Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§36 Vagnuttagning

Anm. S1 kan förutom som blankett finnas i form av anteckningsbok, stämpel e d enl Trafikutövarens/Trafikledningsfunktionens beslut. När det anges att S1 och S1a ska ges till eller användas av förare eller tsm får istället S16 användas i den utsträckning som anges i § 19:1.

1 Allmänt

1.1 Framförande
Vut innebär att tågfordon eller K-fordon framförs på en avspärrad stationssträcka eller del av en avspärrad stationssträcka. Fordonssättet får byta rörelseriktning inom vutsträckan. Anm 1. Vid vut för transport på fjbsträcka gäller delvis andra bestämmelser, se art 16. När A-fordon framförs hopkopplade med tågfordon eller K-fordon på linjen, ska fordonssättet framföras som vut. Anm 2. Föreskrifterna för växling enligt § 37 gäller för rörelser på tågspår innan starttillstånd har getts resp efter att vut har anmälts avslutad, för rörelser på sidospår och för uppställning av fordon på tågspår.
1.2 Tillsyningsman, förare
För varje vut ska en tsm finnas. Han svarar övergripande för säkerhetsåtgärder vid vut. Föraren får vara tsm om han har uppsikt i rörelseriktningen enl art 10.1. Anm. På S1 eller i tdtboken anges om tsm även ska vara förare. Föraren svarar för framförandet av fordonssättet, se § 69. Om föraren inte har uppsikt i rörelseriktningen enl art 10.1, svarar tsm för uppsikt och åtgärder enl art 10.2. Vid avlösning av tsm ska den tillträdande informera tkl för en av stationssträckans gränsstationer (på fjbsträcka: fjtkl).
1.3 Uppställning, delning i fordonsgrupper
Om fordon (småfordon) kopplas av och ställs upp på tågspår på linjen eller obevakad station, ansvarar tsm för att de säkras mot rullning. Tsm behöver inte närvara under den tid då fordon står stilla. Om fordonssättet delas i flera fordonsgrupper, får de vara i rörelse var för sig under förutsättning att – alla fordon (småfordon) förs ut från utgångsplatsen och in till slutplatsen hopkopplade i en grupp, – fordonssättet delas upp i högst fyra grupper som framförs individuellt, – två grupper intill varandra inte befinner sig på större inbördes avstånd än 500 m, – varje grupp har en förare och vid behov en signalgivare som sköter tsm uppgifter beträffande sth och uppsikt i rörelseriktningen, – samma regler för sth tillämpas som när flera vut finns på samma sträcka.
1.4 Resande får inte medfölja
Resande får inte medfölja vid vut, utom vid – vut för resandeutväxling på stationssträcka där hjälpfordon har begärts enl § 83, – vut i samband med militär förbandstransport, – vut med hjälpfordon, se mom 15.

2 Vutsträcka

Den sträcka som upplåts för vut (= vutsträckan) får omfatta högst en stationssträcka. Om vutsträckan ska omfatta endast del av en stationssträcka, ska den begränsas av station eller linjeplats. Anm. Vid vut för transport gäller andra bestämmelser, se art 16.

