Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§38 Tågs tidtabell. Order om extratågs gång och tågs inställande

1 Allmänt

1.1 Princip
För varje tåg finns en tdt som ska innehas av föraren. Om en tdt ska användas en dag då tåget inte går enl vad tdt anger, ska det finnas order (S5).
1.2 Planenlig tdt
Planenlig tdt finns i tdtboken och i Trafikledningsfunktionens datasystem. Trafikledningsfunktionen kan bestämma att tdt ges till förare via körordersystemet. För tkl finns planenlig tdt i tågordning och grafisk tdt.
1.3 Tillfällig tdt
1.3.1 S4
Vid behov utfärdar tl tillfällig tdt enl S4. En S4 gäller: – angivna dagar, eller – angivna dagar och dessutom på särskild order (”och E”), eller – endast på särskild order (”E”) Anm 1. S4 som gäller ”och E” eller ”E” kallas E-S4. För innehållet i S4 gäller det som är föreskrivet för planenlig tdt.
1.3.2 Förenklad S4
För tåg som ska gå inom ett dygn kan fjtkl utfärda en förenklad tdt (förenklad S4) för egen fjbsträcka (inklusive fjbgränsstationer). Förenklad S4 innehåller: – tågnummer, – tågslag, – gångdag, – sträcka, – avgångstid från utgångsstationen. Som anmärkning anges: – eventuella uppehåll på mellanliggande trafikplatser, – vilken väg tåget ska framföras (om det finns flera möjliga vägar), – ”tkl ger körtillstånd” (i förekommande fall). Om uppehåll inte anges för mellanliggande trafikplats, är tåget genomfartståg där. Anm 1. Andra uppgifter som i planenlig tdt eller annan S4 återfinns i kol 4 ges som order (S10 eller S11). Anm 2. Förenklad S4 innebär att tågets ordningsföljd inte är fastställd av tdt. Se § 76:2b.
1.4 Delgivning av tdt till föraren
1.4.1 Olika sätt
Föraren delges tdt på något av följande sätt: a) Tdtboken Planenlig tdt finns i tdtboken. Föraren ska om möjligt medföra planenlig tdt. Anm. Trafikledningsfunktionen kan bestämma att föraren inte behöver medföra sådan tdt som finns i tdtboken. b) Med körordersystemet I den utsträckning som Trafikledningsfunktionen har bestämt kan föraren få planenlig tdt och S4 via körordersystemet. c) Med blankett S4 S4 kan ges till föraren av tkl enl § 19:3. d) Med S16 Om föraren inte har tillgång till tdt i tdtboken eller på blankett S4 och föraren inte kan få tdt via körordersystemet, kan planenlig tdt, S4 och förenklad S4 ges till föraren av tkl med S16, enligt § 19:4. För fjbsträcka (inklusive gränsstationer) är det tillräckligt att ge ett utdrag ur tdt: Mellanliggande station behöver inte tas med då ordern ges till föraren, om tåget är genomfartståg och inga uppgifter anges i anmärkningskolumnen (kolumn 4). Anm 1. Om mellanliggande station saknas i tdt på S16, innebär alltså det för föraren att tåget är genomfartståg där. Anm 2. Mellanliggande station tas dock med i utdraget om så krävs för att ange vilken väg tåget ska framföras (om det finns flera möjliga vägar). Anm 3. För uppgifter i förenklad S4, se art 1.3.2.
1.5 Order om extratågs gång och tågs inställande
1.5.1 Extratågs gång

