Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§43 Transportvillkor för fordon och laster av olika slag. Farligt gods.

1 Skruvkoppel

Fordon med skruvkoppel får inte gå intill varandra i tåg, om höjdskillnaden mellan motstående buffertskivors mittpunkter på rakspår är större än – 85 mm för fordon med nedfällda övergångsbryggor, eller – 125 mm för andra fordon.

2 Axellast

Fordon med större axellast än den för sträckan största tillåtna får inte framföras utan Spårinnehavarens medgivande.
Till mom 2 När tåg (vut) ställs i ordning och när dess sammansättning kontrollerats, skall bl a ses till att vagnarnas axellast ej överstiger den största tillåtna.

3 Lastprofil

Fordon, som överskrider för sträckan gällande lastprofil får inte framföras utan Spårinnehavarens medgivande.

4 Hjulskada


a) Har hjulplatta, intryckning eller avfjällning uppkommit i ett hjuls löpyta av minst 40 mm längd, gäller följande: 1) om skadans längd är 40–60 mm får fordonet gå längst till station som Trafikutövaren i samråd med Spårinnehavaren har bestämt. Vid lägre temperatur än –10 ° C får hastigheten härvid vara högst 10 km/h. Vid högre temperatur erfordras ingen hastighetsnedsättning, dock skall hastighetsområdet 15–45 km/h undvikas. 2) om skadan har större längd än 60 mm får fordonet gå endast till närmaste bevakade station. Hastigheten får härvid vara högst 10 km/h. b) För fordon med hjulringsbeläggning (materialanhopning på löpytan) gäller följande, oavsett beläggningens längd: 1) om hjulringsbeläggningen har en höjd av högst 1 mm gäller samma föreskrifter som under a 1); 2) om hjulringsbeläggningen har större höjd än 1 mm gäller samma föreskrifter som under a 2). c) Den som upptäckt skada enligt a) eller b) ovan skall underrätta tkl. Har fordon i tåg skadats på annat sätt än som nämnts under a) och b) och är det osäkert om fordonet är löpdugligt, skall frågan om hur fordonet får föras vidare avgöras av – för dragfordon: föraren – för annat fordon: vagnpersonal. Kan vagnpersonal ej kallas till platsen, får också i detta fall frågan om fordonens vidare transport avgöras av föraren.
Till mom 4 Till avd a och avd b. Risken för skador på rälerna till följd av hjulplatta, hjulringsbeläggning e d är störst vid en hastighet av 15–45 km/h och minskar vid högre hastighet. Låg temperatur ökar riskerna. Utöver de fall då skadan är så allvarlig eller temperaturen så låg, att en hastighet av högst 10 km/h föreskrivits, gäller ingen särskild begränsning av sth. Föreskriften om att hastighetsområdet 15–45 km/h skall undvikas, innebär att dessa hastigheter får hållas endast när det är nödvändigt för att nå hastigheter över eller under detta hastighetsområde. Vid hastighetsnedsättning till eller när tågets sth är högst 40 km/h måste tågets hastighet istället minskas till högst 10 km/h. Skadat dragfordon får vid behov gå längre än vad som anges under a 1), så att fordonet kommer till verkstad där skadan kan åtgärdas. Tkl måste underrättas eftersom han dels enl § 85:4 skall stoppa tåget utanför stationen och ta in det med höst 10 km/h, dels i vissa fall ombesörja avsyning av banan enl § 85:5.

5 Hastighet

På bl ”Uppgift till förare” skall för loktåg anges sth för den vagn i tåget som – även med hänsyn till lasten o d – har den lägsta tillåtna hastigheten. (Betr overksamt dragfordon, se mom 7.) Måste hastigheten på grund av vagn i tåget vara lägre än den som direkt eller indirekt kan utläsas av bl ”Uppgift till förare”, skall föraren ges order (S10).
Till mom 5 Till första stycket. På bl ”Uppgift till förare” anges också om alla vagnar i tåget är B-märkta eller M-märkta enl säok till mom 8. Till andra stycket. Här avses t ex punktnedsättningar vid transport av last som överskjuter lastprofilen eller av fordon vars axellast är större än den för sträckan största tillåtna. Ordergivning sker enl § 28:5–6.