3 Vut samtidigt med andra anordningar

3.1 Vut efter tåg

a) Vut får börja efter ett tåg innan det har lämnat stationssträckan (= ”vut efter tåg”), dock inte 1) på sträcka med linjeblockering i bruk: – ut på en blocksträcka innan tåget har lämnat denna, Anm 1. Denna begränsning gäller inte för vut som ska börja på linjen genom att fordonssättet förs upp på spåret från sidan. eller – om tåget har pålok som ska bli ”återgående pålok”. 2) på sträcka utan linjeblockering och sträcka där linjeblockeringen är ur bruk: – om tåget är resandetåg (undantag, se avd b), eller – om tåget har pålok, eller – om vut efter tåg är förbjudet enl linjeboken, Anm 2. Beslut om förbud mot vut efter tåg fattas av Trafikledningsfunktionen i samråd med Spårinnehavaren. b) I följande fall får dock vut ske efter resandetåg även på sträcka utan linjeblockering och sträcka där linjeblockeringen är ur bruk: 1) Om vutsträckan endast omfattar en del av stationssträckan, får Trafikledningsfunktionen medge vut efter resandetåg (= 01) på följande villkor: Vut får börja först sedan föraren på 01 har lämnat ankomstanmälan enl § 72:2 från den tpl som är gräns för vutsträckan. Att ankomstan-mälan ska lämnas ska vara föreskriven för 01 i tdt eller genom order (S11) till föraren. Ska vut börja på linjen eller obevakad station och gå i riktning från 01, ersätts förarens ankomstanmälan av tsm anmälan att han har sett 01 passera med slutsignal. Anm 3. Trafikledningsfunktionen kan bestämma att förfaringssättet med ankomstanmälan enl ovan används även för andra tåg än resandetåg. 2) Ska det ske arbeten på vutsträckan i samband med vut, får denna ske efter resandetåg, om fordonssättet inte har högre totalvikt (tågvikt) än 25 ton. c) Uppgift om att vut är ”vut efter tåg” ska anges på S1 resp i tdtboken, dock inte när vut efter tåg ska föras ut från bevakad station på sträcka med linjeblockering i bruk. Anm 4. Vut med hjälpfordon (mom 15) resp återgående pålok (§ 39) räknas inte till vut efter tåg.
3.2 Vut samtidigt med andra anordningar än tåg
Vut får ske samtidigt och på samma sträcka som är upplåten för andra anordningar. Samråd ska ske enl § 20 – om vutsträckan helt eller delvis är upplåten för A-arbete, E-arbete, L-arbete, A-fordonsfärd eller annan vut, eller – om vutsträckan har en linjeplats eller obevakad station som gemensam gränspunkt för annan vut eller A-fordonsfärd. När tsm har samrått, ska han orientera föraren (på den egna vut) om den andra anordningen och om vad som har överenskommits.

4 Planering, begäran och beviljane

Anm. I TLF kan anges att tl åligganden enl art 4 övertas av annan funktion inom Trafikledningsfunktionen.
4.1 Planering allmänt
Om vut inte finns i tdtboken, planeras vut antingen i god tid i förväg eller kort tid innan den ska börja. Planeringen görs på S1 och omfattar – vutsträcka samt var vut ska påbörjas resp avslutas, – start- och sluttid, – om tsm även ska vara förare, – om vut ska vara vut efter tåg, – om A-fordon ska medföras vid vut. Anm 1. Vid planering av start- och sluttid ska man räkna med att det åtgår – minst två minuter per kilometer körsträcka, på avsnitt där bestämmelserna om siktfart eller växlingsfart (art 9.2.3 resp art 9.2.4) kan förutses komma att gälla, – minst en minut per kilometer körsträcka, i annat fall. Anm 2. Uppgift om vut efter tåg anges inte när vut på sträcka med linjeblockering i bruk ska börja på bevakad station. Anm 3. För återgående pålok begärs inte vut enl S1. Ska vut påbörjas på linjen eller obevakad station genom avkoppling från godståg eller tjänstetåg, anges ”avkopplas från tåg…” på S1. Anm 4. Vut får inte påbörjas genom avkoppling från resandetåg. Ska vut påbörjas på linjen eller obevakad station genom att fordonssättet förs upp på spåret från sidan (utan att föras ut genom växel), ska tsm i samråd med tkl planera vid vilken punkt detta ska ske. Anm 5. Punkten där fordonssättet ska föras upp på spåret måste väljas så att inga missförstånd uppstår, t ex framför eller strax bortom huvudsignal, vid vägkorsning etc.
4.2 Förplanering och begäran
Om möjligt begärs vut i god tid i förväg genom att ifylld S1 sänds till tl. Planeringen har då redan skett.
4.3 Direktplanering och begäran
Om vut inte har begärts i förväg hos tl, görs det 1) om vut ska börja på bevakad station: hos tkl för stationen Anm 1. Om vut ska ske på fjbsträcka men börja på fjbgränsstation, förmedlar tkl för fjbgränsstationen begäran till fjtkl. 2) om vut ska börja på linjen eller obevakad station: hos tkl för en av stationssträckans gränsstationer; på fjbsträcka hos fjtkl. Planeringen sker då tillsammans med tkl när S1 fylls i.
4.4 Beviljande, delgivning av S1
4.4.1 Förplanerad vut
Har vut förplanerats och begärts hos tl, beviljar tl färden. Beviljad S1 ska delges den som har begärt vut samt 1) på sträcka utan fjb: tkl för stationssträckans gränsstationer, 2) på fjbsträcka: fjtkl. Om vut berör stationssträckan närmast fjbgränsstation ska S1 även delges tkl för gränsstationen. Den som har begärt vut ombesörjer att tsm och förare delges beviljad S1.
4.4.2 Direktplanerad vut
Vut som planeras direkt med tkl beviljas 1) på sträcka utan fjb: av den tkl som vut har planerats hos i samråd med tkl för stationssträckans andra gränsstation. S1 delges denne i samband med beviljandet. 2) på fjbsträcka: av fjtkl. Om vut berör stationssträckan närmast fjbgränsstation ska S1 även delges tkl för gränsstationen.
4.5 Vut som finns i tdtboken
Anm. Vut som anges i tdtboken finns också angiven på grafiska tdt och i tågordningar.
4.5.1 Vut går som ordinarie
Vut som finns intagen i tdtboken, är beviljad de dagar vut enl tdtboken går ordinarie. (Sådan vut planeras och begärs inte. S1 utfärdas inte ordinarie gångdagar.)
4.5.2 Vut som ska anordnas extra
Ska vut i tdtboken gå annan dag än vad som anges där, bör vut om möjligt begäras i god tid hos tl. Är det inte möjligt, begärs vut hos tkl enl art 4.3. S1 avd 3 används. För beviljande av vut gäller art 4.4 i tillämpliga delar.
4.5.3 Övrigt

