Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§32 A-fordonsfärd

Anm. S1 kan förutom som blankett finnas även i form av anteckningsbok, stämpel e d enl Trafikutövarens/Trafikledningsfunktionens beslut.

1 Allmänt

1.1 Framförande
A-fordonsfärd innebär att A-fordon framförs på en avspärrad stationssträcka eller del av en avspärrad stationssträcka. Fordonssättet får byta rörelseriktning inom A-fordonssträckan. Anm 1. Vid A-fordonsfärd för transport på fjbsträcka gäller delvis andra bestämmelser, se art 15. Anm 2. A-fordon, som framförs på linjen ihopkopplade med tågfordon eller K-fordon, ska framföras som vut. Anm 3. Föreskrifterna för småfordonsväxling enl § 37A gäller för rörelser på tågspår innan starttillstånd har getts resp efter att A-fordonsfärden har avslutats, för rörelser på sidospår och för uppställning av småfordon på tågspår.
1.2 Tillsyningsman, småfordonsförare
För varje A-fordonsfärd ska en tsm finnas. Han ansvarar övergripande för säkerhetsåtgärder vid A-fordonsfärden. Småfordonsföraren får vara tsm om han har uppsikt i rörelseriktningen enl art 10.1. Anm. På S1 anges om tsm även ska vara småfordonsförare. Småfordonsföraren svarar för framförandet av fordonssättet, se § 69. Om småfordonsföraren inte har uppsikt i rörelseriktningen enl art 10.1, svarar tsm för uppsikt och åtgärder enl art 10.2. Vid avlösning av tsm ska den tillträdande informera tkl för en av stationssträckans gränsstationer (på fjbsträcka: fjtkl).
1.3 Uppställning, uppdelning i flera fordonsgrupper
Om småfordon ställs upp på tågspår på linjen eller obevakad station, ansvarar tsm för att de säkras mot rullning. Tsm behöver inte närvara under den tid då småfordonen står stilla. Om fordonssättet delas i flera fordonsgrupper, får de vara i rörelse var för sig under förutsättning att – alla småfordon förs ut från utgångsplatsen och in till slutplatsen hopkopplade i en grupp, – fordonssättet delas upp i högst fyra grupper som framförs individuellt, – två grupper intill varandra inte befinner sig på större inbördes avstånd än 500 m, – varje grupp har en småfordonsförare och vid behov en signalgivare som sköter tsm uppgifter beträffande sth och uppsikt i rörelseriktningen, – samma regler för sth tillämpas som när flera A-fordonsfärder finns på samma sträcka.

2 A-fordonssträcka

Den sträcka som upplåts för A-fordonsfärden (= A-fordonssträckan) får omfatta högst en stationssträcka. Om A-fordonssträckan ska omfatta endast del av stationssträcka, ska den begränsas av station eller linjeplats. Anm. Vid A-fordonsfärd för transport på fjbsträcka gäller andra bestämmelser, se art 15.

