Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§81 Trafikering av dubbelspår

I denna paragraf avses med – sträcka med linjeblockering: en stationssträcka där linjeblockeringen är i bruk på båda spåren, – sträcka utan linjeblockering: en stationssträcka där linjeblockeringen är ur bruk på något av eller båda spåren.

1 Allmänt

Dubbelspårig stationssträcka trafikeras enl följande: a) På sträcka utan linjeblockering. Vid dubbelspårsdrift tillämpas vänsterspårskörning. Enkelspårsdrift anordnas av tl. Se mom 2–9. b) På sträcka med linjeblockering, utan fjb. Vid dubbelspårsdrift tillämpas normalt vänsterspårskörning. Högerspårskörning kan förekomma för vissa tåg, planenligt eller tillfälligt efter beslut av tl i varje enskilt fall, se mom 10. Enkelspårsdrift anordnas av tl. Se mom 2–4. c) På fjbsträcka. Vänsterspårskörning eller högerspårskörning tillämpas, enl fjtkl beslut. På stationssträckan närmast fjbgränsstation gäller dock: Vänsterspårskörning tillämpas normalt. Högerspårskörning kan förekomma för vissa tåg, planenligt eller tillfälligt efter beslut av fjtkl i varje enskilt fall, se mom 10. Anm. Trafikledningsfunktionen kan för stationssträcka närmast fjbgränsstation besluta (anges i TLF) 1) att högerspårskörning normalt skall tillämpas, eller 2) att båda spåren normalt skall användas för tåg i båda riktningarna, enl fastställd plan. Även i dessa fall kan avvikelser göras från den normala trafikeringen, se mom 10.
Till mom 1 Obs att förare inte får någon order om högerspårskörning. (Förare på tåg får dock order vid enkelspårsdrift när linjeblockeringen är ur bruk, se mom 8.) Till avd c, anm. Tas fjb ur bruk, skall vänsterspårskörning tillämpas, om inte enkelspårsdrift anordnas.

2 Enkelspårsdrift, sträcka utan fjb. Anordnande, tågs ordningsföljd.


a) Enkelspårsdrift anordnas genom att tl utfärdar S7, som sänds till sträckans gränsstationer. En S7 omfattar endast en stationssträcka. Enkelspårsdriften anges börja med första tåget på högerspår och sluta med sista tåget på högerspår. Tågens ordningsföljd på stationssträckan bestäms på S7 genom uppräkning av tågen i tidsföljd. Vid uppräkningen tas med ordinarie tåg samt de extratåg som är anordnade när S7 utfärdas, utan ”E” efter tågnumret. Tkl skall underrätta tl om det finns hinder för enkelspårsdriften. Annars skall han kvittera S7. Tl skall se till att han får kvitto. b) Under enkelspårsdriften får det andra spåret inte vara upplåtet för tåg. (Undantag på sträcka med linjeblockering, se säok.) Till avd a, andra stycket. Under tiden en S7 gäller får bevakningen inte tas upp på eventuell obevakad station på stationssträckan. Till avd a, sista stycket. Först sedan tkl har fört in S7 i tklboken får han kvittera S7, varvid tkl antingen läser upp S7 eller sänder en undertecknad avskrift av denna till tl. När S7 är tryckt (jfr säok till § 38:1,3) och numrerad, behöver tkl i kvittot endast ange att S7 nr … har mottagits. Tkl antecknar kvitteringen enl reglerna för S5 i § 38. Till avd b. På sträcka med linjeblockering får enkelspårsdriften starta och det första tåget gå ut på högerspår medan det sista tåget före enkelspårsdriften fortfarande finns kvar på vänsterspår på stationssträckan.

3 Särskild order om ordningsföljden (enkelspårsdrift, ej fjb)

Tl skall komplettera S7 med särskild order (se säok) om ordningsföljden i följande fall: 1) om extratåg anordnas sedan S7 har utfärdats, 2) om ett tåg, som skulle ha gått före enkelspårsdriften p g a försening kommer att framföras under denna, 3) om tl vill ändra ordningsföljden, när detta förfaringssätt anses lämpligare än att tillämpa § 77 och § 78. Ordern sänds som telegram och formuleras: ”Tåg … skall under enkelspårsdriften B–C på nedspåret … (natt mot …) gå mellan tågen … och …” Tkl skall kvittera ordern. Tl skall se till att han får kvitto.

4 Avslutande tidigare än planerat (enkelspårsdrift ej fjb)

Om enkelspårsdriften skall avslutas tidigare än vad som framgår av S7, ger tl särskild order till de stationer som har fått S7 om att dubbelspårs-driften skall återupptas. Ordern sänds som telegram och formuleras: ”På sträckan … – … skall dubbelspårsdriften återupptas fr o m tåg …” Tkl skall underrätta tl om det finns hinder för att återuppta dubbel-spårsdriften. Annars skall han kvittera ordern. Tl skall se till att han får kvitto.

