Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§48 Bevakade, obevakad och stängda stationer

I denna paragraf används följande beteckningar: K = station som är bevakad, obevakad eller stängd 01 = tåg som berör K

1 Allmänt


a) I TLF finns en plan över vilka tider stationerna är bevakade, obevakade eller stängda. Uppgift om i förväg kända ändringar av planen skall lämnas till berörda tkl och till Spårinnehavaren. Denne underrättar eldriftledaren och den som kan komma att tjänstgöra som tsm. b) Sträcka utan linjeblockering. När K enl tdt eller särskild order skall vara bevakad för 01, skall K vara bevakad medan 01 finns på intilliggande stationssträcka. Anm. Trafikledningsfunktionen kan dock besluta om att endast en av de stationer som enl 01 tdt utgör stationssträckans gränsstationer skall vara bevakad, se säok. Till avd b, anm. Följande undantag kan förekomma från regeln i avd b: 1) K stängd: Om klart-anmälan (då-klart-anmälan) har kunnat lämnas till tkl för närmaste bevakade station (J) under en tidigare bevakningsperiod i K, får bevakningen tas upp medan 01 är på väg mot K från J. 2) K skall stängas: Om in-anmälan kan erhållas från nästa bevakade station (L) under en senare bevakningsperiod i K, får K stängas innan 01 har kommit fram till L. 3) K skall lämnas obevakad: K får lämnas obevakad innan 01 har kommit fram till nästa bevakade station (L), dock ej om detta innebär att det på den nya stationssträckan (J–L) kommer att finnas fler tåg än 01. Undantag enl punkt 1 och 2 kräver beslut av trafikledningsfunktionen, medan tkl i K i samråd med övriga berörda tkl kan besluta enl punkt 3. Undantagen delges inte förare och tbfh c) Sträcka med linjeblockering utan fjb. K får lämnas obevakad och bevakningen åter tas upp i K medan tåg finns på intilliggande stationssträcka. K får inte vara stängd när 01 finns på intilliggande stationssträcka på väg mot K. d) Om K är fjbgränsstation eller gränsstation mellan sträcka med och utan linjeblockering, får K inte vara obevakad. e) K får inte vara stängd (betr undantag, se säok) – när intilliggande stationssträcka är avspärrad och den andra gränsstationen är stängd, – när det i K pågår verksamhet som kräver medgivande av tkl. Till avd e. A-arbete, E-arbete, S-arbete och stationsdisposition får finnas på stängd station enl §§ 29:2.3, 30:2.3, 29A:2.3 resp bil 7:1.2. Även i vissa andra fall kan Trafikledningsfunktionen medge undantag, så att viss verksamhet som påbörjas medan K är bevakad får fortsätta även om K stängs. Till avd e, andra strecksatsen. Även utan medgivande från Trafikledningsfunktionen får vut och A-fordonsfärd undantagsvis föras in till eller ut från K när K är stängd, efter medgivande av tkl för stationssträckans andra gränsstation. Denne skall då ha samrått med tkl K innan K stängs. f) När K lämnas obevakad, skall tkl K till tkl för stationssträckans nya gränsstationer flytta över de uppgifter som dessa behöver känna till. När bevakningen åter tas upp i K – oavsett om K har varit obevakad eller stängd – skall tkl för stationssträckans gränsstationer resp andra gränsstation flytta över de uppgifter till tkl K som denne behöver känna till. Till avd f. Tkl måste vid varje tillfälle känna till alla anordningar på angränsande stationssträckor. Därför måste uppgifter (S1/ S2) om A-, C, E- och L-arbete, A-fordonsfärd och vut flyttas över. Hinderanmälan skall flyttas över enl § 60:2b, bl a för att tkl för gränsstation för avspärrad stationssträcka skall ordna särskilt skydd. Vid C-arbete svarar tkl för stationssträckans gränsstationer för att vissa anordningar och rubbningar ej genomförs utan vidare. Är en station kontrollstation för en viss order, skall uppgift om ordergiv ningen flyttas över till den nya kontrollstationen.

