Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§83 Hjälpfordon behövs till tåg. Fordon från tåg måste lämnas kvar.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller tåg på tågspår på linjen och obevakad station. Vad som sägs om tåg gäller i tillämpbara delar även för vut för transport.

1 Begäran av hjälpfordon


a) Behövs hjälpfordon till tåg som har stannat på linjen eller på obevakad station, skall föraren muntligt begära hjälpfordon hos tkl för en av stationssträckans gränsstationer; på fjbsträcka hos fjtkl. Anm. Om det i samband med olycka inte är möjligt för föraren (eller för avlösande förare) att själv begära hjälpfordon, får hjälpfordon begäras av den som enl Trafikutövarens bestämmelser ansvarar för bärgningen. Denne svarar då för förarens åtgärder enl nedan. Begäran formuleras: ”Hjälpfordon begärs till tåg … .” Föraren skall uppge den sträcka/tpl där det hjälpbehövande tågsättet befinner sig enl följande: På sträcka med linjeblockering: – sträcka begränsad av närmaste stationer, eller – (om hela tågsättet befinner sig på en obevakad station, innanför stationsgränserna:) denna station, På sträcka utan linjeblockering: – sträcka begränsad av närmaste stationer eller linjeplatser, eller – (om hela tågsättet befinner sig på en obevakad station, innanför stationsgränserna:) denna station, eller – (om hela tågsättet befinner sig vid en linjeplats, mellan de yttersta växlarna eller i sin helhet utmed plattform:) denna linjeplats.
Till mom 1 avd a Skyddsåtgärder för intilliggande spår (enl § 85:2) får under inga förhållanden försenas genom begäran om hjälpfordon! Närmare bestämd position (km-tal, signal e d) får inte uppges för tkl, såvida detta inte krävs för att vägleda samhällets räddningstjänst eller bilburen hjälp. b) Sedan hjälpfordon har begärts, ansvarar föraren för att tågsättet inte flyttas förrän vut med hjälpfordon anländer. Bortfaller orsaken till begäran om hjälpfordon, får föraren återkalla sin begäran hos den tkl som han tidigare har begärt hjälpfordon hos. Tåget får dock föras vidare endast efter medgivande av denne tkl.

2 Tkl åtgärder (hjälpfordon)


a) Tkl som har fått begäran om hjälpfordon enl mom 1 skall genast avspärra stationssträckan.
Till mom 2 avd a När avspärrning sker med hinderanmälan, utväxlas en särskild hinderanmälan p g a begäran om hjälpfordon, även om hinderamälan redan tidigare har utväxlats p g a anmälan om olycka enl § 85:2. b) Begäran enl mom 1 innebär att vut med hjälpfordon får anordnas enl § 36. På S1a anger tkl sträcka/tpl där det hjälpbehövande tågsättet finns på det sätt som framgår av mom 1b. Till mom 2 avd b Tkl svarar för att uppgifterna på S1a anges på rätt sätt. Gränspunkter (stationer/linjeplatser) för den sträcka, där det hjälpbehövande tågsättet finns, skall anges i rätt ordning för vut med hjälpfordon. Även om föraren av något skäl närmare har preciserat tågsättets läge (km-tal, signal e d), får tkl under inga omständigheter ange sådana uppgifter på S1a eller på annat sätt vidarebefordra dem till föraren på vut med hjälpfordon. c) Om föraren hos tkl vill återkalla sin begäran om hjälpfordon, får tkl medge att tåget förs vidare, om – vut med hjälpfordon ännu inte har hunnit anordnas, och – (på sträcka utan fjb:) tkl har samrått med tkl för stationssträckans andra gränsstation. Annars måste tkl tydligt framhålla för föraren att tågsättet måste stå kvar. Till mom 2 avd c Om tåget medges fortsätta, skall tkl häva avspärrningen, såvida inget annat hindrar detta. Till första stycket. Andra strecksatsen gäller inte, om hinderanmälan inte har kunnat utväxlas därför att stationssträckans andra gränsstation är stängd.

3 Undanförande av det hjälpbehövande tågsättet


a) På den stationssträcka (= A–B) där det hjälpbehövande tågsättet (= 01) finns, skall hjälpfordon gå som vut. b) Om – hjälpfordon har begärts till 01 enbart p g a att dragfordonet inte förmår att föra tåget vidare, och – hjälpfordonet (alla hjälpfordonen) har kopplats ihop med 01 tågsätt, och – hela det nya tågsättet kan föras vidare framåt mot B enl normala regler för tåg, får tsm (efter sammankopplingen och efter samråd med föraren på 01) anmäla vut med hjälpfordon avslutad till tkl B eller A. Denne kan då häva avspärrningen och lämna tillstånd till föraren på 01 att fortsätta med det nya tågsättet mot B som tåg 01. c) Om villkoren i avd b inte är uppfyllda, skall 01 tågsätt när det förs undan anses ingå i vut med hjälpfordon. När 01 tågsätt helt har förts undan från stationssträckan, skall tsm för vut med hjälpfordon särskilt anmäla detta till tkl (utöver normal anmälan om avslutad vut). Tkl får upphäva avspärrningen.
Till mom 3 Till avd c, andra stycket. Först efter denna anmälan kan tkl upphäva avspärrningen av stationssträckan, såvida inget annat hindrar detta. För tl och tkl gäller följande anvisningar när föraren på 01– som finns på stationssträckan A–B – har begärt hjälpfordon. (Anvisningarna används när det gäller att avgöra om möte skall ändras enl § 77 eller tåg ställas in enl § 38.) Om hela 01 tågsätt förs framåt in till B (samlat eller i delar), skall 01 anses ha framgått A–B. I förekommande fall lämnas in-anmälan för 01, när hela tågsättet har förts in. Om 01 tågsätt däremot helt eller delvis förs tillbaka in till A, skall 01 inte anses ha framgått A–B. I förekommande fall återkallas ut-anmälan för 01, när hela tågsättet har förts undan från stationssträckan

