Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§29A Säkerhetsarbete i signalanläggning. S-arbete

Anm. S2 kan förutom som blankett finnas även i form av anteckningsbok, stämpel e d, eller antecknas på annat sätt enl Spårinnehavarens/Trafikledningsfunktionens beslut.

1 Allmänt

1.1 Inledning
Med säkerhetsarbete i signalanläggning menas dels arbete med risk för – att oavsiktlig körsignal visas i huvudsignal eller motsvarande i dvärgsignal, – att växelläge indikeras felaktigt, – oavsiktlig växelomläggning dels arbete som kräver ordergivning till tåg (vut): – när fristående försignal inte säkert kan visa ”vänta stopp”, – när huvudsignal på bevakad station inte säkert kan visa ”stopp”, – när vägskyddsanläggning inte fungerar på säkert sätt. Säkerhetsarbete i signalanläggning bedrivs antingen som S-arbete enl nedanstående bestämmelser, som A-arbete enl art 15 och § 29 eller som L-arbete enl art 15 och § 31. S-arbete innebär att säkerhetsarbete som rör utpekade huvudsignaler, försignaler, dvärgsignaler, växlar eller vägskyddsanläggningar kan äga rum utan att spåret är avstängt. Anm 1. Obs att S-arbete inte förhindrar rörelse med fordon. Anm 2. Om linjeblockeringen är tagen ur bruk, tillämpas inte föreskrifterna i denna paragraf för mellanblocksignal och fristående försignal till denna. Anm 3. Den som beslutar om säkerhetsarbete i signalanläggning beslutar också om det ska bedrivas som S-arbete, A-arbete eller L-arbete.
1.2 Signaltillsyningsman (= signaltsm)
För varje S-arbete ska en signaltsm finnas utsedd. Signaltsm ansvarar för trafiksäkerhetsåtgärder för S-arbetet. Vid avlösning av signaltsm under S-arbetet ska den tillträdande informera – på linjen och obevakad station: tkl för en av stationssträckans gränsstationer; på fjbsträcka fjtkl, – på bevakad station: tkl för stationen. Vid S-arbete på stängd station ska signaltsm informera tkl om avlösningen så fort bevakningen har tagits upp.

2 Omfattning av S-arbete

2.1 S-arbete på bevakad station
S-arbetet omfattar de signaler, växlar och vägskyddsanläggningar som kan beröras av säkerhetsarbetet.
2.2 S-arbete på linjen eller obevakad station
S-arbete kan bara förekomma när arbetet endast omfattar fristående försignal eller vägskyddsanläggning.
2.3 S-arbete på stängd station
På stängd station får S-arbete äga rum, om stationen är bevakad när S-arbetet börjar och när det anmäls avslutat. Bestämmelserna för S-arbete på bevakad station gäller för övrigt.

3 S-arbete samtidigt med andra anordningar

S-arbete får ske samtidigt med andra anordningar.

