Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§63 Tillstånd för tågrörelse

1 Allmänt


a) Innan ett tåg sätts igång på bevakad station, ska föraren ha fått tillstånd av tkl. Olika bestämmelser gäller för – station där tkl ger signal ”körtillstånd”, se art 2, och – station där tkl inte ger signal ”körtillstånd”, se art 3. Anm. För att sätta igång tåg gäller även bestämmelserna i § 65 om kontroll av avslutat trafikutbyte m m och avgångssignal till resandetåg. På station där tkl ger signal ”körtillstånd” ges signalen även till genomfartståg, se art 2. b) Innan ett tåg lämnar en bevakad station och går ut på linjen, ska föraren ha fått tillstånd av tkl. Se art 4. c) Särskilda bestämmelser gäller för växling som inleder tåg och för gång från sidospår. Se art 5 resp art 6.

2 Station där tkl ger signal "körtillstånd"

2.1 Allmänt
På de stationer som anges i TF ger tkl signal ”körtillstånd” till alla avgående tåg när stationen är bevakad. Anm. Tkl ger också ”körtillstånd” till tåg som är utgångståg från ett hållställe inom en bevakad station där tkl ger ”körtillstånd”. För förare anges ”Tkl ger körtillstånd” i tdt i förekommande fall. Uppgiften ändras vid behov genom order (S11).
2.2 Bestämmelser för tkl
2.2.1 Ordergivning om ändrad signalering "körtillstånd"
Om uppgiften ”Tkl ger körtillstånd” i tdt måste ändras p g a ändrad bevakning, ges order (S11) till föraren även om den ändrade signaleringen ”körtillstånd”: – Order om att stationen är obevakad kompletteras med ”Ej körtillstånd av tkl”. – Order om att stationen är bevakad kompletteras med ”Tkl ger körtillstånd”. Till förare på tåg som har ett hållställe som utgångsplats, beläget inom bevakad station enl art 2.1, ges order (S11) om ”Tkl ger körtillstånd”, såvida inte annat anges i TF.
2.2.2 Tkl kontrollåtgärder före "körtillstånd"

a) Allmänt Tkl ska se till att – att tågvägen är inspekterad, och – att den närmaste huvudsignalen på stationen visar ”kör”, eller att medgivande att passera den i ”stopp” har lämnats enl § 70, och – att ordergivning enl § 19 har ägt rum i förekommande fall. b) Utfartssignal eller utfartsblocksignal saknas Saknas utfartssignal eller utfartsblocksignal för tågets utfart på linjen, ska tkl se till att de villkor som gäller för att ställa sådan signal till ”kör” (§ 51:3) är uppfyllda.
2.2.3 När "körtillstånd" ska ges. Innebörd
Till tåg som ska stanna ges ”körtillstånd” först när tåget har stannat och först när tkl bedömer att tåget kan sättas igång inom kort. ”Körtillstånd” innebär tillstånd till föraren att sätta igång tåget. Anm 1. I de fall som anges i art 2.3.2 får föraren sätta igång tåget utan att tkl ger ”körtillstånd”. Till tåg som inte ska stanna ges ”körtillstånd” i god tid när tåget närmar sig. ”Körtillstånd” innebär att tåget får passera. Anm 2. Vid växling som inleder tåg (se art 6) kan förekomma att ”körtillstånd” ges först sedan tåget har passerat den plats varifrån signalen ges. På station utan utfartssignal eller utfartsblocksignal innebär ”körtillstånd” dessutom att tåget får lämna stationen.
2.2.4 Hur "körtillstånd" ges
Tkl ger ”körtillstånd” – med signalstav eller handsignallykta, eller – muntligt, till stillastående tåg (dock ej på station utan utfartssignal eller utfartsblocksignal). ”Körtillstånd” får ges eller repeteras av annan person efter order av tkl personligen i varje enskilt fall. Föraren ska underrättas i förväg, om inte förfaringssättet anges i linjeboken. Anm. I § 3:14 finns bestämmelse om hur ”körtillstånd” ges muntligt.
2.2.5 Återtagning av "körtillstånd"
Om det är nödvändigt att återta en tidigare given signal ”körtillstånd”, gäller följande: Tåget ska stå stilla. Tkl ska tydligt tala om för föraren att ”körtillstånd” återtas och inte längre gäller. Föraren ska bekräfta muntligt. Först härefter får tågvägslåsning hävas och växlar rubbas.
2.3 Bestämmelser för förare
När tkl enl tdt eller order (S11) ska ge ”körtillstånd” gäller följande.
2.3.1 Allmänt

