Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§72 Tågs ankomst till trafikplats

1 Stopplats

1. Stopplats a) Tåg som skall stanna på en tpl skall normalt göra detta med framänden vid sin stopplats. Denna är belägen: 1) enl order (S11), 2) enl uppgift i tdt, 3) enl U-tavla, om sådan finns, och annars vid lämpligt ställe vid plattform (gäller resandetåg med uppehåll för trafikutbyte), 4) vid stopplatstavla (gäller andra tåg än resandetåg med uppehåll för trafikutbyte), 5) på bevakad station: vid lämplig huvudsignal, på annan trafikplats: vid lämpligt ställe, (gäller godståg och tjänstetåg med uppehåll för trafikutbyte), 6) vid tågvägens slutpunkt. Anm. Är flera av punkterna tillämpliga, gäller punkt 1 före punkt 2 osv. På bevakad station får tåg med fast uppehåll inte gå förbi tågvägens slutpunkt, oavsett vad som sägs ovan. (Undantag se dock mom 3 och 4.) Om stopplatsen är vid en huvudsignal, ska tåget stoppas så att föraren tydligt kan iaktta huvudsignalen. Om stopplatsen är strax bortom en huvudsignal som visar ”kör”, ska tåget stoppas med framänden minst 10 m förbi huvudsignalen.
Till mom 1 avd a I samband med ordergivning om hinder i tågvägen (§ 73:1) ges dock order om stopplats på S10. b) På bevakad station gäller: Om tkl vill att tåg med fast uppehåll skall stanna före den normala stopplatsen enl avd a, skall – tkl under infarten visa ”sakta”, – föraren svara med ”uppfattat” och minska hastigheten, – tkl visa rörlig stoppsignal (signalflagga eller rött sken) när tåget skall stanna. Om stopplatsen för ett tåg med fast uppehåll ligger före tågvägens slutpunkt och tkl vill att tåget skall stanna bortom den normala stopplatsen enl avd a, skall – tkl under tågets infart visa ”framåt” – föraren svara med ”uppfattat”, – tåget fortsätta förbi den normala stopplatsen med låg hastighet tills tkl visar rörlig stoppsignal (signalflagga eller rött sken), dock längst till tågvägens slutpunkt. Till mom 1 avd b Signalering med ”sakta” i avsikt att tåget skall stanna före den normala stopplatsen får bara ske, om ”sakta” kan ses på tillräckligt avstånd och i regel bara om tkl bedömer att tågets hastighet är högst 40 km/h. Tkl kan uppdra åt annan tjänsteman att ge ”sakta”, ”framåt” eller stoppsignal enl detta mom; för annat tåg än resandetåg får stoppsignal därvid ges med armarna.

2 Ankomstanmälan

Om ankomstanmälan föreskrivs i linjeboken eller order (S11), skall föraren, sedan han har kontrollerat att tåget i sin helhet har kommit innanför stationsgränsen i B, anmäla ”01 har kommit till B” till tkl B. b) Vid linjeplats eller obevakad station (= X) Om ankomstanmälan föreskrivs i tdt eller order (S11), skall föraren sedan tåget har kommit till X, anmäla ”01 har kommit till X” till den tkl som anges i tdt eller ordern.
Till mom 2 Det förutsätts givetvis att föraren inte har lämnat kvar fordon på linjen. (Någon slutsignalkontroll krävs däremot inte.) Till avd a, vid bevakad station. Föraren måste vara säker på att tåget inte har stannat så att bakersta delen står kvar på linjen. Ankomstanmälan används vid fjst, där tåget kommer från sträcka utan linjeblockering och s k ’tåg in’-utrustning inte finns. Den kan krävas även i andra situationer, t ex vid vissa fel på signalanläggningen. Till avd b, vid linjeplats eller obevakad station. Ankomstanmälan förekommer i samband med vut eller A-fordonsfärd efter tåg, jfr art §§ 3.1 32, 36. Dessutom förekommer ankomstanmälan vid obevakad slutstation, enl SJF 010.12.

