Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§44 Tågs bemanning

1 Förare

1.1 Huvudregel
Tåg ska framföras av en förare som har sin plats i främsta förarhytten (= den främre förarhytten på det främsta fordonet). Anm. Bestämmelser om s k förarlots finns i § 69:3.
1.2 Särskilda fall
1.2.1 Ej fri sikt
I vissa fordon har föraren inte fri sikt framåt. En särskild signalgivare ska medfölja i förarhytten. Detta anslås på en skylt vid förarplatsen.
1.2.2 Koppellok
Biträdesförare på koppellok eller annat verksamt dragfordon manövrerar detta efter anvisningar från tågets förare.
1.2.3 Tåget kan inte manövreras från främsta förarhytten
Om det sedan tåget har avgått från utgångsstationen inträffar ett sådant fel att tåget inte kan manövreras från främsta förarhytten, gäller följande undantag från och tillägg till huvudregeln: a) Signalgivare främst Föraren får framföra tåget från en annan förarhytt, om – en signalgivare befinner sig i främsta förarhytten, och – talförbindelse finns mellan signalgivaren och tågets förare. Föraren ska instruera signalgivaren om hur tåget kan bromsas. Hastigheten får inte överstiga siktfart. Signalgivaren ska som vid växling ansvara för uppsikt i rörelseriktningen, hålla kontakt med och signalera till föraren, samt vid behov stoppa rörelsen. b) Biträdesförare finns Tåget får framföras genom att en biträdesförare manövrerar pådraget från en annan förarhytt, efter anvisningar från tågets förare som befinner sig i främsta förarhytten. Sth är 80 km/h, om – talförbindelse finns mellan tågets förare och biträdesföraren, och – ATC är verksam och säkerhetsgreppet är i funktion i den främsta förarhytten, och – tågets förare kan manövrera bromsen på normalt sätt från den främsta förarhytten. I annat fall är sth 40 km/h. Anm. Trafikutövaren kan fastställa att lägre sth ska gälla med hänsyn till placeringen av verksamma och overksamma dragfordon.

2 Säkerhetsgrepp

I tåg ska på förarplatsen finnas säkerhetsgrepp. Blir säkerhetsgreppet felaktigt sedan tåget har avgått från utgångsstationen, är sth 40 km/h, om inte en person som kan avbryta pådraget och bromsa tåget tar plats hos föraren.

3 Tillstånd att färdas i förarhytt

I den förarhytt varifrån tåg eller vut manövreras får ingen färdas utan tillstånd av Trafikutövaren. Anm. Tsm vid vut får utan särskilt tillstånd färdas i ovan nämnda förarhytt. Detsamma gäller växlingspersonal och passåkande tågpersonal, dock endast när annat lämpligt utrymme saknas.

4 Resandetåg

4.1 Ombordansvarig
En ombordansvarig finns på varje resandetåg. Det anges i lokal föreskrift eller arbetsorder vem som är ombordansvarig. Anm. Trafikutövaren beslutar om vad som ska vara uppfyllt för att föraren ska få vara ombordansvarig.
4.2 Avgångssignalerare
För varje resandetåg anges i lokal föreskrift eller arbetsorder om avgångssignalerare medföljer eller inte. Anm. Trafikutövaren beslutar om vad som ska vara uppfyllt för att avgångssignalerare inte ska behöva medfölja.

5 Kontroll vid personalbyte

Vid byte av förare eller ombordansvarig ska den tillträdande hos den avlöste eller hos tkl förvissa sig om tågnumret.

Kategorier

Start / Tåg