Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§51 Manövrering av huvudsignal m m

Vad som i denna paragraf sägs om tåg gäller även vut och A-fordonsfärd.

1 Normalställning

Huvudsignal på bevakad station och på stängd station skall normalt visa ”stopp”. På bevakad station vid sträcka med linjeblockering får dock automatisk tågvägsupprepning vara inkopplad så att huvudsignal normalt visar ”kör”.
Till mom 1 Huvudsignal på linjen och på obevakad station visar normalt ”kör”, på sträcka med linjeblockering dock endast i inställd blockriktning. Dessutom kan finnas beroenden med vägskyddsanläggning för att ”kör” skall kunna visas. Till andra stycket. Jfr mom 3 avd b.

2 Vem som får manövrera huvudsignal

Huvudsignal på bevakad station får ställas till ”kör” av annan än tkl personligen endast om denne har gett order härom i varje enskilt fall. (Trafikledningsfunktionen kan dock medge undantag, se säok.) Nyckel för att manövrera huvudsignal eller till tågvägslås får inte sitta kvar i låset utan skall alltid innehas av tkl personligen. Anordning för att frige huvudsignal eller för att upphäva tågvägslåsning får manövreras endast av tkl personligen.
Till mom 2 Till första stycket. Undantaget anges i säpl och bör normalt inte omfatta andra än tklbiträde eller ställverksvakt på station med spårledningar i alla tågvägar. Undantaget får omfatta endast infartssignaler och mellansignaler. Order att ställa huvudsignal till ”kör” ger tkl antingen muntligt eller genom att frige huvudsignalen. Till tredje stycket. Huvudsignal kan t ex friges genom att tkl låser tågvägslås med K15-nyckel.

3 Villkor för "kör" m m


a) Huvudsignal på bevakad station får inte ställas till ”kör” för tåg förrän följande villkor är uppfyllda: 1) För infartssignal, mellansignal eller utfartssignal: – Tågvägsinspektion (§ 55) skall ha gjorts. – Föreskrifterna om tågs samtidiga rörelser och tågvägs skyddssträcka (§ 57) skall ha iakttagits. 2) För infartssignal eller mellansignal: ”Beredd” skall ha getts i föreskrivna fall. 3) För utfartssignal eller utfartsblocksignal: – Tågens normala ordningsföljd får inte ha ändrats utan att § 77 eller § 78 har iakttagits. – Klart-anmälan eller då-klart-anmälan skall ha erhållits i föreskrivna fall. – Mötande tåg skall ha kommit in. – Ordergivning enl § 19 skall ha ägt rum i förekommande fall. (Gäller dock inte, om tkl skall ge signal ”körtillstånd”.)
Till mom 3 avd a Om säkerhetsanläggningen så medger, möter det inte något hinder att visa ”kör” innan vägskyddsanläggning är inkopplad. b) För funktionerna magasinering av tågvägsläggning och körsignal, automatisk tågvägsläggning och automatisk tågvägsupprepning gäller följande kompletterande bestämmelser. Magasinering av körsignal jämställs med att ställa huvudsignal till ”kör”. Magasinering får dock utföras utan att villkoren i punkt 1 i avd a är uppfyllda, om hindret för körsignal endast består i att tågvägen eller nästa blocksträcka inte är fri från tågfordon. Om något av villkoren enl punkt 1–3 i avd a inte är uppfyllda för tåg som närmar sig, måste – automatisk tågvägsläggning kopplas ur i tillräckligt god tid innan huvudsignalen kan komma att ställas till ”kör” för tåget, – automatisk tågvägsupprepning om möjligt kopplas ur senast när föregående tåg passerar huvudsignalen. Magasinering får inte användas samt automatisk tågvägsläggning och automatisk tågvägsupprepning måste vara urkopplade eller förhindrade att lägga tågväg: – vid småfordonsväxling, eller vid växling då A-fordon medförs, på berörda tågspår, – vid A-fordonsfärd, eller vid vut då A-fordon medförs, när fordonssättet förs in eller ut från stationen, – när växling eller småfordonsväxling pågår eller kan komma att börja på spår som utan godkänt skydd enl § 37:7 ansluter till eller korsar tågvägen, – när tåg, vut, växling eller småfordonsväxling ges muntligt medgivande att passera huvudsignal eller dvärgsignal i ”stopp”, – när signalering enl § 52:2-3 förekommer, Automatisk tågvägsläggning måste vara urkopplad eller förhindrad att lägga tågväg: – när stationen är gränsstation för stationssträcka med A-fordonsfärd, – (ifall flera olika tågvägar kan läggas automatiskt:) om det finns risk för att fel tågväg läggs för ett tåg som av säkerhetsskäl måste framföras en viss tågväg. Till mom 3 avd b Vad som avses med tågvägsläggning framgår av säok till § 55:1. Magasinering innebär att tågvägsläggning och ställande till ”kör”, som inte kan utföras omedelbart (därför att alla villkor i säkerhetsanläggningen inte är uppfyllda), utförs senare när villkoren är uppfyllda, utan någon ytterligare manöver av tkl. Funktionen automatisk tågvägsläggning innebär, att tågvägsläggningen kan ske automatiskt (och därmed huvudsignal gå till ”kör”) när tåg närmar sig och vissa villkor är uppfyllda. Funktionen automatisk tågvägsupprepning innebär, att tågvägslåsningen ligger kvar, så att huvudsignal åter går till ”kör” så snart villkoren för detta är uppfyllda. Till tredje stycket. Har huvudsignal av misstag gått till ”kör”, gäller mom 7. Till sista stycket, andra strecksatsen. Här avses t ex tåg med överskjutande last eller resandetåg till plattform.