4 Flera tåg på stationssträcka med linjeblockering


a) Om 01 finns på en stationssträcka med linjeblockering (= A–B) och föraren begär hjälpfordon, och det på bakomvarande blocksträckor finns ytterligare tåg (= 03, 05, …), gäller följande utöver mom 1–3. b) Skall vut med hjälpfordon gå ut till 01 från framförvarande bevakade station (= B), måste tkl B underrätta tsm för vut med hjälpfordon om 03, 05, … och instruera honom om att 01 tågsätt måste föras in till B. Finns risk för att det finns skador på spår eller kontaktledning, måste tkl B kontakta föraren på 03, 05, … och instruera honom om att tåget skall stå kvar och inte får föras förbi nästa huvudsignal, även om denna skulle visa ”kör”. Först när det är klarlagt att inga hinder finns, får tkl B medge föraren på 03, 05, … att föra tåget vidare. c) Om 01 har begärt hjälpfordon enbart p g a att dragfordonet inte förmår föra tåget vidare, får tkl B (på fjbsträcka: fjtkl) i samråd med tkl A och tl besluta att 03 tågsätt som vut med hjälpfordon skall gå fram till 01 tågsätt. Order om detta ges muntligt till föraren på 03 av tkl B (fjtkl). Sedan vut med hjälpfordon (= 03 tågsätt) har kommit fram till 01 tågsätt, gäller mom 3b, 3c, 4a och 4b i tillämpliga delar.
Till mom 4 Om det krävs att vut med hjälpfordon går ut från A för att föra undan även 03, 05, … , måste tkl uppmana föraren på 03, 05, … att begära hjälpfordon. Tkl kan oftast inte förhindra att mellanblocksignal automatiskt går till kör, när den framförvarande blocksträckan blir fri. (Motsvarande gäller huvudsignal på obevakad station.) Det är alltså möjligt att ett efterföljande tåg (03, 05, …) förs vidare på körsignal bakom en framförvarande vut med hjälpfordon. Till avd c andra stycket. Innebär bl a, att 01 och 03 tågsätt tillsammans kan framföras till B som tåg 01, om villkoren i mom 3b är uppfyllda. För tl och tkl gäller (jfr anvisningarna i till mom 3): Även om 01 tågsätt och 03 tågsätt på stationssträckan A–B delvis har framförts sammankopplade som tåg 01 eller som vut med hjälpfordon, skall båda tågen 01 och 03 anses ha framförts på sträckan när tågsätten i sin helhet har kommit in till B.

5 Åtgärder före fortsatt färd (fordon från tåg måste lämnas kvar)

Måste fordon från tåg av tvingande skäl lämnas kvar på tågspår på linjen eller på huvudtågspåret på obevakad station, gäller följande. Föraren skall se till att fordonen säkras så att de inte kommer i rullning, enl Trafikutövarens bestämmelser. (Kan inte detta göras, får fordon inte lämnas kvar, utan hjälpfordon måste begäras.) Om möjligt skall föraren innan tåget fortsätter se till – att fordonen bevakas av lämplig person, – att tkl för någon av stationssträckans gränsstationer (på fjbsträcka: fjtkl) underrättas. Innan tåget fortsätter, skall föraren göra en ny bromsberäkning och på nytt fastställa tågets sth.

6 (Fordon från tåg måste lämnas kvar)


a) Ej slutsignal Slutsignal får inte finnas på den del av tåget som fortsätter.
Till mom 6 avd a Om det sista fordonet har fasta slutsignallyktor, måste föraren se till att dessa är släckta. b) Stopp utanför nästa bevakade station Vid nästa bevakade station skall tåget stanna utanför stationsgränsen – oavsett vad infartssignalen visar. Innan tåget förs in på stationen skall föraren anmäla till tkl att fordon har lämnats på stationssträckan. Till mom 6 avd b Om föraren inte stannar utanför stationen och anmäler att fordon har lämnats på linjen, är det stor risk för att tkl får uppfattningen att tåget har kommit in i sin helhet. Anmälan innan tåget förs in är obligatorisk även om tkl har underrättats redan tidigare (och även om telefon eller radioförbindelse saknas).

7 Tkl åtgärder (fordon från tåg måste lämnas kvar)

Tkl som får underrättelse eller anmälan om att fordon har lämnats kvar på stationssträckan skall avspärra denna. Avspärrningen får upphävas när tkl har fått anmälan om att samtliga kvarlämnade fordon har förts undan från stationssträckan.
Till mom 7 När de kvarlämnade fordonen skall hämtas, skall bestämmelserna om vut med hjälpfordon tillämpas. Tsm för vut med hjälpfordon skall särskilt anmäla när alla kvarlämnade fordon har förts undan. Till mom 5-7 Föreskrifterna gäller inte ifall kvarlämnadet av fordonen har samband med att en vut skall börja genom avkoppling från tåget (jfr säok till § 36:4.1 och § 36:6.2). Föraren skall då i stället ha besked från tsm om att avkopplingen är klar och att slutsignalen är flyttad, innan tåget fortsätter. Dessutom skall föraren ha fått bl ’Uppgift till förare’ med uppgifter som gäller efter avkopplingen.

Kategorier

Start / Tåg