Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§37A Småfordonsväxling

När i denna paragraf anges ’tkl’, avses även ställverksvakt.

1 Allmänt


a) Småfordonsföraren leder och ansvarar för småfordonsväxling. Vid småfordonsväxling på tågspår ska småfordonsföraren tala om för tkl om han inte har platskännedom. Tkl svarar då för att småfordonsföraren får del av de lokala bestämmelser som kan vara aktuella där. b) Signalgivare kan finnas, om småfordonsföraren inte själv kan hålla uppsikt enl mom 2. c) Skjutsning får inte äga rum vid småfordonsväxling. d) Inom ett A-arbetsområde får rörelse med småfordon bara ske enl instruktioner av tsm för A-arbetet. Denne svarar för att småfordon inte lämnar A-arbetsområdet utan att tkl har lämnat starttillstånd, om sådant krävs för småfordonsväxling på anslutande spår. Anm. Spårinnehavaren kan utfärda närmare bestämmelser. För Banverket gäller § 29:10.
Till mom 1 Småfordonsföraren beslutar om hur småfordonsväxlingen skall gå till och ger nödvändiga instruktioner till signalgivare.

2 Uppsikt

Uppsikt skall hållas i rörelseriktningen av föraren eller av signalgivare.

3 Hastighet

Vid småfordonsväxling får hastigheten inte överstiga växlingsfart eller den lägre sth som eventuellt gäller för spåret. I följande fall får dock siktfart tillämpas i stället för växlingsfart: – på dvärgsignalsträcka dit signalbild ”lodrätt” visades, eller – om det är angivet i lokal instruktion.
Till mom 3 Ansvaret för att hastigheten anpassas (och därmed ansvaret för att rörelsen kan stanna i tid) åvilar främst den som håller uppsikten. Småfordonsföraren svarar dock för att hastigheten anpassas till av honom kända förhållanden samt att den inte överstiger den högsta tillåtna (30 km/h).

4 Vägkorsningar m m


a) När K-fordon medförs gäller: Vid småfordonsväxling in på vägkorsning med vägskyddsanläggning skall denna spärra vägtrafiken. Är vägskyddsanläggningen felaktig, får småfordonet fortsätta sedan småfordonsföraren har förvissat sig om att hinder inte finns. Vid småfordonsväxling in på vägkorsning utan vägskyddsanläggning skall småfordonet stanna omedelbart före vägkorsningen och får fortsätta först sedan småfordonsföraren har förvissat sig om att hinder inte finns. Detta gäller dock inte om vägtrafikanterna varnas av vakt enl § 26. b) När K-fordon inte medförs gäller: Om en vägskyddsanläggning inte spärrar vägtrafiken, skall småfordonet stanna omedelbart före vägkorsningen och får fortsätta först sedan småfordonsföraren har förvissat sig om att hinder inte finns. c) Vid rörelse med småfordon förbi plattformsövergång, upplåten för allmänheten, skall den om möjligt vara avspärrad eller bevakad. Kan detta inte ordnas, skall rörelsen stanna omedelbart före plattformsövergången och får fortsätta först sedan småfordonsföraren har kontrollerat att hinder inte finns.
Till mom 4 Den som håller uppsikten svarar för att fordon inte förs in på vägkorsning, plattformsövergång eller nedsänkt spår utan att åtgärder enl detta mom är vidtagna. Till avd c. Bestämmelsen gäller inte sådana övergångar som enl uppsatta skyltar inte får beträdas av allmänheten eller som får beträdas endast på den gåendes egen risk.

5 Säkrande av uppställda småfordon


a) Uppställda småfordon skall säkras så att de inte kommer i rullning. b) Om Trafikutövaren har bestämt det för en viss fordonstyp, skall vagnförstängare användas enl bestämmelserna i § 37:5 b.
Till mom 5 Till avd a. Trafikutövaren kan medge att uppställda småfordon inte behöver säkras, dock inte vid uppställning – på tågspår, – på sidospår som utan skydd ansluter till tågspår.

6 Växlingsgränsen (bevakad station)

Småfordonsväxling får inte ske utanför växlingsgränsen, d v s den innersta av följande: – stationsgränsen mot linjen, – utfartsblocksignal, – tavla ’gräns för växling’.
Till mom 6 Behövs rörelse utanför stationsgränsen, gäller bestämmelserna för A-fordonsfärd. Om i undantagsfall behov av rörelse – i annan form än A-fordonsfärd – finns utanför tavla ’Gräns för växling’ eller utfartsblocksignalen, men innanför stationsgränsen, får rörelsen äga rum bara om A-arbete är anordnat på spåravsnittet.

