Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§70 Huvudsignal visar ej "kör"

När i mom 1–4 anges ’tåg’ och dess förare, gäller bestämmelserna i tillämpbara delar även för vut/A-fordonsfärd och dess tsm och förare/ småfordonsförare. Om tsm anmäler (mom 1) och tar emot medgivande (mom 2), ska detta vidarebefordras till föraren/småfordonsföraren och repeteras av denne, innan fordonssättet får passera signalen. Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte i följande fall: 1) På bevakad station: för tåg, vut eller A-fordonsfärd vid infartssignal och mellansignal, när ”framåt” ges efter stillahållen stoppsignal från signalvakt, enl § 52:2. 2) Vid mellanblocksignal, när förare på tåg eller vut har fått order (S14) om att linjeblockeringen är ur bruk, eller när småfordonsförare vid A-fordonsfärd har fått muntligt besked om detta. (Se § 71:2.) 3) För A-fordonsfärd, vid huvudljussignal på bevakad station i vissa fall. (Se § 32:12.) 4) För växling. (Se § 37:8b.) 5) För småfordonsväxling. (Se § 37A:8b.)

1 Anmälan

Sedan tåg har stannat framför huvudsignal som inte visar ”kör”, skall föraren anmäla detta till tkl enl följande: a) Infartssignal, mellansignal, utfartssignal, utfartsblocksignal: 1) på bevakad station: Anmälan till tkl för stationen. För lokalbevakad station gäller även: Kan föraren inte nå tkl för stationen, skall han försöka göra anmälan till tkl för föregående eller nästa bevakade station. 2) på obevakad station på sträcka med linjeblockering, i eller ur bruk: Anmälan till tkl för nästa bevakade station. 3) på obevakad station på sträcka som saknar linjeblockering: Föraren skall försöka göra anmälan till tkl för någon av stationssträckans gränsstationer. (Kan inte sådan anmälan göras utan svårigheter, skall föraren försöka få kontakt med tkl expedition på stationen för att göra anmälan.) Har tåg med uppehåll stannat vid sin stopplats på avstånd från närmaste huvudsignal och ser föraren att denna inte visar ”kör”, skall föraren anmäla detta till tkl enl ovan. (Undantag, se säok.) b) Mellanblocksignal: 1) på fjbsträcka: Anmälan till fjtkl. 2) på sträcka med linjeblockering utan fjb: Anmälan till tkl för nästa bevakade station. c) Linjeplatssignal: Ingen anmälan krävs.
Till mom 1 Som huvudregel gäller att föraren skall anmäla sig genast när tåget står vid signalen. Föraren kan dock efter egen bedömning dröja med sin anmälan – om tåget står på station och avgångstiden inte är inne, – om föraren tror sig veta varför tåget inte kan föras vidare. Om avgångstiden är inne, eller tåget står på linjen skall föraren dock anmäla sig senast efter 5 min. Exempel på anmälan: ”Tåg 3644 står vid infartssignal Beberga 3/2”. ”Tåg 3644 står vid mellanblocksignal Beberga U4.” Till avd a, punkt 3, parentesen. Kontakt skall sökas med tkl expedition av det skälet att bevakningen kan ha tagits upp utan att tåget har fått order i förväg. Till avd a, sista stycket. Anmälan görs inte om tkl skall ge signal ”körtillstånd” till tåget. På station, där tkl inte skall ge signal ”körtillstånd”, skall anmälan i princip göras från stopplatsen. På bevakad station får framdragning mot huvudsignalen ske bara på de villkor som anges i § 63:3.2. Kan föraren från sin plats inte se signalens beteckning, skall han så noga som möjligt ange vilket spår tåget står på (”spår 2”, ”huvudtågspåret på nedspårssidan”, ”sidotågspåret längst till vänster” etc). Till avd c. Föraren skall dock vid lämpligt tillfälle rapportera till lättast anträffbara tkl att signalen inte visade ”kör”.