3 A-fordonsfärd samtidigt med andra anordningar

3.1 A-fordonsfärd efter tåg

a) A-fordonsfärd får börja efter ett tåg innan det har lämnat stationssträckan (= A-fordonsfärd efter tåg), dock inte 1) på sträcka med linjeblockering i bruk: – ut på en blocksträcka innan tåget har lämnat denna, Anm 1. Denna begränsning gäller inte för A-fordonsfärd som ska börja på linjen genom att fordonssättet förs upp på spåret från sidan, eller – om tåget har pålok som ska bli ”återgående pålok”, 2) på sträcka utan linjeblockering och sträcka där linjeblockeringen är ur bruk: – om tåget är resandetåg (undantag, se avd b), eller – om tåget har pålok, eller – om A-fordonsfärd efter tåg är förbjudet enl linjeboken. Anm 2. Beslut om förbud mot A-fordonsfärd efter tåg fattas av Trafikledningsfunktionen i samråd med Spårinnehavaren b) I följande fall får dock A-fordonsfärd ske efter resandetåg även på sträcka utan linjeblockering och sträcka där linjeblockeringen är ur bruk: 1) Om A-fordonssträckan endast omfattar en del av stationssträckan, får Trafikledningsfunktionen medge A-fordonsfärd efter resande-tåg (= 01) på följande villkor: A-fordonsfärden får börja först sedan föraren på 01 har lämnat ankomstanmälan enl § 72:2 från den tpl som är gräns för A-fordonssträckan. Att ankomstanmälan ska lämnas ska vara föreskriven för 01 i tdt eller genom order (S11) till föraren. Ska A-fordonsfärden börja på linjen eller obevakad station och gå i riktning från 01, ersätts förarens ankomstanmälan av tsm anmälan har sett 01 passera med slutsignal. Anm 3. Trafikledningsfunktionen kan bestämma att förfaringssättet med ankomstanmälan enl ovan används även för andra tåg än resandetåg. 2) Ska det ske arbeten på A-fordonssträckan i samband med färden, får denna ske efter resandetåg, om fordonssättet inte har högre totalvikt än 25 ton. c) Uppgift om att A-fordonsfärd är ”A-fordonsfärd efter tåg” ska anges på S1, dock inte när A-fordonsfärd efter tåg ska föras ut från bevakad station på sträcka med linjeblockering i bruk.
3.2 A-fordonsfärd samtidigt med andra anordningar än tåg
A-fordonsfärd får ske samtidigt och på samma sträcka som är upplåten för andra anordningar. Samråd ska ske enl § 20 – om A-fordonssträckan helt eller delvis är upplåten för A-arbete, L-arbete, annan A-fordonsfärd eller vut, eller – om A-fordonssträckan har en linjeplats eller obevakad station som gemensam gränspunkt för annan A-fordonsfärd eller vut. När tsm har samrått, ska han orientera småfordonsföraren (på den egna A-fordonsfärden) om den andra anordningen och om vad som har överenskommits.

4 Planering, begäran och beviljande

Anm. I TLF kan anges att tl åligganden enl art 4 övertas av annan funktion inom Trafikledningsfunktionen.
4.1 Planering allmänt
A-fordonsfärd planeras antingen i god tid i förväg eller kort tid innan färden ska börja. Planeringen görs på S1 och omfattar – A-fordonssträcka samt var färden ska påbörjas resp avslutas, – start- och sluttid, – om tsm även ska vara småfordonsförare, – om A-fordonsfärden ska vara A-fordonsfärd efter tåg. Anm 1. Vid planering av start- och sluttid ska man räkna med att det åtgår – minst två minuter per kilometer körsträcka, på avsnitt där bestämmelserna om siktfart eller växlingsfart (art 9.2.3 resp art 9.2.4) kan förutses komma att gälla, – minst en minut per kilometer körsträcka, i annat fall. Anm 2. Uppgift om A-fordonsfärd efter tåg anges inte när A-fordonsfärd på sträcka med linjeblockering i bruk ska börja på bevakad station. Ska A-fordonsfärden börja på linjen eller obevakad station och fordonssättet måste föras upp på spåret från sidan (utan att föras ut genom växel), ska tsm i samråd med tkl planera vid vilken punkt detta ska ske. Anm 3. Punkten där fordonssättet ska föras upp på spåret måste väljas så att inga missförstånd uppstår, t ex framför eller strax bortom huvudsignal, vid vägkorsning etc.
4.2 Förplanering och begäran
Om möjligt begärs A-fordonsfärden i god tid i förväg genom att ifylld S1 sänds till tl. Planeringen har då redan skett.
4.3 Direktplanering och begäran
Om A-fordonsfärd inte har begärts i förväg hos tl, görs det 1) om A-fordonsfärden ska börja på bevakad station: hos tkl för stationen Anm 1. Om färden ska ske på fjbsträcka men börja på fjbgränsstation, förmedlar tkl för fjbgränsstationen begäran till fjtkl. 2) om A-fordonsfärden ska börja på linjen eller obevakad station: hos tkl för en av stationssträckans gränsstationer; på fjbsträcka hos fjtkl. Planeringen sker då tillsammans med tkl när S1 fylls i.
4.4 Beviljande, delgivning av S1
4.4.1 Förplanerad A-fordonsfärd
Har A-fordonsfärden förplanerats och begärts hos tl, beviljar tl färden. Beviljad S1 ska delges den som har begärt A-fordonsfärden samt 1) på sträcka utan fjb: tkl för stationssträckans gränsstationer, 2) på fjbsträcka: fjtkl. Om A-fordonsfärden berör stationssträckan närmast fjbgränsstation ska S1 även delges tkl för gränsstationen. Den som har begärt A-fordonsfärden ombesörjer att tsm och småfordonsförare delges beviljad S1.
4.4.2 Direktplanerad A-fordonsfärd
A-fordonsfärd som planeras direkt med tkl beviljas 1 på sträcka utan fjb: av den tkl som A-fordonsfärden har planerats hos i samråd med tkl för stationssträckans andra gränsstation. S1 delges denne i samband med beviljandet. 2) på fjbsträcka: av fjtkl. Om A-fordonsfärden berör stationssträckan närmast fjbgränsstation ska S1 även delges tkl för gränsstationen.
4.6 Avstämning av planeringen innan starttillstånd inhämtas
4.6.1 Allmänt