a) En vut enl tdtboken är beviljad fr o m avgångstiden vid utgångsplat-sen t o m ankomsttiden vid slutplatsen. b) Vid slutplatsen kan i tabellen i tdtboken för en vut (= 70001) anges ”vänder som 70002 och avslutas ej”. Det innebär att vut 70001-70002 (trots den dubbla numreringen) behandlas som en och samma vut, som pågår fr o m avgångstiden vid utgångsplatsen för 70001 t o m ankomst-tiden vid slutplatsen för 70002. c) Personal som inte får tdtboken ska inhämta behövliga uppgifter ur det utdrag ur tdtboken som Trafikutövaren ska utfärda enl § 22. d) Om vut enl tdtboken ska påbörjas genom avkoppling för tåg, svarar tsm för att tkl är informerad om detta.
4.6 Avstämning av planeringen innan starttillstånd inhämtas
4.6.1 Allmänt

a) Innan tsm inhämtar starttillstånd för vut ska en avstämning av de på S1 planerade eller i tdtboken angivna uppgifterna göras hos tkl. Anm 1. Om vut direktplaneras kort tid i förväg, är det inget som hindrar att avstämningen görs vid samma tillfälle. Har tsm delgetts S1 av den som begärt vut eller har tsm själv skrivit ner den vid planeringen, ska S1 motläsas av tsm för kontroll av att uppgifterna stämmer överens. S1 kompletteras med uppgift om tsm namn och driftradio/telefonnummer. Anm 2. Har tsm inte delgetts förplanerad S1, ska tkl delge honom S1. b) Ska vut vara vut efter tåg, måste tkl tydligt framhålla det. (Gäller dock inte om fordonssättet ska föras ut från bevakad station på sträcka med linjeblockering i bruk.) Om vut efter tåg ska börja på linjen eller obevakad station, ska tkl uppmana tsm att återkomma när denne har sett tåget passera och dess slutsignal. c) Berörs vutsträckan av A-arbete, E-arbete, L-arbete, A-fordonsfärd eller annan vut, ska tkl underrätta tsm om detta och uppmana honom att kontakta den andre tsm för samråd. d) Om station som utgör vutsträckans gräns är eller kommer att vara obevakad eller stängd under tiden för vut, ska det anges i anm på S1 resp i tdtboken eller meddelas tsm muntligt vid avstämningen. Anm 3. Avd b, c och d gäller även vid vut enl tdtboken.
4.6.2 Förutsättningarna ändras
Om förutsättningarna för vut måste ändras vid avstämningen gentemot på S1 planerade eller i tdtboken angivna villkor, får tkl och tsm i samråd ändra uppgifter angående – vut efter tåg (om det ska vara vut efter tåg eller inte), – om tsm ska vara förare eller inte, – tid (jfr dock nästa stycke), – om A-fordon medförs vid vut eller inte. Om vutsträckan måste ändras eller om färden inte kan ges starttillstånd före den ursprungligen beviljade och på S1 angivna sluttiden, får den beviljade S1 inte användas. I stället ska ny vut planeras. Anm. Om en beviljad vut inte kan genomföras utan ”ställs in”, ska de som har fått underrättelser om vut meddelas av tkl.