a) Om ett extratåg ska gå, anordnar tl tåget genom att utfärda tdt på något av följande sätt: 1) S4 eller förenklad S4 utfärdas att gälla en viss dag. 2) Särskild order utfärdas enl S5, som – gör en planenlig tdt giltig en dag då tåget inte går ordinarie, eller – gör en E-S4 giltig en dag som inte anges på E-S4. 3 Särskild order utfärdas enl S5 om att ett tilläggståg ska gå. b) Order till föraren om ändring av uppgift i tdthuvudet kan ges som anmärkning på S5. Om tl bestämmer någon annan ändring av tdt, ska däremot föraren ges särskild order.
1.5.2 Tilläggståg
På sträcka med linjeblockering i bruk kan tilläggståg anordnas. Tilläggståg använder tdt för ett annat tåg (= grundtåget) som går enl planenlig tdt och numreras genom att 50000 adderas till numret på grundtåget. På S5 anges som anmärkning: ”Tilläggståg enl tdt för …”. Grundtågets tdt gäller med alla uppgifter utom tågnumret. Anm 1. Behöver någon uppgift ändras i grundtågets tdt, ges order enl art 1.5.1b. Anm 2. Grundtåget får inte ha högre nummer än 9999.
1.5.3 Tågs inställande
Om ett tåg ska ställas in, utfärdar tl order enl S5.
1.6 Delgivning av S5 till föraren
S5 om att ett extratåg (= 01) ska gå ges till föraren på 01. S5 om att ett tåg (= 03) ska ställas in ges till föraren på 03 om denne redan har börjat sin tjänstgöring på tåget. Anm. Om alla tåg ställs in under en viss tid på en viss sträcka med linjeblockering, kan Trafikledningsfunktionen besluta att ingen order (S5) ges till förare. S5 ges av tkl på något av följande sätt: – Med körordersystemet. – Med blankett S5 enl § 19:3. – Med S16 enl § 19:4.
1.7 Order om k-möte

a) Föraren på ett tåg (= 02) som ska k-möta ett extratåg (= 01) ska ges mötesorder (S9). Anm 1. Order ges dock inte till 02, om k-mötet med 01 framgår av tdt för 02 (kan förekomma om både 02 och 01 är S4-tåg). Anm 2. I vilken utsträckning k-möte föreligger framgår av § 1:21. b) Föraren på ett tåg, vars k-möte bortfaller eller ändras p g a ett inställt tåg, ska ges order (S9).

2 Bestämmelser för tl och tkl

2.1 Delgivning och kvittering av S4 och S5
2.1.1 Delgivning

a) S4 och S5 ska delges tkl för ordergivningsstationer och övriga berörda stationer. S4 och S5 ska om möjligt delges även station som är obevakad för tåget i fråga men som är regelbundet bevakad för andra tåg. Ltkl på station som normalt är ständigt fjärrbevakad delges S4 och S5 av fjtkl när stationen ska vara lokalbevakad. b) När S4 tas emot per telefon gäller följande: E-S4: Hela tdt ska fyllas i av tkl för alla stationer. Annan S4 än E-S4: Tdt ska fyllas i i minst följande utsträckning: – alla tkl: uppgifterna i tdthuvudet (utom adresserna), – tkl för utgångsstationen och tkl som ska ge tåget S4: hela tdt, – tkl för ordergivningsstation: uppgifter som berör ordergivningsstationen, – tkl för övriga stationer: de uppgifter som gäller egen station och de angränsande stationssträckorna, inklusive gränsstationerna. Uppgifter som anges under den egentliga tdt ska antecknas av tkl för tågets utgångsstation och av tkl för den station som ska ge tåget S4, men i övrigt endast av tkl för de stationer som berörs.
2.1.2 Kvittering