a) Innan tsm inhämtar starttillstånd för A-fordonsfärden ska en avstämning av de på S1 planerade uppgifterna göras hos tkl. Anm 1. Om färden direktplaneras kort tid i förväg, är det inget som hindrar att avstämningen görs vid samma tillfälle. Har tsm delgetts S1 av den som begärt A-fordonsfärden eller har tsm själv skrivit ner den vid planeringen, ska S1 motläsas av tsm för kontroll av att uppgifterna stämmer överens. S1 kompletteras med uppgift om tsm namn och driftradio/telefonnummer. Anm 2. Har tsm inte delgetts förplanerad S1, ska tkl delge honom S1. b) Ska A-fordonsfärden vara A-fordonsfärd efter tåg, måste tkl tydligt framhålla det. (Gäller dock inte om fordonssättet ska föras ut från bevakad station på sträcka med linjeblockering i bruk.) Om A-fordonsfärd efter tåg ska börja på linjen eller obevakad station, ska tkl uppmana tsm att återkomma när denne har sett tåget passera med slutsignal. c) Berörs A-fordonssträckan av A-arbete, L-arbete, vut eller annan A-fordonsfärd, ska tkl underrätta tsm om detta och uppmana honom att kontakta den andre tsm för samråd. d) Om station som utgör A-fordonssträckans gräns är eller kommer att vara obevakad eller stängd under tiden för A-fordonsfärden, ska det anges i anm på S1 eller meddelas tsm muntligt vid avstämningen.
4.6.2 Förutsättningarna ändras
Om förutsättningarna för A-fordonsfärden måste ändras vid avstäm-ningen gentemot på S1 planerade villkor, får tkl och tsm i samråd ändra uppgifter angående – A-fordonsfärd efter tåg (om det ska vara A-fordonsfärd efter tåg eller inte), – om tsm ska vara småfordonsförare eller inte, – tid (jfr dock nästa stycke). Om A-fordonssträckan måste ändras eller om färden inte kan ges starttillstånd före den ursprungligen beviljade och på S1 angivna sluttiden, får den beviljade S1 inte användas. I stället ska ny A-fordonsfärd planeras. Anm. Om en beviljad A-fordonsfärd inte kan genomföras utan ”ställs in”, ska de som har fått underrättelser om A-fordonsfärden meddelas av tkl.

6 Starttillstånd, allmänt

Omedelbart innan A-fordonsfärden ska börja, ska tsm inhämta starttillstånd av tkl. Det lämnas 1) på sträcka utan fjb: av tkl personligen för en av stationssträckans gränsstationer, 2) på fjbsträcka: av fjtkl. Om A-fordonsfärden ska föras ut från fjbgränsstation förmedlas starttillståndet av tkl för fjbgränsstationen till tsm. Starttillståndet ska innehålla identifiering av A-fordonsfärden och orden ”... får starta”, t ex ”A-fordonsfärd Pettersson Storköping–Rosberga får starta”. Anm. A-fordonsfärden börjar så snart tkl lämnat starttillstånd och pågår tills A-fordonsfärden anmälts avslutad av tsm. Om A-fordonsfärd förs ut från station efter ”kör” i huvudsignal får starttillståndet formuleras enligt följande exempel: ”när mellansignal 31 visar ’kör’ får A-fordonsfärd ..... starta”.