a) Stillastående tåg Föraren ska ha fått ”körtillstånd” av tkl innan tåget får sättas igång. Signalen ges – med signalstav eller handsignallykta, eller – muntligt (dock inte på station utan utfartssignal eller utfartsblocksignal). b) Tåg i rörelse Förare på tåg i rörelse ska erhålla ”körtillstånd” av tkl innan tåget får passera S-tavla eller lämna stationen. Signalen ges med signalstav eller handsignallykta. Förare på genomfartståg får räkna med att tkl kommer att ge ”körtillstånd”, när infartssignalen/mellansignalen närmast före tkl expedition visar – ”kör” och ”vänta kör”, eller – om ”beredd” inte har getts: ”kör” (signalbild ”en grön”). (Uteblir ”körtillstånd”, gäller § 69:6.) c) Gemensamt Efter ”körtillstånd” kan föraren räkna med att den närmaste huvudsignalen på stationen visar ”kör” (såvida inte medgivande enl §Ê 70 har lämnats).
2.3.2 Undantag: igångsättning utan "körtillstånd"
Tåget får – trots uppgiften ”Tkl ger körtillstånd” i tdt/order – sättas igång utan ”körtillstånd”, i följande fall: a) Före den plats där tåg normalt befinner sig när tkl ger ”körtillstånd” Om tåget har stannat – oplanerat och kortvarigt på ett onormalt ställe, eller – vid en mellansignal för att den visade ”stopp”. b) Efter det att tkl redan tidigare har gett ”körtillstånd” på stationen Om tåget har stannat – oplanerat och kortvarigt på ett onormalt ställe, eller – vid en mellansignal, utfartssignal eller utfartsblocksignal för att den visade ”stopp”. Anm 1. Orsak till ett oplanerat och kortvarigt stopp kan exempelvis vara att en V-signal visar ”stopp”. Anm 2. Har tåget stannat utan att något av fallen är uppfyllt och kan inte tkl ge ”körtillstånd”, måste eventuell rörelse inom stationen ske i form av växling.

3 Station där tkl inte ger signal "körtillstånd"

3.1 Allmänt
För att föraren ska få sätta igång ett tåg på bevakad station krävs: – att den närmaste huvudsignalen visar ”kör” (huvudregel, se art 3.2), eller – medgivande att passera den närmaste huvudsignalen i ”stopp” (se art 3.3), eller – i vissa fall muntligt tillstånd från tkl (se art 3.4), eller – i några fall inget tillstånd från tkl (se art 3.5). Efter igångsättningen gäller i vissa fall siktfart (se art 3.6).
3.2 Huvudregel: Föraren iakttar "kör" i huvudsignal
Tkl lämnar sitt tillstånd till att sätta igång genom att ställa den närmaste huvudsignalen till ”kör”. Innan tåget sätts igång ska föraren kontrollera att ”kör” visas för tåget. Föraren iakttar den närmaste huvudsignalen eller en repetersignal eller repeterförsignal till denna.
3.3 "Kör" kan inte visas
Om den närmaste huvudsignalen inte kan visa ”kör”, tillämpas § 70 eller § 52:2. Medgivande enl § 70 eller signalering enl § 52:2 innebär tillstånd till att sätta igång på samma sätt som om huvudsignalen hade visat ”kör”.
3.4 Tillägg till huvudregeln: Muntligt tillstånd
3.4.1 Formulering
Muntligt tillstånd av tkl att sätta igång tåget formuleras enl något av följande exempel: 1) ”Tåg 01 får sättas igång, nästa huvudsignal är ställd till kör”. 2) ”Tåg 01 får sättas igång fram till nästa huvudsignal som visar stopp”. Muntligt tillstånd förekommer i följande fall: – Om den närmaste huvudsignalen (eller dess repetersignal eller repeterförsignal) inte är synlig för föraren. Se art 3.4.2. – Om det finns någon tågspårsskiljande växel mellan tåget och den närmaste huvudsignalen. Se art 3.4.3. – Om det är ändamålsenligt att framföra tåget bara till den närmaste huvudsignalen i ”stopp”. Se art 3.4.4. Anm 1. Tillstånd 1 fritar inte föraren från att kontrollera att signalen visar ”kör” när den kommer inom synhåll. Anm 2. Även tillstånd 2 förutsätter att bestämmelserna om att tågvägen är inspekterad (§ 55) och om tågvägens skyddssträcka (§ 57) är uppfyllda.
3.4.2 "Kör" inte synligt från startplatsen
Om föraren inte tydligt kan se den närmaste huvudsignalen (eller dess repetersignal/repeterförsignal), ska föraren kontakta tkl för att få muntligt tillstånd att sätta igång. Föraren anmäler enl följande exempel: ”Föraren på tåg 01 på spår 1 i Astad begär tillstånd att sätta igång”. Tkl lämnar tillstånd enl art 3.4.1, eller lämnar medgivande enl § 70 att passera huvudsignalen. Anm 1. Obs bestämmelserna i art 3.6 om siktfart. Anm 2. Utan tillstånd får tåget i vissa fall dras fram i krypfart, se art 3.5.3.
3.4.3 Tågspårsskiljande växel mellan tåget och huvudsignalen