6 Starttillstånd, allmänt

6.1 Vem som lämnar starttillstånd m m
Omedelbart innan vut ska börja, ska tsm begära starttillstånd av tkl. Det lämnas 1) på sträcka utan fjb: av tkl personligen för en av stationssträckans gränsstationer, 2) på fjbsträcka: av fjtkl. Om vut ska föras ut från fjbgränsstation förmedlas starttillståndet av tkl för fjbgränsstationen till tsm. Starttillståndet ska innehålla identifiering av vut och orden ”... får starta”, t ex ”vut Pettersson Storköping–Rosberga får starta” eller ”vut 73426 får starta”. Anm. Vut börjar så snart tkl lämnat starttillstånd och pågår tills vut anmälts avslutad av tsm. För rörelser vid linjeplats eller obevakad station, t ex för vagnomsättning, gäller dessutom reglerna för växling, dock inte när vut består av enbart K-fordon. Om vut förs ut från station efter ”kör” i huvudsignal får starttillståndet formuleras enligt följande exempel: ”när mellansignal 31 visar ’kör’ får vut ..... starta”.
6.2 Vut som börjar genom avkoppling från vut eller tåg
Påbörjas vut på linjen eller obevakad station genom avkoppling från godståg eller tjänstetåg (= 01) och tsm medföljer 01 från stationssträck-ans gränsstation, får tkl lämna starttillstånd till tsm för vut innan 01 avgång från gränsstationen. Starttillståndet formuleras då ”när tåg 01 har kommit till .... får vut .... starta”. Påbörjas vut (= vut 2) på linjen eller obevakad station genom avkoppling från annan vut (= vut 1), får tkl lämna starttillstånd till tsm för vut 2 innan vut 1 lämnar stationssträckans gränsstation. Starttillståndet formuleras då ”vut ... får starta genom avkoppling från vut ...”. Anm. Beträffade starttillstånd för återgående pålok, se säok till § 39:2.

7 Tkl åtgärder innan starttillstånd ges

Om station som utgör vutsträckans gräns är eller kommer att vara obevakad eller stängd under tiden för vut, ska det anges i anm på S1 eller meddelas tsm muntligt av den tkl som ska ge vut starttillstånd. Tkl ska 1) ha stämt av uppgifterna på S1 med tsm enl art 4.6, 2) avspärra stationssträckan, Anm. Om fordonssättet ska föras ut med ”kör” i huvudsignal, får spärrning av linjeblock, utfartssignal eller utfartsblocksignal anstå till omedelbart efter det att fordonssättet har gått ut på sträckan. 3) vid vut som inte är vut efter tåg: – kontrollera att stationssträckan är fri från tåg, – på sträcka med linjeblockering i bruk, när fordonssättet på linjen eller på obevakad station ska föras upp på spåret från sidan: uppmana tsm att kortsluta spårledningen med kontaktdon och därefter få detta bekräftat av tsm, 4) vid vut efter tåg som ska börja på linjen eller obevakad station: få bekräftat av tsm – att denne har sett tåget passera med slutsignal, – på sträcka med linjeblockering i bruk, när fordonssättet ska föras upp på spåret från sidan: att spårledningen är kortsluten med kontaktdon, 5) då A-arbete, E-arbete, L-arbete, A-fordonsfärd eller annan vut finns på stationssträckan och samråd ska ske med andra tsm: få bekräftat av tsm att samråd (som har inneburit att vut kan föras ut på sträckan) har skett med de andra tsm. Därefter får tkl lämna starttillstånd till tsm.