7 Tkl åtgärder innan starttillstånd ges

Om station som utgör A-fordonssträckans gräns är eller kommer att vara obevakad eller stängd under tiden för A-fordonsfärden, ska det anges i anm på S1 eller meddelas tsm muntligt av den tkl som ska ge A-fordonsfärden starttillstånd. Tkl ska 1) ha stämt av uppgifterna på S1 med tsm enl art 4.6, 2) avspärra stationssträckan, Anm. Om fordonssättet ska föras ut med ”kör” i huvudsignal, får spärrning av linjeblock, utfartssignal eller utfartsblocksignal anstå till omedelbart efter det att fordonssättet har gått ut på sträckan. Se även art 13.2. 3) vid A-fordonsfärd som inte är A-fordonsfärd efter tåg: – kontrollera att stationssträckan är fri från tåg, – på sträcka med linjeblockering, när fordonssättet på linjen eller på obevakad station ska föras upp på spåret från sidan: uppmana tsm att kortsluta spårledningen med kontaktdon och därefter få detta bekräftat av tsm, 4) vid A-fordonsfärd efter tåg som ska börja på linjen eller obevakad station: få bekräftat av tsm – att denne har sett tåget passera med slutsignal, – på sträcka med linjeblockering i bruk, när fordonssättet ska föras upp på spåret från sidan: att spårledningen är kortsluten med kontaktdon, 5) då A-arbete, L-arbete, vut eller annan A-fordonsfärd finns på stationssträckan och samråd ska ske med andra tsm: få bekräftat av tsm att samråd (som har inneburit att A-fordonsfärden kan föras ut på sträckan) har skett med de andra tsm. Därefter får tkl lämna starttillstånd till tsm.

8 Tsm och småfordonsförares åtgärder före A-fordonsfärden

8.1 Kontroll av fordon
Anm. Bestämmelser om sammansättning av spårgående fordonskombinationer, bromsar etc. finns i serien BVF 528.3.
8.1.1 Tsm åtgärder
Tsm ska 1) ansvara för att fordonssättet är riktigt sammansatt, 2) ansvara för att fordonssättet har tillräcklig bromsförmåga, 3) meddela småfordonsföraren vilken sth som ska gälla och bekräfta för småfordonsföraren att fordonssättet har tillräcklig bromsförmåga, 4) ansvara för att bromsprov utförs, 5) ansvara för att rätt signaler visas framåt och bakåt enl § 7 (gäller inte det småfordon där småfordonsföraren finns).
8.1.2 Småfordonsförarens åtgärder
Småfordonsföraren ska 1) se till att han får besked om vilken sth som gäller samt bekräftelse på att bromsförmågan är tillräcklig, 2) kontrollera att det småfordon där småfordonsföraren finns i förekommande fall visar rätt signaler framåt och bakåt enl § 7, 3) kontrollera att bromsprov har gjorts.
8.2 Starttillstånd
Omedelbart innan A-fordonsfärden ska börja, ska tsm inhämta starttillstånd från tkl enl art 6. Om A-fordonsfärden börjar på linjen eller obevakad station ska tsm då 1) vid A-fordonsfärd efter tåg: – ha sett tåget passera och dess slutsignal, – på sträcka med linjeblockering i bruk när fordonssättet ska föras upp på spåret från sidan: ha ombesörjt att spårledningen kortslutits med kontaktdon innan tåget har lämnat blocksträckan, 2) vid A-fordonsfärd (som inte är efter tåg) på sträcka med linjeblockering i bruk, när fordonssättet ska föras upp på spåret från sidan: efter tillstånd från tkl ombesörja att spårledningen kortsluts med kontaktdon, 3) bekräfta ovanstående åtgärder till tkl. Starttillståndet antecknas av tsm på S1. Anm. Kortslutning får hävas omedelbart innan fordonssättet sätts i rörelse.