7 Småfordonsväxling samtidigt med tågrörelse (bevakad station)

Bestämmelserna i § 37:7 gäller i tillämpliga delar även för småfordonsväxling.

8 Småfordonsväxling på tågspår och anslutande spår (bevakad station)

Vad som i detta mom sägs om medväxel som ansluter till tågspår gäller även för spårkorsning som korsar tågspår. a) Överenskommelse med tkl och starttillstånd Överenskommelse: Innan småfordonsväxling påbörjas – på tågspår, eller – på spår som utan skydd i form av skyddsväxel eller spårspärr ansluter till tågspår, skall småfordonsföraren i förväg ha överenskommit med tkl om vilka rörelser som skall ske. Starttillstånd: Småfordonsföraren skall ha inhämtat starttillstånd från tkl innan småfordonet förs – genom medväxel som ansluter till tågspår, eller – förbi huvudsignal. Starttillståndet lämnas – muntligt (innehållande orden ”småfordonsväxlingen får starta”), eller – med dvärgsignal som visar signalbild ”lodrätt”, ”snett vänster” eller ”snett höger”. Anm. Vid småfordonsväxling som kan komma att beröra A-arbetsområde på tågspår eller sidospår som omfattas av säpl ska tkl – innan starttillstånd lämnas – dels underrätta småfordonsföraren om A-arbete och A-arbetsområdets gränser, dels påminna om att rörelser inom området bara får ske efter kontakt med tsm för A-arbetet och enl dennes närmare instruktioner.
Till mom 8 avd a Överenskommelse (alltid muntlig) bör ske kort tid innan den tilltänkta småfordonsväxlingen. Småfordonsföraren skall noggrant informera tkl om vilka rörelser som avses utföras. Det är mycket viktigt att det framgår att det handlar om småfordonsväxling. Tkl skall förbjuda rörelsen, om den strider mot föreskrifterna i mom 7. Starttillståndet skall inhämtas/lämnas omedelbart innan småfordonsväxlingen avses börja. Det är inget som hindrar att överenskommelsen och medgivandet klaras av vid samma tillfälle. Ett muntligt medgivande att passera huvudljussignal i ”stopp” (enl avd b), lämnas i förekommande fall utöver starttillståndet för småfordonsväxlingen. Starttillstånd med dvärgsignal gäller fram till nästa dvärgsignal, stopplykta eller huvudsignal i ”stopp” Vad som här sägs om huvudsignal, gäller inte om huvudsignalen är försedd med medgivandetavla. b) Huvudljussignal i ”stopp” Huvudljussignals betydelse ”stopp” upphävs för småfordonsväxling, om – tillhörande dvärgsignal visar signalbild ”lodrätt”, ”snett vänster” eller ”snett höger”, eller – huvudljussignalen är försedd med medgivandetavla. Saknas dvärgsignal eller medgivandetavla, måste muntligt medgivande inhämtas från tkl för att passera huvudljussignal i ”stopp”. Sådant medgivande kan gälla för passage 1) en gång av en huvudsignal, eller 2) en gång av flera efter varandra följande huvudsignaler (får lämnas endast om det är medgivet i säpl) , eller 3) en eller flera gånger av samtliga mellansignaler/utfartssignaler, eller 4) en eller flera gånger av en grupp mellansignaler/utfartssignaler (får lämnas endast om det är medgivet i säpl). För tkl gäller, innan muntligt medgivande lämnas för huvudsignal, det samma som vid växling, enl § 37:8b sista stycket. Till mom 8 avd b Till första stycket. Med ’tillhörande dvärgsignal’ menas en dvärgsignal som är placerad intill huvudljussignalen. Den tillhörande dvärgsignalen är i vissa fall placerad till vänster, medan huvudljussignalen är placerad till höger. När huvudljussignalen är placerad i brygga, förekommer att den tillhörande dvärgsignalen är placerad något bortom. Till andra stycket. Tkl skall formulera sitt muntliga medgivande på motsvarande sätt som anges i säok till § 37:8b: ”Småfordonet får passera ... i stopp”. Småfordonsföraren skall repetera medgivandet; repetitionen skall bekräftas av tkl med ”rätt uppfattat”. Ett muntligt medgivande att passera flera huvudsignaler, gäller tills småfordonsföraren har anmält att