Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§34 C-arbete

Anm. Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas bara på de sträckor utan linjeblockering som Spårinnehavaren har bestämt. Ytterligare bestämmelser och villkor för C-arbete finns i BVF 240.100.

1 Allmänt

1.1 Inledning
C-arbete innebär att tågspår på linjen eller obevakad station på sträcka utan linjeblockering upplåts för lätta arbetsredskap, utan att stationssträckan avspärras. Anm 1. C-arbete är avsett för arbete med lätta arbetsredskap som förflyttas i rask takt, t ex besiktning från tramp(cykel)dressin, ultraljudskontroll med utrustning som flyttas för hand osv. Anm 2. Tsm måste räkna med att fordon på C-arbetssträckan framförs med för sträckan gällande sth.
1.2 Tillsyningsman
För varje C-arbete ska en tsm finnas utsedd. Tsm ansvarar för trafiksäkerhetsåtgärder för C-arbetet. Vid avlösning av tsm under C-arbetet ska den tillträdande informera tkl för en av stationssträckans gränsstationer.

2 C-arbetssträcka

Den sträcka som upplåts för C-arbetet (= C-arbetssträckan) ska begränsas av station eller linjeplats. C-arbetssträckan får omfatta högst en stationssträcka. Vid C-arbete på tågspår på obevakad station eller vid linjeplats begränsas C-arbetssträckan av intilliggande station eller linjeplats.

3 C-arbete samtidigt med andra anordningar

3.1 C-arbete samtidigt med tåg
C-arbete får ske samtidigt och på samma sträcka som ett tåg framgår.
3.2 C-arbete samtidigt med andra anordningar än tåg
C-arbete får ske samtidigt och på samma sträcka som är upplåten för andra anordningar. Anm. Samråd enl § 20 förekommer inte.

4 Anmälan


a) Omedelbart innan C-arbetet ska börja, ska tsm anmäla C-arbetet till tkl för stationssträckans båda gränsstationer. Anm. Om den ena av stationssträckans gränsstationer är stängd, behöver C-arbetet endast anmälas till tkl för den andra gränsstationen. När bevakningen tas upp ska den tkl som fått anmälan genast flytta över utväxlade meddelanden dit. b) Anmälan ska innehålla uppgift om – tsm namn, – C-arbetssträcka, – start- och sluttid, – driftradio/telefonnummer. Anm. Innan anmälan lämnas måste tsm så långt är möjligt ha klart för sig vilka ordinarie tåg som kan vara aktuella under tiden för C-arbetet. c) Om förutsättningarna för C-arbetet måste ändras, ska nytt C-arbete anmälas.

7 Tkl åtgärder vid anmälan om C-arbete

7.1 Underrättelser i samband med anmälan
När tkl har mottagit anmälan, repeterat den och fört in C-arbetet i tklboken, ska han lämna underrättelser om sådana anordningar och rubbningar som framgår av tabellen nedan. Underrättelserna avser de förhållanden som är aktuella under den uppgivna tiden och som är kända för tkl vid tidpunkten för anmälan. Anordning eller rubbning: – ordinarie tåg – inställt tåg – extratåg – mötes- och tågföljdsändring – större tågförsening än 10 min, – tåg som har avsänts eller beräknas avsändas mer än 10 min före tiden enl tdt – vut – A-fordonsfärd De underrättelser som lämnas till tsm ska antecknas i tklboken. Anm 1. I underrättelse om vut eller A-fordonsfärd ska ingå uppgift om driftradio/ mobiltelefonnummer till den andre tsm. Anm 2. Sedan underrättelser har lämnats, kan extratåg eller annan anordning tillkomma under den tid som har uppgetts för C-arbetet. Se art 7.3.
7.2 Påminnelseskylt, spärrning, påminnelseskärm
Tkl ska sätta sätta påminnelseskylt på ställare för eller spärra utfartssignalen mot den aktuella sträckan; saknas utfartssignal sätts påminnelseskärm på signalstaven resp handsignallyktan. Påminnelseskylt resp påminnelseskärm får tas bort tillfälligt, eller spärrning tillfälligt hävas, när tåg, vut eller A-fordonsfärd ska släppas ut från stationen.
7.3 Underrättelser om tillkommande anordningar
Om rubbning uppstår, eller anordning tillkommer, sedan tkl har under-rättat tsm ska tkl för stationssträckans gränsstationer efter samråd om möjligt underrätta tsm. Kan tsm inte underrättas, gäller följande:
Anordning eller rubbningSkyddsåtgärd av tkl
extratåg,förhindra att tåg går på stationssträckan
minskad tågförseningförhindra att tåget går ut på stationssträckan tidigare än 10 min än vad som har uppgivits
behov av att avsända tåg mer än 10 min före tiden enl tdtförhindra att tåg avsänds mer än 10 min före tiden enl tdt
vut,A-fordonsfärdFörhindra att vut (A-fordonsfärd) berör C-arbetssträckan

9 Genomförande av C-arbetet

Tsm ska närvara på arbetsplatsen. Bara sådana lätta arbetsredskap som genast kan föras undan från spåret av närvarande personal får användas. Tsm måste vara beredd på att ett tåg kan avgå upp till 10 min före tiden enl tdt från stationssträckans gränsstation utan att någon underrättelse har lämnats, samt att tåget därefter kan avgå eller ankomma upp till 30 min före tiden enl tdt. Tsm ska själv vid behov kontakta tsm för vut eller A-fordonsfärd på C-arbetssträckan för att få reda på var fordonssättet finns.

14 Avslutat C-arbete

14.1 Tsm åtgärder

a) Tsm lämnar anmälan om avslutat C-arbete till tkl för en av stationssträckans gränsstationer. b) Anmälan ska innehålla 1) tsm namn samt driftradio- eller mobiltelefonnummer, 2) orden ”anmälan om avslutat C-arbete” och tidpunkt.
14.2 Tkl åtgärder

a) Den tkl som tar emot anmälan, ska underrätta tkl för stationssträckans andra gränsstation. b) Om tsm inte har anmält C-arbetet avslutat när den anmälda tiden har gått ut, ska tkl för stationssträckans gränsstationer efter samråd försöka få kontakt med tsm. Tills C-arbetet har anmälts avslutat, ska tkl fortsätta med skyddsåtgärderna enl art 7.2-7.3. c) Sedan tkl har fått anmälan om avslutat C-arbete, får han ta bort påminnelseskärm resp påminnelseskylt eller spärrning av utfartssignal.

Kategorier

Start / Tåg