Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§59 Tåganmälan

1 Allmänt

1.1 Inledning
Tåganmälan består av klart-anmälan (då-klart-anmälan), ut-anmälan och/eller in-anmälan.
1.2 Klart-anmälan
”Klart 03 till L” lämnas av tkl för en bevakad station (= L) till tkl för närmast bakomliggande bevakade station (= J) för att upplåta stationssträckan J–L för ett tåg (= 03). Anm. På sträcka med linjeblockering i bruk innebär klart-anmälan att 03 får lämna J om utfartsblocksignalen visar ”kör”, även om framförvarande tåg i samma riktning finns på stationssträckan. Klart-anmälan lämnas högst 60 min innan 03 tidigast beräknas kunna avgå från J. Om L ska vara stängd vid denna tidpunkt, får dock klart-anmälan lämnas omedelbart innan L stängs. Klart-anmälan får inte lämnas om det finns skäl att tro att anmälan senare måste återkallas.
1.3 Då-klart-anmälan
”Då 02 inkommit, klart 03 till L” får lämnas av tkl L till tkl J, i stället för klart-anmälan för 03, när ett tåg (= 02) i motsatt riktning finns på stationssträckan: – vid möte mellan 02 och 03 i J, eller – om L ska vara stängd mellan 02 ankomst till J och 03 avgång från J. Anm. Då-klart-anmälan för 03 lämnas i regel omedelbart efter ut-anmälan för 02. Då-klart-anmälan får dock inte användas i följande fall: – på sträcka utan linjeblockering, om vut, A-fordonsfärd, A-arbete eller L-arbete finns beviljad efter 03, – när K16-nyckel finns utlämnad till 02, – när 02 har pålok, – på sträcka med linjeblockering ur bruk, – på sträcka med linjeblockering i bruk, när det är känt att 03 måste passera utfartsblocksignalen i J i ”stopp”, – om det finns skäl att tro att anmälan senare måste återkallas, – om Trafikledningsfunktionen särskilt har bestämt att då-klart-anmälan inte ska användas. Om då-klart-anmälan har lämnats för 03 på sträcka utan linjeblockering, får tkl inte bevilja vut, A-fordonsfärd, A-arbete eller L-arbete efter 03.
1.4 Återkallande av klart-anmälan eller då-klart-anmälan
Måste anmälan återkallas, ska detta formuleras: ”Klart 03 till L återkallas”.
1.5 Ut-anmälan
”03 ut från J kl ….” lämnas av tkl J till tkl L snarast sedan 03 har avgått från J. Anm. I förekommande fall anmäls ”rätt tid” i stället för klockslag. Ut-anmälan får dock vid kort stationssträcka lämnas upp till 5 min före den beräknade avgångstiden; ändras avgångstiden, ska ny ut-anmälan lämnas. Är L stängd vid 03 avgång från J, får ut-anmälan anstå tills L åter tar upp bevakningen. Måste anmälan återkallas, ska detta formuleras: ”03 ut från J återkallas”.
1.6 In-anmälan
”03 in i L kl ….” lämnas av tkl L till tkl J sedan 03 har kommit till L. Anm 1. I förekommande fall anmäls ”rätt tid” i stället för klockslag. Följande ska vara uppfyllt: 1) 03 har kommit helt innanför stationsgränsen. Tkl kontrollerar på plats eller genom att iaktta tänd indikering ”fri spårledning” på ställverket för en spårledning som finns bakom tåget, antingen innanför stationsgränsen eller omedelbart utanför stationsgränsen. Kontrollen kan åläggas föraren genom att han lämnar ankomstanmälan enl § 72:2 (beslut av Trafikledningsfunktionen). Kontrollen får också utföras av annan person i trafiksäkerhetstjänst; förekommer detta regelbundet ska det anges i säpl. Anm 2. Tkl har inte skyldighet att kontrollera att tåget har slutsignal. Om fordon har lämnats kvar på linjen, ska föraren anmäla det innan tåget förs in på stationen, enl § 83:6b. 2) Infartssignalen för 03 visar ”stopp”. Särskild kontroll behövs inte om det finns tågvägslåsning och denna har återtagits eller utlösts automatiskt. I annat fall måste tkl antingen iaktta en särskild indikering om att signalen visar ”stopp” eller direkt iaktta signalen. Kontrollen får utföras av annan person i trafiksäkerhetstjänst; förekommer detta regelbundet ska det anges i säpl. 3) K16 som har varit utlämnad till 03 har återlämnats. Är J stängd när 03 kommer till L, får in-anmälan anstå tills J åter tar upp bevakningen.
1.7 Anteckningar, rätt att utväxla tåganmälan
Tåganmälan antecknas genast i tamboken och får utväxlas bara från den plats där tamboken förvaras. Anm 1. Vid då-klart-anmälan måste villkoret ”då 02 ink” ovillkorligen antecknas. Tklbiträde får inte lämna klart-anmälan, då-klart-anmälan och in-anmälan utan att tkl personligen har gett order om det i varje särskilt fall. Anm 2. Ordern ges om möjligt genom att tkl personligen sätter sin signatur i tamboken. Ges ordern muntligt, ska den snarast bekräftas med signatur i tamboken.
1.8 Tåg med pålok
1.8.1 Påskjutning hela stationssträckan
Ut-anmälan formuleras: ”03 ut från J med pålok till L kl ….”. In-anmälan formuleras: ”03 med pålok in i L kl ….”.
1.8.2 Påskjutning på del av stationssträckan (återgående pålok)
Ut-anmälan formuleras: ”03 ut från J med pålok till X kl ….”. (X är den punkt på stationssträckan där påloket skall lämna 03.) Anm. Tkl ska omedelbart avspärra stationssträckan sedan ut-anmälan har lämnats.