9 Sth

9.1 Allmänt
Sth vid A-fordonsfärd är 70 km/h, om inte lägre hastighet krävs enl art 9.2. Anm. Observera att hastighetsreglerna i § 70 och § 52 gäller även vid A-fordonsfärd.
9.2 Begränsningar av sth
9.2.1 Tekniska begränsningar
Anm. Bestämmelser om bestämning av fordonssättets sth; säkerhetsgrepp och förarövervakning samt katastrofbroms finns i serien BVF 528.3. a) För bestämning av fordonssättets sth gäller Trafikutövarens bestämmelser. b) Saknas fungerande säkerhetsgrepp eller förarövervakning är sth 40 km/h, om inte Trafikutövaren har medgett annat. c) Om inte första och sista fordonet bromsas automatiskt om självavkoppling skulle inträffa, är sth 40 km/h.
9.2.2 Begränsad sikt i rörelseriktningen
I vissa fall gäller sth 40 km/h eller 20 km/h, se art 10.2.
9.2.3 Siktfart
I följande fall får hastigheten inte överstiga siktfart: 1) vid A-fordonsfärd efter tåg, när fordonssättet framförs i samma riktning som tåget, Anm 1. Om tsm har fått besked från tkl att föraren på tåget har lämnat ankomstanmälan från den tpl som är gräns för A-fordonssträckan, gäller siktfart bara vid införandet till denna tpl. Anm 2. Begränsningen till siktfart enl punkt 1 gäller inte när blocksignal på sträcka med linjeblockering i bruk har visat ”kör”. Anm 3. Vid A-fordonsfärd efter tåg måste man räkna med att tåget kan backa 200 m. 2) på sträcka som också är upplåten för A-arbete eller L-arbete.
9.2.4 Växlingsfart
I följande fall får hastigheten inte överstiga växlingsfart: 1) på sträcka som också är upplåten för vut eller annan A-fordonsfärd, 2) vid linjeplats eller obevakad station, som utgör gräns för vut eller annan A-fordonsfärd, 3) på station, om inte huvudsignal har visat ”kör”.
9.2.5 När hastighetsbegränsning gäller
Begränsningarna enligt art 9.2.3 och 9.2.4 gäller från det att tsm har underrättats om den andra anordningen (av tkl eller vid samråd med den andre tsm) tills tsm har fått besked (från tkl eller den andre tsm) om att den andra anordningen är avslutad.

10 Krav på sikt i rörelseriktningen

10.1 Huvudregel
I första hand ska småfordonsföraren svara för uppsikten i rörelseriktningen. Det kan ske om något av följande uppfylls: 1) föraren befinner sig på det främsta småfordonet med fri sikt i rörelseriktningen, eller 2) högst ett småfordon skjuts framför det småfordon där småfordonsföraren befinner sig och han har fri sikt i rörelseriktningen, Anm. Här avses när ett lågt och kort småfordon skjuts, t ex en lövsopmaskin. eller 3) småfordonsföraren befinner sig i det främsta småfordonets främsta förarhytt och han har sikt i rörelseriktningen längs småfordonets ena sida, samtidigt som en signalkunnig person finns i förarhytten och hjälper småfordonsföraren med uppsikten längs småfordonets andra sida. Punkt 3 tillämpas bl a på fordon med förarhytt bara i ena änden. Trafikutövaren kan ge ut närmare anvisningar.
10.2 Småfordonsföraren har inte tillräcklig sikt