2 Medgivande


a) Den tkl som skall ha anmälan (enl mom 1) får muntligt medge att signalen passeras, om han dels inte känner till något som hindrar det, dels har iakttagit villkoren enl mom 5. Tklbiträde får lämna medgivandet bara efter tillstånd av tkl i varje enskilt fall. b) Medgivande får lämnas endast till tåg som står stilla vid signalen och endast för en signal i taget. Anm 1. Om medgivande lämnas utan att föraren själv har lämnat anmälan, måste tkl först förvissa sig om var tåget finns och att det står stilla. Undantag: 1) När tåg står stilla för trafikutbyte på station på avstånd från en huvudsignal, får medgivande lämnas för den närmaste huvudsignalen, på samma sätt som om tåget skulle ha stått där. 2) För utfartsblocksignal får medgivande lämnas samtidigt med medgivande för den närmast föregående mellansignalen (infarts-signalen, om mellansignal saknas). 3) För ytterplacerad utfartssignal får medgivande lämnas samtidigt med medgivande för den närmast föregående mellansignalen. 4) För alla huvudsignaler på obevakad station på sträcka som saknar linjeblockering får medgivande lämnas samtidigt. 5) På fjbsträcka får medgivande till vut (dock inte vut för transport) och A-fordonsfärd som står vid en mellanblocksignal lämnas för alla mellanblocksignaler på stationssträckan. c) Medgivandet skall innehålla: 1) tågnummer och signalbeteckning, Anm 2. Signalbeteckning behöver inte nämnas för infartssignal, mellansignal eller utfartssignal på obevakad station. 2) för infartssignal, mellansignal och innerplacerad utfartssignal: någon av uppgifterna ”växlarna ligger rätt” eller ”kontrollera växlarna”, Anm 3. Medgivande som innehåller ”kontrollera växlarna” kan kompletteras med uppgift om i vilket läge motväxlar skall ligga, enl följande formulering: Ê ”första motväxel i vänsterläge, andra motväxel i högerläge”. 3) för utfartssignal eller utfartsblocksignal på bevakad station: ett tillstånd att lämna stationen, formulerat – ”tåg ... får lämna ...(stationen)”, och – ”i riktning mot ...(nästa station)...” (krävs bara vid grenstation),och – ”på ...(uppspåret resp nedspåret)..” (i förekommande fall). Anm 4. För vut och A-fordonsfärd (dock ej vut eller A-fordonsfärd för transport) ersätts detta tillstånd av starttillståndet. d) Medgivande (enl avd b punkt 5) till vut eller A-fordonsfärd att passera alla mellanblocksignaler skall formuleras: ”vut/A-fordonsfärd får passera alla mellanblocksignaler mellanÊ A och B”. Anm 5. Signalbeteckningarna behöver alltså inte nämnas i detta fall. e) Medgivandet skall repeteras av föraren och repetitionen skall bekräftas av tkl. Innan tåget passerar signalen, skall föraren kontrollera att signalen har den uppgivna beteckningen.
Till mom 2 Bestämmelser om passage av ”stopp” i dvärgsignaler och stopplyktor finns i § 10. Exempel på medgivande för infartssignal: ”Tåg 3644 får passera infartssignal Beberga 3/2. Kontrollera växlarna. Första motväxel i högerläge. Nyström”. Exempel på samtidigt medgivande för mellansignal och utfartsblock signal: ”Tåg 3644 i Beberga får passera mellansignal 2/6 och utfartsblocksignal U2 och lämna Beberga i riktning mot Cekrok på uppspåret. Växlarna ligger rätt. Nyström” Exempel på medgivande för mellanblocksignal: ”Tåg 3644 får passera mellanblocksignal Beberga U4. Lundgren.” Exempel på medgivande som gäller A-fordonsfärd: ”A-fordon Hultén får passera infartssignal Cekrok 37v. Växlarna ligger rätt. Mattsson.”

