaleraren och erhålla ”avgång” av denne innan tåget sätts igång, på samma sätt som om tåget hade haft uppehåll för trafikutbyte, enl art 4.1.1. Kan föraren inte se någon öppen sidodörr, får tåget sättas igång.
4.3.2 Avgångssignalerare finns inte
Tåget får sättas igång först sedan föraren har kontrollerat att ingen utåtgående sidodörr är öppen.
4.4 Hur "klart för avgång" och "avgång" ges

a) ”Klart för avgång” Föraren ger ”klart för avgång” till avgångssignaleraren – med indikeringslampa ”klart för avgång” på dragfordon/manövervagn, eller – med arm resp handsignallykta eller muntligt direkt, – om det är tillåtet enl Trafikutövarens bestämmelser: muntligt via talförbindelse eller med fordonsinternt signaleringssystem, t ex summer, enklangsklocka, eller särskild indikeringslampa. b) ”Avgång” Avgångssignaleraren ger ”avgång” – med arm resp handsignallykta, med A-signal för avgångssignalering eller muntligt direkt, eller – om det är tillåtet enl Trafikutövarens bestämmelser: muntligt via talförbindelse eller med fordonsinternt signaleringssystem, t ex summer, enklangsklocka, eller särskild indikeringslampa. Anm 1. I § 3:15 finns bestämmelser om hur ”klart för avgång” och ”avgång” ges muntligt. Anm 2. Trafikutövaren kan utfärda närmare bestämmelser om ”klart för avgång” och ”avgång” muntligt via talförbindelse eller med fordonsinternt signaleringssystem. c) ”Avgång” av annan än avgångssignaleraren ”Avgång” får på order av avgångssignaleraren ges eller repeteras av annan tågpersonal.
4.5 "Avgång" vid växling
Trafikutövaren kan besluta (anges i lokal föreskrift) att ”klart för avgång” ska ges av föraren och ”avgång” ges av en avgångssignalerare när ett tågsätt med resande ska flyttas i form av växling. Föraren ska själv vara den som beslutar om igångsättningen och håller uppsikt i rörelseriktningen. I sådant fall gäller: Föraren ska ge ”klart för avgång” när han är beredd att sätta igång och i förekommande fall har fått starttillstånd för växlingen. Avgångssignaleraren ska ge ”avgång” sedan han har sett till – att föraren har gett ”klart för avgång”, och – att trafikutbytet är avslutat.

Kategorier

Start / Tåg