2 Station stängd

”K är stängd” anmäls när K skall stängas vid icke planenlig tidpunkt, och ”K är bevakad” anmäls, – när K inte stängs vid planenlig tidpunkt utan förblir bevakad, – när bevakningen, sedan K har varit stängd, tas upp vid icke planen-lig tidpunkt. Tkl K lämnar anmälan till – tkl för stationssträckans andra gränsstation (om inte denna är stängd), – fjtkl (om K är fjbgränsstation), – tl, om inte anmälan kan lämnas till någon tkl.
Till mom 2 Principen är alltså att anmälan inte lämnas vid planenlig stängning resp återupptagande av bevakningen efter stängning.

3 När K ska vara bevakad (obevakad station)

K skall vara bevakad för 01, om K inte har angetts som obevakad i tdt eller särskild order av tl. Även om K enl tdt är obevakad för 01, skall K vara bevakad för 01: a) på order av tl av t ex tågföringsskäl eller – vid försening – genom beslut av tkl själv, b) på order av tl i följande fall: 1) om 01 i K skall möta, förbigå eller förbigås av annat tåg, 2) om ett extratåg (= 09) anordnas i samma riktning och det av S4 för 09 framgår att K då skall vara bevakad för 01, 3) om K skall vara gränsstation för enkelspårsdrift eller högerspårskörning vid dubbelspårsdrift, 4) om K skall vara gränsstation för sträcka med linjeblockeringen ur bruk.
Till mom 3 Tl särskilda order om ändrad bevakning sänds som telegram och lyder: – om K ligger på sträcka utan linjeblockering: ”K skall vara bevakad (obevakad) för tåg … (alla tåg som enl tdt avgår kl …–…)”, – om K ligger på sträcka med linjeblockering: ”K skall vara bevakad (obevakad) kl …–…”. Ordern sänds till tkl K och tkl för berörda ordergivningsstationer, samt, om K ännu inte har blivit bevakad, till tkl för kontrollstationerna. I följande fall ger tl ingen särskild order enl ovan: – om det anordnas ett extratåg som i K medför möte eller förbigång med 01, – om det i tdt för 09 anges att K skall vara bevakad för 01, – om det av S7, telegram eller S14 framgår att K skall vara gränsstation för enkelspårsdrift, högerspårskörning resp sträcka med linjeblockeringen ur bruk. I de fall som nämns i föregående stycke betraktas alltså S4, S5, S7, S14 resp telegram om högerspårskörning som tl order till tkl för berörda ordergivningsstationer och till tkl K om att K skall vara bevakad för 01. (Skulle möte eller förbigång senare ändras eller 09 senare inställas, skall K ändå vara bevakad om tl inte har bestämt annat.) Vid mötesändring enl § 77 gäller följande när den nya mötesstationen (= N) skall vara extra bevakad: När tl utfärdar kvo, skall tl samtidigt ge särskild order om att N skall vara bevakad; denna order ställs även till den station som skall ge kvo till 01. När tkl N sänder S8 till station som skall ge S8 till 02, skall tkl N samtidigt begära ordergivning om bevakning i N.

4 Order om ändrad bevakning (obevakad station)


a) Order (S11) skall ges till förare på 01, om – K skall vara obevakad för 01 utan att det anges i tdt, eller – K skall vara bevakad för 01, trots att K anges som obevakad i tdt. b) Har order om att K har blivit bevakad inte kunnat ges på tidigare station, skall föraren ges order utanför K. Anm 1. På station där föraren enl linjebeskrivningen skall ge ”beredd” vid infartssignalen får dock föraren ges order inne på stationen, sedan ”beredd” har getts. Tkl skall visa stillahållen stoppsignal enl § 74:1 resp § 74:2b punkt 3 under tågets infart. Anm 2. På sträcka med linjeblockering behöver genomfartståg, som inte har fått order på tidigare station, inte stoppas för ordergivning under förutsättning att tåget kan passera på huvudtågväg.
Till mom 4 Order till förare om ändrad bevakning skall i förekommande fall kompletteras med order om ändrad signalering ”körtillstånd” av tkl, se § 65:2.1. När order skall gälla alla tåg under en viss del av dygnet, formuleras sträckorder och delgivningsorder (se § 19:1.2a) att gälla för – på sträcka utan linjeblockering: ”alla tåg som enl tdt avg kl …–…”, – på sträcka med linjeblockering: ”alla tåg kl …–…”. Till avd b, anm 1. Signalering med stillahållen stoppsignal tillämpas i detta fall även om utfartssignal finns vid eller bortom tågvägens slutpunkt.