3 Tåg som övergår till växling

Vid vissa stationer (anges i linjeboken) kan förekomma att tåg med fast uppehåll övergår till växling vid tågvägens slutpunkt eller vid infartssignalen. Tåget skall stoppas vid huvudsignal i ”stopp” resp tågvägens slutpunkt, oberoende av vad dvärgsignal visar där. Växlingen får sedan påbörjas när dvärgsignal visar signalbild ”lodrätt” eller ”snett vänster”. Undantag från föregående stycke: I linjeboken kan anges att tåget får övergå till växling utan att stanna, om signal ”framåt” visas och/eller dvärgsignal visar signalbild ”lodrätt” eller ”snett vänster”.
Till mom 3 Här avses växling som skall genomföras – med hela tågsättet från tågvägens slutpunkt till en i förväg bestämd punkt, utan riktningsbyte, och – genast efter stopp (eller i tillåtna fall utan stopp) vid tågvägens slutpunkt, i de fall – när tågsättet behöver tas in på sidospår, eller – (efter beslut av Trafikledningsfunktionen:) när tågsätt regelbundet behöver tas in på spår där det finns fordon (i stället för tillämpning av § 73). Bestämmelserna för växling gäller i tillämpliga delar. Det är tkl/ ställverksvakt som är växlingsledare, om rörelsen startar/fortsätter enbart på signalbild ”lodrätt” eller ”snett vänster”, och annars den som ger eller beordrar signalgivare att ge ”framåt”, eller den som tkl utser i fall som anges nedan. Vid oregelmässigheter, t ex större signalfel, får tkl besluta att ett tågsätt som står vid huvudsignal i ”stopp” skall föras vidare som växling under ledning av en utsänd växlingsledare. (Detta gäller även om uppgift saknas i linjeboken och även om dvärgsignal saknas vid huvudsignalen.) Föraren underrättas muntligt av tkl. (Finns inte tillgång till någon särskild växlingsledare, får tåget föras vidare efter muntligt medgivande enl § 70, även om tågsättet skall tas in på sidospår. Härvid anses bestämmelserna för växling börja gälla när främsta fordonet går in på sidospår.) Till tredje stycket. En förutsättning för övergång från tåg till växling utan att stanna är att punkten finns inom område utan ATC.

4 Tåg med fast uppehåll får passera

Tåg med fast uppehåll får passera bevakad station utan att stanna vid sin stopplats enl följande: – på station där tkl skall ge signal ”körtillstånd”: om tkl under infarten ger ”körtillstånd”, – på station där signal ”körtillstånd” inte skall ges av tkl: om mellansignal eller utfartssignal bortom stopplatsen visar ”kör”; och uppehållet inte är avsett för trafikutbyte.

5 Tåg med behovsuppehåll

Tåg med behovsuppehåll skall behandlas på följande sätt: a) På station där tkl skall ge signal ”körtillstånd”, ger tkl ”sakta” under tågets infart, om uppehåll behövs, och annars ”körtillstånd”. (På station där tkl inte skall ge ”körtillstånd” ges inte signal av tkl.) b) Avgångssignalerare skall i förväg meddela föraren om upphållet behövs eller inte. Meddelandet lämnas muntligt, genom ”sakta” resp ”klart för avgång”eller genom signalering med enklangsklocka eller summer. c) Föraren besvarar signal från tkl eller avgångssignalerare med ”uppfattat”. Föraren skall se efter om påstigande finns på plats där tåget har behovsuppehåll för påstigning. I följande fall skall föraren stanna tåget: 1) när tkl eller avgångssignalerare har gett ”sakta” eller när avgångssignalerare i förväg har meddelat att uppehåll behövs, 2) när meddelande från avgångssignalerare har uteblivit, 3) när föraren vet att det finns avstigande, 4) när påstigningstavla är vänd mot tåget, 5) när föraren ser att påstigande finns på platsen.
Till mom 5 avd c Punkt 2 och 3 gäller inte vid behovsuppehåll bara för påstigande. Punkt 4 och 5 gäller inte vid behovsuppehåll bara för avstigande.

Kategorier

Start / Tåg