Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§29 A-arbete

Anm 1. Art 1–14 gäller A-arbete på tågspår. För A-arbete på sidospår, se art 15. Anm 2. S2 kan förutom som blankett finnas även i form av anteckningsbok, stämpel e d enl Spårinnehavarens/Trafikledningsfunktionens beslut.

1 Allmänt

1.1 Inledning
A-arbete innebär att en sträcka eller ett område disponeras för arbeten som av säkerhetsskäl m m kräver att inga eller bara vissa fordonsrörel-ser får ske över arbetsplatsen. Stationssträckan (resp A-arbetsområdet på bevakad station) hålls avspärrad. Anm 1. Om A-fordonsfärd eller vut är anordnad gäller: A-arbete behöver inte anordnas för ett arbete som på linjen eller obevakad station bedrivs inom 50 m från fordonssättet.
1.2 Tillsyningsman
För varje A-arbete ska en tsm finnas utsedd. Tsm ansvarar för trafiksä-kerhetsåtgärder för A-arbetet. Vid avlösning av tsm under A-arbetet ska den tillträdande informera – på linjen och obevakad station: tkl för en av stationssträckans gränsstationer (på fjbsträcka: fjtkl), – på bevakad station: tkl för stationen. Vid A-arbete på stängd station ska tkl informeras om avlösningen så fort bevakningen har tagits upp.

2 A-arbetssträcka, A-arbetsområde

2.1 A-arbete på linjen och obevakad station
Den sträcka som upplåts för A-arbetet (= A-arbetssträckan) ska begrän-sas av närmaste station eller linjeplats. Vid A-arbete på tågspår på obevakad station eller vid linjeplats begrän-sas A-arbetssträckan av intilliggande station eller linjeplats. Anm. Sker A-arbete på sidotågspår på obevakad station helt innanför spårspärr eller skyddsväxel som skyddar huvudtågspår, behandlas det som A-arbete på sidospår.
2.2 A-arbete på bevakad station
Det spåravsnitt som upplåts för A-arbetet (= A-arbetsområdet) ska om möjligt begränsas av med- eller motriktad huvudsignal, dvärgsignal, stopplykta eller S-tavla. Är detta inte möjligt ska annan tydlig punkt, som kan identifieras av både tkl och tsm, begränsa A-arbetsområdet.
2.3 A-arbete på stängd station
På stängd station får A-arbete äga rum, om stationen är bevakad när A-arbetet börjar och när det anmäls avslutat. Bestämmelserna för A-arbete på bevakad station gäller för övrigt.

3 A-arbete samtidigt med andra anordningar

3.1 A-arbete efter tåg
A-arbete på linjen eller obevakad station får börja efter ett tåg innan tåget har lämnat stationssträckan, så snart det har passerat platsen för A-arbetet (= A-arbete efter tåg), dock inte – om tåget har pålok, – om A-arbete efter tåg är förbjudet enl linjeboken. Anm. Tsm måste beakta att tåget kan backa 200 m.
3.2 På linjen eller obevakad station
A-arbete får ske samtidigt och på samma sträcka som är upplåten för andra anordningar. Samråd skall ske enl § 20 om A-arbetssträckan helt eller delvis är upplåten för A-fordonsfärd eller vut. Anm. Inget hindrar att fler A-arbeten förekommer på samma A-arbetssträcka.
3.3 På bevakad station
Inom A-arbetsområdet får rörelser med fordon eller småfordon bara ske i den omfattning som framgår av § 37:1d resp § 37A:1d.

