Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§19 Ordergivning till förare och tsm

När i denna paragraf anges ”tsm”, avses även signaltsm och htsm.

1 Allmänt

1.1 Inledning
Ordergivning från tl/tkl till förare/tsm sker: 1) för att fastställa att en anordning ska äga rum (S1, S1a, S2, S4, S5, S15) eller att ett tåg ska ställas in (S5), 2) för att meddela förare på tåg eller tsm/förare vid vut om förändring av vissa förhållanden (S7, S8, S9, S10, S11, S14). Anm 1. Närmare bestämmelser om ordergivningen finns i de olika paragraferna i säo. Anm 2. Trafikutövaren avgör i vilken utsträckning som föraren ska underrätta avgångssignaleraren om erhållna order.
1.2 Olika sätt att ge order
När säo föreskriver att order ska ges, kan detta ske på något av följande sätt. a) Order från körordersystemet För order som enl säo ges med S4, S5, S10 eller S11. Order som ersätter S10 och S11 kan vara – tågorder (omfattar de order som gäller ett visst tåg, har viss begrän-sad giltighetstid), – sträckorder (omfattar order som gäller ett eller flera tåg på en viss sträcka), – delgivningsorder (omfattar en viss order). Anm 1. Varje order i körordersystemet har ett eget säkerhetsordernummer (= snr). Anm 2. Tågorder ges inte till vut. b) Skriftlig order på S-blankett 1) Med S-blankett som överlämnas till mottagaren. 2) Genom att S16 skrivs ned av föraren (eller tsm för vut) på diktamen av tkl. S16 får användas som ersättning för följande S-blanketter: S1 (endast för vut), S1a, S4, S5, S8, S9, S10 och S11. Ordergivning med S16 får användas: – av fjtkl, till tåg eller vut som finns på fjbsträckan, – av ltkl, till tåg eller vut som står stilla omedelbart utanför eller på den egna stationen, – av ltkl, när order måste ges till tsm och förare för vut som befinner sig vid linjeplats eller obevakad station. 3) Genom att S1/S2 skrivs ned av tsm vid samtal med tkl i samband med direktplanering av vut, A-fordonsfärd, A-arbete, E-arbete, L-arbete eller S-arbete. 4) Genom att S1/S2 skrivs ned av tsm på diktamen av tkl (i undantagsfall, när tsm inte har delgetts en förplanerad S1/S2). c) Muntlig order av tkl personligen till förare på tåg eller tsm/förare vid vut Som ersättning för S-blankett (dock ej S8 eller S9), om tåget/vut står stilla omedelbart utanför eller på den tpl, där ordern ska tillämpas Anm. Muntlig order ska ges direkt eller med dubbelriktad talförbindelse; den får alltså inte ges i högtalare. När tkl inte kan komma i direkt kontakt med ordermottagaren, får muntlig order från tkl förmedlas av annan person. Denne ska tydligt ange för ordermottagaren vem som har gett ordern.

2 Order från körordersystemet

2.1 Tågorder till förare av tåg
Föraren ska i möjlig utsträckning ta ut tågorder för egen sträcka. Anm 1 Uttag bör för varje tåg ske så sent som möjligt, med hänsyn tagen till tjänstgöringen i övrigt. Kan förare inte själv ta ut tågorder, ska han anmäla det till tkl för den station varifrån giltig tågorder saknas. Anm 2 Körordersystemet kan producera S4 och S5 i samband med att tågorder tas ut, S4 och S5 skrivs då ut före tågordern. Riskerar tågorderns giltighetstid att gå ut och kan föraren inte själv ta ut ny tågorder, ska han hos lämplig tkl begära att få en ny tågorder.
2.2 Krav på innehav av tågorder

