Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§77 Mötesändring

I denna paragraf används följande beteckningar: 01 = det tåg som skall kvarhållas i N 02 = det tåg som skall framgå från F F = den förutvarande mötesstationen N = den nya mötesstationen Till § 77 Denna paragraf avser mötesändring på enkelspårig sträcka, d v s ändring av den normala ordningsföljden för tåg i motsatta riktningar eller – när linjeblockeringen är ur bruk – av den ordningsföljd som framgår av S14. Bestämmelserna tillämpas också vid enkelspårsdrift på dubbelspårig sträcka utan fjb vid ändring av den ordningsföljd för tåg i motsatta riktningar som framgår av S7. (För sträcka där linjeblockeringen är ur bruk eller med enkelspårsdrift, se även § 71:6 resp § 81:3) Speciella anvisningar gäller för tl och tkl i följande fall: 1) Om möte ändras från en station vid sträcka utan fjb till en station på fjbsträcka, tillämpas bestämmelserna så att gränsstationen mellan sträcka med och utan fjb behandlas som N. Ändras mötet från en station på fjbsträcka till en station vid sträcka utan fjb, behandlas gränsstationen som F. 2) Om en mötesändring berör både sträcka utan linjeblockering (= ”ej linbl”) och sträcka med linjeblockering utan fjb (= ”linbl”), tillämpas bestämmelserna i två steg: I ett första steg ändras mötet från den förutvarande mötesstationen till gränsstationen mellan ej linbl och linbl. Därifrån ändras mötet i ett andra steg till den nya mötesstationen. (Gränsstationen är alltså dels N vid den första mötesändringen, dels F vid den andra mötesändringen.) 3) Om en mötesändring innebär att det verkliga mötet ändras från station vid enkelspårig sträcka till en dubbelspårig sträcka, tillämpas bestämmelserna så att gränsstationen mellan enkelspårig och dubbelspårig sträcka behandlas som N. Ändras det verkliga mötet från en dubbelspårig sträcka till en station vid enkelspårig sträcka, behandlas gränsstationen som F. 4) Undantag från 1), 2) och 3): Om möte ändras från en station vid enkelspårig sträcka utan linjeblockering till en annan station vid enkelspårig sträcka utan linjeblockering, förbi mellanliggande sträcka med linjeblockering/dubbelspår, får reglerna för en mötesändring på sträcka utan linjeblockering tillämpas fullt ut. (Mötet får alltså ändras i ett steg med den förstnämnda stationen som F och den andra som N.) Exempel på ovanstående, se efter till mom 7.

1 Allmänt, kvarhållningsorder (utan linjeblockering)

Om k-möte skall ändras från F till N, utfärdar tl kvo enl S9 och sänder den till tkl N. Om 01 kan få kvo på en tidigare station (= A), sänds kvo även till tkl A; denne skall då ge kvo till 01. Om N är obevakad för 01 enl tdt eller tidigare order, får möte läggas dit bara – om kvo kan ges till 01 före N, eller – om 01 finns i N, eller – om 01 har stannat på linjen och tkl för N har talat med föraren så att han därigenom vet att 01 ännu inte har passerat N. Anm. Trafikledningsfunktionen kan medge att möte får ändras genom beslut av tkl N efter samråd med tkl F.
Till mom 1 Kvo är dels en order till tkl N att kvarhålla 01, dels en order till föraren på 01 att 01 skall k-möta 02 i N i stället för i F. Mötesändring kan innebära risker. Det tåg som är försenat eller mest försenat (= 01) skall kvarhållas på en tidigare station (= N) än den planenliga (= F) för att möta det andra tåget (= 02). De föreskrivna rutinerna skall säkerställa att 01 verkligen stannar i N, tills 02 har kommit dit. Kontroll av att tkl N inte sänder iväg 01 innan 02 har kommit dit är ordnad genom dels föraren på 01, dels tkl för annan station: – Föraren på 01 skall om möjligt vara insatt i situationen, innan tåget kommer till N, så att han är beredd att invänta 02 där och på så sätt kan kontrollera tkl. Detta åstadkoms genom att föraren på 01 ges kvo i A. – Har föraren på 01 ännu inte fått kvo, när 02 skall gå ut på den sista stationssträckan mot N, skall tkl N ha utfört en extra åtgärd som hindrar honom från att avsända 01. Att han verkligen har gjort det kontrolleras enl mom 4 av den tkl som skall ha ”klart 02 till N”. Om 01 inte har fast uppehåll i A, skall tåget stoppas för denna ordergivning. I kvo kan anges att tkl N skall sända S8 även till tkl för station före F (= C). Tkl C skall då ge S8 till föraren på 02. (Kvo skall inte adresseras till tkl C.) Är N gränsstation mellan olika trafikledningsområden, kan Trafikledningsfunktionen föreskriva att tkl N i stället för tl skall ombesörja att kvo sänds till A för ordergivning till föraren på 01. Till anm. När tkl N får besluta om mötesändring, skall han utfärda och underteckna kvo i stället för tl samt i förekommande fall sända kvo till tkl A.