a) Allmänt Om det finns någon tågspårsskiljande växel mellan tågets framände och den närmaste huvudsignalen är det inte tillräcklig med att den huvudsignalen visar ”kör”. Föraren ska innan tåget sätts igång ha fått muntligt tillstånd från tkl. Vid behov anmäler föraren till tkl, enl följande exempel: ”Föraren på tåg 01 på spår 1 i Astad begär tillstånd att sätta igång”. Tkl lämnar tillstånd enl art 3.4.1, eller lämnar medgivande enl § 70 att passera huvudsignalen. Anm 1. Obs bestämmelserna i art 3.6 om siktfart. b) Undantag från avd a Muntligt tillstånd behövs dock inte, om – tåget står med framänden vid en normal stopplats/startplats vid plattform, och – föraren kan se att den närmaste huvudsignalen visar ”kör”, och – den närmast föregående huvudsignalen i samma riktning visade ”kör” för tåget. Anm 2. Har föraren meddelat tkl att tåget står stilla, måste dock föraren få muntligt tillstånd från tkl innan tåget sätts igång.
3.4.4 Tågrörelse mot nästa huvudsignal i "stopp"
Om tkl anser det ändamålsenligt, kan tkl ge muntligt tillstånd till tågrörelse fram till den närmaste huvudsignalen i ”stopp”, om denna är tågvägens slutpunkt. Tkl använder tillstånd 2 enl art 3.4.1.
3.5 Undantag från huvudregeln: Igångsättning utan tillstånd
3.5.1 Hållställe
Om – tåget har stannat vid normal stopplats/startplats vid ett hållställe varifrån föraren inte kan se vad den närmaste huvudsignalen visar, och – närmast föregående huvudsignal i samma riktning visade ”kör” för tåget, behöver föraren inte få tillstånd från tkl för att sätta igång. Anm. Har föraren meddelat tkl att tåget står stilla, måste dock föraren få tillstånd från tkl innan tåget sätts igång.
3.5.2 Oplanerat kortvarigt stopp
Om tåget oplanerat och bara kortvarigt har stannat på ett onormalt ställe och strax kan fortsätta, behöver föraren inte få tillstånd från tkl för att sätta igång. Anm 1. Orsak till ett oplanerat och kortvarigt stopp kan exempelvis vara att en V-signal visar ”stopp”. Anm 2. Har föraren meddelat tkl att tåget står stilla, måste dock föraren få tillstånd från tkl innan tåget sätts igång.
3.5.3 Framdragning i krypfart
Utöver art 3.5.1 och 3.5.2 gäller: Utan tillstånd av tkl får ett tåg sättas igång och dras fram i krypfart mot den närmaste huvudsignalen, om föraren anser det ändamålsenligt. Framdragning utan tillstånd får dock inte ske förbi en tågspårsskiljande växel (hinderfrihetspunkten för medväxel eller växelspetsen för motväxel) mellan tågets framände och den närmaste huvudsignalen. Anm 1. Framdragning får ske oberoende av om huvudsignalen (eller dess repetersignal/repeterförsignal) är synlig eller inte. I regel är det dock fördelak-tigt att stå kvar tills den närmaste huvudsignalen visar ”kör”, bl a av skälet att repeterbaliser oftast finns utlagda att passa tåg som startar från ordinarie stopplats/startplats. Anm 2. Kravet på krypfart gäller tills föraren tydligt kan se att den närmaste huvudsignalen visar ”kör” eller får muntligt tillstånd av tkl enl art 3.4.1. Därefter gäller i förekommande fall siktfart enl art 3.6.
3.6 Siktfart efter igångsättningen
3.6.1 Allmänt
Efter igångsättning ska tåget framföras med siktfart, tills föraren säkert kan se: – att den närmaste huvudsignalen visar ”kör”, och – att spåret är hinderfritt fram till den närmaste huvudsignalen, och – att eventuella växlingsdvärgsignaler före den närmaste huvudsignalen visar signalbild ”lodrätt”, samt, om tåget sattes igång från en annan plats än den normala stopplatsen/startplatsen: – att eventuella stopplyktor före den närmaste huvudsignalen inte visar ”stopp”.
3.6.2 Undantag
Bestämmelsen i art 3.6.1 om siktfart gäller inte, om närmast föregående huvudsignal i samma körriktning visade ”kör”, och – antingen tåget har stått stilla i högst 5 min – eller föraren har kunnat iaktta – direkt eller via repetersignal eller repeterförsignal – att nästa huvudsignal visar ”kör” under hela uppehållet, från det att tåget stannade fram till igångsättningen. Anm. Det bortses i andra strecksatsen från om föraren under korta perioder under uppehållet inte har haft möjlighet att iaktta att nästa huvudsignal visar ”kör”.

