Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§74 Hinder för avgången från bevakad station

1 Tåg med fast uppehåll

På vissa stationer (anges i linjeboken och säpl) skall följande signalering ske vid infart för tåg med fast uppehåll, om – klart-anmälan inte har erhållits eller nästa stationssträcka inte är fri, och – tåget tas in på huvudtågspår: Tkl visar stillahållen stoppsignal under tågets infart, föraren svarar med ”beredd”. Håller tkl kvar stoppsignalen, skall tåget om möjligt stanna vid denna; annars gäller normal stopplats enl § 72.
Till mom 1 Detta mom tillämpas på station – varifrån tåg skall gå ut på sträcka utan linjeblockering, och – som kan vara obevakad, och – som saknar utfartssignal, eller (efter Trafikledningsfunktionens bedömning) där utfartssignalen inte är försignalerad och är placerad bortom tågvägens slutpunkt och på sådant sätt att den inte syns från tågs normala stopplats. (Syftet med signaleringen är att förhindra att föraren misstar sig, tror att stationen är obevakad och avgår med tåget utan att tkl har gett signal ”körtillstånd”.) Tkl får inte ställa närmast föregående huvudsignal till ”kör”, förrän han genom tågankomstsignalering eller på annat sätt vet att tåget närmar sig. (Stoppsignaleringen skulle annars lätt kunna utebli genom att tkl är upptagen med annat och därigenom förbiser tågets ankomst.)

2 Genomfartståg och tåg med behovsuppehåll


a) Allmänt. Bestämmelserna i avd b och c gäller i förekommande fall om genomfartståg eller tåg med behovsuppehåll måste stoppas på stationen (för tåg med behovsuppehåll dock inte bara för trafikutbyte).
Till mom 2 avd a Anledning till att tåget måste stoppas kan t ex vara – att hinder finns på stationen, men bortom tågvägen och dess skyddssträcka, – att nästa stationssträcka inte är fri eller att klart-anmälan inte har erhållits, – att tåget skall ges order, – att tåget skall kvarhållas för förbigång. Om ett genomfartståg skall stoppas för trafikutbyte och order om uppehållet inte har kunnat ges tidigare, skall tåget stoppas vid en föregående huvudsignal och order (S11) om fast uppehåll ges till föraren. Tbfh ges order snarast sedan tåget har stannat på stationen; på fjst skall föraren förmedla ordern. b) Tåg skall gå ut på sträcka som ej är försedd med linjeblockering 1) Innan tåget tas in på stationen, måste tkl särskilt kontrollera att dvärgsignal vid tågvägens slutpunkt och utfartssignal visar ”stopp”. 2) Följande gäller, om – utfartssignal saknas , eller – infartssignalen skall visa ”kör” (signalbild ”en grön”, utan försignalering av utfartssignalen): Infartssignalen får inte ställas till ”kör”, förrän föraren har gett ”beredd”. Anm. Finns mellansignal belägen före tkl expedition, tillämpas bestämmelserna i punkt 2 om infartssignal i stället med avseende på mellansignalen. 3) Följande gäller, om tåget tas in på tågväg med slutpunkt vid – S-tavla, – stoppbock, eller – (om utfartssignal saknas:) stationsgränsen mot linjen: Tkl visar stillahållen stoppsignal under tågets infart, föraren svarar med ”beredd”. Håller tkl kvar stoppsignalen, skall tåget om möjligt stanna vid denna; annars gäller stopplats som för tåg med fast uppehåll, senast vid infartstågvägens slutpunkt. Till mom 2 avd b Till punkt 2 och 3. Om de fall som anges i punkt 2 eller 3 nedan inte är tillämpliga, får tåget tas in på stationen utan vidare. Så är t ex fallet, om tågvägens slutpunkt utgörs av huvudsignal eller slutpunktsstopplykta i ”stopp” och denna är försignalerad med något av beskeden ”vänta stopp”, ”kort väg” eller ”varsamhet” från en föregående försignal eller huvudsignal. I stället för att tillämpa punkt 2 och 3 kan tåget ges order (S11) om fast uppehåll. Det kan i vissa fall vara nödvändigt, t ex om ”beredd” inte ges, om tkl inte kan uppfatta ”beredd” eller om tkl inte har möjlighet att visa stillahållen stoppsignal. Ordern ges antingen på tidigare station eller sedan tåget har stoppats vid närmast föregående huvudsignal på stationen. Till punkt 3. De begränsningar för tkl som anges i till mom 1 sista stycket gäller även detta fall. c) Tåg skall gå ut på sträcka med linjeblockering i eller ur bruk Om tåg undantagsvis måste tas in på tågväg med slutpunkt vid S-tavla eller stoppbock, skall tåget stoppas vid närmast föregående huvudsignal och föraren ges order (S11) om fast uppehåll. Till § 73 och § 74, sammanfattning för förare av genomfartståg För förare kan man på följande sätt sammanfatta vad som gäller när ett genomfartståg skall stoppas på en station: a) ”Beredd” ges vid infartssignal eller mellansignal i ”stopp”: Sth 30 km/h. Föraren måste räkna med att stanna senast vid tågvägens slutpunkt. Hinder kan finnas omedelbart bortom slutpunkten. Visas stillahållen stoppsignal under tågets infart, svarar föraren med ”beredd”. (Slutpunkten är då vid S-tavla, stoppbock eller stationsgränsen.) b) Infartssignal eller mellansignal visar ”kör” och ”vänta stopp”, eller ”kör, 40”. (”Beredd” ges inte.) Föraren måste räkna med att stanna senast vid tågvägens slutpunkt. Visas stillahållen stoppsignal, svarar föraren med ”beredd”. (Slutpunkten är då vid S-tavla, stoppbock eller stationsgränsen.) Har huvudsignal visat ”kör 40” och är tågvägens slutpunkt vid huvudsignal i ”stopp”, kan hinder finnas omedelbart bortom slutpunkten. c) Tåget stoppas om möjligt vid stillahållen stoppsignal, om sådan visas och hålls kvar efter ”beredd”, och annars vid normal stopplats för tåg med fast uppehåll; senast vid tågvägens slutpunkt. (Visar huvudsignal ”kör” och visar tkl i förekommande fall signal ”körtillstånd”, får tåget fortsätta som normalt.)

Kategorier

Start / Tåg