Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§40 Ägarbeteckning m m på tågfordon

1 Ägarbeteckning, märkning

För att ett fordon utan särskilt medgivande enl mom 2 skall få framföras i tåg eller vut, skall fordonet vara försett med beteckning (signatur) och märkning enl följande: a) Dragfordon, svensk vagn: – ’SJ’, ’BV’ eller ’Banverket’, eller – beteckning (signatur) för annan inregistrerande trafikutövare på statens spåranläggningar. Anm 1. Även vissa norska (NSB) dragfordon får framföras utan särskilt medgivande. b) Utländsk personvagn: dels beteckning (signatur) för inregistrerande förvaltning, dels – RIC-märkning med tilläggsbeteckning ’S’, eller – utbytesmärkning med ’S’. Anm 2. Även vissa norska (NSB) personvagnar får framföras utan särskilt medgivande trots att de saknar RIC-märkning eller utbytesmärkning.
Till mom 1 avd b Vagn med RIC-märkning utan tilläggsbeteckning ’S’ får framföras, om vagnen är utrustad med kopplarhandtag under buffertarna. Om beteckningen ’S’ är försedd med en asterisk (*), får vagnen bara framföras på de sträckor som framgår av föreskrifter från SJ. c) Utländsk godsvagn: dels beteckning (signatur) för inregistrerande förvaltning, dels – RIV-märkning, eller – utbytesmärkning med ’SJ’. Anm 3. Även vissa norska (NSB) godsvagnar får framföras utan särskilt medgivande trots att de saknar RIV-märkning eller utbytesmärkning.

2 Särskilt tillstånd

I samband med entreprenad eller vid tillfälliga transporter förekommer det att andra fordon ska användas än de som uppfyller kraven enl mom 1. Fordon som inte uppfyller kraven enl mom 1 får framföras i tåg eller vut för Banverket endast om Järnvägsinspektionen har lämnat sitt tillstånd. Ansökan lämnas till Banverket. Trafikutövaren ska delge ev. särskilda villkor eller inskränkningar till den personal som svarar för kontroll av berörda tåg sammansättning etc, enl § 45:5 - § 45:6.

Kategorier

Start / Tåg