a) Huvudregel Tåg får avgå från bevakad station bara om föraren innehar tågorder, vars giltighetstid inte har gått ut. b) Undantag från huvudregeln Tkl kan med order (S11) medge att tåget får gå på en viss sträcka utan att föraren har giltig tågorder. Medgivandet kan gälla tills vidare eller vara tidsbegränsat. Ordern innebär att tkl ansvarar för att föraren får de order som gäller för tåget.
2.3 Ordergivning med hjälp av sträckorder eller ogiltig tågorder
Om tkl genom samtal med föraren på ett tåg konstaterar att föraren har en sträckorder, eller en tågorder vars giltighetstid har gått ut, och sträckordern/tågordern innehåller order (snr) som fortfarande ska gälla, gäller följande. Tkl kan, i stället för att ge order på annat sätt, ange med order (S11) vilka snr som ska gälla för tåget. Anm. När en tågorder tas ut, förekommer det att körordersystemet också producerar en sträckorder för en sträcka dit tåget eventuellt kan komma att omledas med samma nummer. När tåget når omledningssträckan, kan innehållet i sträckordern ha ändrats och dess innehåll måste därför göras giltigt för föraren, med order (S11).
2.4 Sträckorder och delgivningsorder istället för S-blankett
Order till förare av tåg samt till förare och tsm vid vut kan ges direkt av tkl med sträckorder eller delgivningsorder. I dessa fall kvitteras enl bestämmelserna för S-blankett enl art 3.3.
2.5 Dygnsorder (undantag från art 2.1-2.3)
För vissa tåg och sträckor används inte tågorder. I stället ska föraren medföra en för varje kalenderdygn upprättad särskild sträckorder, benämnd dygnsorder. Närmare bestämmelser anges i TLF och linjeboken.
2.6 S4 och S5
Om S4 eller S5 ges via körordersystemet, skrivs S4/S5 ut före tågordern. Anm. Samma gäller när planenlig tdt ges via körordersystemet.
2.7 Ej kvittering
Tågorder, dygnsorder samt S4/S5 som ges via körordersystemet kvitteras inte av föraren. Föraren är skyldig att genast kontrollera att all text är läslig och att han har fått alla sidor.

3 Order på S-blankett, annan än S16

3.1 Allmänt
Namn på tpl i ordertexten på S-blankett som ska ges till tåg eller vut ska vara utskrivet, om förkortning inte är medgiven enl blanketten. Med order på S-blankett jämställs tryckt eller på annat sätt mångfaldigad order med samma formulering och uppställning som på S-blanketten. (Överflödig text behöver inte tas med.) Om utskrift från skrivare används som S-blankett, ska den förses med en tydlig ring runt ”S4”, ”S5” etc. En bl S10 eller S11 används bara för en order. Den får dock användas för flera order, om alla orderna har samma uppgifter i avd 1 (sträcka/tpl, km, spår etc).
3.2 Delgivning
3.2.1 S1/S2/S15
För delgivning av S1/S2/S15, se art 4.4 i paragrafen för resp anordning. Om en S1/S2 måste ges genom att den skrivs ned av tsm på diktamen av tkl, gäller bestämmelserna för ordergivning med S16 (art 4.2) i tillämp-liga delar. Tsm för vut eller A-fordonsfärd svarar för att föraren resp småfordons-föraren får del av innehållet i S1.
3.2.2 Andra order
I regel skrivs ordern ut av tkl, undertecknas av tkl personligen och ges till ordermottagaren av tkl eller annan person. Om en av tkl utskriven order inte utan svårighet kan ges till ordermot-tagaren, kan något av följande tillvägagångssätt användas: – Ordern sänds per fjärrskrift eller telefax till ordermottagaren. – Ordern sänds per fjärrskrift eller telefax till en orderförmedlare, eller ordern dikteras för en orderförmedlare som skriver ner den på S-blankett. Orderförmedlaren undertecknar ordern jämte tkl namn, innan den ges till ordermottagaren.
3.3 Kvittering
”S4/S5 som delges förare genom Körordersystemet kvitteras ej.”
3.3.1 Allmänt
Sedan ordermottagaren har kontrollerat att ordern gäller hans tåg/ anordning och att han förstår ordern, ska han lämna kvitto till tkl.
3.3.2 Hur kvitto lämnas
Kvitto tecknas i regel på tkl eller orderförmedlarens exemplar. Kvitto kan även tecknas i en kvitteringsbok, där ordern eller ett sammandrag av ordern har skrivits eller klistrats in. I kvittot ska då dag och i förekommande fall tågnummer anges. Har ordermottagaren fått ordern direkt per telefax eller fjärrskrift, lämnas kvitto genom att han muntligen till tkl bekräftar att han har tagit emot ordern och kortfattat uppger vad ordern gäller. Tkl skriver ner ordermottagarens namn på sitt exemplar. Om ordern överlämnas av en annan person än tkl, ska orderförmedlaren snarast underrätta tkl om att ordern har kvitterats. Härvid uppges kortfattat vilken order som avses.
3.3.3 Motläsning av S1/S2/S15
Den motläsning av S1/S2/S15 som är föreskriven i art 4.6.1 i paragrafen för resp anordning motsvarar kvittering. Om S1/S2 ges direkt av tkl, kvitteras enl art 3.3.2.

