Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§39 Pålok

1 Ordergivning

Order om påskjutning med pålok ges – på sträcka utan fjb: av tkl, om påskjutning skall ske på endast del av närmaste stationssträcka; av tl i övriga fall, – på fjbsträcka: av fjtkl. Ordern skall delges tkl för gränsstationerna för påskjutningssträckan och tkl för mellanliggande stationer.
Till mom 1 Ordern sänds som telegram, enl följande exempel: – (vid påskjutning på del av stationssträcka, ”återgående pålok”:) ”Pålok skall skjuta på tåg 8004 från Storköping till Johansborg och som vut återgå till Storköping”, – (vid påskjutning på hel stationssträcka:) ”Pålok skall skjuta på tåg 8004 från Storköping till Gunneby”.

2 Återgående pålok

Pålok som efter påskjutning på del av stationssträcka skall återgå till gränsstation för stationssträckan (= ”återgående pålok”) skall framfö-ras enl de regler som gäller för vut. S1 utfärdas dock ej.
Till mom 2 Vut för återgående pålok anses börja när påloket lämnar tåget vid den punkt på linjen som anges på S11. Starttillstånd lämnas inte (undantag från § 36:6 och § 36:8.2). På vut för återgående pålok är föraren tsm utan att detta särskilt har angetts.

3 Tkl åtgärder

Tkl för den station där påskjutningen börjar, skall ge order (S11) till föraren på påloket och på det tåg som skall påskjutas.
Till mom3 S11 skall innehålla samma uppgifter som telegram enl säok till mom 1. Obs att S11 till pålok, som inte är återgående pålok, inte får innehålla uppgift om återgången.

4 Förbud mot pålok

Pålok får inte användas, om det i tåget finns fordon med övergångskoppel. Pålok får inte sättas till tåg som är i rörelse.
Till mom 4 Föraren på tåget skall – själv eller hos den som svarar för kontroll av tågets sammansättning enl § 45:5 – förvissa sig om att sammansättningen tillåter påskjutning.

Kategorier

Start / Tåg