Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§57 Tågs samtidiga rörelse på bevakad station. Tågvägs skyddssträcka

1 Samtidig rörelse

När ett tåg (= 01) är i rörelse på bevakad station får ett annat tåg (= 02) samtidigt vara i rörelse där, under förutsättning att – tågvägarna för 01 och 02 inte har gemensamma spåravsnitt, – spåravsnitt som ingår i tågvägen för 01 inte samtidigt utgör skyddssträcka för tågvägen för 02, och – de motväxlar i tågvägarna för 01 och 02, som skyddar den andra tågvägen, är förreglade. Anm. Undantag från tredje strecksatsen i vissa fall, när medgivande lämnas för passage av huvudsignal i ”stopp”, se § 70:5 avd b punkt 1 anm. Ligger tågvägen för 01 i förlängningen av tågvägen för 02, ska dessutom 01 skyddas mot 02 genom förreglad skyddsväxel eller huvudsignal, dvärgsignal eller slutpunktsstopplykta i ”stopp”.

2 Skyddssträcka

2.1 Allmänt
När ett tåg (= 01) är i rörelse på bevakad station ska det i vissa fall finnas en skyddssträcka bortom tågvägens slutpunkt. Tills tåget har stannat ska skyddssträckan hållas fri från hinder i form av annan tågrörelse (= 02), pågående växling, stillastående fordon eller fast hinder (A-arbete, spårspärr eller stoppbock). Anm 1. Inget hindrar att ett spåravsnitt som är skyddssträcka för en tågväg samtidigt är skyddssträcka för en annan tågväg. Anm 2. Måste 01 undantagsvis tas in trots att stillstående fordon eller pågående växling (småfordonsväxling) finns på tågvägens skyddssträcka, gäller § 73.
2.2 Station där tkl ger signal "körtillstånd"
Tkl ska se till att skyddssträcka upprätthålls enl nedanstående tabell. Anm 1. Tkl kontroll av att tåget har stannat övertas för tågväg med slutpunkts-utlösning av denna.
Tågväg för 01Skyddssträcka med avseende på
SthSlutpunktannan tågrörelse (= 02)växling, fordonfast hinder
40 (1)Huvudsignal i "stopp",
slutpunktsstopplykta i "stopp",
S-tavla med dvärgssignal i "stopp"
200 m (2)
100 m (3)
00
S-tavla (utan dvärgsignal i "stopp")200 m100 m0
över
40
Huvudsignal i "stopp"200 m(2)
100 m (3)
100 m50 m
S-tavla200 m200 m (4)
100 m (5)
200 m (4)
100 m (5)
Anm 2. I säpl kan anges att bestämmelserna i art 2.3 gäller i stället, för vissa eller alla tågvägar. 1) Gäller om huvudsignalen närmast före slutpunkten visar ”kör, 40” samt i övrigt om sth är begränsad till högst 40 km/h. 2) Gäller inom område utan ATC. 3) Gäller inom ATC-område. 4) Gäller om 01 är genomfartståg eller har behovsuppehåll. 5) Gäller om 01 har fast uppehåll.
2.3 Station där tkl inte ger signal "körtillstånd"
Signalsäkerhetsanläggningen kontrollerar att tillräcklig skyddssträcka upprätthålls för 01 när tågvägen är låst. I följande fall ska tkl se till att skyddssträcka upprätthålls för 01 enl, tabellen i art 2.2: – när tkl medger tågrörelse (=01) utan att tågvägen för 01 är låst, – när tkl medger annan tågrörelse (=02) bortom slutpunkten för tågvägen för 01 utan att tågvägen för 02 är låst, – när tkl medger växling bortom slutpunkten för tågvägen för 01 utan att dvärgsignal ställs till ”rörelse tillåten” för växlingsrörelsen. Anm. I säpl kan anges att bestämmelserna i art 2.2 gäller i stället, för vissa eller alla tågvägar.

Kategorier

Start / Tåg