Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§10 Signals åtlydnad

Anm. I linjeboken och säpl kan anges att ställverksvakt övertar det som enl denna paragraf åligger tkl.

1 "Stopp" signaleras, allmänt

Signaleras ”stopp” och är särskilt förfaringssätt inte föreskrivet i säo, gäller följande: a) Rörelse ska stanna snarast möjligt, om ”stopp” signaleras – från A-signal, – från rangersignal, – med blinkande frontljus på dragfordon eller manövervagn, – med arm(ar), – med rörlig stoppsignal med signalflagga eller handsignallykta, – med enklangsklocka eller summer. b) Rörelse får fortsätta fram till signaleringsstället om ”stopp” signalernas på annat sätt än enl avd a. Måste stoppsignalen passeras, ska föraren på tåg, tsm vid vut och A-fordonsfärd (föraren/småfordonsföraren när tsm inte finns på främsta fordonet), växlingsledare och småfordonsförare – på tågspår och på de sidospår på bevakad station som omfattas av säpl: göra anmälan till tkl. Utan medgivande av tkl får signalen inte passeras. – på övriga sidospår: undersöka om stoppsignalen kan passeras utan risk. Är så fallet, får signalen passeras. Växlingsledare resp tsm ska vidarebefordra medgivandet till föraren/ småfordonsföraren.

2 Brosignal eller skredvarningslykta visar "stopp"


a) Visas ”stopp”, ska föraren (tsm, småfordonsföraren, växlingsledaren) anmäla detta till lättast anträffbara tkl. Tkl ska ombesörja att bron besiktigas resp sträckan avsynas genom Spårinnehavarens försorg. Medgivande att passera signalen får lämnas först sedan Spårinnehavaren har lämnat tillstånd. Utan medgivande får signalen inte passeras. Anmälan till tkl behövs inte vid signal på linjen, om medgivande att passera har lämnats på order (S10) på närmast föregående bevakade station. b) För vissa rörliga broar kan dock följande förfaringssätt få användas (anges i TLF, beslut av Trafikledningsfunktionen och Spårinnehavaren i samråd): Tkl ska uppmana föraren (småfordonsföraren) på varje berört tåg (vut, A-fordonsfärd) att – kontrollera att rälsändarna i båda ändar av bron intar rätt läge i höjdled och sidled, – kontrollera att kontaktledningen verkar vara intakt, – därefter bekräfta kontrollerna för tkl. Tkl får sedan lämna medgivande att passera brosignalen trots att Spårinnehavaren ännu inte har besiktigat bron. För svängbro får detta förfaringssätt dock bara användas under den tid av året då bron inte öppnas för båttrafik och bara om tkl är övertygad om att bron inte har varit frigiven för öppning sedan föregående tåg (vut, A-fordonsfärd) passerade bron.

3 Dvärgsignal visar "stopp"

3.1 För tåg, vut eller A-fordonsfärd
För växlingsdvärgsignal i ”stopp” gäller: Ett medgivande enl § 70 till tåg, vut eller A-fordonsfärd att passera huvudljussignal i ”stopp” innebär också medgivande att passera ”stopp” i en växlingsdvärgsignal som är placerad invid huvudljussignalen. För att passera andra växlingsdvärgsignaler i ”stopp” måste föraren av tkl få ett särskilt medgivande för dvärgsignalerna. Det får avse alla växlingsdvärgsignaler längs tågvägen och ska innehålla uppgift om hur många signaler det gäller och formuleras enl följande exempel: ”Två växlingsdvärgsignaler får passeras i stopp”. Utan medgivande får signalen inte passeras. Anm 1. För vidarebefordran av medgivande till förare/småfordonsförare vid vut/ A-fordonsfärd gäller motsvarande bestämmelser som i § 70. Anm 2. För huvuddvärgsignal gäller § 70.
3.2 För växling eller småfordonsväxling
Måste ”stopp” i växlingsdvärgsignal eller huvuddvärgsignal passeras av växling eller småfordonsväxling, ska växlingsledaren (småfordonsföra-ren) inhämta medgivande från tkl eller ställverksvakt. Medgivande får lämnas för bara en dvärgsignal åt gången. Det formu-leras enl följande exempel: ”Växling får passera dvärgsignal 35” Växlingsledaren ska vidarebefordra medgivandet till föraren och sig-nalgivare. Utan medgivande får signalen inte passeras. Anm. För dvärgsignal som enbart reglerar rörelse på sidospår som inte omfattas av säpl gäller i stället: I lokal instruktion kan anges vilken funktion som lämnar medgivande. Finns ingen sådan instruktion, får signalen passeras utan medgi-vande sedan växlingsledaren (småfordonsföraren) har undersökt om signalen kan passeras utan risk.
3.3 Bestämmelser för tkl och ställverksvakt
Medgivande för passage av dvärgsignal i ”stopp” får lämnas bara om det bortom signalen (före nästa huvudsignal, dvärgsignal eller stopplykta) inte finns någon motväxel som skulle kunna leda in rörelsen på spår, där det finns risk att ett tåg framgår.

4 Slutpunktsstopplykta eller stopplykta som skyddar tågväg visar "stopp"

Bestämmelserna för dvärgsignal enl art 3 gäller på motsvarande sätt för slutpunktsstopplykta och stopplykta som skyddar tågväg. Utan medgivande får signalen inte passeras. Anm. Till tåg, vut eller A-fordonsfärd kan medgivande enl art 3.1 kombineras med medgivande för stopplykta enl följande exempel: ”Två växlingsdvärgsignaler och en stopplykta får passeras i stopp”.

5 Annan signal än stoppsignal

Misstänker den som ska lyda annan signal än stoppsignal att detta skulle medföra fara, ska han underrätta signalgivaren och avvakta dennes besked.

Kategorier

Start / Tåg