Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§52 Huvudsignal på bevakad station är felaktig eller saknas

Vad som i denna paragraf sägs om tåg gäller även vut och A-fordonsfärd.

1 Felaktig huvudsignal, allmänt


a) Är huvudsignal på bevakad station felaktig, skall den visa ”stopp” eller vara släckt. b) För ordergivning till förare på tåg gäller följande: Kan en felaktig infartssignal inte visa tydligt stopp, skall föraren om möjligt ges order (S10) på tidigare station. Kan en felaktig mellansignal, utfartssignal eller utfartsblocksignal inte visa tydligt ”stopp” och utgör signalen tågvägens slutpunkt, skall föraren ges order (S10). Order behöver dock inte ges till de tåg med fast uppehåll som har sin stopplats närmast före den felaktiga huvudsignalen vid U-tavla, stopplatstavla eller enl uppgift i tdt.
Till mom 1 Har föraren fått order om att en huvudsignal är felaktig, skall den anses betyda ”stopp”, oavsett vad signalen visar. Till avd b. Obs att bestämmelserna gäller bevakad station. För felaktig huvudsignal på obevakad station ges ingen order. Till avd b, andra stycket. Om order (S10) inte ges på tidigare station, ges ordern muntligt sedan tåget har stoppats vid närmast föregående huvudsignal.

2 Passage av felaktig infartssignal eller mellansignal

Tåg får passera felaktig infartssignal eller mellansignal – efter medgivande enl § 70, eller – efter följande signalering från en signalvakt, placerad invid eller strax bortom signalen: • signalvakten visar stillahållen stoppsignal, • föraren svarar med ”uppfattat”, • signalvakten visar ”framåt”, vilket innebär att tåget får passera signalen och föras vidare med siktfart, • föraren svarar med ”uppfattat”. Anm 1. För infartssignal eller mellansignal som är placerad närmast före utfartsblocksignal, får signalering enl § 52:2 användas bara om utfartsblocksignalen visar ”kör”. Anm 2. Om möjligt underrättas föraren i förväg om att signalering enl § 52:2 kommer att användas; order (S10 eller S11) eller muntligt besked används.
Till mom 2 Signalvakten får vara placerad upp till 200 m bortom signalen, under förutsättning att missförstånd inte kan uppkomma om för vem signaleringen gäller. Signalvakten får ge signalerna först efter uppdrag från tkl i varje enskilt fall. Tkl får lämna uppdraget bara om tågvägen är inspekterad. Kravet på siktfart gäller tills nästa huvudsignal uppnås eller tåget stannar vid ordinarie stopplats, dock längst till stationsgränsen mot linjen. Signaleringen innebär även tillstånd att passera ”stopp” i dvärgsignal som är placerad invid huvudsignalen. För andra växlingsdvärgsignaler i ”stopp” måste tkl lämna muntligt medgivande.

3 Infartssignal saknas

Saknas infartssignal, skall en huvudsignaltavla finnas uppsatt vid infartssignalens plats. När tåg väntas, skall dessutom en signalvakt finnas vid stationsgränsen och signalera enl nedan: • Mot ankommande tåg visar signalvakten stillahållen stoppsignal, • föraren svarar med ”uppfattat”; därefter gäller antingen att • signalvakten visar ”framåt”, vilket innebär att tåget får passera huvudsignaltavlan och föras vidare med siktfart, • föraren svarar med ”uppfattat”, eller att • signalvakten visar stillahållen stoppsignal tills tåget har stannat vid huvudsignaltavlan; därefter tas tåget in efter medgivande enl § 70 eller efter signalering enl mom 2.
Till mom 3 Infartssignalen på bevakad station kan vara tillfälligt nedtagen t ex för reparation. Detta kräver även ordergivning enl § 11. Signalvakten får ge ”framåt” först efter uppdrag från tkl i varje enskilt fall. Tkl får lämna uppdraget bara om tågvägen är inspekterad. Beträffande kravet på siktfart, se till mom 2.

4 Passage av felaktig utfartssignal eller utfartsblocksignal

Tåg får passera felaktig utfartssignal eller utfartsblocksignal efter medgivande enl § 70. Om tkl skall ge signal ”körtillstånd”, ges medgivandet enl § 70 omedelbart före ”körtillstånd”.
Till mom 4 I förekommande fall måste genomfartståg och tåg med behovsuppehåll stoppas på stationen enl § 74:2.

Kategorier

Start / Tåg