Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§27 Spår ofarbart eller i försvagat skick

1 Åtgärder vid fel på spår

Den som upptäcker ett sådant fel på spår, kontaktledning eller hjälp-kraftledning som gör spåret ofarbart eller som kräver hastighetsned-sättning skall genast ombesörja följande åtgärder: a) tågspår på linjen eller stängd station, huvudtågspår på obe-vakad station 1) om spåret har spårledning för linjeblockering (på station: för hinder-frihetskontroll): om möjligt kortsluta spårledningen med kontakt-don, 2) underrätta lättast anträffbara tkl, 3) på obevakad station: om möjligt ställa huvudsignaler till ”stopp”, b) sidospår vid linjeplats eller obevakad station, sidotågspår på obevakad station underrätta lättast anträffbara tkl, c) spår på bevakad station på fjst: 1) om möjligt kortsluta hinderfrihetsspårledning med kontaktdon eller ställa huvudsignaler till ”stopp”, 2) underrätta fjtkl, på lokalbevakad station: underrätta ltkl. Anm. När förare på tåg (tsm/förare/småfordonsförare vid vut/A-fordonsfärd) upptäcker fel på ett bredvidliggande tågspår, skall föreskrifterna i § 85:2 tillämpas.
Till mom 1 Kortslutning är inte alltid en fullt tillförlitlig åtgärd. Tåg kan t ex redan ha passerat närmaste huvudsignal eller ha medgivits att passera en huvud-signal i ”stopp”.

2 Tkl åtgärder

Den tkl som underrättas skall genast vidta följande åtgärder: – tågspår på linjen eller huvudtågspår på obevakad station: avspärra stationssträckan, – tågspår på bevakad station: avspärra spåravsnittet, – tågspår på stängd station och sidotågspår på obevakad station: ombesörja att spåret stängs av med hindertavlor och att tkl för stationen genast underrättas, när bevakningen tas upp. – sidospår: ombesörja att spåret stängs av med hindertavlor, Tkl skall dessutom underrätta Spårinnehavaren och – ifråga om tåg-spår – tl.
Till mom 2 Är den tkl som underrättas inte tkl för gränsstation till stationssträckan med det felaktiga stället, skall han genast vidarebefordra underrättelsen till tkl för en av gränsstationerna (fjtkl) och uppmana honom att avspärra stationssträckan.

3 Återupptagande av trafik


a) Kortslutning med kontaktdon får hävas när sträckan (spåravsnit-tet) har avspärrats. b) Avspärrningen får upphävas först sedan Spårinnehavaren har med-delat att spåret är farbart. Innan avspärrningen har upphävts får vut eller A-fordonsfärd beviljas på stationssträckan bara efter medgivande av Spårinnehavaren. Om det felaktiga stället kan befaras med nedsatt hastighet, gäller bestämmelserna om hastighetsnedsättning i § 28. Innan hastighetsnedsättning med tavlor (§ 28:3) har hunnit ordnas, kan tåg (vut) få avsändas, sedan Spårinnehavaren har besiktigat det felak-tiga stället och till tkl anmält felets läge samt sth förbi platsen. Tåg (vut) ges order (S10 avd 4) om hastighetsnedsättning (begränsning av tågets sth) enl § 28:5. c) Med undantag från mom 2 och mom 3 avd b gäller följande: Om en förare anmäler att hastighetsnedsättning behövs p g a fel på spår, och föraren bedömer att det felaktiga stället kan passeras med minst 30 km/h, behöver tkl inte avspärra stationssträckan. Tåg (vut) får avsändas innan Spårinnehavaren har hunnit besiktiga det felaktiga stället, sedan föraren (tsm) har getts order (S10 avd 4) om hastighetsnedsättning (begränsning av tågets sth) till 30 km/h enl § 28:5.
Till mom 3 Till avd a. Obs att reparationsarbete till följd av inträffad händelse kräver A-arbete som i sig skyddas med avspärrning och kontaktdon i förekom-mande fall. Till avd b tredje stycket. Spårinnehavaren kan medge att vut för denne och vut med hjälpfordon får beviljas utan att order ges om hastighetsned-sättning till föraren (tsm). Till avd b sista stycket och till avd c. Obs att det inte får anges några km-tal i order om nedsättning enl § 28:5. Tkl får inte underrätta föraren (tsm) om felets närmare läge.

Kategorier

Start / Tåg