Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§75 Rapportering av tågförsening

1 Rapport från tkl

Tkl skall i den omfattning som Trafikledningsfunktionen har föreskrivit rapportera till tl, fjtkl och vissa ltkl, när försening förutses under tågets uppehåll på stationen eller under gången därifrån, eller när ett tåg har avgått försenat från stationen.

2 Rapport från förare

Förare skall till tkl rapportera inträffade och beräknade förseningar i följande omfattning: På bevakad station: Snarast om tåget på grund av trafikutbyte eller annan orsak på eller vid tågsättet beräknas bli mer än 2 min försenat (eller merförsenat, vid redan tidigare inträffad försening). På linjen och på obevakad station: När gångtiden på stationssträckan av någon anledning kommer att överskridas med mer än 5 min. Måste föraren på grund av någon oregelmässighet lämna förarhytten, ska han om möjligt per radio underrätta tkl och även uppge den tidpunkt då ha beräknar vara tillbaka.
Till mom 2 Särskilt på stationer och sträckor med mycket trafik är det angeläget att föraren genast underrättar tkl om att tåget inte kan avgå. Innan tågvägslåsning återtas och tågvägen disponeras för annat, måste tkl nämligen få bekräftat från föraren att tåget står stilla.

3 Undersökning

Har tåg inte kommit till bevakad station 30 min efter det att tåget normalt skulle ha kommit in, och känner tkl inte till varför, skall han vidta åtgärder för att ta reda på orsaken. (På sträcka med radio skall åtgärder vidtas när en förare, som har meddelat att han måste lämna dragfordonet, inte har hörts av inom 15 min från den tidpunkt då han beräknades vara tillbaka.)
Till mom 3 För avsyning av banan kan tkl vända sig till Spårinnehavaren eller till polisen.

Kategorier

Start / Tåg