4 Planering, begäran och beviljande

Anm. I TLF kan anges att tl åligganden enl art 4 övertas av annan funktion inom Trafikledningsfunktionen.
4.1 Planering, allmänt
A-arbete planeras antingen i god tid i förväg eller kort tid innan arbetet ska börja. Planeringen görs på S2 och omfattar – A-arbetssträcka/A-arbetsområde, – start- och sluttid, – om A-arbetet ska vara A-arbete efter tåg.
4.2 Förplanering och begäran
Om möjligt planeras A-arbetet i god tid i förväg. Begäran sker genom att ifylld S2 sänds till tl.
4.3 Direktplanering och begäran
Om A-arbete inte har begärts i förväg hos tl, görs det 1) för A-arbete på bevakad station: hos tkl för stationen 2) för A-arbete på linjen eller obevakad station: hos tkl för en av stationssträckans gränsstationer; på fjbsträcka hos fjtkl. Planeringen sker då tillsammans med tkl när S2 fylls i.
4.4 Beviljande, delgivning av S2
4.4.1 Förplanerat A-arbete
Har A-arbetet förplanerats och begärts hos tl, beviljar tl arbetet. Bevil-jad S2 ska delges den som har begärt A-arbetet samt 1 för A-arbete på bevakad station: tkl för stationen, 2) för A-arbete på sträcka utan fjb: tkl för stationssträckans gräns-stationer, 3) för A-arbete på fjbsträcka: fjtkl. Den som har begärt A-arbetet ombesörjer att tsm delges beviljad S2.
4.4.2 Direktplanerat A-arbete
A-arbete som planeras direkt med tkl beviljas 1) för A-arbete på lokalbevakad station: av tkl för stationen, 2) för A-arbete på linjen eller obevakad station på sträcka utan fjb: av den tkl som A-arbetet har planerats hos, i samråd med tkl för stationssträckans andra gränsstation; S2 delges denne i samband med beviljandet, 3) för A-arbete på fjbsträcka: av fjtkl.
4.6 Avstämning av planeringen innan starttillstånd inhämtas
4.6.1 Allmänt

a) Innan tsm inhämtar starttillstånd för A-arbetet ska en avstämning av de på S2 planerade uppgifterna göras hos tkl. Anm 1. Om A-arbetet direktplaneras kort tid i förväg, är det inget som hindrar att avstämningen görs vid samma tillfälle. Har tsm delgetts S2 av den som begärt A-arbetet eller har tsm själv skrivit ner den vid planeringen, ska S2 motläsas av tsm för kontroll av att uppgifterna stämmer överens. S2 kompletteras med uppgift om tsm namn och driftradio/telefonnummer. Anm 2. Har tsm inte delgetts förplanerad S2, ska tkl delge honom S2. b) Ska A-arbetet vara A-arbete efter tåg, måste tkl tydligt framhålla det. Tkl ska uppmana tsm att återkomma när denne har sett tåget passera med slutsignal. c) Berörs A-arbetssträckan av A-fordonsfärd eller vut, ska tkl under-rätta tsm om detta och uppmana honom att kontakta den andre tsm för samråd.
4.6.2 Förutsättningarna ändras
Om förutsättningarna för A-arbetet måste ändras vid avstämningen gentemot på S2 planerade villkor, får tkl och tsm i samråd ändra uppgifter angående – A-arbete efter tåg (om det ska vara A-arbete efter tåg eller inte), – tid (jfr dock nästa stycke). Om A-arbetssträckan/A-arbetsområdet måste ändras eller om A-arbe-tet inte kan ges starttillstånd före den ursprungligen planerade och på S2 angivna sluttiden, får den beviljade S2 inte användas. I stället ska nytt A-arbete planeras. Anm 1. Om ett beviljat A-arbete inte kan genomföras utan ”ställs in”, ska de som har fått underrättelser om A-arbetet meddelas av tkl. Anm 2. På vissa stationer kan ställverksvakt i stället för tkl få bevilja A-arbete på bevakad station (anges i säpl och linjeboken; Trafikledningsfunktionen beslutar i samråd med Spårinnehavaren). Vad som i denna paragraf sägs om tkl gäller då i stället ställverksvakten.

5 Spårinnehavarens uppgifter till tkl

Spårinnehavaren lämnar tsm uppgifter om 1) kontroller eller besiktningar som ska ske innan A-arbetet anmäls avslutat och vem som ansvarar för dessa, 2) skyddsåtgärder vid komplicerade arbetsplatser (kortslutning, klovning etc) 3) åtgärder för vägskyddsanläggningar (vägvakt eller andra åtgär-der enl § 26). Anm. Besiktning omfattar de fall då särskild besiktningsman krävs, t ex vid arbete i signalsäkerhetsanläggning eller efter omfattande spårarbeten etc. Är tsm utbildad kan denne naturligtvis själv utföra aktuella besiktningar eller planera skyddsåtgärder utan särskilda uppgifter från Spårinnehavaren.

