Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§2 Föreskrifternas tillämpning. Tillåtna signalmedel och signaler

1 Säkerhetsåtgärder

Säkerhetsåtgärder skall planeras och genomföras i så god tid att förseningar och tidsbrist inte uppstår. Även om det uppstår tidsbrist eller inträffar andra oförutsedda händelser, får säkerhetsåtgärder inte åsidosättas, även om det skulle innebära – att tåg försenas, eller – att annan fordonsrörelse eller arbete överskrider beviljad eller överenskommen tid eller inte kan starta vid avtalad tid.

2 Högsta säkerhet gäller

Är någon tveksam om vilken av flera bestämmelser som gäller i ett visst fall, skall den bestämmelse följas som bedöms ge högst säkerhet.

3 Genomförande av säkerhetsåtgärder

Var och en skall själv genomföra de säkerhetsåtgärder som åligger honom enl säo/säok. Om det anges att någon skall ombesörja en åtgärd, får han dock uppdra åt någon annan att utföra åtgärden, men han skall själv kontrollera att den har utförts. Anm. I fråga om befogenheterna i samarbetet mellan tkl och tklbiträde gäller dock särskilda bestämmelser i § 47:1.

4 Vid fara

Vid överhängande fara för liv eller hälsa, eller för omfattande skada på miljö eller egendom, skall åtgärder som bedöms som ofrånkomliga vidtas även om de avviker från säo/säok.

5 Linjeblockering

När man i säo/säok använder uttrycket – ”sträcka med linjeblockering”, avses en sträcka som är försedd med linjeblockering (i eller ur bruk), – ”sträcka utan linjeblockering”, avses en sträcka som inte är försedd med linjeblockering.

6 "Kör" från huvudsignal

Förutom i § 3 avses med ”kör” från huvudsignal alla de signalbilder från huvudsignal där ”kör” ingår i betydelsen, om inte annat särskilt anges.

7 Användning av signaler och signalmedel

Signalmedel och signaler som beskrivs i säo/säok får bara användas på det sätt och i den betydelse som anges i bestämmelserna. Anm. Andra signalinrättningar och tavlor, utöver de som beskrivs i säo, får inte sättas upp utan beslut av Spårinnehavaren.

Kategorier

Start / Tåg