Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§31 L-arbete

Anm 1. Ytterligare bestämmelser och villkor för L-arbete finns i BVF 240.100. Anm. 2 S2 kan förutom som blankett finnas även i form av anteckningsbok, stämpel e d enl Spårinnehavarens/Trafikledningsfunktionens beslut.

1 Allmänt

1.1 Inledning
L-arbete innebär att tågspår på linjen eller obevakad station upplåts för lätta arbetsredskap. Anm. L-arbete är avsett för arbete med lätta arbetsredskap, t ex besiktning från tramp(cykel)dressin, ultraljudskontroll med utrustning som flyttas för hand osv.
1.2 Tillsyningsman
För varje L-arbete ska en tsm finnas utsedd. Tsm ansvarar för trafiksäkerhetsåtgärder för L-arbetet. Vid avlösning av tsm under L-arbetet ska den tillträdande informera tkl för en av stationssträckans gränsstationer (på fjbsträcka: fjtkl).

2 L-arbetssträcka

Den sträcka som upplåts för L-arbetet (= L-arbetssträckan) ska begränsas av närmaste station eller linjeplats. Vid L-arbete på tågspår på obevakad station eller vid linjeplats begränsas L-arbetssträckan av intilliggande station eller linjeplats.

3 L-arbete samtidigt med andra anordningar

3.1 L-arbete efter tåg
L-arbete får börja efter ett tåg innan tåget har lämnat stationssträckan, så snart det har passerat platsen för L-arbetet (= L-arbete efter tåg), dock inte – om tåget har pålok, – om L-arbete efter tåg är förbjudet enl linjeboken. Anm. Vid L-arbete efter tåg måste tsm beakta att tåget kan backa 200 m.
3.2 L-arbete samtidigt med andra anordningar än tåg
L-arbete får ske samtidigt och på samma sträcka som är upplåten för andra anordningar. Samråd ska ske enl § 20 om L-arbetssträckan helt eller delvis är upplåten för A-fordonsfärd eller vut.

4 Planering, begäran och beviljande

Anm. I TLF kan anges att tl åligganden enl art 4 övertas av annan funktion inom Trafikledningsfunktionen.
4.1 Planering allmänt
L-arbete planeras antingen i god tid i förväg eller kort tid innan arbetet ska börja. Planeringen görs på S2 och omfattar – L-arbetssträcka, – start- och sluttid, – om L-arbetet ska vara L-arbete efter tåg.
4.2 Förplanering och begäran
Om möjligt begärs L-arbetet i god tid i förväg genom att ifylld S2 sänds till tl. Planeringen har då redan skett.
4.3 Direktplanering och begäran
Om L-arbete inte har begärts i förväg hos tl, görs det hos tkl för en av stationssträckans gränsstationer; på fjbsträcka hos fjtkl. Planeringen sker då tillsammans med tkl när S2 fylls i.
4.4 Beviljande, delgivning av S2
4.4.1 Förplanerat L-arbete
Har L-arbetet förplanerats och begärts hos tl, beviljar tl arbetet. Beviljad S2 ska delges den som har begärt L-arbetet samt 1) på sträcka utan fjb: tkl för stationssträckans gränsstationer, 2) på fjbsträcka: fjtkl. Den som har begärt L-arbetet ombesörjer att tsm delges beviljad S2.
4.4.2 Direktplanerat L-arbete
L-arbete som planeras direkt med tkl beviljas av 1) för L-arbete på sträcka utan fjb: den tkl som L-arbetet har planerats hos i samråd med tkl för stationssträckans andra gränsstation. S2 delges denne i samband med beviljandet. 2) för L-arbete på fjbsträcka: av fjtkl.
4.6 Avstämning av planeringen innan starttillstånd inhämtas
4.6.1 Allmänt