3 Passage utan anmälan och medgivande

Har anmälan enl mom 1 inte kunnat göras (telefon/radio saknas eller föraren får inte svar), eller krävs ingen anmälan, gäller följande: a) Infartssignal, mellansignal eller utfartssignal på obevakad station på sträcka som saknar linjeblockering: Tåget får passera signalen utan medgivande. Innan tåget lämnar stationen måste dock föraren kontrollera på plats att tkl expedition är obemannad. b) Linjeplatssignal: Sedan tåget har stannat, får signalen passeras utan medgivande. c) Övriga huvudsignaler, dvs 1) infartssignal, mellansignal, utfartssignal eller utfartsblocksignal på bevakad station, 2) infartssignal, mellansignal eller utfartsblocksignal på obevakad station på sträcka med linjeblockering, i eller ur bruk, och 3) mellanblocksignal: Signalen får inte passeras utan medgivande.

4 Åtgärder efter passage

När tåg har passerat sådan huvudsignal på station eller mellanblocksignal som inte visar ”kör”, gäller följande: a) Infartssignal, mellansignal, innerplacerad utfartssignal 1) Beskedet ”växlarna ligger rätt” har lämnats av tkl vid medgivandet: Tåget skall framföras med siktfart. 2) Beskedet ”kontrollera växlarna” har lämnats av tkl vid medgivandet, eller huvudsignal på obevakad station på sträcka utan linjeblockering har passerats utan medgivande: • Tåget skall framföras med krypfart. På spåravsnitt där föraren med säkerhet kan konstatera att det inte finns några växlar eller spårspärrar gäller dock växlingsfart. • Föraren skall kontrollera att växlar ligger rätt, genom att – vid motväxel : kontrollera att den anliggande tungan sluter väl mot sin stödräl och att frånliggande tungan ligger på tillräckligt avstånd från sin stödräl, – vid medväxel : kontrollera att tungorna inte ligger fel. • Kontroll av växeltungor skall göras på plats på marken, om sikten är otillräcklig (t ex p g a förarhyttens placering, mörker, dimma, kraftigt regn, snöfall eller att snö täcker växeln). Annars får kontrollen göras från förarhytten, varvid – vid motväxel : tåget skall stoppas omedelbart före växeln, medan – vid medväxel : kontrollen får göras under gång. 3) Reglerna i punkt 1) och 2) om hastighet och kontroll av växlar och hinderfrihet gäller tills nästa huvudsignal uppnås eller tåget stannar på bevakad station vid ordinarie stopplats, dock längst till stationsgränsen mot linjen. För utfartssignal med linjeplatsfunktion, gäller även avd d.
Till mom 4 avd a Till punkt 2, besked ”kontrollera växlarna”. Finns dvärgsignal, gäller dock på dvärgsignalsträckan – trots att tkl har lämnat beskedet ”kontrollera växlarna”: – att ingen kontroll behövs av växeltungor, ifall dvärgsignal visar signalbild ”lodrätt” eller ”snett vänster” – att föraren får framföra tåget i siktfart, ifall dvärgsignal visar signalbild ”lodrätt”. Kontroll av tungor i medväxel gäller inte växel som är uppkörbar, enl uppgift i linjeboken. Obs att det i övriga fall är förbjudet att köra upp medväxel. b) Ytterplacerad utfartssignal (som inte har linjeplatsfunktion) Inga särskilda kontroller behöver göras av föraren. c) Utfartsblocksignal, mellanblocksignal. På efterföljande block-sträcka skall tåget framföras med siktfart. Undantag: när föraren har fått order (S14) om att linjeblockeringen är ur bruk. För blocksignal med linjeplatsfunktion gäller även avd d. d) Utfartssignal eller blocksignal med linjeplatsfunktion, linjeplatssignal. Tåget skall föras förbi berörda växlar på linjen resp den rörliga bron med växlingsfart. Föraren skall kontrollera att växlarna ligger rätt resp att brosignal visar ”rörelse tillåten”. Kontrollen får göras under gång. Till mom 4 avd d Att en utfartssignal eller blocksignal har linjeplatsfunktion framgår av att den är försedd med tilläggstavla ’förreglar växel’ eller tilläggstavla ’förreglar rörlig bro’. Om brosignal inte visar ”rörelse tillåten”, gäller § 10:2. e) Körning med verksam ATC 1) När huvudsignal passeras i ”stopp”, skall föraren trycka in stoppassageknappen. 2) På sträcka utan linjeblockering gäller: När utfartssignal eller linjeplatssignal har passerats och hela tåget har passerat alla växlar (rörlig bro) på stationen resp vid linjeplatsen, får tåget stoppas på lämpligt ställe och ATC göras verksam på nytt. Till mom 4 avd e Den sth som framgår av avd a–d gäller, oavsett vilket ATC-huvudbesked som visas. (Fasta siffror ”00” i huvudindikatorn anses inte vara ATC- huvudbesked, utan endast en indikering av att ATC-information ”stopp” har mottagits och att systemet övervakar takhastigheten 40 km/h.) Till punkt 1. För fordon med verksam ATC begränsar systemet hastigheten till 40 km/h eller 10 km/h vid passage av balisgrupp som ger ATC-huvudsignalinformation ”stopp”. Detta gäller alltså även vid slutpunkts-stopplykta eller S-tavla med signalbaliser, när ATC-information ”stopp” ges. Till punkt 2. För den fortsatta körningen gäller sth 80 km/h tills ATC-besked åter visas, jfr § 68:4a.

