Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§0 Giltighetsområde m m

Säo gäller för – Banverkets egen verksamhet, – entreprenadverksamhet upphandlad av Banverket. I säo används begreppen Spårinnehavaren, Trafikledningsfunktionen och Trafikutövaren. De avser den som är ansvarig för verksamhet enligt § 3 järnvägssäkerhetslagen. Vilken chefsfunktion som har ansvaret och beslutanderätten fastställs av respektive verksamhetsutövare. Anm. Enligt järnvägssäkerhetslagen (SFS 1990:1157) ska det för varje verksam-hetsutövare finnas en trafiksäkerhetsinstruktion. Trafiksäkerhetsinstruktionen ska tillställas Järnvägsinspektionen för godkännande. Järnvägsinspektionen övervakar att trafiksäkerhetsinstruktionerna för respektive verksamhetsutöva-re på statens spåranläggningar överensstämmer i gemensamma delar. Bestämmelser som är gemensamma har gemensam paragrafnumrering och samma lydelser i respektive företags trafiksäkerhetsinstruktion.

Kategorier

Start / Tåg