5 K lämnas obevakad


a) Fordringar För att K skall få lämnas obevakad gäller följande: 1) Växlar i huvudtågspår skall kunna förreglas. 2) Fordon skall vara uppställda så att förreglingsbar skyddsväxel eller spårspärr förhindrar rörelse ut på huvudtågspåret (huvudtågspåren). 3) Om K ligger vid dubbelspårig sträcka, skall de växlar i huvudtågspåret på uppspårssidan som kan leda till huvudtågspåret på nedspårssidan (eller omvänt) vara spärrade eller klovade i normalläge, om de inte blir förreglade som skyddsväxlar. 4) K får inte vara gränsstation för linjedisposition.
Till mom 5 avd a Till punkt 1 och 2. Om ett tillfälligt fel i anläggningen leder till att huvudsignal inte kan visa ”kör” (och växlar och spårspärrar därigenom inte blir förreglade), får tl avgöra om K trots detta får lämnas obevakad. Eftersom § 70 måste tillämpas blir försening av tågen oundviklig; det är i första hand det som bör ligga till grund för tl bedömning. Till punkt 3. Det är alltså när växlarna mellan huvudtågvägarna inte är ”kopplade” som de måste spärras. Finns inte funktionen spärrning av växel i ställverket, måste växlarna klovas och låsas med hänglås, vars nyckel förvaras inlåst. b) Åtgärder av tkl När K skall lämnas obevakad, gäller följande: 1) Om K skulle ha varit bevakad för något tåg, skall tkl ombesörja order (S11) till förare och tbfh och underrätta kontrollstationen. 2) Tkl skall inspektera huvudtågvägen (huvudtågvägarna) och se till att fordringarna i avd a är uppfyllda. 3) På sträcka utan linjeblockering i bruk skall angränsande stationssträckor vara fria från tåg och tkl skall ha fått inanmälan för närmast föregående tåg. Anm 1. Dock får K lämnas obevakad när endast ett tåg (= 01) finns på den nya stationssträckan på väg i riktning från K. 4) Förekommer vut, A-fordonsfärd eller A-, C-, E- eller L-arbete, får K lämnas obevakad endast om tsm har underrättats om detta. 5) Tkl skall ställa aktuella huvudsignaler till ”kör” eller se till att de kommer att visa ”kör” när tåg närmar sig. 6) Sedan åtgärderna enl 1)-4) har vidtagits, skall tkl anmäla enl följande till stationssträckans nya gränsstationer (= J resp L): till J: ”Fri genomfart i K fram till L”, till L: ”Fri genomfart i K fram till J”. Anm 2. Finns det tåg kvar på stationssträckan, anmäls i stället: till J: ”01 finns på sträckan, för övrigt fri genomfart i K fram till L”, till L: ”01 finns på sträckan, för övrigt fri genomfart i K fram till J”. Till mom 5 avd b Till punkt 4. Avspärrning utsträcks enl § 60:2b. Till punkt 5. Vid fel så att ”kör” inte kan visas, se säok till avd a. Om infartssignal saknas (huvudsignaltavla finns uppsatt); får K inte lämnas obevakad. Vid sträcka med linjeblockering skall tkl – lägga tågvägar och/eller koppla in genomgångsdrift så att linjeblocket på ömse sidor om K kopplas ihop, eller – koppla in automatisk tågvägsläggning som lägger huvudtågväg (-ar) genom K. Till punkt 6. På dubbelspår avser anmälan båda tågspåren. På sträcka utan linjeblockering gäller: Kan ”fri genomfart i K” inte anmälas till tkl för den nya stationssträckans båda gränsstationer (= J och L), därför att en av dem (= J) är stängd, får K lämnas obevakad endast på följande villkor: – tåg eller anordning som kräver avspärrning får inte finnas på sträckan J–L, – tkl J skall i förväg känna till att K kommer att lämnas obevakad (särskild underrättelse till tkl J krävs om K lämnas obevakad vid en icke planenlig tidpunkt), – om J skall överta uppgiften som kontrollstation från K, måste tkl K i förväg ha underrättat tkl J om detta, – ”fri genomfart i K” anmäls endast till tkl L, som vidarebefordrar detta till tkl J, när bevakningen åter tas upp där. På sträcka med linjeblockering får K lämnas obevakad även om ”fri genomfart i K” bara kan anmälas till den nya stationssträckans ena gränsstation (= L). Denna vidarebefordrar snarast uppgiften till den andra gränsstationen (= J). Är både J och L stängda, kan K inte lämnas obevakad. c) Omläggning av växel etc. När K har lämnats obevakad, får växel eller spårspärr inte rubbas eller annat förhållande ändras förrän bevakningen åter har tagits upp. (Undantag, se säok.) Till mom 5 avd c Trafikledningsfunktionen kan medge undantag från bestämmelsen (anges i linjeboken), så att växlar och spårspärrar kan läggas om när K är obevakad på samma sätt som om K vore en linjeplats. (Villkoren för detta finns i SJF 010.4.) Om K ligger på enkelspårig sträcka utan linjeblockering, får dessutom Trafikledningsfunktionen efter samråd med Spårinnehavaren besluta att bestämmelsen i avd c inte behöver följas vid A-arbete som föranleds av arbete i stationens signalsäkerhetsanläggning. Innan tsm anmäler sådant A-arbete avslutat, skall han se till att de fordringar är uppfyllda som gäller för att lämna K obevakad.