5 Åtgärder av tkl

I detta mom används följande beteckningar: 04 = det tåg som skall lämnas medgivande att passera huvudsignal i ”stopp” A = bevakad station där huvudsignal visar ”stopp” för 04 B = obevakad station där huvudsignal visar ”stopp” för 04 C = nästa bevakade station för 04 När vut eller A-fordonsfärd ska lämnas medgivande att passera huvudsignal i ”stopp”, gäller bestämmelserna för 04 i tillämpbara delar. a) Allmänt. För att tkl skall få lämna medgivande för 04 att passera huvudsignal i ”stopp” gäller – utöver mom 2 – bestämmelserna i avd b–f.
Till mom 5 avd a Om tkl tar emot anmälan som enl mom 1 skall lämnas till annan tkl, skall föraren (tsm) om möjligt hänvisas till att ta direkt kontakt med rätt tkl. (Detta kan t ex inträffa, om föraren inte har fått order om att en station är bevakad.) b) Infartssignal, mellansignal eller innerplacerad utfartssig-nal på bevakad station (= A) Till mom 5 avd b Medgivandet till 04 skall alltid innehålla antingen ”växlarna ligger rätt” eller ”kontrollera växlarna”. (Om det i något fall inte förekommer någon växel i tågvägen, används beskedet ”växlarna ligger rätt”.) Om möjligt läggs växlingsväg så att dvärgsignal visar signalbild ”lodrätt” eller ”snett vänster” för 04. 1) Tkl skall i möjlig utsträckning ha inspekterat tågvägen, varvid föreskrifterna i säok till § 55 gäller i tillämpbara delar. Följande skall vara uppfyllt: – Det är säkerställt att tågvägen för 04 inte är upplåten för något annat tåg i motsatt riktning (= 05) eller samma riktning (= 06). – I tågvägen för 04 får det inte finnas någon motväxel som i fel läge skulle kunna leda 04 in på spår, där det finns risk att 05 eller 06 framgår. – Det är sannolikt att tågvägen är hinderfri. (Undantag: vid hinder i tågvägen enl § 73.) Anm. Regeln i andra strecksatsen behöver inte tillämpas, om a) dels dvärgsignal finns före närmaste berörd motväxel, dels växlingsväg kan läggas för 04 från denna dvärgsignal till tågvägens slutpunkt (eller till en punkt bortom den längst bort belägna motväxeln), dels inget medgivande lämnas för att passera någon dvärgsignal i ”stopp”, eller b) både 04 och 05/06 framförs efter medgivande enl § 70 med beskedet ”kontrollera växlarna”, eller c) dels tkl vet att alla motväxlar i 04 tågväg är låsta med K-lås eller genom klovning, dels Trafikledningsfunktionen har medgivit detta undantag från regeln, eller d) dels ”kör” visas för 05/06, dels alla motväxlar i 04 tågväg blir – genom ”kör” för 05/06 – förreglade i skyddande läge för 05/06 tågväg, dels detta undantag från regeln har medgivits för stationen av Trafikledningsfunktionen i samråd med Spårinnehavaren (anges i säpl). Till mom 5 avd b punkt 1 Reglerna tillämpas även om 05/06 är vut eller A-fordonsfärd. Till andra strecksatsen. Regeln tillämpas i förekommande fall genom flera efter varandra följande motväxlar, dock längst tills nästa huvudsignal eller stationsgränsen mot linjen uppnås. Obs att regeln gäller i alla andra fall än dem som anges i anm punkt