Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§86 Evakuering av resande från tåg

För SJ gäller:

1 Allmänt

Denna paragraf innehåller anvisningar för de fall då resande måste evakueras från tåg på annan plats än vid plattform. Man skiljer mellan - organiserad evakuering efter beslut av den ombordansvarige (art 2). och - spontanevakuering (art 3). Den ombordansvarige är övergripande avsvarig för evakueringen. Vid evakuering använder den ombordansvarige checklista 'Samråd mellan ombordansvarig och tl/tkl' och checklista 'Åtgärder av ombordansvarig vid evakuering'. Anm. Checklistorna ska medföras vid tjänstgöring som ombordansvarig.

2 Organiserad evakuering

2.1 Kontakt finns mellan tåget och tl/tkl
2.1.1 Samråd om evakuering och hur den ska ske
Den ombordansvarige ska, efter samråd med föraren, kontakta tl för att samråda om evakuering och hur den ska ske. Om inte direktkontakt finns med tl, förmedlas kontakten av tkl. Vid samrådet ska den ombordansvarige använda checklista 'Samråd ...'.
2.1.2 Medgivande till evakuering, beslut
Sedan tl har lämant medgivande till evakueringen, beslutar den ombordansvarige om att evakuering ska ske. Föraren ska genast informeras.
2.1.3 Skyddsåtgärder före evakueringen

a) Föraren ska ombesörja kortslutning med kontaktdon av spårledningar på tågspår - i första hand de spår som resande måste korsa, och - om möjligt även andra spår som det finns risk att resande kommer ut i. Därefter ska föraren anmäla till den ombordansvarige att kortslutning har utförts. b) Den ombordansvarige ska - från tkl ha fått besked att berörda spår är avspärrade, Anm. Tkl ska avspärra de spår där de resande kan behöva vistas eller passera. Dock får tåg till vilket evakuering ska ske framföras med sth 40 km/h. Intilliggande sidospår kan i regel inte avspärras av tkl; där måste man räkna med risk för växlingsrörelser. - från föraren ha fått besked om att spårledningar är kortslutna, - vid evakuering i tunnel ha ombesörjt att tunnelbelysningen är tänd, - om möjligt ha utsett nyckelpersoner för hjälp vid evakueringen samt ha informerat dem om hur evakueringen ska gå till, enligt checklista 'Åtgärder ...' och om innehållet i samrådet med tl/tkl enligt checklista 'Samråd ...', - ha informerat de resande om hur evakueringen ska gå till, enligt checklista 'Samråd ...'.
2.1.4 Vid evakueringen
Den ombordansvarige ska handla enligt checklista 'Åtgärde ...'. Om tl/tkl har larmat polis och räddningstjänst, ska den ombordansvarige söka samband med dessa.
2.1.5 Efter avslutad evakuering
Den ombordansvarige ska ombesörja att området avsynas och därefter anmäla till tkl när spåren är fria och inga personer längre finns kvar inom riskområdet. Anm. Om det finns flera spår, kan anmälan göras successivt när ett visst spår är fritt. I detta fall måste den ombordansvarige tydligt klargöra för tkl vilekt spår som är fritt och vilka spår som inte är fria.
2.2 Kontakt kan inte uppnås med tl/tkl
2.2.1 Skäl för evakuering utan kontakt med tl/tkl
Evakuering utan medgivande av tl får bara ske om det finns starka skäl, t ex brand eller annan akut fara eller stor risk för spontanevakuering. Anm. Finns ingen annan möjlighet till kontakt med tl/tkl, ska SOS-central (tfn 112) om möjligt kontaktas.
2.2.2 Samråd om evakuering och hur den ska ske, beslut
Den ombordansvarige och föraren ska samråda om evakuering ändå ska ske och hur den ska ske. Vid samrådet bör den ombordansvarige använda checklista 'Samråd ...'. Därefter beslutar den ombordansvarige om evakueringen.
2.2.3 Åtgärder
Så långt som möjligt sker evakueringen på samma sätt som om tl hade beviljat evakueringen. Dessutom gäller: a) Föraren ska - vidta de skyddsåtgärder för intilliggande spår som anges i § 85:2a - om möjligt därefter uppehålla sig på tåget och göra upprepade försök att nå tl/tkl eller SOS-central. b) Den ombordansvarige ska - informera de resande om att det kan komma andra tåg på intilliggande spår, - uppmana eventuella nyckelpersoner att om möjligt söka kontakt med tl/tkl eller SOS-central.

3 Spontanevakuering

3.1 Allmänt
Spontanevakuering är - när många personer går av eller befaras gå av tåget okontrollerat och ge sig ut på spårområdet, - även när enstaka personer på eget bevåg går av eller befaras gå av tåg i tunnel eller på större bro. Spontanevakuering ska med alla medel undvikas. Anm. Det är viktigt att informera de resande om varför tåget står stilla och om vad som ska ske. Informationen bör upprepas ofta, även om inget nytt har hänt.
3.2 Om spontanevakuering inträffar
Föraren ska snarast vidta de skyddsåtgärder för intilliggande spår som anges i §85:2a punkt 1. Den ombordansvarige ska snarast informera de resande som är kvar i tåget om att det är livsfarligt att gå ut på spåren. De ska uppmanas att stanna kvar i tåget till organiserad evakuering kan ske. Därefter gäller så långt möjligt samma som vid en organiserad evakuering.

Kategorier

Start / Tåg