a) Om småfordonsföraren inte kan svara för uppsikten enl huvudregeln, ska tsm göra det. b) Tsm ska i första hand ha fri sikt i rörelseriktningen och befinna sig på främsta eller näst främsta småfordonet. Dessutom ska tsm ha – signal- och bromsapparat, eller – radiokontakt med föraren, eller – ständig ”signalkontakt” med föraren, själv eller via medhjälpare som repeterar signalerna; i detta fall ska också ha överenskommits hur tsm ska signalera till föraren att ge ”tåg kommer”. I detta fall är sth 40 km/h. c) Om förhållandena gör det omöjligt att tillämpa avd b, får tsm åka längre bak i fordonssättet eller tillsammans med småfordonsföraren i förarhytten. Förutsättningen är att småfordonsföraren och tsm i samråd bedömer det möjligt att hålla tillfredsställande uppsikt i rörelseriktningen. I detta fall är sth 20 km/h.
10.3 "Backning" vid A-fordonsfärd
Måste man vid A-fordonsfärd oplanerat skjuta fordon mot den avsedda färdriktningen, får bestämmelserna om backning av tåg enl § 84 tillämpas, om det inte finns annan A-fordonsfärd, vut, A-arbete eller L-arbete på sträckan.

11 Vägkorsningar

Vägkorsning, med eller utan vägskyddsanläggning, får passeras med högst 40 km/h. Småfordonsföraren (tsm när småfordonsföraren inte håller uppsikten i rörelseriktningen) ansvarar för att fordonssättet inte förs ut på vägkorsning med vägskyddsanläggning förrän denna spärrar vägtrafiken eller har bevakats enl § 26. Anm. Automatisk vägskyddsanläggning fungerar inte säkert vid A-fordonsfärd. Bl a därför krävs det fullt ansvar av småfordonsföraren resp tsm att fordonssättet ska kunna stanna framför vägkorsning med vägskyddsanläggning. Detta gäller även om vägvakt eller annan har fått i uppdrag att spärra vägtrafiken. Är småfordonsföraren ensam och visar V-signal ”stopp”, ska fordonssättet stanna omedelbart före vägkorsningen. Det får fortsätta först sedan småfordonsföraren har förvissat sig om att hinder inte finns. ”Tåg kommer” ska om möjligt ges upprepade gånger till vägkorsningen har uppnåtts, såvida inte småfordonsföraren kan se att inga vägtrafikanter närmar sig. Måste oisolerat småfordon ställas upp på spår med spårledning för automatisk vägskyddsanläggning, ska åtgärder enl § 26:5 vidtas.

12 Huvudsignal visar inte "kör"

12.1 Allmänt
När A-fordonsfärd har stannat framför huvudsignal som inte visar ”kör” gäller föreskrifterna i § 52 och § 70. Anm. I huvuddvärgsignal gäller bara de vita skenen, se § 3:1a.
12.2 Bevakad station
För huvudljussignal på bevakad station gäller dessutom: Signalen får passeras om – tillhörande dvärgsignal visar signalbild ”lodrätt”, ”snett vänster” eller ”snett höger”, eller – signalen är försedd med medgivandetavla.
12.3 Stängd station
När § 70 tillämpas på stängd station, gäller föreskrifterna för bevakad station. Kan anmälan göras till tkl för stationssträckans andra gränsstation, får denne medge att huvudsignal passeras. Tkl får dock inte lämna medgivande för huvudsignal på stängd station som samtidigt är obevakad i andra riktningar.

13 Framförande på bevakad station

13.1 För småfordonsföraren eller tsm

a) Växellägen och hinderfrihet ska kontrolleras som vid småfordonsväxling. Har huvudsignal visat ”kör” gäller kontrollskyldigheten bortom huvudsignalen bara om fordonssättet förs vidare efter att ha stannat. Vid plattformsövergång ska reglerna för småfordonsväxling tillämpas, såvida inte huvudsignal före plattformsövergången visar ”kör”. b) Stannas småfordon på station på spår med spårledning för hinderfrihetskontroll, ska spårledningen genast kortslutas med kontaktdon. Kortslutningen får hävas omedelbart innan fordonssättet ska föras vidare. c) Sedan tsm har fått starttillstånd, ska fordonssättet snarast föras utanför stationsgränsen ut på linjen. Kan detta inte ske inom 5 min, ska tkl snarast underrättas. d) Sedan fordonssättet har förts in på bevakad station får det inte föras ut på linjen igen utan att tkl har medgett detta. Anm. Detta innebär inte att A-fordonsfärden kan betraktas som avslutad utan anmälan från tsm enligt art 14.2.
13.2 För tkl