4 Planering, begäran och beviljande av S-arbete

Anm. I TLF kan anges att tl åligganden enl art 4 övertas av annan funktion inom Trafikledningsfunktionen.
4.1 Planering allmänt
S-arbete planeras antingen i god tid i förväg eller kort tid innan arbetet ska börja. Planeringen görs på S2 och omfattar – S-arbetets omfattning (tpl/sträcka, berörda signaler, växlar, vägskyddsanläggningar) – start- och sluttid.
4.2 Förplanering och begäran
Om möjligt planeras S-arbetet i god tid i förväg. Begäran sker genom att ifylld S2 sänds till tl.
4.3 Direktplanering och begäran
Om S-arbete inte har begärts i förväg hos tl, görs det 1) för S-arbete på bevakad station: hos tkl för stationen, 2) för S-arbete på linjen eller obevakad station: hos tkl för en av stationssträckans gränsstationer, på fjbsträcka hos fjtkl. Planeringen sker då tillsammans med tkl när S2 fylls i.
4.4 Beviljande, delgivning av S2
4.4.1 Förplanerat S-arbete
Har S-arbetet förplanerats och begärts hos tl, beviljar tl arbetet. Beviljad S2 ska delges den som har begärt S-arbetet samt 1) för S-arbete på bevakad station: tkl för stationen, 2) för S-arbete på linjen eller obevakad station på sträcka utan fjb: tkl för stationssträckans gränsstationer, 3) för S-arbete på fjbsträcka: fjtkl. Den som har begärt S-arbetet ombesörjer att tsm delges beviljad S2.
4.4.2 Direktplanerat S-arbete
S-arbete som planeras direkt med tkl beviljas 1) för S-arbete på bevakad station: av tkl för stationen, 2) för S-arbete på linjen eller obevakad station på sträcka utan fjb: av den tkl som S-arbetet har planerats hos i samråd med tkl för stationssträckans andra gränsstation. S2 delges denne i samband med beviljandet. 3) för S-arbete på fjbsträcka: av fjtkl.
4.6 Avstämning av planeringen innan starttillstånd inhämtas
4.6.1 Allmänt
Innan signaltsm inhämtar starttillstånd för S-arbetet ska en avstämning av de på S2 planerade uppgifterna göras hos tkl. Anm 1. Om S-arbetet direktplaneras kort tid i förväg, är det inget som hindrar att avstämningen görs vid samma tillfälle. Har signaltsm delgetts S2 av den som begärt S-arbetet eller har signaltsm själv skrivit ner den vid planeringen, ska S2 motläsas av signaltsm för kontroll av att uppgifterna stämmer överens. S2 kompletteras med uppgift om signaltsm namn och driftradio/telefonnummer. Anm 2. Har tsm inte delgetts förplanerad S2, ska tkl delge honom S2.
4.6.2 Förutsättningarna ändras
Om tiden för S-arbetet måste ändras vid avstämningen gentemot på S2 planerad tid, får tkl och signaltsm i samråd ändra denna (jfr dock nästa stycke). Om S-arbetets omfattning måste ändras eller om S-arbetet inte kan ges starttillstånd före den ursprungligen beviljade och på S2 angivna sluttiden, får den beviljade S2 inte användas. I stället ska nytt S-arbete planeras. Anm 1. Om ett beviljat S-arbete inte kan genomföras utan ”ställs in”, ska de som har fått underrättelser om S-arbetet meddelas av tkl. Anm 2. På vissa stationer kan ställverksvakt i stället för tkl få bevilja S-arbete på bevakad station (anges i säpl och linjeboken; Trafikledningsfunktionen beslutar i samråd med Spårinnehavaren). Vad som i denna paragraf sägs om tkl gäller då i stället ställverksvakten.

5 Spårinnehavarens uppgifter till signaltsm

Spårinnehavaren ska lämna signaltsm uppgifter om 1) kontroller eller besiktningar som ska ske innan S-arbetet anmäls avslutat och vem som ansvarar för dessa, 2) skyddsåtgärder enl art 7.2 och 7.3, om inte signaltsm själv planerar dessa, 3) åtgärder för vägskyddsanläggningar (vägvakt eller andra åtgär-der enl § 26).

6 Starttillstånd för S-arbete, allmänt

Omedelbart innan S-arbetet ska börja, lämnar tkl starttillstånd till signaltsm. Det lämnas a) på bevakad station: av tkl för stationen, b) på linjen och obevakad station: av tkl personligen för en av stationssträckans gränsstationer; på fjbsträcka av fjtkl. Starttillståndet ska innehålla identifiering av S-arbetet och orden ”... får starta”, t ex ”S-arbete Pettersson driftradio 426 Storköping får starta”.

7 Tkl skyddsåtgärder m m innan starttillstånd ges för S-arbete

7.1 Ordergivning till tåg och vut
Tkl ska efter anvisning från signaltsm se till att tåg (vut) i förekommande fall får order (S10) om felaktig försignal eller huvudsignal, eller om felaktig vägskyddsanläggning.
7.2 S-arbete på bevakad station
För S-arbete som rör växel, huvudsignal eller dvärgsignal gäller: Tkl ska 1) ha stämt av uppgifterna på S2 med signaltsm enl art 4.6, 2) efter anvisning från signaltsm vidta någon av följande skyddsåtgärder mot obehörig körsignal: – lokalfrigivning av växel, – spärrning av spåravsnitt, – spärrning av huvudsignal eller dvärgsignal, – spärrning av växel i avvisande läge, – annan åtgärd, fastställd av Spårinnehavaren. Finns inte lokalfrigivning eller spärrning i signalanläggningen, får signaltsm i stället klart förbjuda tkl att utan tillstånd manövrera berörd växel eller signal. Tkl ska då om möjligt sätta påminnelseskylt på ställare till växeln (signalen). Anm 1. När säkerhetsarbete är sådant att det inte kan skyddas genom lokalfrigivning, spärrning eller förbud mot manöver enl denna art, gäller föreskrifterna för provning av huvudsignal enl § 51:6. Anm 2. Skyddet bör ordnas så att signalanläggningen kan användas i de delar som inte berörs av S-arbetet, om detta är möjligt med bibehållen säkerhet.
7.3 Skyddsåtgärder om stationsmanövrering anordnas
Kan stationsmanövrering anordnas på fjst, med en ställverksvakt som utses av signaltsm, får skyddet med lokalfrigivning eller spärrning enl art 7.2 ersättas med ett klart förbud för ställverksvakten att utan tillstånd manövrera berörd växel eller signal. Ställverksvakten ska om möjligt sätta påminnelseskylt på ställaren till signalen (växeln). Automatisk tågvägsläggning ska vara frånkopplad. Anm 1. Det är inget som hindrar att signaltsm själv är ställverksvakt. Anm 2. Ställverksvakten behöver inte tillstånd av fjtkl för att manöverara de växlar som berörs av S-arbetet; däremot måste signaltsm ha gett sitt tillstånd. För att ställa huvudsignal till ”kör” krävs tillstånd både av fjtkl och signaltsm.