a–d, alltså oavsett om (det finns risk för att) 05/06 framförs – med ”kör” i huvudsignal, eller – sedan § 52:2-3 har tillämpats, eller – efter medgivande enl § 70 med beskedet ”växlarna ligger rätt”, och även om alla motväxlar i 04 tågväg indikeras i kontroll i rätt läge och är låsta eller bevakade. Till andra strecksatsen, anm, punkt d. Ett av kraven för detta undantag är att stationens tågvägar genomgående skyddas av förreglade skyddsväx-lar (bl a station med bara ”kopplade” växlar i förbindelser mellan två tågspår). Till sista strecksatsen. Om 04 är en vut eller A-fordonsfärd, får medgivande lämnas trots att hinder finns i tågvägen. Föraren (tsm, småfordonsföraren) ges muntlig order om hindret i samband med medgivandet. 2) För att medgivandet skall få innehålla beskedet ”växlarna ligger rätt”, skall följande vara uppfyllt: – Växlar och spårspärrar i tågvägen skall vara antingen låsta i rätt läge eller bevakade i rätt läge och i kontroll. – Finns risk för att växling/småfordonsväxling pågår eller kan påbörjas på anslutande spår, måste tågvägen för 04 vara skyddad mot rörelser från sidan och mot motriktade rörelser genom • att signal visar ”stopp”, eller • att skyddsväxlar eller spårspärrar är antingen låsta i skyddande läge eller bevakade i skyddande läge och i kontroll, eller • att tkl har fått anmälan från växlingsledare (förare, småfordonsförare) om att växling/småfordonsväxling är avslutad. Till mom 5 avd b punkt 2 Kravet på ”i kontroll” (dvs att läget bekräftas i signalanläggningen) gäller inte klotväxel som bevakas på plats. ”Vevad växel” jämställs vid vissa förhållanden med växel i kontroll (se säok till § 1:19 avd a). Betr indikeringar i fjbcentral av växel i kontroll, se SJF 010.16. 3) Om kraven enl punkt 2 inte är uppfyllda, skall medgivandet innehålla beskedet ”kontrollera växlarna”. 4) Om tkl C eller tkl för station före A får anmälan om ”stopp” i huvudsignal i A (jfr mom 1 avd a punkt 1), får han lämna medgivande bara om det är sannolikt att tkl A inte finns i tjänst. Till mom 5 avd b punkt 4 Detta fall gäller – vid oregelmässigheter, t ex när tkl A inte har kommit i tjänst efter en period när A har varit stängd, – när A-fordonsfärd eller vut skall lämnas medgivande för huvudsignal på stängd station, se även § 32:12.3 resp säok till § 36:12.3. c) Infartssignal, mellansignal eller innerplacerad utfartssignal på obevakad station (= B) (sträcka med eller utan linjeblockering) Medgivande (från tkl C eller tkl A) skall innehålla uppgiften ”kontrollera växlarna ”. d) Ytterplacerad utfartssignal på bevakad station (= A) eller på obevakad station (= B) (Inga särskilda villkor gäller.) e) Utfartsblocksignal på bevakad station (= A) eller på obevakad station (= B) 1) Följande skall vara uppfyllt: – Det är säkerställt att stationssträckan inte är upplåten för tåg i motsatt riktning. – Närmast föregående tåg i samma riktning (= 02) skall ha lämnat stationssträckan. För utfartsblocksignal i A görs kontrollen av tkl A i samråd