Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§68 Största tillåten hastighet

Vad som i denna paragraf sägs om tåg gäller i tillämpliga delar även vut.

1 Gällande sth


a) Gällande sth är den största hastighet som ett tåg vid ett visst tillfälle får framföras med. Den är den lägsta av följande: 1) tågets sth (enl avd b), 2) sth enl besked från huvudsignal (enl § 3:1c, vid körning utan ATC-besked), 3) sth enl ATC-signalinformation (vid körning med ATC-besked), 4) sth enl besked från hastighetstavla (kompletterat med tillhörande ATC-information vid körning med ATC-besked), 5) sth enl mom 4, 6) sth enl order (S10), om punktnedsättning för specialtransport (jfr § 28:6), 7) siktfart, växlingsfart eller krypfart, i föreskrivna fall. När gällande sth framgår av ATC-huvudbesked och är 80 km/h eller mer, får den överskridas med 4 km/h. (Sth för dragfordon enl dess hastighetsskylt får dock överskridas bara om Trafikutövaren har medgett det.)
Till mom 1, avd a När ingen av faktorerna 5–7 är aktuella, anger ATC-huvudbeskedet gällande sth. När någon av faktorerna 5–7 är aktuella, gäller den hastighet som framgår av föreskrifterna, även om ett högre ATC-huvudbesked visas. b) Tågets sth fastställs av föraren till den lägsta av följande faktorer: 1) dragfordonets egen sth, 2) sth för dragfordonet på sträckan om denna sth är lägre än banans sth (enl linjeboken eller särskild uppgift från Spårinnehavaren), 3) sth för långsammaste vagn i tågsättet (enl bl ”Uppgift till förare”), 4) sth för vagn lastad till stax D på sträckan (enl linjeboken), 5) sth med hänsyn till bromsförmågan (enl bl ”Uppgift till förare”, linjeboken, jfr § 41:4) 6) sth enl order (S10) avseende fordon i tåget (jfr § 43:5 och § 43:10; avser när hastigheten inte framgår av underlaget till bl ”Uppgift till förare” resp av linjeboken), 7) sth enl order (S10) om hastighetsnedsättning utan tavlor och baliser (jfr § 28:5), 8) 80 km/h eller 40 km/h, där linjeblockeringen är ur bruk (jfr § 71:2), 9) sth med hänsyn till förarens utbildning etc. Vid körning med verksam ATC skall föraren ha matat in tågets sth i ATC-utrustningen. Om tåget sth ändras vid mellanstation p g a att där sker ändring av sth – för dragfordon på sträckan (punkt 2), eller – för vagn med stax D på sträckan (punkt 4), – med hänsyn till bromsförmågan (punkt 5), ska föraren anteckna (på bl ”Uppgift till förare” eller på annat lämpligt sätt) mellanstationen och den nya tågets sth som gäller därifrån. Anteckningen förvaras synlig tillsammans med tdt. Till mom 1, avd b Till punkt 1. Om sth för ett overksamt dragfordon är lägre än den sth som anges i linjeboken, skall detta anges på bl ”Uppgift till förare”. Till punkt 6. Här avses bl a nedsättning över en viss sträcka för specialtransporter, d v s med överskriden lastprofil eller överskriden tillåten axellast. Obs att punktnedsättning för specialtransport inte ingår i ”tågets sth” utan behandlas i avd a punkt 6.

2 Banans sth m m


a) Banans sth fastställs av Spårinnehavaren och anges i linjeboken. För signalering med tavlor och ATC-utrustning gäller samma regler som för permanent hastighetsnedsättning enl § 28. b) Sth i oförreglad växel är 40 km/h. c) Sth på sidospår är 30 km/h, om inte annan hastighet anges med hastighetstavla eller framgår av lokal instruktion.
Till mom 2 Till avd a. När banans sth ändras, ges order (S11) om detta tills linjeboken har ändrats. Till avd b. Begränsningen till 40 km/h anges med besked från huvudsignal eller hastighetstavla, med undantag för den situation som regleras i mom 4b.

4 Övrigt

I övrigt är sth: a) vid körning utan ATC-besked inom ATC-område............. 80 km/h Anm 1. Spårinnehavaren kan i samråd med Trafikledningsfunktionen medge att begränsningen till 80 km/h inte skall gälla inom ATC-arbetsområde som föranleds av utbyggnad av ATC; detta anges i order (S11).
Till mom 4 avd a Begränsningen till 80 km/h gäller således – för tåg utan ATC-utrustning, – för tåg med felaktig ATC-utrustning, – för tåg med verksam ATC, när huvudindikatorn är släckt eller visar tre streck. b) när tåg startar efter uppehåll på bevakad station och det finns växlar mellan tågets framände och närmaste huvudsignal: tills tåget har passerat växlarna ............................................... 40 km/h Anm 2. Vid körning med ATC-besked tillämpas regeln i förekommande fall för växlar mellan tågets framände och närmaste S-tavla med signalbaliser. Anm 3. På station vid sträcka utan linjeblockering, där utfartssignal saknas för tåget, tillämpas regeln för växlar mellan tågets framände och stationsgränsen mot linjen. c) för tåg med pålok ................................................................. 40 km/h d) när infartssignal eller mellansignal i ”stopp” har ställts till ”kör” sedan föraren har gett ”beredd”: från huvudsignalen tills tåget har stannat eller tkl har gett signal ”körtillstånd” .................................................................... 30 km/h e) när tdt anger ”Hinder på tågvägens skyddssträcka”: från infartssignalen (eller från en viss mellansignal, om detta är angivet i linjeboken): ................................................... 30 km/h f) vid order (S10) om särskild försiktighet p g a hinder i tågvägen eller hinder på tågvägens skyddssträcka: från infartssignalen eller angiven mellansignal ...................... 30 km/h g) när någon del av tåget framförs på sidospår ..................... 30 km/h h) när tyfon eller vissla är felaktig så att ”tåg kommer” inte kan ges: på linjen....................................................................................... 40 km/h på station .................................................................................... 30 km/h

Kategorier

Start / Tåg