Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§73 Hinder i tågvägen eller på dess skyddssträcka på bevakad station

1 Hinder i tågvägen

När hinder finns före tågvägens slutpunkt, gäller följande: a) Föregående huvudsignal kan inte ställas till ”kör”: Tåget får tas förbi huvudsignalen 1) enl § 70, sedan föraren har fått order (S10) om hindret, eller 2) (gäller tåg med fast uppehåll:) genom signalering enl § 52:2-3, sedan föraren har fått order (S10) på tidigare station om hindret och tågets stopplats. b) Föregående huvudsignal kan trots hindret ställas till ”kör”: Huvudsignalen får ställas till ”kör” 1) sedan tåget har stannat vid huvudsignalen och föraren där har fått order (S10) om hindret och tågets stopplats, eller 2) (gäller tåg med fast uppehåll:) sedan föraren dels har fått order (S10) på tidigare station om hindret och tågets stopplats, dels har gett ”beredd” vid huvudsignalen. Anm. I ordern (S10) kan anges ”Beredd får ges innan tåget stannat”. c) Om hinder i tågvägen utgörs av fordon och det finns risk för att fordonet kan komma att flyttas, svarar tkl för att detta förhindras genom att han underrättar berörd förare eller växlingspersonal.

2 Hinder på tågvägens skyddssträcka

När hinder finns på tågvägens skyddssträcka (enl § 57:2), gäller följande: a) Huvudsignalen före tågvägens slutpunkt kan inte ställas till ”kör”: Tåget får tas in 1) enl § 70, sedan föraren har fått order (S10) om hindret, eller 2) (gäller tåg med fast uppehåll:) genom signalering enl § 52:2-3 (utan ordergivning om hindret). b) Huvudsignalen före tågvägens slutpunkt kan trots hindret ställas till ”kör”: Huvudsignalen får ställas till ”kör” 1) sedan tåget har stannat vid huvudsignalen och föraren där har fått order (S10) om hindret, eller 2) (gäller tåg med fast uppehåll:) om uppgift om hindret finns i tdt, eller 3) (gäller tåg med fast uppehåll:) sedan föraren har fått order (S10) på tidigare station om hindret, eller 4) (där ”beredd” ges vid huvudsignalen:) sedan föraren har gett ”beredd”.

3 Genomfartståg, tåg med behovsuppehåll

För genomfartståg och tåg med behovsuppehåll gäller utöver mom 1 och 2 dessutom följande: a) Tkl skall – tillsammans med order (S10) vid huvudsignalen om hinder i tågvägen eller på dess skyddssträcka – även ge föraren order (S11) om fast uppehåll på stationen. b) Om tåg tas in efter ”beredd” (mom 2b punkt 4), skall tkl i förekommande fall visa stillahållen stoppsignal under tågets infart enl § 74:2b punkt 3. Till § 73 Hinder i tågvägen eller på dess skyddssträcka kan utgöras av stillastående fordon, pågående växling eller fast hinder såsom A-arbete, spårspärr eller stoppbock. En medväxel i ”fel” läge på skyddssträcka anses däremot inte som hinder, inte heller en vägskyddsanläggning som inte spärrar vägtrafiken. Verksamheten på en station skall planeras så att tåg inte utan starka skäl måste tas in mot hinder i tågvägen eller på dess skyddssträcka. Muntlig order om hinder skall innehålla formuleringen ”särskild försiktighet”, exempelvis ”Särskild försiktighet på grund av fordon före tågvägens slutpunkt, stopplats vid ....” resp ”Särskild försiktighet på grund av hinder på tågvägens skyddssträcka.” Order (S10 eller muntlig), uppgift om hindret i tdt eller ”beredd” innebär alla sth 30 km/h, enl § 68:4.

Kategorier

Start / Tåg