Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§21 Samtal och meddelanden

1 Genomförande

Samtal i säkerhetstjänst skall vara kortfattade och entydiga. De begrepp och uttryck som finns i säo skall användas. Var och en måste medverka till att inga missförstånd uppstår. Vid tveksamhet är man skyldig att fråga.
Till mom 1 Måste ett muntligt meddelande förmedlas, måste det klargöras för mottagaren vem som är den ursprunglige avsändaren. Till första stycket. Man bör i förväg tänka igenom vad man skall säga och vid behov anteckna viktiga punkter. Besvärliga namn och uttryck skall bokstaveras. Till andra stycket. Talar man med någon som kan antas vara dåligt insatt i situationen, måste man särskilt kontrollera att han har förstått.

2 Benämning


a) Tåg skall benämnas med sitt nummer. Fyrsiffriga och femsiffriga tåg- och vutnummer uttalas i två resp tre ord, genom att numret bakifrån delas upp i tiotalsgrupper. Grupperna 00–09 uttalas i ett ord : ’nollnoll, nollett, ...nollnio’.
Till mom 2 avd a Grupperna 40–49 och 70–79 måste uttalas extra tydligt för att säkert skiljas åt. b) Färder och arbeten etc. Vut, A-fordonsfärd, A-arbete, C-arbete, E-arbete, L-arbete, S-arbete, linjedisp och stationsdisp benämns och iden-tifieras enligt följande:
anordningidentifieras genom och benämns med
vut vutnummer eller ’vut’ + tsm namn + ev driftradio- eller mobiltelefon-nummer
A-fordonsfärd ’A-fordon’ + tsm namn + ev driftradio-eller telefonnummer
A-arbete ’A-arbete’ + A-arbetssträcka eller station + tsm namn + ev driftradio- eller mobiltelefonnummer
C-arbete ’C-arbete’ + C-arbetssträcka + tsm namn + driftradio-eller mobiltelefonnummer
E-arbete ’E-arbete’ + E-arbetsområde + tsm namn + ev driftradio-ellermobiltelefonnummer
L-arbete ’L-arbete’ + L-arbetssträcka + tsm namn + ev driftradio- eller mobiltelefonnummer
S-arbete ’S-arbete’ + station + signaltsm namn + ev driftradio-eller mobiltelefonnummer
linjedisposition ’linjedisp’ + linjedispsträcka + htsm namn + driftradio- eller mobiltelefonnummer
stationsdisposition ’stationsdisp’ + station + htsm namn + driftradio-eller mobiltelefonnummer

3 Telefon- och radiosamtal, inledning

Samtal inleds med att parterna anger sin funktion i säkerhetstjänst.
Till mom 3 Exempel: ’föraren tåg 4236’, Hansson, tsm A-arbetet Björksta–Eriksholm, driftradio 421’. För ltkl (tklbiträde), fjtkl och ställverksvakt gäller vid svar i telefon etc: – ltkl (tklbiträde) svarar med ’tågx ... (stationens namn)’, – fjtkl svarar med ’fjärren ... (fjbcentralens namn)’, – ställverksvakt svarar med ’ställverket ... (ställverkets namn)’. Om någon svarar i telefon eller radio avsedd för ltkl (tklbiträde) eller fjtkl, men själv inte tjänstgör i dessa funktioner, måste han genast klargöra detta för den uppringande. Den uppringande måste förvissa sig om att han har kommit rätt. Den som blir uppringd måste förvissa sig om vem som ringer.

4 Vid signal i stopp

Positionen för ett tåg (vut, A-fordonsfärd) vid en huvudsignal (dvärgsignal) i ”stopp” anges genom att uppge signalens beteckning. I övriga fall måste sträcka eller tpl samt på dubbelspår ’uppspår’ eller ’nedspår’ anges.
Till mom 4 Används en telefon vid en annan signal än den där tåget (fordonssättet) finns, måste detta tydligt framhållas.

