Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§54 Tågvägsklargöring

1 Tågvägsklargöring

Innan tågrörelse tillåts äga rum på bevakad station, skall tågvägen göras klar. Detta innebär bl a – att de växlar som ingår i tågvägen läggs rätt, – att de växlar och spårspärrar som skall skydda tågvägen läggs i skyddande läge, – att växlarna (spårspärrarna) låses, om de inte blir förreglade eller skall bevakas; medväxel i tågvägen behöver dock inte låsas.
Till mom 1 I säpl finns en förteckning som anger läget för de växlar och spårspärrar som skall skydda de olika tågvägarna. Där anges även läget för andra anordningar som kan inkräkta på tågvägs hinderfrihet, t ex lyftkranar. För signalanläggningar med tågvägsläggning (jfr säok till § 55:1) kan Trafikledningsfunktionen bestämma att förteckningen inte behöver finnas. Om så är fallet får signalering enl § 52:2-3 bara användas vid i förväg planerade arbeten i signalanläggningen, varvid en tillfällig förteckning upprättas i samråd med Spårinnehavaren. När klotväxel skall läggas rätt, skall det kontrolleras att anliggande tunga sluter väl mot sin stödräl och att frånliggande tunga ligger på tillräckligt avstånd från sin stödräl.

2 Tågvägsklargöring

Tågväg skall göras klar av tkl, om inte särskild tågvägsklargörare finns angiven i säpl.
Till mom 2 När tågväg gjorts klar, skall tågvägsklargöraren underrätta tågvägsinspektören, så att denne kan inspektera tågvägen.

Kategorier

Start / Tåg