8 Tsm och förares åtgärder före vut

8.1 Kontroll av fordon
Anm. Bestämmelser om sammansättning av spårgående fordonskombinationer, bromsar etc. finns i serien BVF 528.3.
8.1.1 Tsm åtgärder
Tsm ska 1) ansvara för att fordonssättet är riktigt sammansatt, 2) ansvara för att fordonssättet har tillräcklig bromsförmåga, 3) meddela föraren vilken sth som ska gälla och bekräfta för föraren att fordonssättet har tillräcklig bromsförmåga, 4) ansvara för att bromsprov utförs, 5) ansvara för att rätt signaler visas framåt och bakåt enl § 7 (gäller inte det fordon där föraren finns).
8.1.2 Förarens åtgärder
Föraren ska 1) se till att han får besked om vilken sth som gäller samt bekräftelse på att bromsförmågan är tillräcklig, 2) kontrollera att det fordon där föraren finns i förekommande fall visar rätt signaler framåt och bakåt enl § 7, 3) kontrollera att bromsprov har gjorts.
8.2 Starttillstånd
Omedelbart innan vut ska börja, ska tsm inhämta starttillstånd från tkl enl art 6. Om vut efter tåg börjar på linjen eller obevakad station, ska tsm då 1) vid vut efter tåg: – ha sett tåget passera och dess slutsignal, – på sträcka med linjeblockering i bruk, när fordonssättet ska föras upp på spåret från sidan: ha ombesörjt att spårledningen kortslutits med kontaktdon innan tåget har lämnat blocksträckan 2) vid vut (som inte är efter tåg) på sträcka med linjeblockering i bruk, när fordonssättet ska föras upp på spåret från sidan: efter tillstånd av tkl ombesörja att spårledningen kortsluts med kontaktdon, 3) bekräfta ovanstående åtgärder till tkl. Starttillståndet antecknas av tsm på S1 eller i anteckningsbok. Anm. Kortslutning får hävas omedelbart innan fordonssättet sätts i rörelse.

9 Sth

9.1 Allmänt
Sth vid vut är 70 km/h, om inte lägre hastighet krävs enl art 9.2. Anm. Observera att hastighetsreglerna i § 70 och § 52 gäller även vid vut.
9.2 Begränsningar av sth
9.2.1 Tekniska begränsningar
Anm. Bestämmelser om bestämning av fordonssättets sth; säkerhetsgrepp och förarövervakning samt katastrofbroms finns i serien BVF 528.3. a) För bestämning av fordonssättets sth gäller Trafikutövarens bestämmelser. b) Saknas fungerande säkerhetsgrepp eller förarövervakning är sth 40 km/h, om inte Trafikutövaren har medgett annat. c) Om inte första och sista fordonet bromsas automatiskt om självavkoppling skulle inträffa, är sth 40 km/h.
9.2.2 Begränsad sikt i rörelseriktningen
I vissa fall gäller sth 40 km/h eller 20 km/h, se art 10.2.
9.2.3 Siktfart
I följande fall får hastigheten inte överstiga siktfart: 1) vid vut efter tåg, när fordonssättet framförs i samma riktning som tåget, Anm 1. Om tsm har fått besked från tkl att föraren på tåget har lämnat ankomstanmälan från den tpl som är gräns för vut, gäller siktfart bara vid införandet till denna tpl. Anm 2. Begränsningen till siktfart enl punkt 1 gäller inte när blocksignal på sträcka med linjeblockeringen i bruk har visat ”kör”. Anm 3. Vid vut efter tåg måste man beakta att tåget kan backa 200 m. 2) på sträcka som också är upplåten för A-arbete eller L-arbete.
9.2.4 Växlingsfart
I följande fall får hastigheten inte överstiga växlingsfart: 1) på sträcka som också är upplåten för A-fordonsfärd eller annan vut, 2) vid linjeplats eller obevakad station, som utgör gräns för A-fordonsfärd eller annan vut.
9.2.5 När hastighetsbegränsning gäller
Begränsningarna enligt art 9.2.3 och 9.2.4 gäller från det att tsm har underrättats om den andra anordningen (av tkl eller vid samråd med den andre tsm) tills tsm har fått besked (från tkl eller den andre tsm) om att den andra anordningen är avslutad. När vut börjar genom avkoppling från annan vut, gäller detta först fr o m avkopplingstillfället.

