Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§84 Backning av tåg

Till § 84 Med backning av tåg avses när ett tåg tillfälligt måste föras i motsatt riktning mot den som tdt anger, oavsett från vilken ände föraren manövrerar tåget. På bevakad station skall föreskrifterna tillämpas endast om normala föreskrifter för växling inte kan användas utan stora olägenheter, t ex för tågsätt som måste backas p g a oregelmässigheter under tågets infart eller utfart.

1 Backning av tåg


a) Tillstånd för backning på linjen eller obevakad station För att få backa längre än 200 m skall föraren ha tillstånd av tkl för någon av stationssträckans gränsstationer (på fjbsträcka av fjtkl). På sträcka med linjeblockering krävs tillstånd även för att backa kortare än 200 m, om tåget måste backa förbi huvudsignal, som har gällt för tågets rörelse framåt och tåget helt har passerat, eller som gäller för backningsriktningen.
Till mom 1 avd a Innan tkl lämnar tillstånd till backning skall han ha samrått med tkl för stationssträckans andra gränsstation, om denna inte är stängd. Tillstånd får inte lämnas för backning in på den sträcka där annat tåg, vut, A-arbete, L-arbete eller A-fordonsfärd finns. Till andra stycket. När tåg har passerat en huvudsignal på sträcka med linjeblockering, friges den bakomliggande sträckan för ett efterföljande tåg. Därför är det stor risk för sammanstötning om det första tåget skulle backa förbi signalen med någon del av tåget. b) Tillstånd för backning på bevakad station. Föraren skall ha tillstånd av tkl, som anger hur långt tåget får backa. Anm. Om motorvagnståg av misstag går förbi U-tavla med högst 25 m, gäller dock: Backning tillbaka till U-tavlan får ske utan tillstånd, om den påbörjas omedelbart och föraren med säkerhet vet att ingen med- eller motriktad huvudsignal eller dvärgsignal passeras. Till mom 1 avd b För att tkl skall tillåta tåg att backa på bevakad station måste växlar vara i kontroll i rätt läge samt låsta eller bevakade. Det måste vara sannolikt att spåret är hinderfritt (betr signalgivare, se mom 2b). Är dessa krav inte uppfyllda, måste rörelsen ske enligt bestämmelserna för växling. Tkl skall i sitt tillstånd ange om signalgivare inte krävs (se mom 2b). Om signalgivare inte finns och föraren inte kan byta ände, är det särskilt viktigt att tkl i sitt tillstånd anger var loket skall befinna sig efter avslutad backning. Tkl måste också i detta fall ta hänsyn till tågets längd (och vid behov fråga föraren om tåglängden). Exempel på formulering av tillståndet: ”Tåg 5712 får backa utan signalgivare tills loket finns vid mellansignal 34.”

2 Backning av tåg


a) Sth, ”tåg kommer”. Hastigheten får vara högst 10 km/h. ”Tåg kommer” skall ges omedelbart före backningen och därefter upprepade gånger. Kan föraren manövrera tåget från det främsta fordonet i backningsriktningen och har fått tillstånd till backningen av tkl, får dock backningen ske i växlingsfart. ”Tåg kommer” ges endast vid behov. b) Signalgivare. En signalgivare skall åka på främsta fordonet i backningsriktningen, om inte föraren finns där. Signalgivaren skall signalera till föraren som vid växling och vid behov stoppa rörelsen. I följande fall krävs dock inte någon signalgivare: på linjen och obevakad station: vid backning högst 200 m, såvida inte någon vägkorsning med vägskyddsanläggning passeras, på bevakad station: – vid backning med motorvagnståg enl anm i mom 1 avd b, – om tkl medger att signalgivare inte behöver finnas. För detta medgivande gäller för den sträcka som tåget skall backa dels att det inte finns någon vägkorsning med vägskyddsanläggning som inte tkl kan manövrera, dels att något av följande villkor är uppfyllt: – inga växlar finns, – växlarna är låsta genom tågvägslåsning som kvarstår efter tåget, – huvudsignal visar ”kör” eller dvärgsignal visar signalbild ”lodrätt” för backningsriktningen. Krävs en signalgivare, ansvarar föraren för att denne finns på plats innan backningen påbörjas.
Till mom 2 avd b Måste huvudsignal eller dvärgsignal passeras i ”stopp”, skall tkl lämna medgivande för detta till föraren, som skall underrätta signalgivaren. Föraren (signalgivaren, när föraren inte finns främst i backningsriktningen) ansvarar för att tåget inte backas in på vägkorsning med vägskyddsanläggning förrän denna spärrar vägtrafiken eller korsningen har bevakats enl § 26. Till sista stycket. Om föraren och signalgivaren kommer överens om det, behöver inte förbindelse upprätthållas dem emellan, sedan rörelsen väl har satts igång. Signalgivaren måste dock då ha möjlighet att genast stoppa rörelsen genom att öppna kopplingsventil eller nödbromsventil.

Kategorier

Start / Tåg