6 Starttillstånd, allmänt

Omedelbart innan A-arbetet ska börja, ska tsm inhämta starttillstånd av tkl. Det lämnas för A-arbete 1) på bevakad station: av tkl personligen, 2) på sträcka utan fjb: av tkl personligen för en av stationssträckans gränsstationer, 3) på fjbsträcka: av fjtkl. Starttillståndet ska innehålla identifiering av A-arbetet och orden ”... får starta”, t ex ”A-arbete Pettersson Storköping–Rosberga får starta”. Anm. A-arbetet börjar så snart tkl lämnat starttillstånd och pågår tills A-arbetet anmälts avslutat av tsm.

7 Tkl åtgärder innan starttillstånd ges

7.1 A-arbete på linjen eller obevakad station
Tkl ska 1) ha stämt av uppgifterna på S2 med tsm enl art 4.6, 2) avspärra stationssträckan, 3) vid A-arbete som inte är A-arbete efter tåg: – kontrollera att stationssträckan är fri från tåg, – på sträcka med linjeblockering: uppmana tsm att kortsluta spår-ledningen med kontaktdon och därefter få detta bekräftat av tsm, 4) vid A-arbete efter tåg: få bekräftat av tsm – att denne har sett tåget passera med slutsignal, – på sträcka med linjeblockering: att spårledningen är kortsluten med kontaktdon, 5) då vut eller A-fordonsfärd finns på stationssträckan och samråd ska ske med andra tsm: få bekräftat av tsm att samråd (som har inneburit att A-arbetet kan genomföras) har skett med de andra tsm. Därefter får tkl lämna starttillstånd till tsm.
7.2 A-arbete på bevakad station
Tkl ska 1) ha stämt av uppgifterna på S2 med tsm enl art 4.6, 2) se till att A-arbetsområdet är fritt från tåg, vut, A-fordonsfärd, växling och småfordonsväxling, 3) avspärra A-arbetsområdet, 4) uppmana tsm att kortsluta spårledningen med kontaktdon, om så ska göras, och därefter få detta bekräftat av tsm. Därefter får tkl lämna starttillstånd till tsm.

8 Tsm åtgärder före A-arbetet

8.1 Besiktningar och skyddsåtgärder m m
Tsm ska ha fått uppgift om kontroller eller besiktningar som ska ske efter avslutat arbete, samt om vem som ansvarar för dessa. Tsm ska dessutom ha fått uppgift om skyddsåtgärder som han inte själv planerar och ev hastighetsnedsättning efter avslutat arbete.
8.2 Starttillstånd
Omedelbart innan A-arbetet ska börja, ska tsm inhämta starttillstånd från tkl enl art 6. Vid A-arbete på linjen eller obevakad station ska tsm då 1) vid A-arbete efter tåg: – ha sett tåget passera med slutsignal, – på sträcka med linjeblockering i bruk: ha ombesörjt att spårled-ningen kortslutits med kontaktdon innan tåget har lämnat block-sträckan, 2) vid A-arbete (som inte är efter tåg) på sträcka med linjeblockering i bruk: efter tillstånd från tkl ombesörja att spårledningen kortsluts, 3) bekräfta ovanstående åtgärder till tkl. Vid A-arbete på bevakad station ska tsm då efter tillstånd från tkl ombesörja att spårledning kortsluts, om så ska göras. Starttillståndet antecknas på S2.
8.3 Tsm skyddsåtgärder
8.3.1 På linjen eller obevakad station
Innan arbetet påbörjas ska tsm 1) på sträcka med linjeblockering i bruk: ombesörja att spårledningen kortsluts, 2) ombesörja att spåret stängs av med hindertavlor, så att dessa kan ses ca 200 m från gränsen för arbetsplatsen; på sträcka med linjeblockering i bruk krävs dock hindertavlor bara om det finns A-fordonsfärd eller vut på A-arbetssträckan. Anm. Om A-fordonsfärd eller vut anordnas sedan A-arbetet har påbörjats, måste tsm, omedelbart sedan han har medgett att den nya anordningen får äga rum, ombesörja att spåret stängs av med hindertavlor.
8.3.2 På bevakad station
Innan arbetet påbörjas ska tsm 1) på spår med spårledning för hinderfrihetskontroll: ombesörja att spårledningen kortsluts, 2) ombesörja att spåret stängs av med hindertavlor, eller genom att växlar låses (klovas) i skyddande läge med lås vars nyckel innehas av tsm.
8.3.3 Hur skyddsåtgärderna utförs
Kortslutning med kontaktdon ska ske på varje blocksträcka där arbete pågår; på station på båda sidor om arbetsplatsen. Minst två kontaktdon används. De placeras så att de om möjligt inte behöver flyttas under A-arbetets gång. (Om så är nödvändigt får bara ett kontaktdon åt gången flyttas.) Kortslutning behöver inte ske – på bevakad station vid A-arbete som föranleds endast av felsökning på spårledning, – om A-arbetsområde på station från alla håll är skyddat av växlar som är låsta (klovade) av tsm i skyddande läge. Anm. Spårinnehavaren får medge (meddelas tsm enl art 5 och till tkl): – att kortslutning med kontaktdon ersätts av ingrepp i signal-anläggningen, – att låsning (klovning) av växel ersätts av ingrepp i växeldrivet (handvev får då inte användas för omläggning av växeln), – vid A-arbete på bevakad station: att annan spårledning på stationen kortsluts i stället, – vid A-arbete på bevakad station, när A-arbetsområdet avspärras av tkl genom spärrning av spåravsnitt, signal eller växel i skyddande läge: att kortslutning får ersättas av att en vakt placeras hos tkl med uppgift att övervaka att tkl inte häver spärrningen.