med tkl C. Tkl C skall lämna sitt samtycke till att signalen passeras genom att – för tåg 04: lämna klart-anmälan till tkl A för 04 enl § 59:5-6, – för vut och A-fordonsfärd: till tkl A anmäla ”Vut (A-fordon) får passera utfartsblocksignal .... i stopp”. För utfartsblocksignal i B görs kontrollen av tkl C. 2) På fjbsträcka gäller dessutom: Fjtkl skall – ha förvissat sig om inställd blockriktning, och – (om 04 skall gå mot blockriktningen:) ha sett till att linjeblocket är spärrat vid den station varifrån blockriktningen är vänd, och – (om C är fjst:) uppmana föraren att lämna ankomstanmälan när 04 har kommit till C. (Om A är fjbgränsstation skall fjtkl se till att tkl A uppmanar föraren.) 3) Om A är fjst och angränsande stationssträcka ligger på samma fjbsträcka, gäller utöver punkt 1 och 2: Fjtkl svarar ensam för kontroll enl punkt 1 och skall iaktta följande: Medgivande till 04 får inte lämnas förrän fjtkl har övertygat sig om läget för – dels det tåg (= 02 el 03) som – oavsett riktningen – skall gå eller har gått närmast före 04, – dels det tåg (= 05) som skall gå närmast efter 04 i motsatt riktning. Fjtkl får inte fullständigt lita till indikeringar på fjbpanelen utan skall förvissa sig om läget genom att – samtala med föraren på 02/03 resp 05, eller – (vad beträffar 02/03:) på fjbpanelen ha iakttagit att 02/03 har lämnat stationssträckan, eller – (ifall 02/03 troligen redan har lämnat fjbsträckan eller 05 troligen ännu inte har kommit in på denna:) samtala med tkl för fjbgränsstationen, eller (om fjtkl är tkl för den station där tåget lämnar/kommer in på fjbsträckan:) kontrollera anteckningarna om att 02/03 har lämnat resp om att 05 ännu inte har kommit in på fjbsträckan, eller – (vad beträffar 02/03, om tåget har sin slutstation på fjbsträckan:) ha iakttagit att 02/03 har kommit till sin slutstation, eller – (vad beträffar 05, om tåget har sin utgångsstation på fjbsträckan:) kontrollera att 05 inte har lämnat utgångsstationen. Till mom 5 avd e punkt 3 Till de fem sista strecksatserna. Vut för transport jämställs i detta sammanhang med tåg 02, 03 och 05. Reglerna tillämpas även om A och angränsande stationssträcka utan att höra till samma fjbsträcka handhas av en och samma fjtkl. För de fall, när fjtkl skall förvissa sig om läget för 02/03 genom att iaktta tåget på fjbpanelen, måste fjtkl ha iakttagit antingen en logisk förflyttning av 02/03 eller en tidigare anteckning som baseras på iakttagelsen av en logisk förflyttning. Se vidare SJF 010.16. Om – dels 04 är en vut eller A-fordonsfärd, – dels stationssträckan sedan tidigare är avspärrad (linjeblocket spärrat) för en annan anordning, – dels fjtkl redan tidigare har konstaterat att stationssträckan är fri från tåg, behöver fjtkl inte på nytt genomföra kontrollerna om var 02/03 och 05 befinner sig. f) Mellanblocksignal Följande skall vara uppfyllt (kontrolleras av tkl C; på fjbsträcka av fjtkl): Närmast föregående tåg skall ha lämnat stationssträckan.

Kategorier

Start / Tåg