10 Krav på sikt i rörelseriktningen

10.1 Huvudregel
I första hand ska föraren svara för uppsikten i rörelseriktningen. Det kan ske om något av följande uppfylls: 1) föraren befinner sig på det främsta fordonet med fri sikt i rörelseriktningen, eller 2) högst ett fordon skjuts framför det fordon där föraren befinner sig och han har fri sikt i rörelseriktningen, Anm. Här avses när en låg och kort vagn eller t ex en lövsopmaskin skjuts. eller 3) föraren befinner sig i det främsta fordonets främsta förarhytt och han har sikt i rörelseriktningen längs fordonets ena sida, samtidigt som en signalkunnig person finns i förarhytten och hjälper föraren med uppsikten längs fordonets andra sida. Punkt 3 tillämpas bl a på fordon med förarhytt bara i ena änden. Trafikutövaren kan ge ut närmare anvisningar.
10.2 Föraren har inte tillräcklig sikt

a) Om föraren inte kan svara för uppsikten enl huvudregeln, ska tsm göra det. b) Tsm ska i första hand ha fri sikt i rörelseriktningen och befinna sig på främsta eller näst främsta fordonet. Dessutom ska tsm ha – signal- och bromsapparat, eller – radiokontakt med föraren, eller – ständig ”signalkontakt” med föraren, själv eller via medhjälpare som repeterar signalerna; i detta fall ska också ha överenskommits hur tsm ska signalera till föraren att ge ”tåg kommer”. I detta fall är sth 40 km/h. c) Om förhållandena gör det omöjligt att tillämpa avd b, får tsm åka längre bak i fordonssättet eller tillsammans med föraren i förarhytten. Förutsättningen är att föraren och tsm i samråd bedömer det möjligt att hålla tillfredsställande uppsikt i rörelseriktningen. I detta fall är sth 20 km/h.
10.3 "Backning" vid vut
Måste man vid vut oplanerat skjuta fordon mot den avsedda färdriktningen, får bestämmelserna om backning av tåg enl § 84 tillämpas, om det inte finns annan vut, A-fordonsfärd, A-arbete eller L-arbete på sträckan.

11 Vägkorsningar

Föraren (tsm när föraren inte håller uppsikten i rörelseriktningen) ansvarar för att fordonssättet inte förs ut på vägkorsning med vägskyddsanläggning förrän denna spärrar vägtrafiken eller har bevakats enl § 26. Anm. Automatisk vägskyddsanläggning fungerar inte säkert när fordonssättet byter körriktning. Bl a därför krävs det fullt ansvar av föraren resp tsm att fordonssättet ska kunna stanna framför vägkorsning med vägskyddsanläggning. Detta gäller även om vägvakt eller annan har fått i uppdrag att spärra vägtrafiken. När vut har fått order (S10) att bevakning är ordnad vid vägkorsning vars vägskyddsanläggning är ur funktion, ska föraren (tsm när föraren inte håller uppsikten i rörelseriktningen) kontrollera att vägvakt finns. Ser föraren (tsm) vägvakten, får vut passera korsningen oavsett signalbilden på V-signalen, med sth högst 40 km/h. Är föraren ensam och visar V-signal ”stopp”, ska fordonssättet stanna omedelbart före vägkorsningen. Det får fortsätta först sedan föraren har förvissat sig om att hinder inte finns. ”Tåg kommer” ska ges upprepade gånger tills vägkorsningen har uppnåtts, såvida inte föraren kan se att inga vägtrafikanter närmar sig. Måste fordon ställas upp på spår med spårledning för automatisk vägskyddsanläggning, ska tsm ombesörja att åtgärder enl § 26:5 vidtas.

12 Huvudsignal visar inte "kör"

12.1 Allmänt
När vut har stannat framför huvudsignal som inte visar ”kör” gäller föreskrifterna i § 52 och § 70.
12.3 Stängd station
När § 70 tillämpas på stängd station, gäller föreskrifterna för bevakad station. Kan anmälan göras till tkl för stationssträckans andra gränsstation, får denne medge att huvudsignal passeras. Tkl får dock inte lämna medgivande för huvudsignal på stängd station som samtidigt är obevakad i andra riktningar.