småfordonsväxlingen har avslutats eller tillfälligt avbrutits, enl avd e. Obs att det muntliga tillståndet att passera gäller huvudljussignaler. Skulle dvärgsignal visa ”stopp” för småfordonsväxling, gäller § 10. Till sista stycket. Se motsvarande i säok till § 37:8b. c) Rörelse mot signal i ”stopp”. Vid rörelse mot dvärgsignal eller stopplykta i ”stopp” skall försiktighet iakttas och hastigheten sättas ned till krypfart, om möjligt från en punkt ca 50 m före signalen. Detsamma gäller vid rörelse mot huvudsignal i ”stopp”, såvida inte tillstånd har lämnats att passera huvudsignalen. Till mom 8 avd c Skälet till denna bestämmelse är att dvärgsignalen (stopplyktan, huvudsignalen) på många ställen står omedelbart före farlig punkt och att det kan finnas annan växlingsväg eller tågväg lagd bortom signalen. d) Skyddsåtgärder när K-fordon inte medförs För småfordonsväxling med och uppställning av småfordon på tågspår och sidospår med spårledning för hinderfrihetskontroll måste följande åtgärder vidtas, när K-fordon inte medförs: 1) Av småfordonsföraren: När småfordon stannar och inte strax kan föras vidare, skall småfordonsföraren se till att spårledningen genast kortsluts med kontaktdon. Kortslutningen får inte hävas, förrän omedelbart innan småfordonet skall föras vidare. 2) Av tkl: Tkl skall se till att obehörig körsignal förhindras till de spår där småfordonsväxling pågår, genom att vidta en eller flera av följande åtgärder: – lokalfrige växlar, – avspärra berörda spår, – lägga växlingsväg för rörelsen. Lokalfrigivning (avspärrning) får återtas först när småfordonsföraren har anmält småfordonsväxlingen avslutad eller tillfälligt avbruten. Till mom 8 avd d Till punkt 2. Finns lokala bestämmelser i säpl, gäller dessa i stället. Tkl måste beakta de speciella risker som rörelse med A-fordon innebär: Det finns risk för omläggning av växel under småfordonet, att dvärgsignal visar signalbild ”lodrätt” till spår där småfordonet finns m m. Indikering ”fri spårledning” eller utebliven indikering ”belagd spårledning” får inte ensam tolkas som att småfordonet har lämnat spårledningen. Tkl skall förutsätta att K-fordon inte medförs vid småfordonsväxling, såvida inte småfordonsföraren särskilt meddelar att K-fordon medförs. e) Anmälan om avslutad småfordonsväxling. Småfordonsföraren skall anmäla till tkl när småfordonsväxlingen har avslutats. Till mom 8 avd e När småfordonsföraren har anmält att småfordonsväxlingen har avslutats, krävs på nytt starttillstånd och medgivande att passera huvudljussignal i ”stopp”, om småfordonsväxlingen skall fortsätta. Reglerna om avslutad småfordonsväxling gäller också när småfordonsväxling tillfälligt avbryts för t ex ett tågs infart eller utfart.

9 Åtgärder efter avslutad småfordonsväxling (bevakad station)

Efter avslutad småfordonsväxling, eller när småfordon under pågående småfordonsväxling lämnas utan tillsyn på bevakad station, skall småfordonsföraren se till 1) att småfordon inte utan tkl medgivande lämnas på tågspår, 2) att spårledningen kortsluts med kontaktdon, om A-fordon har lämnats på spår med spårledning, 3) att småfordonet står hinderfritt från tågspår (annat tågspår), 4) att småfordonet är säkrat mot rullning, 5) att småfordonet är säkrat med vagnförstängare, när detta krävs enl mom 5b.

10 Småfordonsväxling på sidospår på linjeplats och obevakad station

Småfordonsväxling är tillåten –(vid linjeplats:) på sidospår innanför skyddsväxel som skyddar tågspåret, Anm. I lokal instruktion kan dock medges att småfordonsväxling får äga rum trots att skyddet utgörs av spårspärr i stället för skyddsväxel. –(på obevakad station:) på spår innanför skyddsväxel som skyddar huvudtågspåret. Efter avslutad småfordonsväxling skall småfordonsföraren se till att uppställt småfordon är säkrat mot rullning.

Kategorier

Start / Tåg