6 Lok

Verksamt lok som inte manövreras från manövervagn skall gå främst i tåg. Framförs tåg av flera verksamma lok, skall de kopplas intill varandra. Undantag: multipelkopplat lok och pålok. Lok – verksamma eller overksamma – får inte gå intill varandra om det sammanlagda antalet lokaxlar i följd överstiger det antal, som för vissa sträckor anges i linjeboken. Minst 14 vagnaxlar skall då inkopplas så, att största tillåtna antalet lokaxlar i följd ej överskrids. Även om medgivet antal lokaxlar i följd skulle göra det möjligt, krävs Spårinnehavarens medgivande om mer än två verksamma ellok skall framföras intill varandra. Medgivandet anges i linjeboken.
Till mom 6 Till andra stycket. Spårinnehavaren måste för vissa sträckor fastställa begränsningar för antal lok som får gå intill varandra, bl a med hänsyn till broars bärförmåga. Begränsningen gäller även multipelkopplade lok. Till tredje stycket. Antalet verksamma ellok – och därmed antalet uppfällda strömavtagare – intill varandra är begränsat även med hänsyn till kontaktledningen.

7 Overksamma dragfordon

Trafikutövaren fastställer regler för transport av overksamma dragfordon.

8 Sth (personvagnar m fl)

Sth för person-, post- och resgodsvagnar anges genom märkning på vagnen. Saknas sådan är sth 40 km/h.
Till mom 8 Vissa personvagnar är märkta med ett B i en fyrkant eller ett M i en fyrkant tillsammans med övrig märkning. Det innebär att vagnen får framföras med högre hastighet i vissa kurvor, enl uppgifter i linjeboken. M-märkningen innebär dock inte att den sth som vagnen är märkt med får överskridas. (Se även säok till mom 5.)

9 Sth (godsvagnar och tjänstevagnar)

Sth för godsvagnar och tjänstevagnar anges genom märkning på vagnen (s k ABCD-märkning eller – för flertalet tjänstevagnar – enbart hastighetsmärkning). Exempel på ABCD-märkning:
ABCD
20,5 t24,5 t28,5 t33,5 t
S20,5 t24,5 t
SS20,5 t
Tontalen är s k lastgränser, d v s tal som anger den största vikt, som en vagn får lastas med vid transport på sträckor som medger 16, 18, 20 och 22,5 tons axellast (kolumnerna A, B, C resp D). Lastgränsen är även beroende av vilken hastighet vagnen skall framföras med. Följande sth gäller:
MärkningSth (km/h)
Vagn med ABCD-märkning
SS120
S100
00enligt märkning
Utan SS, S och 00utländsk vagn: 80
svensk vagn på svensk sträcka: 90
Vagn utan ABCD-märkning
00enligt märkning
Utan 0040
Sth är 70 km/h för tvåaxlig vagn med axelavstånd upp till 5 m, om vagnen går sist i tåg och är tom eller lastad till mindre än hälften av lastförmågan.
Till mom 9 Vagnar som inte får lastas mer än till ”stax C” saknar D-kolumn i ABCD-märkningen. Vissa vagnar har ABCD-märkning med kolumner för olika lastgränser med avseende på största vikt per meter, t ex C 2 , C 3. Till höger om ABCD-märkningen kan på svensk vagn finnas föreskrift om vagnens placering i tåg m m. Sådan föreskrift kan lämnas även på annan plats på fordonet och då finns en vit, fylld cirkel på vardera sidan om adressramen och två vita, fyllda cirklar på buffertbalken. ABCD-märkningen kan vara kompletterad med tilläggsmärkning som gäller vissa järnvägsförvaltningar. I Sverige gäller märkningen om beteckningen ”SJ” finns med.

10 "Stax D"

På blankett ”Uppgift till förare” anges om vagn lastad till ”stax D” medförs.
Till mom 10 Föraren kontrollerar att vagn med ”stax D” får medföras och med vilken hastighet (anges i linjeboken). Har medgivande lämnats att framföra stax D-vagn på ej tillåten sträcka, orderges föraren om detta och den tillåtna hastigheten på S10.

11 Godsvagn i resandetåg

Om godsvagn eller tjänstevagn medförs i resandetåg, skall den placeras efter vagnar med resande. Bestämmelsen gäller inte om vagnen har sth 130 km/h eller högre, och inte heller vid sådan militär förbandstransport som avses i mom 16 avd A.

12 Specialfordon

För vissa fordon gäller utöver säo och säok särskilda av Trafikutövaren utfärdade föreskrifter, t ex för transport och framförande av specialfordon.