6 Återupptagning av bevakning i K


a) Bevakningen får inte tas upp i K – om vut, A-fordonsfärd, A-, C-, E- eller L-arbete förekommer på stationssträckan och anordningen sträcker sig förbi K, – när enkelspårsdrift äger rum på stationssträckan, – när linjeblockeringen är ur bruk på stationssträckan, – när linjedisposition äger rum på stationssträckan. Om det på stationssträckan förekommer vut, A-fordonsfärd, A-, C-, E-eller L-arbete som inte sträcker sig förbi K, får bevakningen tas upp i K endast om detta sker vid planenlig tidpunkt eller om tsm har underrättats. b) När bevakningen i K åter skall tas upp sedan stationen har varit obevakad, skall den som skall tjänstgöra som tkl K i nämnd ordningsföljd 1) ta reda på hur läget är på stationssträckan, 2) på sträcka utan linjeblockering: kontrollera att stationssträckan är fri från tåg genom att kontrollera att in-anmälan har lämnats för det sista tåg (=Ê 05) som har gått medan K har varit obevakad (undantag, se säok), 3) ställa huvudsignalerna till ”stopp” och återställa anordningarna i ställverket till normalläge (undantag: vid sträcka med linjeblockering får automatisk tågvägsläggning eller automatisk tågvägsupprepning vara inkopplad), 4) anmäla ”Fri genomfart i K återkallas” till tkl för stationssträckans gränsstationer. På sträcka med linjeblockering skall tkl därefter kontrollera om tåg, som finns på sträckan mellan de närmaste bevakade stationerna har passerat K eller ej. Först sedan dessa åtgärder har utförts får tkl K utväxla tåganmälan, skriva S8 eller lämna medgivanden eller underrättelser av olika slag.
Till mom 6 avd b Nedan används för enkelhetens skull uttrycket ’tkl K’ för den blivande tkl K. Observera att åtgärderna enl detta mom skall utföras i angiven ordningsföljd. Innan tkl har ställt huvudsignalerna till ”stopp”, får han alltså inte återkalla ”Fri genomfart” (t ex samtidigt med att han tar reda på tågläget eller kontrollerar att ”05 in i L” har anmälts. Till punkt 1. Med ”hur läget är på stationssträckan” menas dels tågläget, dels huruvida andra anordningar finns på sträckan. Till punkt 2. Under nedanstående förutsättningar kan, även på sträcka utan linjeblockering, bevakningen tas upp i K, trots att tåg finns på stationssträckan och ”05 in i L” således inte kan erhållas. Beslut om detta tas av tl eller, vid försening, av tkl K efter samråd med tkl för den ursprungliga stationssträckans gränsstationer (= H och L). Se fig i exemplet ovan! Det är ytterst viktigt att tkl K innan bevakningen tas upp tar reda på om 05 ännu har passerat K eller ej. Av tkl för närmaste bevakade station (H) får tkl K uppgift om när 05 avgick från H. Om mindre än halva gångtiden för det snabbaste tåget H–K har förflutit, får tkl K räkna med att 05 ännu inte har passerat K. I annat fall måste tkl K övertyga sig om läget genom att antingen – själv iaktta 05 när det passerar K och att tåget har