2 Åtgärder av tkl N (utan linjeblockering)

När tkl N har fått kvo, skall han vidta följande åtgärder: I. 01 finns inte i N a) Om kvo skall ges till 01 på station före N, skall tkl utfärda och sända S8. b) Om kvo skall ges till 01 i N, skall tkl i nämnd ordningsföljd: 1) kontrollera att infarts- och utfartssignaler som skall visa ”stopp” för 01 gör detta, 2) spärra utfartssignalen eller sätta påminnelseskylt på dess ställare; om utfartssignal inte finns: sätta påminnelseskärm på signalstaven (handsignallyktan), 3) underteckna kvo, 4) utfärda och sända S8. Kvo skall ges till föraren på 01 genast sedan 01 har kommit till N. II. 01 finns i N Tkl skall i nämnd ordningsföljd: 1) underteckna kvo och genast ge den till föraren på 01, 2) utfärda och sända S8. Anm. S8 får dock utfärdas och sändas innan kvo har överlämnats till föraren, om Trafikledningsfunktionen har medgett detta och föreskrivit hur man skall säkerställa att 01 kvarhålls (anges i säpl).
Till mom 2 S8 är dels en order till tkl F och tkl för mellanliggande bevakade stationer att låta 02 framgå från F, dels en order till föraren på 02 att 02 inte skall k-möta 01 i F utan att k-mötet med 01 antingen äger rum i N eller bortfaller. Om k-mötet för 02 bortfaller, används på S8 den formulering där detta framgår. (Så är fallet om 01 utgår från N, om 02 från N skall gå ut på en annan linje än den som 01 har kommit från, om N är slutstation för 02 eller om N är gränsstation mot sträcka försedd med linjeblockering eller dubbelspår.) Om mötet senare ändras ytterligare, skall nya order utfärdas. Dock skall ingen order alls ges till föraren, om mötet ändras tillbaka till F och han ännu inte har hunnit få någon order. Till avd I, b. Obs att S8 inte ens får skrivas ut – för att senare undertecknas av tkl – förrän övriga åtgärder har vidtagits. Till avd I, b punkt 2. Måste signalstaven eller handsignallyktan användas, sedan påminnelseskärmen har satts på, skall skärmen tas av när signal ges och genast därefter åter sättas på. Motsvarande gäller påminnelseskylt på ställare till utfartssignal. Vid dagning och skymning används påminnelseskärm både på signalstav och handsignallykta. Till anm. Här avses fall när det anses nödvändigt att sända S8 först, t ex på station med flera bangårdar eller på station varifrån tåg utgår.

3 Vart S8 sänds (utan linjeblockering)

Tkl N skall sända S8 till tkl F, tkl för mellanliggande bevakade stationer och tkl för station före F (= C), som i kvo har utsetts att ge S8 till föraren på 02. Anm. Är F obevakad, skall S8 i stället för till F sändas till närmast föregående station för 02.
Till mom 3 Är S8 inte adresserad till tkl C, skall tkl F ge S8 till föraren på 02.

4 Kontroll av den som ska ha klart-anmälan för 02 (utan linjeblockering)

Den tkl som skall ha ”klart 02 till N” får inte godta detta, förrän tkl N har meddelat: ”01 har kvo” eller ”påminnelseskylt/-skärm påsatt” eller ”utfartssignalen spärrad”.
Till mom 4 Om kvo skall ges till föraren på 01 på station före N, men detta ännu inte har skett vid den tidpunkt då tkl N skall lämna klart-anmälan för 02, måste tkl N sätta på påminnelseskärm (påminnelseskylt, spärra utfartssignalen) och meddela att han har gjort det, innan han lämnar klart-anmälan för 02. Till mom 1–4, sammanfattning för förare på sträcka utan linjeblockering Om 01 skall kvarhållas i N för att där k-möta 02 i stället för i F, får föraren på 01 order (kvarhållningsorder på S9) om detta. (Detsamma gäller om 01 skall kvarhållas i N utan att ursprungligen ha något k-möte med 02, jfr säok till § 79.) Föraren på 02 får order (framgångsorder på S8) om att k-mötet med 01 är flyttat från F till N. (För att 02 skall kunna få framgångsorder från F måste 02 enl tdt eller tidigare order k-möta 01 i F, jfr säok till § 79.) Framgångsordern kan även ange att k-mötet bortfaller för 02.

5 Allmänt, kvarhållningsorder (med linjeblockering)

Om möte skall ändras från F till N, utfärdar tl kvo enl S9 och sänder den till tkl N. Anm. Trafikledningsfunktionen kan medge att möte får ändras genom beslut av tkl N efter samråd med tkl F.

6 Vart S8 sänds (med linjeblockering)

När tkl N har fått kvo, skall han utfärda S8 och sända den till tkl F och tkl för mellanliggande bevakade stationer. Anm. Är F obevakad, skall S8 i stället för till F sändas till närmast föregående station för 02.
Till mom 5 och 6 Kvo och S8 skall inte ges till föraren på 01 resp 02. På S8 och S9 ändras ’k-möta’ för hand till ’möta’.

7 Fjbsträcka

Fjtkl beslutar om mötesändring. Kvo och S8 utfärdas inte.
Till mom 7 Fjtkl skall underrätta tkl för fjbgränsstation om mötesändring som berör stationssträckan närmast fjbgränsstationen, se bil 3 art 2.1.2.

Kategorier

Start / Tåg