Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§47 Säkerhetstjänstens organisation på station. Kontrollåsnycklar

1 Säkerhetstjänstens organisation på station.

Tkl skall i största möjliga utsträckning själv utföra de säkerhetsåtgärder som har samband med tågs klarering och annars övervaka dessa. Trafikledningsfunktionen kan medge att tklbiträde får finnas eller att flera tkl tjänstgör samtidigt. Tklbiträde får utföra säkerhetsåtgärd som åligger tkl, dock inte åtgärd som åligger tkl personligen. Annan tjänsteman än tklbiträde får utföra säkerhetsåtgärd som åligger tkl bara om denne har gett order om det i varje särskilt fall.
Till mom 1 För station där flera tkl tjänstgör samtidigt skall i säpl anges arbetsfördelningen, bl a vem som ansvarar för viss åtgärd som åligger tkl personligen.

2 Säkerhetstjänstens organisation på station.

För bevakad station skall finnas S-pärm hos tkl. Tkl skall föra tambok, tklbok och grafiskt upplägg enl bestämmelserna i TF. Personal med tjänstgöring som tkl, tklbiträde, ställverksvakt, tågvägsklargörare eller tågvägsinspektör är skyldig att ta del av säpl.
Till mom 2 Anvisningar för upprättande av säpl och för vad S-pärmen skall innehålla finns i SJF 011.4.

4 Säkerhetstjänstens organisation på station.

Tkl och tklbiträde skall vid inträde i tjänst ta del av bl a tklboken. Överlämning skall dessutom ske muntligt, när det är möjligt.
Till mom 4 Antalet avlösningar mellan tkl per dygn bör begränsas och inte läggas till tidpunkter med omfattande verksamhet. Detsamma gäller avlösning mellan tklbiträden. Den tillträdande måste kontrollera att antecknade åtgärder är utförda, t ex att huvudsignal eller växel är spärrad eller påminnelseskylt finns på ställare e d, eller att påminnelseskärm finns på signalstav/handsignallykta, när detta är föreskrivet.

5 Kontrollåsnycklar (= K-nycklar)


a) Allmänt. K-nyckel får bara användas för det ändamål och på den plats eller den sträcka som den är avsedd för. Den får inte avlägsnas från den aktuella platsen (sträckan) av annan än Trafikledningsfunktionen eller Spårinnehavaren. K-nyckel måste på obemannad plats vara fastlåst i växelställ, magnetlås, ställverk e d eller förvaras inlåst på expedition eller i nyckelskåp. Om en K-nyckel har förkommit, får den reservnyckel användas som normalt förvaras under plombering på tågexpedition e d. Den som bryter plomberingen skall snarast anmäla detta och förlusten av den ordinarie nyckeln till Trafikledningsfunktionen. Upphittad K-nyckel får inte användas. Den skall genast sändas till Trafikledningfunktionen.
Till mom 5 avd a I säpl finns en förteckning över K-nycklar i bruk och över de K-nycklar som finns i reserv, plomberade men åtkomliga. Till tredje och fjärde stycket. Trafikledningsfunktionen skall – anmäla till Spårinnehavaren om K-nyckel har förkommit, – ta emot ny nyckel av Spårinnehavaren och se till att denna i förekommande fall plomberas som reservnyckel, – vidaresända upphittad K-nyckel till Spårinnehavaren. b) K12-nyckel som används för låsning av växel eller spårspärr på bevakad station får användas bara av den som enl säpl har rätt till det. c) K16-nyckel används för slutlig låsning av växlar/spårspärrar vid linjeplats eller obevakad station. Den skall förvaras på station som Trafikledningsfunktionen har bestämt. K16-nyckel utlämnas mot kvitto av tkl för en av stationssträckans gränsstationer: 1) förare på tåg. Tkl meddelar vid ut-anmälan att K16-nyckeln har lämnats ut; in-anmälan för tåget får inte lämnas, förrän nyckeln har återlämnats till tkl för en av stationssträckans gränsstationer. 2) den som skall vara tsm vid vut, A-fordonsfärd eller A-arbete, eller htsm vid linjedisposition. Tkl skall för den som kvitterar nyckeln framhålla att det, för att nyckeln skall få användas, krävs starttillstånd för vut, A-fordonsfärden, A-arbetet resp linjedispositionen. I samband med att stationssträckan avspärras för vut, A-fordonsfärd, A-arbete eller linjedisposition skall tkl meddela tkl för stationssträckans andra gränsstation om K16-nyckel har lämnats ut. När vut, A-fordonsfärd, A-arbete eller linjedisposition anmäls avslutad skall den som har K16-nyckeln till tkl för en av stationssträckans gränsstationer – antingen återlämna nyckeln, – eller anmäla ”Jag har K16”. I detta fall skall K16-nyckeln återlämnas snarast och senast efter ett dygn. Nyckeln får användas på nytt bara om ny vut, A-fordonsfärd eller A-arbete ges starttillstånd. Tkl får inte upphäva avspärrning förrän K16-nyckeln har återlämnats eller tkl har fått anmälan ”Jag har K16”. Till mom 5 avd c K16-nyckel används i regel bara på sträcka utan linjeblockering. Nyckeln är försedd med en nyckelbricka som anger nyckelns nummer, ”hemstation” och den tpl/sträcka som nyckeln är avsedd för. Tkl antecknar uppgift om ut- och återlämnad K16-nyckel i tamboken. När K16-nyckel sänds mellan bevakade stationer eller till och från Trafikledningsfunktion eller Spårinnehavare, skall den skickas i slutet kuvert e d. Till punkt 1. Trafikledningsfunktionen får medge att växlingsbiträde som följer med tåg får kvittera ut K16-nyckel i förarens ställe. (Anges i linjeboken.) K16-nyckel som används för slutlig låsning av växlar på station som oftast är obevakad lämnas ut till den som skall tjänstgöra som tkl där. (I detta fall gäller givetvis inte kravet på A-arbete för att använda nyckeln.) Nyckeln behöver inte återlämnas till ”hemstationen” under kortare perioder då stationen skall vara obevakad; den skall då förvaras inlåst och får inte användas. d) Av K14- och K15-nyckel får bara finnas en i bruk på varje station. Till mom 5 avd d K14-nyckel som används för att upphäva beroendet mellan motriktade tågvägar på obevakad station. När stationen är bevakad eller stängd, skall nyckeln förvaras på avsedd plats på tkl expedition. K15-nyckel som används för att låsa tågvägar och för att ställa huvudsignal till ”kör” skall på lokalbevakad station innehas av tkl personligen, om ej annat anges i säpl. När station är obevakad eller stängd, skall K15- nyckel förvaras på avsedd plats.

Kategorier

Start / Tåg