13 Ej i resandetåg (farligt gods)

Vagn med sådant farligt gods som innebär att vagnen enl RID-S skall vara försedd med någon av varningsetiketterna 1 1.4, 1.5, 1.6 (explosionsrisk) 2 (icke brandfarlig och icke giftig gas) 3 (brandfara, brandfarlig vätska eller gas) 4.1 (brandfara, brandfarligt fast ämne) 4.2 (självantändande ämne) 4.3 (ämne som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten) 5.1 (oxxiderande ämne, brandunderstödjande) 5.2 (organisk peroxid, brandfara) 6.1 (giftigt ämne) 6.2 (smittförande ämne) 7A, 7B, 7C, 7D (radioaktivt ämne) 8 (frätande ämne) 9 (övriga farliga ämnen och föremål) får inte framföras i resandetåg. --- Övre numret = farlighetsnummer (karaktäriserar faran). Nedre numret = FN-nummer (anger ämnet). Farlighetsnumret består av två eller tre siffror och kan i vissa fall föregås av bokstaven X. Siffran 0 är utfyllnadssiffra och har ingen betydelse. I övrigt har första siffran följande betydelse: 2 Gasutströmning genom tryck eller kemisk reaktion 3 Brandfarlig vätska (ånga) eller gas 4 Brandfarligt fast ämne 5 Oxiderande (brandbefrämjande) verkan 6 Risk för förgiftning 8 Risk för frätskador 9 Risk för spontan, häftig reaktion Är två av siffrorna desamma innebär det förstärkning av risken.Betydelse t ex: 22 djupkyld gas, 33 mycket brandfarlig vätska (flampunkt under 21°C) 66 mycket giftigt ämne. 88 mycket frätande ämne Bokstaven X innebär att ämnet reagerar med vatten på farligt sätt. FN-numret skall av avsändaren anges i fraktsedeln enligt föreskrifter i RID-S.

14 Skyddsvagnar vid explosiv vara

Vagn som enligt RID-S ska vara försedd med varningsetikett 1, 1.5 eller 1.6 (explosionsrisk) ska skiljas från vagn som enligt RID-S ska vara försedd med varningsetikett 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 eller 5.2 av minst – en fyraxlig skyddsvagn, eller – två lastade tvåaxliga skyddsvagnar, eller – (i tåg till eller från utlandet, på den sträcka där vagnsättet går oförändrat:) två tvåaxliga skyddsvagnar. Skyddsvagn ska vara en vagn som inte är försedd med någon av varningsetiketterna 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 eller 5.2.

15 Uppgift till förare (farligt gods)

På blankett ”Uppgift till förare” anges om farligt gods medförs. Godset anges med FN-nummer, klass, ämnesnummer, ämnesbokstav och äm-nesnamn enligt RID-S. Uppgifterna lämnas – på datorutskriven ”Uppgift till förare”, eller – på bifogad datorutskriven lista ”Slutlig tåguppgift/klarrapport”, eller – för hand på blanketten. Anm. Bestämmelserna i detta mom gäller inte för – expressgods, – gods som är frimängd enl RID-S, – gods som inte omfattas av föreskrifterna i RID-S.

16 Militär förbandstransport


a) Bestämmelserna i mom 13 gäller inte för transport som sker under ledning av svenskt militär befäl eller annan person som har förordnats av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk. Vid sådan transport meddelar transportchefen föraren om det i tåget medförs vagnar med explosiv eller brandfarlig vara, som normalt skulle ha haft varningsetikett 1, 3, 4.1, 4.2 eller 4.3. Föraren antecknar själv detta på bl ”Uppgift till förare”. b) Bestämmelserna i mom 14 gäller inte för Försvarsmaktens transporter om Statens räddningsverk har medgivit undantag. Militär personal svarar för behövliga skyddsåtgärder.

18 Långt gods

För vagn med långt gods av stor tyngd gäller – ej intill fordon som medför personer.
Till mom 18 Med ”långt gods av stor tyngd” avses gods som kan förskjutas i vagnens längdriktning med sådan kraft, att avsevärd skada kan uppstå på vagnen intill. Sådan risk anses inte föreligga, om lasten ligger helt innanför och nedanför uppställda gavellämmar. Som exempel på gods av nu nämnt slag kan nämnas räler och balkar samt telefonstolpar o d som är nyimpregnerade med kreosotolja. Med hänsyn till sin volymvikt och ytfriktion behöver trävaror i allmänhet dock inte hänföras till ”långt gods av stor tyngd”, även om lasten är högre än gavellämmarna.

19 Last på flera vagnar

För transport av last, som vilar på två eller flera vagnar, gäller 1) Vagnar med räler på två, tre eller fyra vagnar: – ej i tåg med resande, – sth 90 km/h. 2) Vagnar litt Qbv med s k långräler: – endast i särskilt tåg eller vut, – sth 60 km/h. 3) Vagnar med gods av annat slag: – sth, placering o d anges i varje särskilt fall i transportmedgivande.
Till mom 19 Till punkt 3. Föreskrifterna gäller inte armeringsjärn som enl Trafikutövarens bestämmelser får vila på två eller flera vagnar utan särskilt transportmedgivande. Vid militära förbandstransporter behövs inte särskilt trans-portmedgivande för vägfordon (dock ej bandfordon), som vilar på två vagnar. Sth är 90 km/h för vagn som lastats med vägfordon på detta sätt.

Kategorier

Start / Tåg