8 Signaltsm åtgärder före S-arbetet

8.1 Besiktningar, skyddsåtgärder m m
Signaltsm ska ha fått uppgift om de kontroller eller besiktningar som ska ske efter avslutat arbete, samt om vem som ansvarar för dessa. Signaltsm ska anvisa tkl om vilka order (S10) som ska ges till tåg (vut) enl art 7.1 samt om skyddsåtgärder mot obehörig körsignal m m enl art 7.2.
8.2 Starttillstånd
Omedelbart innan S-arbetet ska börja, ska signaltsm inhämta starttillstånd från tkl enl art 6. Starttillståndet antecknas på S2.
8.3 Signaltsm egna skyddsåtgärder
Innan arbetet påbörjas ska signaltsm själv vidta tekniska skyddsåtgärder enl Spårinnehavarens föreskrifter.

9 Genomförande av S-arbetet

9.1 Allmänt
Signaltsm ska närvara när arbetet pågår. Spårinnehavaren och Trafikledningsfunktionen kan dock komma överens om att signaltsm inte behöver närvara. (Antecknas av signaltsm på S2 samt av tkl i tklbok eller grafiskt upplägg.
9.2 Manöver medan S-arbetet pågår
Sedan starttillstånd för S-arbete har lämnats, får tkl endast efter tillstånd från signaltsm utföra manöver som kan påverka de berörda delarna av signalanläggningen. Anm. När kontroll av körsignalbild i huvudsignal kräver att lokalfrigivning återtas eller spärrning upphävs, får detta ske efter uppmaning av signaltsm och på dennes ansvar. För provning av huvudsignal gäller även § 51:6.
9.3 Rörelse med fordon
Tkl får medge rörelser med fordon genom berörda växlar och förbi berörda signaler i ”stopp”. Varje berörd växel ska anses vara ur kontroll (såvida inte signaltsm meddelar att växeln är låst med växelklove eller K-lås). Tkl ska underrätta förare och växlingsledare när växel är ur kontoll. Anm. Att en växel anses vara ur kontroll gäller oberoende av eventuell indikering i ställverk.

14 Avslutat S-arbete

14.1 Signaltsm åtgärder
Innan S-arbetet anmäls avslutat ska signaltsm kontrollera att föreskrivna kontroller eller besiktningar och åtgärder efter arbete är slutförda och att vägskyddsanläggningar har återställts enl § 26. Anm. Om brister kvarstår får S-arbetet inte avslutas, utan signaltsm ska kontakta Spårinnehavaren för besked om vilka åtgärder som ska vidtas.
14.2 Anmälan
Signaltsm lämnar anmälan för S-arbete a) på linjen eller obevakad station: till tkl för en av stationssträckans gränsstationer; på fjbsträcka till fjtkl, b) på bevakad station: till tkl. Anmälan ska innehålla orden ”anmälan om avslutat S-arbete”, tidpunkt och signaltsm namn. Anmälan antecknas av signaltsm på S2.
14.4 Tkl åtgärder
Sedan tkl har fått anmälan får han upphäva skyddsåtgärderna enl art 7.2. Därefter disponerar tkl åter helt de berörda delarna av signalanläggningen.

15 Säkerhetsarbete i signalanläggning under A-arbete eller L-arbete

15.1 Underrättelse till tsm
Sker säkerhetsarbete i signalanläggning inom ramen för ett A-arbete eller L-arbete som pågår av andra skäl, ska den som beslutar om säkerhetsarbetet ombesörja att tsm för A-arbetet/L-arbetet underrättas, se § 29:5. Tsm ska påminnas om att A-arbetet/L-arbetet inte får avslutas utan tillstånd av den som svarar för kontroll eller besiktning av signalanläggningen.
15.2 Samtidiga anordningar på linjen
Vut eller A-fordonsfärd får inte finnas på samma sträcka som A-arbetet, om detta bestäms av den som beslutar om säkerhetsarbetet i signalanläggningen.
15.3 Övergång från A-arbete till S-arbete
A-arbete kan övergå i ett S-arbete. S-arbetet ska då ha fått starttillstånd omedelbart innan A-arbetet anmäls avslutat.

Kategorier

Start / Tåg