5 Enkelspårsdrift, sträcka utan linjeblockering. S7, k-möte för tåg efter enkelspårsdriften

Anm. Mom 5–9 gäller utöver mom 2–4. (Tillägg till mom 2.) S7 sänds även till berörda ordergivningsstationer. Vid uppräkningen på S7 av tågens ordningsföljd tas med även det sista tåg som före enkelspårsdriften går på det spår som skall trafikeras. Tl skall på S7 ange k-möte för det tåg (= 07) som efter enkelspårsdriften först skall gå på det spår där enkelspårsdriften har ägt rum. 07 k-möter det sista tåget under enkelspårsdriften (= 06), om den tdtenliga tiden mellan 07 och 06 inte överstiger en timme och 07 inte har k-mött 06 på tidigare station. 07 ges order (S9).
Till mom 5 Till andra stycket. Tåget före enkelspårsdriften måste tas med för att föraren på tåg under enkelspårsdriften skall kunna kontrollera möte enl mom 8. Se fig 1. På S7 enl fig 1 skall tåg 01 som går före enkelspårsdriften tas med i uppräkningen: 01, 04, … Till sista stycket. På S7 enl fig 1 anges ”Tåg 07 skall k-möta 06 i B”.

6 K-möte vid särskild order om ordningsföljd (enkelspårsdrift, ej linjeblockering)

(Tillägg till mom 3.) Har ordningsföljden för ett tåg (= 05) bestämts genom särskild order, skall tl i ordern ange de tåg som skall k-möta 05; dessa tåg ges order (S9). Ordern kompletteras enl följande formulering: ”Tåg … skall k-möta tåg 05 i …”

7 K-möte vid avslutande tidigare än planerat (enkelspårsdrift, ej linjeblockering)

(Tillägg till mom 4.) I ordern om att dubbelspårsdriften skall återupptas skall tl ange k-möte för första tåg efter enkelspårsdriften. (Härvid gäller reglerna i mom 5 sista stycket.)
Till mom 7 När dubbelspårsdriften har återupptagits tidigare än beräknat, skall tåg som har fått S9 om k-möte efter enkelspårsdriften (enl tidigare utfärdad S7) ges order (S9 avd 4) att k-mötet har bortfallit.

8 Order till tåg (enkelspårsdrift ej linjeblockering)

S7 skall ges till tåg i båda riktningar. S7 kan ges i av tkl bestyrkt avskrift eller utdrag. Har tl genom särskild order bestämt ett tågs ordningsföljd, skall den S7 som ges till föraren på detta tåg vara kompletterad enl tl särskilda order. När dubbelspårsdrift har återupptagits enl mom 4, skall förare som har fått S7 ges order (S11).
Till mom 8 På S7 till ett visst tåg behöver i uppräkningen endast tas med tåget självt samt det tåg som går närmast före i motsatt riktning, även om det skulle gå före enkelspårsdriften.

9 K-möte (enkelspårsdrift ej linjeblockering)

På den gränsstation (= X), varifrån ett tåg (= 02) som har fått S7 skall gå ut på sträcka med enkelspårsdrift, uppkommer k-möte enl följande: 02 k-möter ett tåg, nämligen det (= 01) som närmast före 02 har gått på stationssträckan i motsatt riktning till X. 02 k-möter 01 enl denna regel även om tidsmellanrummet överstiger 60 min. K-möte föreligger dock inte, om 02 redan har k-mött 01 på en station före X.
Till mom 9 Se fig 1. Uppräkningen på S7 är: 01, 04, 03, 05, 06. 04 k-möter 01 i C. 03 k-möter 04 i B. 05 k-möter 04 i B. 06 k-möter 05 i C. Obs att de vanliga reglerna för k-möte med tåg som har ankommit inom 60 min inte gäller under enkelspårsdrift.

10 Högerspårskörning vid dubbelspårsdrift, sträcka med linjeblockering

Anm. På sådan stationssträcka med fjb närmast fjbgränsstation, där högerspårskörning normalt tillämpas (se mom 1 anm punkt 1) gäller bestämmelserna i mom 10 med ’högerspårskörning’ utbytt mot ’vänsterspårskörning’ och omvänt. a) Planenlig högerspårskörning Högerspårskörning tillämpas om tågordning och grafisk tdt anger att tåget skall gå på högerspår (”nedspåret” eller ”uppspåret”). b) Tillfällig högerspårskörning 1) Sträcka utan fjb Tl utfärdar särskild order som sänds som telegram till berörda tkl, enl följande exempel: ”Tåg … skall idag framföras A–C på nedspåret mellan tågen … och …”. 2) Fjbsträcka Fjtkl underrättar tkl för fjbgränsstationen enl bil 3 art 2.1.1. Anm. På stationssträcka närmast fjbgränsstation, där båda spåren normalt används för tåg i båda riktningarna (enl mom 1 anm punkt 2), underrättar fjtkl tkl för fjbgränsstationen vid avvikelse från den planenliga spåranvändningen.
Till mom 10 Skulle linjeblockeringen tas ur bruk, skall vid dubbelspårsdrift vänsterspårskörning tillämpas, även om planenlig högerspårskörning framgår av tågordning eller grafisk tdt. Har tl utfärdat order enl avd b punkt 1, måste denna återtas innan linjeblockeringen tas ur bruk. Om linjeblockeringen tas ur bruk närmast efter ett tåg som har framförts på högerspår enl mom 10, och enkelspårsdrift inte anordnas samtidigt, skall tl i förekommande fall ge order om nytillkommet k-möte enl § 79 för det tåg som först går sedan linjeblockeringen har tagits ur bruk. Till avd a. Om vänsterspårskörning tillfälligt skall tillämpas för ett tåg för vilket tågordning och grafisk tdt anger högerspårskörning, ger tl/fjtkl order på motsvarande sätt som enl avd b.

Kategorier

Start / Tåg