13 Framförande på bevakad station

13.1 För föraren eller tsm

a) Växellägen och hinderfrihet ska kontrolleras som vid växling. Har huvudsignal visat ”kör”, gäller kontrollskyldigheten bortom huvudsignalen bara om fordonssättet förs vidare efter att ha stannat. Vid plattformsövergång ska reglerna för växling tillämpas om inte huvudsignal före plattformsövergången visar ”kör”. b) Sedan fordonssättet har förts in på bevakad station får fordonssättet inte föras ut på linjen igen utan att tkl har medgett detta. Anm. Detta innebär inte att vut kan betraktas som avslutad utan anmälan från tsm enligt art 14.2.
13.2 För tkl
Innan huvudsignal ställs till ”kör” för vut, ska tkl i tillämpliga delar ha iakttagit bestämmelserna om tågvägsklargöring och tågvägsinspektion i § 54 och § 55. (Bestämmelserna om tågvägs skyddssträcka behöver inte tillämpas.) Skydd för allmänheten ska vid behov ha utförts enl § 58. När A-fordon medförs (enl uppgift på S1) får tågväg inte upplösas efter vut förrän tkl har övertygat sig om att hela fordonssättet har passerat alla växlar i tågvägen. Anm. Betr förbud mot magasinering samt automatisk tågvägsläggning och tågvägsupprepning, se § 51:3 b.

14 Avslutad vut

14.1 Tsm åtgärder före anmälan
14.1.1 Allmänt
Tsm ska kontrollera att föreskrivna besiktningar och åtgärder efter arbete är slutförda och att vägskyddsanläggningar har återställts enl § 26.
14.1.2 Vut avslutas på bevakad station
Tsm ska – ha sett till att alla fordon (småfordon) i vut har förts bort från tågspår på linjen och obevakad station, – ha återlämnat K16-nyckel i förekommande fall.
14.1.3 Vut avslutas på linjen eller obevakad station
Tsm ska – ha sett till att alla fordonen i vut har förts bort från tågspår och föreskrifterna i § 37:12 har tillämpats, eller – ha fått starttillstånd för ny vut.
14.1.4 Vut avslutas på oplanerad plats
Måste vut avslutas på annan plats än vad som angavs vid planeringen, ska tsm snarast meddela tkl.
14.2 Anmälan

a) Tsm anmäler vut avslutad 1) på bevakad station: till tkl för stationen, Anm. När vut avslutas på fjbgränsstation, ska tkl vidarebefordra anmälan till fjtkl. 2) på stängd station: till tkl för stationssträckans andra gränsstation, 3) på linjen eller obevakad station: till tkl för en av stationssträckans gränsstationer; på fjbsträcka till fjtkl. b) När en vut (= vut 2) avslutas på linjen eller obevakad station genom att sammankopplas med annan vut (= vut 1), får tsm för vut 2 vänta med att lämna anmälan tills tsm för vut 1 lämnar anmälan för sin vut. Varje tsm ska dock själv anmäla ”egen” vut avslutad. c) Anmälan ska innehålla orden ”anmälan om avslutad vut” samt tidpunkt och tsm namn. Anmälan antecknas av tsm på S1 eller i anteckningsbok e d.
14.3 Tkl åtgärder
Sedan tkl har fått anmälan får han upphäva avspärrningen av stationssträckan. Har flera anordningar funnits samtidigt på stationssträckan, får avspärrningen inte upphävas förrän berörda tkl i samråd (fjtkl) har kontrollerat att alla anordningarna har anmälts avslutade.