a) Innan huvudsignal ställs till ”kör”, ska tkl i tillämpliga delar ha iakttagit bestämmelserna om tågvägsklargöring och tågvägsinspektion i § 54 och § 55. (Bestämmelserna om tågvägs skyddssträcka behöver inte tillämpas.) Skydd för allmänheten ska vid behov ha utförts enl § 58. b) Innan starttillstånd resp medgivande att föra in fordonssättet lämnas, ska tkl se till att obehörig körsignal förhindras till det spår där småfordon finns eller som ska användas under utfarten eller infarten. På fjst (samt när det anges i säpl för annan station) görs det genom att tkl – spärrar spår, växlar eller spåravsnitt, – lokalfriger växlar, – lägger tågväg eller växlingsväg för småfordonet. Vid behov utförs detta genom att tkl kombinerar flera av ovannämnda åtgärder. Anm. Obs förbudet mot inkopplad automatisk tågvägsläggning i § 51:3b. Efter utfart får spärrning på stationen upphävas eller lokalfrigivning återtas när fordonssättet har kommit utanför stationsgränsen och utfartsblocksignal har spärrats. Om tkl inte direkt kan iaktta att fordonssättet har kommit utanför stationsgränsen eller få anmälan om detta från tsm, får han förutsätta att fordonssättet har lämnat stationen – när ställverksindikeringar tyder på det, eller – även utan ställverksindikeringar: 10 min efter starttillståndet.

14 Avslutad A-fordonsfärd

14.1 Tsm åtgärder före anmälan
14.1.1 Allmänt
Tsm ska kontrollera att föreskrivna besiktningar och åtgärder efter arbete är slutförda och att vägskyddsanläggningar har återställts enl § 26.
14.1.2 A-fordonsfärd avslutas på bevakad station
Tsm ska – ha sett till att alla småfordon i A-fordonsfärden har förts bort från tågspår på linjen och obevakad station, – ha återlämnat K16-nyckel i förekommande fall.
14.1.3 A-fordonsfärd avslutas på linjen eller obevakad station
Tsm ska 1) ha sett till att alla småfordon i A-fordonsfärden har förts bort från tågspår – hinderfritt in på sidospår innanför spårspärr eller skyddsväxel; medförd K16-nyckel behandlas enl § 47:5c, eller – hinderfritt (på sidan) av tågspåret. Anm. När småfordon efter anmälan om avslutad färd ska flyttas på sidospår vid linjeplats gäller bestämmelserna om småfordonsväxling i § 37A. eller 2) ha fått starttillstånd för ny A-fordonsfärd.
14.1.4 A-fordonsfärd avslutas på oplanerad plats
Måste A-fordonsfärden avslutas på annan plats än vad som angavs vid planeringen, ska tsm snarast meddela tkl.
14.2 Anmälan

a) Tsm anmäler A-fordonsfärden avslutad 1) på bevakad station: till tkl för stationen, Anm. När A-fordonsfärd avslutas på fjbgränsstation, ska tkl vidarebefordra anmälan till fjtkl. 2) på stängd station: till tkl för stationssträckans andra gränsstation, 3) på linjen eller obevakad station: till tkl för en av stationssträckans gränsstationer; på fjbsträcka till fjtkl. b) Anmälan ska innehålla 1) tsm namn samt driftradio- eller mobiltelefonnummer eller småfordonets beteckning, 2) orden ”anmälan om avslutad A-fordonsfärd” och tidpunkt, Anmälan antecknas av tsm på S1.
14.3 Tkl åtgärder
Sedan tkl har fått anmälan får han upphäva avspärrningen av stationssträckan. Har flera anordningar funnits samtidigt på stationssträckan, får avspärrningen inte upphävas förrän berörda tkl i samråd (fjtkl) har kontrollerat att alla anordningarna har anmälts avslutade.

