Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§11 Underrättelse om ändring av signalmedel m m

1 Allmänt

När signalmedel etc som nämns i denna paragraf skall tas i eller ur bruk, flyttas eller ändras, skall personal med tjänstgöring som förare på tåg och avgångssignalerare underrättas. Spårinnehavaren skall – om möjligt tio dagar i förväg – mot kvitto underrätta Trafikledningsfunktionen om tidpunkten för ändringen. Om ändringen skall anslås på ordertavla (eller delges på annat sätt, se säok till mom 2), underrättar Trafikledningsfunktionen berörda Trafikutö-vare och anger den tidpunkt då underrättelse enl B i mom 2 senast skall vara anslagen (delgiven). Trafikutövaren skall lämna kvitto och, om underrättelsen inte kan anslås (delges) i tid, ange den tidpunkt då underrättelsen anslås (delges). Behövs ordergivning på S11, skall Tra-fikledningsfunktionen underrätta tkl för berörda ordergivnings- och kontrollstationer.
Till mom 1 När en ny signalsäkerhetsanläggning tas i bruk och denna omfattar flera av de signalmedel som nämns i tabellen i mom 2, behöver föraren bara underrättas om att anläggningen tas i bruk. En förutsättning är dock att föraren i förväg får del av en beskrivning av anläggningen.

2 Underrättelse skall lämnas enl följande tabell:

Signalmedel etcTaget i bruk eller ur brukFlyttat eller ändrat
HuvudsignalAB
Fristående försignal B B
Repetersignal B 2)
Slutpunktsstopplykta A B
S-tavla B B 4)
Tågvägs slutpunkt vid stoppbock B B 4)
Vägskyddsanläggning C
U-tavla, stopplatstavla C 6) C 6)
Skredvarningsstopplykta C C
Brosignal C
Nedkopplings-, urkopplings-, inkopplingstavla B 5) B
A-signal C, D C, D
”Klart”-signal D D
A: Förare på tåg ges order (S11) från den tidpunkt då signalmedlet har tagits i bruk (ur bruk) tills linjebeskrivningen har ändrats. Påverkar ändringen inte linjebeskrivningen, lämnas i stället underrättelse enl B. B: Förare av tåg delges underrättelsen på det sätt som Trafikutövaren har bestämt. Kan detta inte göras minst sex dygn i förväg, skall förare på tåg dessutom ges order (S11) från ändringen tills underrättelsen har varit delgiven i sex dygn för berörd förarpersonal. C: Förare av tåg delges underrättelsen på det sätt som Trafikutövaren har bestämt. D: Tågpersonalen delges underrättelsen på det sätt som Trafikutöva-ren har bestämt. 2) Ej vid ibruktagning av ytterligare signal på spår där repetersignal redan finns. 4) Enl C, om tågvägen genom ändringen blir längre. 5) Ej om platsen där nedkopplingstavla tillfälligt sätts upp är angiven i linjebeskrivningen. 6) Avser förändring som innebär att tåg skall stanna väsentligt tidigare.
Till mom 2 Om ett signalmedel flyttas endast obetydligt, behöver inte order ges. Med ändring av huvudsignal menas t ex utbyte av en huvudljussignal mot en huvuddvärgsignal. Ändrade eller nytillkomna signalbilder (hastighets-besked) föranleder inte ordergivning. Motsvarande gäller för försignal. Till punkt B, C och D. För Banverket gäller: Lokal chef beslutar om hur underrättelsen lämnas. Det kan t ex ske via personligt postfack eller genom anslag på ordertavla.

Kategorier

Start / Tåg