2 Sträcka utan linjeblockering i bruk

Klart-anmälan (då-klart-anmälan), ut-anmälan och in-anmälan ska lämnas för varje tåg. Anm. På dubbelspår kompletteras klart-anmälan (då-klart-anmälan) med vilket spår som ska användas (”… på uppspåret”, ”… på nedspåret”).

3 Sträcka med linjeblockering i bruk, utan fjb

3.1 Klart-anmälan
Klart-anmälan ska lämnas för ett tåg (= 03) i följande fall: 1) om närmast föregående tåg på stationssträckan (= 02) går eller har gått i motsatt riktning; även då-klart-anmälan får användas, 2) om 03 är första tåg på stationssträckan sedan avspärrning har upphävts, 3) om 03 måste ges medgivande enl § 70 att passera utfartsblocksignalen i ”stopp”. Anm. På dubbelspår kompletteras med uppgift om vilket spår som ska användas (”… på uppspåret”, ”… på nedspåret”) i följande fall: – för tåg som ska gå på högerspår, – för tåg enl punkt 3).
3.2 Ut-anmälan
Ut-anmälan ska lämnas för varje tåg.
3.3 In-anmälan
In-anmälan ska lämnas för ett tåg (= 03) i följande fall: 1) om närmast efterföljande tåg på stationssträckan (= 04) går eller ska gå i motsatt riktning, 2) om stationssträckan ska avspärras, sedan 03 som sista tåg har lämnat stationssträckan (gäller ej vid avspärrning efter tåg), 3) om 03 har pålok som skjuter på över hela stationssträckan, 4) om linjeblockeringen ska tas ur bruk, sedan 03 som sista tåg har gått på stationssträckan när linjeblockeringen var i bruk.
3.4 Dubbelspår
På dubbelspårig sträcka avses med ’stationssträckan’ i art 3.1 och 3.3 det spår (uppspår eller nedspår) där 03 ska framföras eller har framförts.

4 Fjbsträcka

Tåganmälan utväxlas inte. Undantag: Klart-anmälan ska lämnas av fjtkl till tkl för en fjbgränsstation (= G) för tåg som måste ges medgivande enl §Ê 70 att passera utfartsblocksignalen i G i ”stopp”. Anm. På dubbelspår kompletteras med vilket spår som ska användas (”… på uppspåret”, ”… på nedspåret”).

5 Sträcka med linjeblockering utan fjb


a) Klart-anmälan skall lämnas för ett tåg (= 03) i följande fall: 1) om närmast föregående tåg på stationssträckan (= 02) har gått (går) i motsatt riktning (även då-klart-anmälan får användas), 2) om 03 är första tåg på stationssträckan sedan avspärrning har upphävts, 3) om 03 måste ges medgivande enl § 70 att passera utfartsblocksignal i ”stopp”. Anm. På dubbelspår kompletteras med uppgift om vilket spår som skall användas (”... på uppspåret”, ”... på nedspåret”), i följande fall: – för tåg som skall gå på högerspår, – för tåg enl punkt 3). b) Ut-anmälan skall lämnas för varje tåg. c) In-anmälan skall lämnas för ett tåg (= 03) i följande fall: 1) om närmast efterföljande tåg på stationssträckan (= 04) går (skall gå) i motsatt riktning, 2) om stationssträckan skall avspärras, sedan 03 som sista tåg har lämnat den (gäller ej vid avspärrning efter tåg), 3) om 03 har pålok som skjuter på över hela stationssträckan, 4) om linjeblockeringen skall tas ur bruk, sedan 03 som sista tåg har gått på stationssträckan när linjeblockeringen var i bruk.
Till mom 5 På dubbelspårig sträcka avses här med stationssträckan det spår (uppspår eller nedspår) där 03 skall framföras eller har framförts.

Kategorier

Start / Tåg