Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§76 Normal ordningsföljd för tåg

Till § 76 Denna paragraf anger vad som är tågens normala ordningsföljd, d v s den ordningsföljd mellan två tåg – i samma eller motsatt riktning – som skall gälla på en stationssträcka, om den inte ändras enl § 77 eller § 78.

1 Tåg som finns i tdtboken


a) Normal ordningsföljd framgår av grafisk tdt och tågordning, med tillägg av vad som sägs nedan. b) Ifall två tåglinjer på grafisk tdt för tåg i motsatta riktningar skär varandra mellan två stationer på enkelspårig sträcka (= ”oreglerat möte”), anges vid vilken av stationerna mötet skall ligga med en pil på grafisk tdt resp med anmärkning i tågordning. c) Ifall två tåglinjer på grafisk tdt för tåg i samma riktningar skär varandra mellan två stationer eller på obevakad station (= ”oreglerad förbigång”), anges hur den normala ordningsföljden skall vara med anmärkning på grafisk tdt och i tågordning. Motsvarande gäller om två tåg i samma riktning har samma avgångstid eller samma ankomsttid vid en station. d) Två tåg, som inte går ordinarie samtidigt, kan ha samma tdtläge mellan två bevakade stationer. Härvid gäller: 1) Andra tåg än tilläggståg: Om det anordnas ett extratåg (= 07) som har samma läge som ett annat tåg (= 09), som är ordinarie eller tidigare anordnat, är den normala ordningsföljden dem emellan: 09, 07 Anm. Detta förhållande anger tl i anm på S4 eller S5 för 07: ”07 går efter 09”. 2) Tilläggståg: Normal ordningsföljd för ett tilläggståg (= 50009) är närmast efter det tåg (= grundtåget, 09), vars tdt tilläggståget använder: 09, 50009 Anordnas ett tilläggståg (= 50007) enl tdt för ett grundtåg (= 07), som självt går i samma läge som annat tåg/grundtåg (= 09), är normal ordningsföljd att resp tilläggståg går närmast efter sitt grundtåg: 09, 50009, 07, 50007 e) För tåg som är omlett på fjbsträcka enl § 80 finns ingen normal ordningsföljd fastställd. För stationssträcka närmast fjbgränsstation skall fjtkl ange tågets ordningsföljd för tkl för fjbgränsstationen enl bil 3 art 2.1.1.

2 Extratåg enl S4


a) Normal ordningsföljd framgår av tågets avgångstider och ankomsttider. På sträcka som inte är försedd med linjeblockering framgår den normala ordningsföljden även av uppgifter om k-möten. Har tåget oreglerat möte eller oreglerad förbigång med annat tåg, framgår den normala ordningsföljden av uppgifter om k-möten eller av anmärkning. b) Tåg på fjbsträcka enl förenklad S4: Ingen normal ordningsföljd finns fastställd. För stationssträcka närmast fjbgränsstation skall fjtkl ange tågets ordningsföljd för tkl för fjbgränsstationen enl bil 3 art 2.1.1.

Kategorier

Start / Tåg