4 Order med S16

4.1 Medförande
S16 ska medföras av förare på tåg samt av förare och tsm på vut.
4.2 Tillvägagångssätt

a) Allmänt Ordergivning med S16 sker på följande sätt: 1) Tkl skriver ner ordern och talar därefter om för föraren/tsm att order ska ges på S16 samt huruvida framsidan eller baksidan ska använ-das. 2) Föraren/tsm bekräftar för tkl att han är beredd att ta emot ordern. Anm. Föraren/tsm avgör själv om ordern kan tas emot medan tåget/vut är i rörelse. Vid behov måste hastigheten minskas. Vid körning utan verksam ATC eller inom område utan ATC ska hastigheten minskas till högst 40 km/h. Om föraren bedömer att tåget/vut måste stannas, talar han om det för tkl och stannar vid lämpligt ställe, i första hand vid en huvudsignal. 3) Tkl dikterar för föraren/tsm de avsnitt på S16 som ska fyllas i. 4) Föraren/tsm fyller i S16, repeterar innehållet i ordern och uppger sitt namn. 5) Tkl bekräftar med ”rätt uppfattat”, sitt namn och tidpunkten för bekräftelsen; detta antecknas på S16 av tkl och föraren/tsm. En bl S16 används bara för en order. Den får dock användas för fler order, om alla orderna dels finns antingen på framsidan eller på baksidan, dels i förekommande fall har samma uppgifter i avd 1 (sträcka/tpl, km, spår etc). Även om enl säo order till vut ska ges både till förare och tsm, dikteras S16 bara för föraren eller tsm. Denne svarar sedan för att den andre muntligt underrättas om ordern. b) Ordergivning med S16 baksida (S4/S5) Närmare bestämmelser om vilka delar av S4 som måste finnas med vid ordergivning på S16 finns i § 38:1.3.2 och § 38:1.4.1d.
4.3 Hantering efter användning
Sedan ordern har tillämpats, ska föraren/tsm lämna in eller förvara den ifyllda S16 enl Trafikutövarens bestämmelser.

5 Överlämning vid personalbyte


a) Vid personalbyte på tåg eller vid annan anordning ska den avlöste överlämna order till den tillträdande. Finns inga order att överlämna, ska detta meddelas den tillträdande. Anm. Överlämnade order får kvitteras i en anteckningsbok, där en förteckning över orderna har gjorts, t ex ”Tre S9, två S10 mottagna”. b) Sker avlösning av förare på tåg utan att den avlöste och den tillträdande träffas, ska den avlöste anmäla till tkl om det finns order som rör den tillträdande. Den tillträdande ska hos tkl kontrollera om det finns order till tåget. Tkl ska se till att den tillträdande får order och anteckna på samma sätt som vid ordergivning på egen station.

6 Allmänt om ordergivning

6.1 Behov av order (S10, S11)
Om inte annat särskilt anges i säo, anmäls behov av ordergivning på S10 och S11 till tl. Denne underrättar tkl för berörda kontrollstationer och ordergivningsstationer. Tkl ska kvittera underrättelsen. Anm. Om det är uppenbart att enstaka order inte hinner nå mottagaren via körordersystemet, behöver tl inte underrättas.
6.2 Ansvar för tkl för kontrollstation
Tkl för kontrollstation ansvarar för att order har getts innan tåget/vut avgår från stationen eller, för order som gäller på stationen, innan ordern ska tillämpas. För S10 eller S11 som är inmatad i körordersystemet gäller dock ansvaret bara – om delgivningsorder eller telegram från tl anger att ett tåg måste orderges manuellt, eller – om tkl underrättas om att tågorder inte finns uttagen får tåget, eller – om tåget är omlett med samma nummer enl § 80, eller – om tåget framförs enl förenklad S4 (§ 38:1.3.2), eller – vid ordergivning till vut.
6.3 Var order ges
Tkl för ordergivningsstation (= tkl O) svarar om inte annat sägs för ordergivning av sådan order som inte kan ges med tågorder från körordersystemet. Vid behov ges ordern efter uppmaning av tkl O på station före eller efter O. Anm. För S4/S5 kan tl i ordern föreskriva vilken station som ska vara ordergivande station. Order som innebär en restriktion för tåget/vut ges om möjligt före kontrollstationen.
6.4 Ytterligare bestämmelser
Närmare bestämmelser för tkl och tl finns i TF 919.

Kategorier

Start / Tåg