a) Innan tsm inhämtar starttillstånd för L-arbetet ska en avstämning av de på S2 planerade uppgifterna göras hos tkl. Anm 1. Om L-arbetet direktplaneras kort tid i förväg, är det inget som hindrar att avstämningen görs vid samma tillfälle. Har tsm delgetts S2 av den som begärt L-arbetet eller har tsm själv skrivit ner den vid planeringen, ska S2 motläsas av tsm för kontroll av att uppgifterna stämmer överens. S2 kompletteras med uppgift om tsm namn och driftradio/telefonnummer. Anm 2. Har tsm inte delgetts förplanerad S2, ska tkl göra det. b) Ska L-arbetet vara L-arbete efter tåg, måste tkl tydligt framhålla det. Tkl ska uppmana tsm att återkomma när denne har sett tåget passera med slutsignal. Berörs L-arbetssträckan av A-fordonsfärd eller vut, ska tkl underrätta tsm om detta och uppmana honom att kontakta den andre tsm för samråd.
4.6.2 Förutsättningarna ändras
Om förutsättningarna för L-arbetet måste ändras vid avstämningen gentemot på S2 planerade villkor, får tkl och tsm i samråd ändra uppgifter angående – L-arbete efter tåg (om det ska vara L-arbete efter tåg eller inte), – tid (jfr dock nästa stycke). Om L-arbetssträckan måste ändras eller om L-arbetet inte kan ges start-tillstånd före den ursprungligen beviljade och på S2 angivna sluttiden, får den beviljade S2 inte användas. I stället ska nytt L-arbete planeras. Anm. Om ett beviljat L-arbete inte kan genomföras utan ”ställs in”, ska de som har fått underrättelser om L-arbetet meddelas av tkl.

6 Starttillstånd, allmänt

Omedelbart innan L-arbetet ska börja, ska tsm begära starttillstånd av tkl. Det lämnas för L-arbete 1) på sträcka utan fjb: av tkl personligen för en av stationssträckans gränsstationer, 2) på fjbsträcka: av fjtkl. Starttillståndet ska innehålla identifiering av L-arbetet och orden ”... får starta”, t ex ”L-arbete Pettersson Storköping–Rosberga får starta”. Anm. L-arbetet börjar så snart tkl lämnat starttillstånd och pågår tills L-arbetet anmälts avslutat av tsm.

7 Tkl åtgärder innan starttillstånd ges

Tkl ska 1) ha stämt av uppgifterna på S2 med tsm enl art 4.6, 2) avspärra stationssträckan, 3) vid L-arbete som inte är L-arbete efter tåg: kontrollera att stationssträckan är fri från tåg, 4) vid L-arbete efter tåg: få bekräftat av tsm att denne har sett tåget passera med slutsignal, 5) då vut eller A-fordonsfärd finns på stationssträckan och samråd ska ske med andra tsm: få bekräftat av tsm att samråd (som har inneburit att L-arbetet kan genomföras) har skett med de andra tsm. Därefter får tkl lämna starttillstånd till tsm.

8 Tsm åtgärder före L-arbetet

8.2 Starttillstånd
Omedelbart innan L-arbetet ska börja, ska tsm inhämta starttillstånd från tkl enl art 6. Tsm ska då vid L-arbete efter tåg ha sett tåget passera med slutsignal samt bekräfta detta till tkl. Starttillståndet antecknas på S2.

9 Genomförande av L-arbetet

Tsm ska närvara på arbetsplatsen. Bara sådana lätta arbetsredskap som genast kan föras undan från spåret av närvarande personal får användas.

14 Avslutat L-arbete

14.2 Anmälan om avslutat L-arbete

a) Tsm lämnar anmälan till tkl för en av stationssträckans gränsstationer; på fjbsträcka till fjtkl. b) Anmälan ska innehålla 1) tsm namn samt driftradio- eller mobiltelefonnummer, 2) orden ”anmälan om avslutat L-arbete” och tidpunkt. Anmälan antecknas av tsm på S2.
14.4 Tkl åtgärder
Sedan tkl har fått anmälan får han upphäva avspärrningen. Har flera anordningar funnits samtidigt på stationssträckan, får avspärrningen inte upphävas förrän berörda tkl i samråd (fjtkl) har kontrollerat att alla anordningarna har anmälts avslutade.

Kategorier

Start / Tåg