5 Personidentifikation

Namn skall uppges av den som lämnar ett meddelande med betydelse för säkerheten, och även i de fall som särskilt anges i säo/säok. (Detta krävs dock inte vid samtal inom samma station, om de samtalandes funktion och person är kända.) Tkl/tl får uppge signatur i stället för namn, se säok.
Till mom 5 Signatur i stället för namn används av tkl i samband med meddelande som skall antecknas på S1/S2/S15 i den utsträckning som anges på blanketten, annars normalt endast vid kontakter tkl/tl sinsemellan. Om namn (signatur) inte uppges när så skall ske, är mottagaren skyldig att fråga efter namnet (signaturen). Kan det inte undvikas att ett meddelande måste förmedlas, skall namn uppges både på den ursprunglige avsändaren och den förmedlande.

6 Repetition

Meddelande som skall skrivas ned skall repeteras av mottagaren. Även viktigare delar av andra samtal med betydelse för säkerheten skall vid behov repeteras. Repetitionen skall bekräftas av avsändaren.
Till mom 6 Avsändaren kan också begära repetition av ett meddelande om tveksamhet har uppstått. Repetition skall begäras, om man kan misstänka att mottagaren hade förväntat sig ett annat besked än det lämnade.

7 Hjälputtryck

Vid radiosamtal används hjälputtryck, se säok. Den som med radion ringer upp en telefon skall vid behov tala om att samtalet sker via radio.
Till mom 7 Följande hjälputtryck skall användas, när radiosystemet endast medger att man talar en åt gången; gäller bl a drift- och trafikradio:
UttryckBetydelse
’Kom’ Uppmaning att tala, avslutar varje sändningsavsnitt.
’Vänta’ Uppmaning att vänta, utan att förbindelsen bryts.
’Återkommer’ Nytt anrop kommer att ske.
’Uppfattat’ Mottagaren har förstått, ingen repetition behövs.
’Repetera’ Hela meddelandet skall repeteras.
’Repetera tid’ etc Begärd del av meddelandet skall repeteras.
’Fel’ Meddelandet har inte uppfattats korrekt.
’Rätt’ eller ’Rätt uppfattat’ Bekräftelse att meddelandet har uppfattats riktigt.
’Slut kom’ Ena motparten vill avsluta samtalet
’Klart slut’ Motparten har inget att tillägga, samtalet är avslutat och förbindelsen bryts.
Det är särskilt viktigt att radiosamtal görs korta och tydliga och att ovidkommande prat undviks. Om radioförbindelsen är allvarligt störd får man inte acceptera meddelanden med betydelse för säkerheten.

8 Meddelande, tkl/tl

Order, telegram och meddelanden per telefon mellan tl och tkl eller mellan olika tkl antecknas direkt, i första hand på S-blankett eller annan fastställd blankett, i tklbok eller tambok. Order, telegram och meddelanden kan sändas med fjärrskrift. Utfärdarens funktion och namn skall anges både vid telefonsamtal och på fjärrskriftsmeddelande. För tam m m tillåts vissa förenklingar gentemot mom 3, 5 och 6, se säok.
Till mom 8 Till första stycket. Order och telegram från tl med fastställd ordalydelse enl säo/säok skrivs ned på telegramblankett, om S-blankett för ändamålet saknas. Fjtkl och tl får anteckna direkt på grafiskt upplägg, enl särskilda anvisningar av Trafikledningsfunktionen. Till tredje stycket. Vid telefonsamtal uppger både den som ringer ut och den som tar emot meddelandet sin signatur. För fjärrskriftsmeddelande lämnas ingen motsvarande bekräftelse. Till sista stycket. Den som utväxlar tam lämnar endast sin egen signatur. Mottagaren uppger sin signatur som bekräftelse på att han har uppfattat. Tam behöver inte repeteras. Motsvarande gäller även för hinderanmälan och anmälan ”fri genomfart” etc. Används särskild tamtelefonlinje, behöver den uppringande inte ange funktion (station), när stationen framgår av klart- (då-klart-), ut- eller inanmälan.

Kategorier

Start / Tåg