15 Vut med hjälpfordon

För gång på stationssträcka där tåg eller vut för transport finns, vars förare (tsm) har begärt hjälpfordon anordnas ”vut med hjälpfordon”. Därvid gäller följande undantags- och tilläggsföreskrifter: a) I stället för S1 används S1a. Uppgift om var det hjälpbehövande tåget (vut för transport) finns fylls i med hjälp av förarens (tsm) begäran om hjälpfordon. Tkl ska kontrollera att uppgifterna om plats/sträcka uppfyller de krav som anges i § 83:1a. b) Resande får medfölja efter medgivande av tl/fjtkl i varje särskilt fall. Detta gäller dels när hjälpfordon sänds ut för att framföra ett hjälpbehövande tåg, dels när det hjälpbehövande tåget och hjälpfordon förs in till en av stationssträckans gränsstationer. Anm. Om övergångskoppel måste användas mellan hjälpfordon och motorvagnståg som har begärt hjälpfordon, får resande medfölja endast om det anges i Trafikutövarens regler. c) Om dragfordonet inte går främst ska tsm se till att främsta fordonet är försett med signal- och bromsapparat eller att radioförbindelse finns med föraren. d) För fordonssättets hastighet gäller utöver mom 9: På sträcka utan linjeblockering och sträcka där linjeblockeringen är ur bruk: När fordonssättet förs in på den tpl där hjälpbehövande tåg (vut för transport) finns eller när fordonssättet i riktning mot det hjälpbehövande tåget (vut för transport) har passerat den plats som har angetts som gränspunkt på S1a, får hastigheten inte överstiga siktfart. På sträcka med linjeblockering i bruk: Föreskrifterna i § 70:4 gäller.

16 Vut för transport

16.1 Allmänt
På fjbsträcka kan ”vut för transport” anordnas när avsikten med färden endast är att transportera fordon över en eller flera hela stationssträckor. Syftet är att på ett enklare sätt kunna utföra transporter, utan att planera och få starttillstånd för en ny vut på varje station. För vut för transport gäller nedanstående undantags- och tilläggsbestämmelser till art 1-14. Följande vut är ”vut för transport”: – vut enl S1: om ”vut för transport” anges på S1, – vut enl tdtboken: om vut omfattar en eller flera hela stationssträckor; för vut på endast en hel stationssträcka kan tsm och fjtkl komma överens om att vut inte ska vara vut för transport. Vut för transport får inte föras tillbaka i riktning mot den station där den påbörjades, om inte fjtkl lämnat tillstånd i varje enskilt fall. Anm. Körning i motsatt riktning får bara förekomma om detta visar sig nödvändigt p g a någon oförutsedd händelse. Innan fjtkl ger tillstånd ska han ha vidtagit samma åtgärder som när tillstånd ges till backning med tåg enl § 84. För backning upp till 200 m av vut för transport gäller dock samma regler som för tåg på fjbsträcka enl § 84.
16.2 Vutsträcka, m m
Vut för transport anordnas över en eller flera hela stationssträckor, men inte förbi fjbgränsstation (dock även från och till fjbgränsstation). På dubbelspårig sträcka gäller dessutom: Vut för transport kan framföras på det ena eller andra spåret efter beslut av fjtkl.
16.3 Vut samtidigt med andra anordningar
På stationssträcka som är upplåten för vut för transport får inte A-arbete, E-arbete, L-arbete, A-fordonsfärd eller annan vut finnas. Vut för transport får dock framföras på blocksträcka efter annan vut för transport, vilket inte föranleder underrättelse enl art 4.6.1 eller samråd. Anm. I detta sammanhang kan vut för transport jämställas med ett tåg, inget hindrar alltså att tåg framförs på blocksträcka efter vut för transport.
16.4 Planering, beviljande
Uppgift om uppspår/nedspår anges inte på S1. Uppgift ’fr o m kl .....’ avser planerad avgångstid från utgångsstationen. Uppgift ’t o m kl .....’ avser planerad ankomsttid till slutstationen.
16.6 Starttillstånd, allmänt
Starttillståndet ska innehålla identifiering av vut för transport och orden ”... får starta”, t ex ”Vut för transport Pettersson Storköping– Rosberga får starta”.
16.7 Tkl åtgärder innan starttillstånd ges
Avspärrning av stationssträckan görs inte.
16.8 Tsm åtgärder före vut för transport
Sista fordonet ska vara bromsat och försett med slutsignal enl föreskrifterna för tåg. A-fordon får inte framföras i vut för transport .
16.14 Avslutad vut för transport
Tsm lämnar ingen anmälan om avslutad vut för transport. Vut för transport anses som avslutad på den blocksträcka som den har lämnat.

Kategorier

Start / Tåg