4 Villkor för tågs gång från bevakad station ut på linjen

4.1 Tillstånd att lämna bevakad station

a) Finns utfartssignal eller utfartsblocksignal, ska – signalen visa ”kör”, eller – föraren ha fått muntligt medgivande enl § 70 att passera signalen, kompletterat med ett muntligt tillstånd att lämna stationen enl § 70:2c punkt 3. b) Anges ”Tkl ger körtillstånd” i tdt eller order (S11), ska tkl ha gett ”körtillstånd”.
4.2 Förarens möteskontroll
Om k-möte anges i tdt eller framgår av order, ska föraren ha kontrollerat att mötande tåg har kommit in till stationen, genom att 1) samtala med tkl och få muntligt besked, eller 2) iaktta det mötande tåget, eller 3) ge ”har mötande tåg kommit in” och som svar få ”klart för avgång” av tkl eller besked i högtalare. Anm 1. Samtal med tkl ska eftersträvas; muntlig förfrågan hos tkl för mötesstationen kan ske per telefon eller radio även innan det egna tåget har kommit dit. Anm 2. Föraren avgör själv om möteskontrollen kan göras genom att iaktta det mötande tåget, Anm 3. Möteskontroll ska inte göras genom att ge ”har mötande tåg kommit in” om något av de andra alternativen lämpligen kan användas. Trafikledningsfunktionen kan för vissa stationer förbjuda möteskontroll med ”har mötande tåg kommit in” (anges i linjeboken och TLF). Något av de andra alternativen måste då användas, På station där tkl ger signal ”körtillstånd” ges ”har mötande tåg kommit in” i anslutning till ”körtillstånd”. På annan station bör signalen ges – från stillastående tåg: när mellansignal/utfartssignal visar ”kör”, – från tåg i rörelse: strax innan tkl expedition passeras.

5 Växling som inleder tåg

5.1 Allmänt
Vid vissa stationer (anges i linjeboken) förekommer det att avgående tågsätt först framförs som växling, för att sedan direkt utan att stanna övergå i tåg. Anm 1. Här avses växling med hela det iordningställda och bromsprovade tågsättet, när avsikten är att utan stopp eller efter endast kort stopp kunna fortsätta som tåg, om villkoren för det är uppfyllda. I linjeboken anges om rörelsen ska sättas igång efter ”framåt” från signalgivare och/eller genom att växlingsdvärgsignal ställs till signalbild ”lodrätt”. För den inledande rörelsen gäller bestämmelserna för växling i tillämpliga delar. Det är tkl/ställverksvakt som är växlingsledare, om rörelsen startar enbart på signalbild ”lodrätt”, och i annat fall den som ger eller beordrar signalgivare att ge ”framåt”. Växlingsdvärgsignaler i växlingsvägen ska visa signalbild ”lodrätt” och närmaste huvudsignal på stationen ska visa ”kör”. (Kan detta inte uppfyllas, måste tågsättet dras fram till närmaste huvudsignal enl de normala bestämmelserna för växling; föraren underrättas av växlingsledaren.) Växlingen anses övergå i tåg – när tkl ger signal ”körtillstånd”, om så ska ske, annars – omedelbart innan dragfordonet passerar närmaste huvudsignal. Anm 2. Sth är 30 km/h så länge någon del av tågsättet finns kvar på sidospår, se § 68:4g.
5.2 Resandetåg
För resandetåg tillämpas bestämmelserna i art 5.1 bara i undantagsfall. Särskild instruktion (linjeboken, TF) utfärdas av Trafikledningsfunktionen.

6 Gång från sidospår

På station där tkl inte ger signal ”körtillstånd” gäller följande. Om tåg ska gå från sidospår i andra fall än enl art 5.1, ska tågsättet före avgången vara uppställt med framänden högst 20 m från närmaste huvudsignal. Växeltungor belägna omedelbart framför tågsättet ska kontrolleras av föraren (även om huvudsignalen visar ”kör”). Anm 1. Här avses de fall där tågsättet står vid en mellansignal som utgör gränsen mellan icke dvärgsignalreglerade sidospår och tågspår. Anm 2. Sth är 30 km/h så länge någon del av tågsättet finns kvar på sidospår, se § 68:4g.

Kategorier

Start / Tåg