9 Genomförande av A-arbetet

Tsm ska närvara på arbetsplatsen. Spårinnehavaren och Trafikledningsfunktionen kan dock komma över-ens om att tsm inte behöver närvara. (Antecknas av tsm på S2 samt av tkl i tklbok eller grafiskt upplägg.) A-fordonsfärd eller vut får då inte finnas på A-arbetssträckan.

10. Fordonsrörelse samt förflyttningar av maskiner och arbetsredskap inom A-arbetsområde på bevakad station

10.1 Allmänt
Nedan avses med fordon, maskiner och arbetsredskap även vägfordon, grävmaskiner, entreprenadmaskiner, kranar och an-nan maskinell utrustning som kan förflyttas eller användas för trans-porter. Dessa bestämmelser (art 10) gäller även för rörelser med järnvägsfordon inom A-arbetsområdet.
10.2 Transporter till och från A-arbetsområdet
Fordon, maskiner och arbetsredskap får endast föras in till och ut från A-arbetsområdet via anvisad tillfart. För järnvägsfordon gäller: Så snart växlingsrörelsen passerat gränsen för A-arbetsområdet tillämpas bestämmelserna i denna art (10). Järnvägsfordon får inte lämna A-arbetsområdet utan att rörelsen givits starttillstånd i aktuella fall, enl bestämmelserna för växling (§§ 37, 37A).
10.3 Förflyttningar och fordonsrörelser inom A-arbetsområdet
Förflyttningar och fordonsrörelser får endast ske på ett sådant sätt att fara inte uppkommer för skada på personer, anläggningar och materiel. Förflyttningar och fordonsrörelser som inte kan bromsas eller stoppas med handkraft får ej ske. Skjutsning av järnvägsfordon får ej tillämpas. Förflyttningar och fordonsrörelser ska planeras och utföras så att fordon, maskiner eller arbetsredskap inte med någon del eller i något ögonblick kommer att föras utanför A-arbetsområdet. Den som marövrerar fordon, maskin eller arbetsredskap (föraren) ska själv, eller med en medhjälpare, kunna kontrollera att gränsen för A-arbetsområdet inte överskridits i något ögonblick. Måste signalgivning ske med hjälp av handsignaler eller via radio ska varsamhet iakttas under rörelsen (krypfart). Hastigheten får då inte överstiga 10 km/h. Den som ger signal eller ska åtlyda signal måste vara medveten att annan signalgivning t.ex. enligt reglerna för kranmaskinist eller järnvägens bestämmelser för växling kan ges inom området.
10.4 Tillsyningsmannens anvisningar m m
Samtliga personer inom området är skyldiga att följa tillsyningsmannens anvisningar. Arbetsledningen och tillsyningsmannen ansvarar tillsammans för att de som använder fordon, maskiner och arbetsredskap informeras om A-arbetsområdets gränser. Personal i säkerhetstjänst som examineras i dessa bestämmelser ansvarar själv för att de hos tsm har fått information om A-arbetsområdets gränser.

