Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§20 Samråd vid samtidiga anordningar

1 Allmänt

Samråd innebär att – tsm för A-arbete, – tsm för E-arbete, – tsm för L-arbete, – tsm för A-fordonsfärd och – tsm för vut samråder om villkoren för att flera anordningar samtidigt ska kunna äga rum på samma sträcka eller (på bevakad station) att – tsm för E-arbete och – växlingsledare samråder om villkoren för växling inom ett E-arbetsområde. Anm 1. § 20 beskriver hur samråd ska ske. Samråd krävs inte mellan alla anordningar. I bestämmelserna i §§ 29, 30, 31, 32, 36, 37 och bil. 7 framgår det när samråd ska ske. Anm 2. Inom ett A-arbetsområde på bevakad station får rörelser med fordon eller småfordon bara ske enl instruktioner av tsm för A-arbetet. Samråd enl § 20 sker inte.

2 Genomförande av samråd

I samband med avstämningen av planeringen för en ny anordning ska tkl 1) underrätta tsm om vilka anordningar som redan finns på sträckan (inom området), 2) uppmana tsm att kontakta de andra tsm för samråd. Tsm för en anordning som redan finns på sträckan (inom området) ska avgöra 1) om den nya anordningen kan genomföras med hänsyn till pågående eller beviljade arbeten, 2) underrätta om förändringar i spåranläggningen eller om arbete som medför hinder för fordonsrörelser eller reducerad hastighet. Tsm för den nya anordningen ska bekräfta för tkl att samråd (som innebär att den nya anordningen kan genomföras) har skett. Om den nya anordningen inte kan genomföras ska tsm meddela tkl det. Anm. Vad som i art 2 sägs om tsm gäller även växlingsledare.

3 Anteckningar

Vid anordningar på linjen eller obevakad station ska tsm anteckna samrådet i anteckningsbok eller på S1/S2: 1) namn på den man samrått med, 2) typ av anordning, 3) driftradionummer (eller annat kommunikationsmedel). Tsm för den nya anordningen ska dessutom anteckna uppgift om: 4) begränsningar i framkomlighet, reducerad hastighet eller annan försiktighet p g a arbete, om inte uppgiften ska tillämpas omedelbart.

Kategorier

Start / Tåg