15 A-fordonsfärd för transport

15.1 Allmänt
På fjbsträcka kan ”A-fordonsfärd för transport” anordnas (även till och från fjbgränsstation) när avsikten med färden enbart är att transportera småfordon över en eller flera hela stationssträckor. Syftet är att på ett enklare sätt kunna utföra transporter, utan att planera och få starttillstånd för en ny A-fordonsfärd på varje station. För A-fordonsfärd för transport gäller nedanstående undantags- och tilläggsbestämmelser till art 1-14. Innan A-fordonsfärd för transport får starttillstånd, ska hela A-fordonssträckan vara fri från tåg, vut, A-arbete, E-arbete, L-arbete eller annan A-fordonsfärd. På mellanliggande station ska de tågspår som ska användas vara fria. Fordonssättet framförs i en och samma riktning. Anm. Om fordonssättet tvingande måste föras tillbaka mot utgångsstationen, får det bara ske efter tillstånd från fjtkl.
15.2 A-fordonssträcka, m m
A-fordonssträckan ska utgöras av en eller flera hela stationssträckor. På dubbelspårig sträcka ska A-fordonssträckan på linjen omfatta antingen endast uppspår eller endast nedspår. A-fordonssträckan får inte gå förbi – fjbgränsstation, – i TLF särskilt angiven station (beslut av Trafikledningsfunktionen i samråd med Spårinnehavaren). Anm. De stationer som anges i TLF är bl a sådana stationer där automatisk tågvägsläggning kan förekomma från en anslutande linje eller där dubbelspår går ihop till enkelspår.
15.3 Inga samtidiga anordningar
På de stationssträckor som är upplåtna för A-fordonsfärd för transport får inte A-arbete, E-arbete, L-arbete, annan A-fordonsfärd eller vut beviljas.
15.4 Begäran och planering
Vid planeringen ska det klart framgå att det handlar om en A-fordonsfärd för transport.
15.6 Starttillstånd, allmänt
Starttillståndet ska innehålla identifiering av A-fordonsfärden och orden ”... får starta”, t ex ”A-fordonsfärd för transport Pettersson Storköping– Rosberga får starta”.
15.7 Tkl åtgärder innan starttillstånd ges
Innan starttillstånd ges ska fjtkl a) kontrollera att A-fordonssträckan är fri, b) se till att tågväg är lagd genom mellanliggande stationer för A-fordonsfärden, c) om automatisk tågvägsläggning kan ske mot A-fordonsfärden på dess slutstation: se till att tågväg är lagd för A-fordonsfärden in på slutstationen. Avspärrning av A-fordonssträckan görs genom att linjeblocket endast spärras vid utgångsstationen, sedan småfordonet har passerat utfartsblocksignalen. Anm. Se även art 13.2 sista stycket.
15.8 Sammansättning
Framförs flera småfordon tillsammans ska de vara sammankopplade. Fordonssättet ska kunna överblickas av småfordonsföraren.
15.13 Kontaktdon vid uppehåll
Stannas småfordonet under färden, ska spårledningen genast kortslutas med kontaktdon. Kortslutningen får hävas omedelbart innan fordonssättet ska föras vidare.
15.14 Avslutad A-fordonsfärd, m m
15.14.1 Anmälan om avslutad A-fordonsfärd
Tsm lämnar anmälan om avslutad A-fordonsfärd först på slutstationen. Om fjtkl får passageanmälan efter mellanstation enl art 15.14.2, är dock A-fordonsfärden avslutad på den stationssträcka som har lämnats.
15.14.2 Passageanmälan efter mellanstation
Tsm ska om möjligt anmäla till fjtkl sedan småfordonet helt har passerat en mellanstation. Dessförinnan ska tsm kontrollera att ingen del av fordonssättet som medförs har blivit kvar på den bakomvarande sträckan. Anmälan formuleras enl följande exempel: ”A-fordonsfärd för transport, Pettersson, har helt passerat Storköping.” Fjtkl kan efter passageanmälan efter en mellanstation spärra utfartsblocksignalen vid denna station, varefter spärrningen vid föregående station får hävas. (På den sista stationssträckan får inte spärrningen hävas, förrän A-fordonsfärden har anmälts avslutad.)

Kategorier

Start / Tåg