14 Avslutat A-arbete

14.1 Tsm åtgärder
Innan A-arbetet anmäls avslutat ska tsm 1) kontrollera att föreskrivna besiktningar och åtgärder efter arbete är slutförda och att vägskyddsanläggningar har återställts enl § 26. Anm. Om brister kvarstår får A-arbetet inte avslutas, utan tsm ska kontakta Spårinnehavaren för besked om vilka åtgärder som ska vidtas. 2) kontrollera att spåret förbi arbetsplatsen är fritt 3) ombesörja att hindertavlor och låsning (klovning) av växlar tas bort samt häva kortslutning av spårledning.
14.2 Anmälan

a) Tsm lämnar anmälan, för A-arbete 1) på bevakad station: till tkl, 2) på linjen eller obevakad station: till tkl för en av stationssträckans gränsstationer; på fjbsträcka till fjtkl. b) Anmälan ska innehålla 1) tsm namn samt driftradio- eller mobiltelefonnummer, 2) orden ”anmälan om avslutat A-arbete” och tidpunkt. Anmälan antecknas av tsm på S2.
14.4 Tkl åtgärder
Sedan tkl har fått anmälan får han upphäva avspärrningen. Har flera anordningar funnits samtidigt på stationssträckan, får av-spärrningen inte upphävas förrän berörda tkl i samråd (fjtkl) har kontrollerat att alla anordningarna har anmälts avslutade.

15 A-arbete på sidospår

15.1 Allmänt, tsm
Bestämmelserna i art 1 gäller (dock ej anm).
15.2 A-arbetsområde
Det spåravsnitt som upplåts för A-arbetet (= A-arbetsområdet) ska begränsas av tydliga punkter.
15.3 A-arbete samtidigt med växling
Inom A-arbetsområdet får rörelser med fordon eller småfordon bara ske i den omfattning som framgår av § 37:1d resp § 37A:1d.
15.4 Begäran, beviljande
A-arbetet begärs enl S2 hos och beviljas av 1) på de sidospår på station som omfattas av säpl: tkl, 2) på andra sidospår: Spårinnehavaren
15.8 Tsm skyddsåtgärder
Tsm ska innan A-arbetet börjar 1) ha fått beviljad S2 av den funktion som ska bevilja A-arbetet, 2) ombesörja att A-arbetsområdet stängs av med hindertavlor eller genom att växlar låses (klovas) i skyddande läge med lås vars nyckel innehas av tsm, 3) på spår med spårledning för hinderfrihetskontroll: ombesörja att spårledningen kortsluts med kontaktdon. Anm. Spårinnehavaren får medge att skyddet ordnas på annat sätt.
15.13 Avslutat A-arbete
Innan A-arbetet anmäls avslutat ska tsm 1) kontrollera att föreskrivna besiktningar och åtgärder efter arbete är slutförda, Anm. Om brister kvarstår får A-arbetet inte avslutas, utan tsm ska kontakta Spårinnehavaren för besked om vilka åtgärder som ska vidtas. 2) kontrollera att spåret förbi arbetsplatsen är fritt 3) ombesörja att hindertavlor och låsning (klovning) av växlar tas bort samt häva kortslutning av spårledning. Tsm lämnar anmälan om avslutat A-arbete till den funktion som har beviljat A-arbetet.

16. A-arbete som föranleds av arbete på fordon

Bestämmelserna i art 1–15 kan även tillämpas när spår måste vara avstängt p g a arbete på fordon. Det som sägs om Spårinnehavaren gäller då i stället Trafikutövaren. Trafikutövaren kan ge ut närmare anvis-ningar.

Kategorier

Start / Tåg