4 Återtagande av tågvägslåsning

För att upphäva tågvägslåsning, ställa huvudsignal till ”stopp” m m efter att ett tåg har framgått på bevakad station gäller följande. Anm 1. Det som här sägs om tkl gäller också ställverksvakt. 1) På station med tågvägslåsning eller slutpunktslåsning som normalt upphävs automatiskt. Manuell återtagning (nödfallsutlösning) av tågvägslåsningen får påbörjas först när tkl vet att tåget har stannat eller passerat hela tågvägen. Anm 2. Dessutom krävs att tkl har talat med föraren om att tåget står stilla, i de fall (oplanerat kortvarigt stopp enl § 63:3.5.1 och uppehåll vid hållställe enl § 63:3.5.2) då föraren utan att ha fått tillstånd av tkl åter får sätta igång tåget. 2) På station med manuellt tågvägslås: Tågvägslåsningen får inte upphävas förrän tkl vet att tåget har stannat eller passerat hela tågvägen. 3) På station där växlar är förreglade, men där tågvägslåsning saknas eller upphävs automatiskt innan tåget har passerat alla växxlar i tågvägen: Signalställare (motsv) för huvudsignal får inte återställas till ”stopp” innan tkl vet att tåget har stannat eller passerat hela tågvägen. 4) På station där inga växlar i tågvägen kan förreglas: Huvudsignal skall ställas till ”stopp” snarast möjligt sedan tågets främsta fordon har passerat signalen. Anm 3. Finns särskilda regler i säpl eller anslagna vid ställverket gäller de före reglerna i punkt 1, 2 och 3.

5 "Kör" kan inte visas

Kan huvudsignal på bevakad station inte visa ”kör” på grund av att spårledning i eller för nära tågvägen är belagd, tillämpas muntligt medgivande enl § 70 eller – för infartssignal eller mellansignal – signalering enl § 52:2.
Till mom 5 Vid hinder i tågvägen eller på dess skyddssträcka gäller § 70 och § 52:2 i kombination med § 73.

6 Prov

För prov e d får huvudsignal ställas till ”kör” endast efter medgivande av tkl. Dessutom gäller: Tåg står vid signalen: Prov får ske först sedan tkl muntligen har underrättat föraren om provet och att ”kör” i huvudsignalen inte gäller. Tåg är på väg mot signalen: Tkl skall se till att provet avbryts senast 10 min innan tåget tidigast kan väntas.
Till mom 6 Till andra stycket. Provning av huvudsignal när tåg står vid signalen bör undvikas. Till tredje stycket. Här avses fall när tåg som är på väg inte kan stoppas av tkl vid en tidigare signal eller station.

7 Återtagning av "kör" framför tåg


a) Återtagning av ”kör” framför tåg i rörelse får – förutom vid fara – ske om fel tågväg har lagts och det skulle vålla stora svårigheter om tåget leddes in på den felaktiga tågvägen. I annat fall får återtagning av ”kör” ske endast om tåget ännu inte kan ha passerat försignalering till huvudsignalen eller mottagit ATC-försignalinformation avseende huvudsignalen. b) Har ”kör” återtagits framför tåg i rörelse, och kan – föraren möjligen ha sett körsignalen eller försignalering till denna, eller – tåget ha mottagit ATC-försignalinformation avseende huvudsignalen, får tågvägslåsningen inte hävas och växlar inte rubbas, förrän tåget har stannat. c) Har ”kör” återtagits framför stillastående tåg, får tågvägslåsningen inte hävas och växlar inte rubbas förrän tkl har samtalat med föraren. (Detta gäller dock inte vid återtagning av ”kör” i mellansignal eller utfartssignal, om tkl skall ge signal ”körtillstånd” till tåget.)
Till mom 7 Om inte tkl känner till (via uppgift i säpl eller lokal föreskrift) var ATC-försignalinformation lämnas avseende en viss huvudsignal, ska tkl förutsätta att den lämnas 5 km före huvudsignalen.

Kategorier

Start / Tåg