a) Tkl för alla stationer som har delgetts S4 eller S5 ska kvittera denna. Kvitto på S4 för tåg som ska gå viss eller vissa dagar får lämnas först när S4 har förts in i tklboken (grafiskt dygnupplägg). Kvitto ska skrivas ner på S6 som sänds eller telefoneras till tl. Även fjärrskrift kan användas. Ska k-möte, tågföljd eller ordergivning inte antecknas i kvittot, kan detta – när det telefoneras in – i stället skrivas på baksidan av S4/S5. Vid kvittering av S4 som har skrivits ned på diktamen ska den tkl som ska ge föraren S4 även ange tågets övriga möten (S6 avd 2). I TLF anges vilken tkl som lämnar kvitto för planenligt obevakad station. För tåg på fjbsträcka får kvitto från fjtkl inskränkas till tågnummer, dag och sträcka. Anm. Observera att den bekräftelse som även en annan än tkl kan lämna på att en uttelefonerad S4 eller S5 har mottagits inte är detsamma som kvittering av S4/S5. b) När S5 är tryckt eller utsänd med fjärrskrift samt numrerad, får tkl lämna ett gemensamt kvitto för alla tågen på en S5. Kvittot kan då inskränkas till att lyda ”S5 nr … har mottagits”. Om tl i S5 har angett ändrade k-möten ska dock S5 för de tåg detta gäller kvitteras på samma sätt som S4. c) Tl ska se till att kvitto har inkommit från tkl för utgångsstationen innan tåget ska gå därifrån. Från övriga tkl ska kvitto ha inkommit innan ordergivning, tåganmälan eller tågklarering som berör tåget ska ske.
2.2 Delgivning och kvittering av förenklad S4
Fjtkl ska delge förenklad S4 till tkl som ska ge förenklad S4 till föraren samt till tkl för fjbgränsstation. Mottagande tkl lämnar muntligt kvitto till fjtkl, sedan tåget har förts in i tklboken (på grafiskt upplägg). Anm. Blankett S16 kan användas även vid delgivning till tkl.
2.3 Planering på S3 av ordergivning

a) Ordergivning till följd av att tåg anordnas eller ställs in på sträcka ska för sträcka utan fjb planeras i förväg på S3 av tkl för ordergivningsstation. S3 läggs upp enligt de anvisningar som finns på blankettens baksida, dels inför tågplaneskifte eller ändringstryck till den planenliga tdt och dels när tkl har delgivits E-S4. Anm 1. För annan S4 än E-S4 läggs S3 inte upp. För station som är ordergivningsstation endast för särskilt uppräknade tåg behöver S3 läggas upp bara för tåg som berör de uppräknade tågen. Anm 2. Om möjligt ska en tkl lägga upp S3 och en annan kontrollera anteckningarna. b) När tkl för en ordergivningsstation har erhållit E-S4 för ett tåg (= 01) ska om möjligt de olika åtgärderna vidtas i följande ordning: 1 01 förs snarast in i tklboken, om 01 ska gå vissa dagar. 2 S3 för 01 läggs upp. 3 S3 för andra tåg kompletteras med ordergivning till 01. 4 Anteckningarna på S3 enl punkt 2 och 3 ovan kontrolleras av en annan tjänsteman än den som har gjort anteckningarna. 5 S6 för 01 skrivs ut och sänds. De uppgifter som tkl för ordergivningsstationen lämnar på S6 ska överensstämma med de anteckningar om k-möten som har gjorts på de olika S3. Anm. Tl ska med hjälp av kvittot enl S6 kunna kontrollera att ordergivningen om k-möte blir riktig. Avd 3 och 4 på S6 ska utgöra ”avskrifter” beträffande k-möten av motsvarande partier på S3-blanketterna. För att säkerställa detta bör S6 alltså inte skrivas ut, förrän de olika S3 är klara. Om S6 måste skrivas ut och sändas innan S3 har hunnit kontrolleras och fel upptäcks vid kontrollen av S3, ska nytt kvitto lämnas eller det gamla (både tkl och tl exemplar) ändras.
2.4 Extratågs gång, anvisning för tl
Ett tåg som går som ordinarie tåg på en sträcka och på särskild order en annan sträcka får inte anordnas på den senare sträckan, om detta kan innebära risk för att ett annat tåg kan få k-möte med tåget två gånger (dels med det ordinarie, dels med extratåget).

Kategorier

Start / Tåg