slutsignal, eller – samtala med föraren på 05 personligen och av honom få bekräftat om 05 har passerat K eller inte samt – om 05 har passerat – att inga fordon har lämnats kvar på stationssträckan. Om tkl inte kan utföra full kontroll enl förra stycket, får bevakningen inte tas upp så länge 05 finns på stationssträckan! Har 05 ännu inte passerat K, skall tkl sedan 1)ställa huvudsignalerna till ”stopp” och återställa anordningarna i ställverket till normalläge, 2)återkalla ”Fri genomfart”, 3)ta emot klart-anmälan för 05 från tkl L (trots att klart-anmälan redan har lämnats av tkl L till tkl H), 4)ta in 05 efter ordergivning enl § 48:4 om att K är bevakad och därefter klarera tåget i vanlig ordning. Finns 05 i K, skall tkl K 1)ge order till förare och tbfh enl § 48:4 om att K är bevakad, 2)ställa huvudsignalerna till ”stopp” och återställa anordningarna i ställverket i normalläge, 3)återkalla ”Fri genomfart”, 4)ta emot klart-anmälan för 05 från tkl L (trots att klart-anmälan redan har lämnats av tkl L till tkl H), 5)därefter klarera tåget i vanlig ordning, 6)lämna in-anmälan för 05 till tkl H. Har 05 passerat K, skall tkl K 1)ställa huvudsignalerna till ”stopp” 2)återkalla ”Fri genomfart”, 3)lämna in-anmälan för 05 till tkl H. Vid dubbelspårsdrift med linjeblockeringen ur bruk gäller föreskriften om kontroll av var 05 finns för tåg på vart och ett av tågspåren. Till punkt 3. Bestämmelsen innebär bl a att beroendet mellan huvudsignaler för motsatta riktningar skall återställas; K14-nyckel skall förvaras på föreskrivet ställe. Till punkt 4. På sträcka utan linjeblockering gäller: Kan ”fri genomfart i K återkallas” inte anmälas till tkl för stationssträckans båda gränsstationer (= J och L), därför att en av dem (= J) är stängd, får bevakningen tas upp i K endast på följande villkor: – in-anmälan skall ha lämnats för det sista tåg som har gått på stationssträckan, – klart- (då-klart-)anmälan får inte ha lämnats för nästa tåg på stationssträckan, – anordning som kräver avspärrning får inte finnas på stationssträckan, – tkl J skall i förväg känna till att bevakningen kommer att tas upp i K (särskild underrättelse krävs om K tar upp bevakningen vid en icke planenlig tidpunkt), – ”fri genomfart i K återkallas” anmäls endast till tkl L; tkl J får anmälan när bevakningen åter tas upp där. På sträcka med linjeblockering får bevakningen tas upp i K även om ”fri genomfart i K återkallas” endast kan anmälas till tkl för stationssträckans ena gränsstation (= L). Tkl J får anmälan när bevakningen åter tas upp där. Är både J och L stängda, kan bevakningen inte tas upp i K. Till näst sista stycket. Om tkl K inte på annat sätt kan få full klarhet i vilka tåg som har passerat K, skall han stoppa det första tåget för att genom samtal med föraren förvissa sig om tågnumret. På dubbelspår gäller detta i förekommande fall båda tågspåren.

Kategorier

Start / Tåg